جدول مسابقات هفته 23 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/17

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 13 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 60.0 -
140 روز قبل 1-1-2-3-?
2 -2-6 /13
01:50.910
2
3 55.0 -
70 روز قبل 3-2-?-1-1
2 -1-5 /12
01:51.060
3
6 57.0 -
70 روز قبل 2-3-6-3-3
4 -1-3 /11
01:51.370
4
3 50.0 -
188 روز قبل 1-?-5
0 -0-1 /3
01:54.710
5
4 52.0 -
14 روز قبل 4-4-1-?-3
3 -3-2 /27
01:55.180
6
5 52.0 -
14 روز قبل 2-1-4-7-11
0 -2-1 /15
02:00.080
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 9-7
0 -0-0 /2
ایل محمد آقا جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:04.220
2
2 0.0 -
14 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:04.790
3
2 0.0 -
14 روز قبل 5-5-6-8-5
0 -0-0 /8
اسماعیل وعزیز چیره نور علی خوجملی فیض الله رجال
01:05.660
4
2 0.0 -
27 روز قبل 9-6-4-6-7
0 -0-0 /5
01:06.900
5
2 0.0 -
21 روز قبل 8-8
0 -0-0 /2
01:07.970
6
2 0.0 -
21 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:08.000
01:09.050
2 0.0 -
63 روز قبل 4-6-6
0 -0-0 /3
محمد جرجانی مجید خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 108) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
20 روز قبل 6-7-2-1
0 -1-1 /4
01:02.060
2
2 0.0 -
33 روز قبل 40-5-5-6-4
0 -2-0 /9
01:02.890
3
2 0.0 -
13 روز قبل 7-2-4-7-7
2 -1-0 /8
01:03.220
4
2 0.0 -
20 روز قبل 3-6-5-9-9
1 -0-1 /8
01:03.800
5
2 0.0 -
7 روز قبل 3-2-4-5-10
2 -1-0 /8
محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی فیض الله رجال
01:04.000
6
2 0.0 -
97 روز قبل 7-1-?-4
0 -0-1 /4
01:04.240
7
2 0.0 -
20 روز قبل 5-7-1-5-?
0 -0-1 /5
یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه
01:04.810
8
2 0.0 -
27 روز قبل 8-4-3-1
1 -0-1 /4
01:05.220
9
2 0.0 -
20 روز قبل 7-1-7
0 -0-1 /3
01:05.580
2 0.0 -
14 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
جمال ابوالمعصومی تویلی قربانی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
14 روز قبل 3-5-3-6-3
4 -0-2 /10
خاج آقا قزلسفلو شهرام روان محمود قولرعطا
01:01.070
2
3 50.0 -
20 روز قبل 4-2-1-?-1
1 -2-2 /11
محمد و سارا یاسری رشید ایری یاسر جرجانی
01:01.090
3
4 50.0 -
14 روز قبل 7-5-2-5-6
1 -1-1 /11
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عنایت اله قولرعطا
01:01.120
4
4 52.0 -
14 روز قبل 5-5-3-4-3
4 -2-1 /16
01:01.170
5
4 51.0 -
33 روز قبل 4-7-3-1-2
2 -2-1 /8
ثمانه خراسانی کمال جمشیدی احمد پقه
01:01.250
6
5 54.0 -
14 روز قبل 2-7-1-6-7
0 -4-1 /10
مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی فیض الله رجال
01:01.960
7
3 55.0 -
14 روز قبل 1-3-1-1-3
2 -0-3 /7
01:02.880
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 26) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 4-?-8-3-4
1 -0-0 /5
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:46.070
2
2 0.0 -
7 روز قبل 5-5-2-5-7
0 -1-0 /7
مرحوم حاج سعیددوردی آق خلیل خوجملی عبدالرحیم آرامیده
01:46.370
3
2 0.0 -
14 روز قبل 3-7-6-?-8
1 -1-0 /9
01:46.880
4
2 0.0 -
14 روز قبل 6-3-5-6-7
1 -0-0 /8
01:48.190
5
2 0.0 -
7 روز قبل 8-2-4-4
0 -1-0 /4
01:50.240
6
2 0.0 -
7 روز قبل 6-3-6-8
1 -0-0 /4
سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه
01:50.360
7
2 0.0 -
32 روز قبل 7-11-10-3-4
1 -0-0 /7
01:52.070
2 0.0 -
32 روز قبل 3-3-?-4-4
3 -0-0 /8
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 پنج شنبه 1388/10/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
33 روز قبل 6-3-7-4-5
2 -1-1 /10
01:43.700
2
2 0.0 -
69 روز قبل 7-3-2-3-2
2 -4-0 /8
حاج عراز قلیچ هوزیاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:44.180
3
2 0.0 -
63 روز قبل 1-7-2-3-1
1 -1-2 /6
01:44.390
4
2 0.0 -
13 روز قبل 3-1-3-9-6
2 -1-1 /9
01:44.460
5
2 0.0 -
13 روز قبل 10-4-6-7-1
2 -1-1 /13
حاج عبدالخلیل بابایی عبدالحمید قلرعطا عبداله قولرعطا
01:45.020
6
2 0.0 -
27 روز قبل 1-5-4-6-7
0 -0-2 /7
01:45.080
7
2 0.0 -
33 روز قبل 7-3-2-8-4
1 -2-1 /7
01:45.220
2 0.0 -
13 روز قبل 2-10-1-6-3
1 -1-2 /10
2 0.0 -
13 روز قبل 4-1-1-7-3
1 -1-2 /7
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی