جدول مسابقات هفته 21 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/10

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 26) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
77 روز قبل 5-4-2
0 -1-0 /3
01:07.580
2
2 0.0 -
62 روز قبل 3-12
1 -0-0 /2
01:08.250
3
2 0.0 -
13 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:08.350
4
2 0.0 -
77 روز قبل 9-2-4-?
0 -1-0 /4
01:08.440
5
2 0.0 -
55 روز قبل 4-2-5-3
1 -1-0 /4
01:08.850
6
2 0.0 -
146 روز قبل 9-3
1 -0-0 /2
01:09.220
7
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم آنه بای خوجملی آنه بای خوجملی محمد خوجملی
01:09.800
8
2 0.0 -
55 روز قبل 3-6-8-2
1 -1-0 /4
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد احمد پقه
01:10.180
9
2 0.0 -
13 روز قبل 3-12
1 -0-0 /2
01:11.240
10
2 0.0 -
13 روز قبل 5
0 -0-0 /1
مبین وماریا کلته رضا کریمی فیض الله رجال
01:12.420
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 32) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 9-8-10-2-8
0 -1-0 /5
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا
01:01.620
2
2 0.0 -
14 روز قبل 4-3
1 -0-0 /2
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا
01:01.660
3
2 0.0 -
7 روز قبل 2-4-5-10-5
1 -1-0 /7
محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی فیض الله رجال
01:01.900
4
2 0.0 -
7 روز قبل 7-5-3-3
2 -0-0 /4
01:02.350
5
2 0.0 -
7 روز قبل 5-2-5-7-6
0 -1-0 /6
مرحوم حاج سعیددوردی آق خلیل خوجملی محمد خوجملی
01:02.460
6
2 0.0 -
14 روز قبل 3-6-8
1 -0-0 /3
سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی احمد پقه
01:02.870
7
2 0.0 -
7 روز قبل 8-5-6-2-7
1 -1-0 /9
ابراهیم وطاهر آق جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.390
8
2 0.0 -
35 روز قبل 2-4-4
0 -1-0 /3
01:03.440
9
2 0.0 -
14 روز قبل 3-6-5-7-8
1 -1-0 /8
عبدالحی وحاج قیوم قلیچی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:03.510
10
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم شاه مراد کوهی شاه مراد کوهی علی رجال
01:03.570
11
2 0.0 -
7 روز قبل 3-4-4-8
1 -0-0 /4
حاج ارازقلی صداقت بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:03.820
2 0.0 -
25 روز قبل 7-11-10-3-4
1 -0-0 /7
قربان اسکندرلی عبدالمجید ساده
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 5-3-5-3-6
2 -0-0 /6
مرحوم حکیم عاشورمحمدی حکیم عاشورمحمدی یاسر جرجانی
01:00.760
2
2 0.0 -
69 روز قبل ?-?-4
0 -0-0 /3
مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی ستار مهرانی
01:01.450
3
2 0.0 -
14 روز قبل 3-7
1 -0-0 /2
01:01.610
4
2 0.0 -
14 روز قبل 4-5
0 -0-0 /2
01:01.650
5
2 0.0 -
49 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:04.410
2 0.0 -
20 روز قبل 4-4-8
0 -0-0 /3
قربان محمد احمداوغلی مجید احمد اوغلی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 28) (3 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 1-8-9-6-10
0 -0-2 /9
مرحوم نازمحمد آق آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی
01:00.264
2
3 0.0 -
14 روز قبل 2-4-2-2-4
1 -3-0 /10
01:00.269
3
3 0.0 -
14 روز قبل 6-3-4-4-3
2 -0-1 /7
عبدالرحیم ضیایی جمال آموت فیض الله رجال
01:00.680
4
3 0.0 -
13 روز قبل 5-10-7-1-3
2 -1-1 /8
01:00.800
5
3 0.0 -
14 روز قبل 3-1-4-6-6
3 -0-1 /12
کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری احمد پقه
01:00.980
6
3 0.0 -
7 روز قبل 2-5-8-5-9
1 -2-0 /11
حسن محمد مسافر جمشید روشنی محمد خوجملی
01:01.030
7
3 0.0 -
7 روز قبل 1-6-3-6-9
1 -0-1 /5
01:01.470
8
3 0.0 -
7 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
01:01.750
9
3 0.0 -
77 روز قبل 1-2-10
0 -1-1 /3
حاج داود توسلی شهرام روان ستار مهرانی
01:01.950
10
3 0.0 -
63 روز قبل 8-3-7-3-?
5 -0-1 /18
01:02.110
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
69 روز قبل 2-3-8-4-3
2 -1-0 /5
00:59.220
2
2 0.0 -
20 روز قبل 2-3-4-3
2 -1-0 /4
01:00.210
3
2 0.0 -
25 روز قبل 3-1-3-?-7
3 -0-1 /8
01:00.330
4
2 0.0 -
25 روز قبل 2-3-1
1 -1-1 /3
01:00.490
5
2 0.0 -
20 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
01:00.510
6
2 0.0 -
49 روز قبل 4-2-2-5-7
0 -2-0 /5
مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق احمد پقه
01:00.970
7
2 0.0 -
25 روز قبل 4-5-1-?-8
0 -0-1 /6
01:01.720
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 48) (3 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 4-4-6-9-5
2 -3-2 /18
مرحوم عیسی جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:37.440
2
3 0.0 -
7 روز قبل 6-6-1-9-2
3 -1-3 /24
مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:38.490
3
3 0.0 -
25 روز قبل 5-2-4-3-2
3 -3-1 /12
01:39.000
4
3 0.0 -
14 روز قبل 8-4-7-6-8
2 -2-2 /15
01:40.500
5
3 0.0 -
14 روز قبل 6-5-6-9-?
2 -2-2 /19
01:41.380
6
3 0.0 -
7 روز قبل 8-3-9-3-2
3 -2-2 /17
حاج آخوند پرویز عبدالمنان پرویز احمد پقه
01:43.490
3 0.0 -
25 روز قبل 8-3-1-7-10
1 -2-2 /13
انیس بزمونه محمد بزمونه
3 0.0 -
14 روز قبل 5-7-1-5-3
4 -0-2 /20
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد مهمی زاده
7
گنبد کاووس نژاد عرب (از 0 تا 104) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
1500 متر 16 پنج شنبه 1388/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز قبل 3-11-4-?
1 -0-0 /4
01:51.010
2
4 0.0 -
25 روز قبل 2-8-5
0 -1-0 /3
01:52.070
3
4 0.0 -
25 روز قبل 4-3-?-?-?
1 -0-0 /5
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات مسعود پورمانیان
01:52.860
4
5 0.0 -
25 روز قبل 7-?-?-9-?
0 -0-1 /10
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات عبداله قولرعطا
01:54.180
5
3 0.0 -
25 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:57.690
6
5 0.0 -
69 روز قبل ?-?-?-?
0 -0-0 /4
01:59.950
02:00.240
8
3 0.0 -
56 روز قبل 7
0 -0-0 /1
02:02.070