جدول مسابقات هفته 20 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/04

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (هندیکاپ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 13 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
8 روز قبل 1-1-1-7-2
2 -1-3 /10
01:55.364
2
7 60.0 -
43 روز قبل 1-2-?-8-1
1 -3-4 /13
01:55.369
3
6 57.0 -
43 روز قبل 4-2-3-4-3
2 -1-2 /9
01:57.810
4
6 55.0 -
43 روز قبل 3-7-9-6-3
2 -1-1 /7
02:01.940
5
4 52.0 -
8 روز قبل 7-?-?-4-4
1 -2-1 /12
02:11.940
6 53.0 -
63 روز قبل ?-?-1-2
0 -1-1 /4
خانم خجسته مسعود پورمانیان
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 140) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 14 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 4-3-1-4-2
1 -1-1 /5
01:44.090
2
2 0.0 -
8 روز قبل 2-7-6-4-3
1 -2-0 /6
01:44.290
3
2 0.0 -
19 روز قبل 1-3-9-6-2
1 -1-1 /8
01:45.680
4
2 0.0 -
7 روز قبل 2-1-5-8
0 -1-1 /4
باباجان شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد ستار مهرانی
01:45.730
5
2 0.0 -
14 روز قبل 2-2-2-4-7
0 -3-0 /9
مرحوم حاج رجب پقه علی خوجملی یاسر جرجانی
01:46.310
6
2 0.0 -
50 روز قبل 4-6-6-3-6
1 -0-1 /10
01:47.180
7
2 0.0 -
19 روز قبل 2-4-7-7-3
2 -1-0 /7
01:47.390
8
2 0.0 -
7 روز قبل 10-6-2-2-7
0 -3-0 /7
01:47.970
9
2 0.0 -
20 روز قبل 3-6-6-6-1
1 -0-1 /7
احسان وحامد قوجق نژاد حکیم حاجی زاده عنایت اله قولرعطا
01:48.800
10
2 0.0 -
7 روز قبل 6-5-3-3-2
2 -1-0 /8
بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی فیض الله رجال
01:49.330
11
2 0.0 -
7 روز قبل 8-10-10-1-6
0 -1-1 /8
01:55.430
2 0.0 -
7 روز قبل 6-7-2-1
0 -1-1 /4
بهداد گلدوست مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 14.3 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 3-5-5-1-1
1 -0-2 /5
01:42.760
2
2 0.0 -
7 روز قبل 10-1-6-3-6
1 -0-2 /9
01:42.930
3
2 0.0 -
7 روز قبل 3-1-2-4-5
2 -1-1 /6
01:42.960
4
2 0.0 -
7 روز قبل 1-1-7-3-4
1 -1-2 /6
01:42.230
5
2 0.0 -
20 روز قبل 2-2-9-2-2
1 -5-0 /10
01:43.940
6
2 0.0 -
7 روز قبل 1-2-3-8-3
2 -1-1 /5
01:44.390
7
2 0.0 -
7 روز قبل 2-2-8-1-4
0 -2-1 /6
محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری عبدالناصر قزل
01:45.380
8
2 0.0 -
7 روز قبل 8-3-1-3-2
2 -1-1 /8
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال
01:45.430
9
2 0.0 -
43 روز قبل 2-4-9-7-5
0 -2-1 /9
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی آرش ایری
01:45.470
10
2 0.0 -
20 روز قبل 4-6-7-1-5
2 -1-1 /12
مرحوم عبدی ملا بابایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:45.850
2 0.0 -
14 روز قبل 1-5-4-6-7
0 -0-2 /7
عبدالعزیز یلمه نوربردی اندروا
2 0.0 -
56 روز قبل 7-3-2-3-2
2 -4-0 /8
حاج عراز قلیچ هوزیاری جمشید جرجانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 46 تا 54) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
84 روز قبل 1-1-2-2-1
1 -2-4 /7
باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی احمد پقه
01:01.830
2
4 0.0 -
7 روز قبل 1-4-3-3-5
9 -3-2 /24
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ستار مهرانی
01:01.870
3
3 0.0 -
42 روز قبل 6-2-7-4-1
0 -4-4 /14
01:02.360
4
3 0.0 -
42 روز قبل 2-6-4-3-7
2 -3-4 /18
01:02.870
5
3 0.0 -
42 روز قبل 1-6-1-8-6
6 -0-4 /22
01:02.910
6
3 0.0 -
70 روز قبل 5-3-1-9-2
2 -3-4 /13
01:03.870
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 56.0 -
20 روز قبل 3-4-5-3-5
3 -3-9 /27
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:01.030
2
3 56.0 -
20 روز قبل 2-2-3-3-1
2 -2-8 /13
01:01.210
3
5 60.0 -
20 روز قبل 1-1-2-2-2
3 -10-11 /35
01:01.740
4
3 53.0 -
20 روز قبل 5-1-6-1-1
0 -3-7 /13
01:02.140
5
4 52.0 -
19 روز قبل 4-5-5-4-1
0 -2-5 /15
01:02.150
4 50.0 -
7 روز قبل 11-5-5-1-2
2 -2-6 /20
دکتر ناصر آق یوسف آق
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 25,000,000 ریال جایزه دوم: 10,500,000 ریال جایزه سوم: 6,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/10/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
42 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -1-6 /7
حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:59.780
2
4 54.0 -
19 روز قبل 2-4-2-6-3
1 -8-5 /17
01:00.390
3
3 53.0 -
-
0 -0-0 /0
01:00.750
4
5 58.0 -
42 روز قبل 2-1-2-4-1
1 -6-10 /20
01:01.660
5
5 54.0 -
19 روز قبل 3-5-1-?-3
2 -0-1 /5
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:02.430
6
3 54.0 -
70 روز قبل 2
0 -1-0 /1
شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی احمد پقه
01:02.780