جدول مسابقات هفته 22 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/18

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (از 2 تا 40) (از 4 تا 8) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 12.3 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
43 روز قبل 2-?-1-1-?
0 -1-2 /5
01:53.680
2
4 0.0 -
22 روز قبل 5-4-?-?-1
0 -0-3 /10
01:54.270
3
4 0.0 -
22 روز قبل 4-?-3-4-?
1 -1-0 /8
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات ستار مهرانی
01:54.930
4
5 0.0 -
22 روز قبل 6-1
0 -0-1 /2
01:55.020
5
4 0.0 -
22 روز قبل 8-1-?-?-1
0 -0-2 /5
01:00.360
6
8 0.0 -
33 روز قبل 3-2-?-3-?
2 -1-0 /5
02:01.430
4 0.0 -
43 روز قبل 3-?-?-?-?
1 -0-0 /6
الهه غمخوار مصطفی غمخوار
4 0.0 -
105 روز قبل 6-?-2-?-?
0 -2-0 /6
بهروز دهقان عبدالرحمن قربانی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 13.3 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 2-2-7-6-4
1 -3-0 /7
01:41.640
2
2 0.0 -
14 روز قبل 5-2-2-2-4
0 -3-0 /10
مرحوم حاج رجب پقه علی خوجملی فیض الله رجال
01:42.410
3
2 0.0 -
21 روز قبل 9-6-7-8-8
1 -0-1 /10
پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی
01:42.450
4
2 0.0 -
15 روز قبل 1-6-7-8-3
1 -0-1 /7
حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری احمد پقه
01:42.790
5
2 0.0 -
77 روز قبل 2-6-6-6-2
0 -2-0 /7
باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق عبداله قولرعطا
01:44.320
6
2 0.0 -
14 روز قبل 4-2-1-5-8
0 -1-1 /5
01:46.650
7
2 0.0 -
21 روز قبل 4-12-8-9-1
0 -0-1 /5
01:47.010
2 0.0 -
14 روز قبل 6-4-6-6-3
1 -0-1 /11
2 0.0 -
28 روز قبل 5-7-7-2-2
1 -2-0 /7
نادر موحد عظیم بردی کم
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 248) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 2-4-1-4-3
2 -1-2 /7
مائده آرزو وحسناقربانپور جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:00.740
2
2 0.0 -
21 روز قبل 1-1-1-2
0 -1-3 /4
دکتر غفور مصدق حمید روشنی محمد خوجملی
01:00.900
3
2 0.0 -
56 روز قبل 1-2-2-1-1
0 -2-3 /5
01:01.090
4
2 0.0 -
34 روز قبل 1-2-5-1-7
0 -1-3 /9
سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی احمد پقه
01:01.880
5
2 0.0 -
14 روز قبل 3-3-1-2-4
3 -1-1 /7
01:01.910
6
2 0.0 -
14 روز قبل 1-3-5-5-1
1 -0-3 /6
01:01.920
7
2 0.0 -
28 روز قبل 4-1-9-8-3
1 -0-1 /6
01:02.750
8
2 0.0 -
21 روز قبل 4-2-1
0 -1-1 /3
01:02.850
9
2 0.0 -
21 روز قبل 7-11-5-1-4
0 -1-1 /6
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:02.910
10
2 0.0 -
70 روز قبل 1-1-2-1-8
0 -1-3 /6
مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری آق اویلی بشگرد
01:02.930
11
2 0.0 -
21 روز قبل 9-1-10-8-4
0 -0-1 /6
هانیه ومحمدمهدی کریمیان مراد تاجی زاده بهزاد قلیخانی
01:04.290
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
34 روز قبل 2-3-1
1 -1-1 /3
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
00:59.360
2
2 54.0 -
34 روز قبل 3-1-1
1 -0-2 /3
00:59.610
3
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
00:59.630
4
2 56.0 -
34 روز قبل 1-2-1
0 -1-2 /3
مهندس بقایی احسان پایدار حمید روشنی محمد خوجملی
01:00.110
5
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
01:00.180
6
2 52.0 -
34 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:00.970
7
2 50.0 -
57 روز قبل 1-1-5
0 -0-2 /3
01:01.210
8
2 52.0 -
34 روز قبل 4-1-?-3-2
2 -1-1 /6
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری عید محمد غراوی
01:01.250
01:01.950
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 78) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 6-1-3-1-3
6 -3-3 /22
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:39.390
2
3 0.0 -
15 روز قبل 3-5-2-1-1
2 -3-3 /10
01:39.400
3
3 0.0 -
14 روز قبل 5-1-6-1-8
6 -0-4 /23
01:40.270
4
3 0.0 -
15 روز قبل 5-1-2-5-6
0 -3-3 /16
حامدورسول تراج ارازقلی ایری احمد پقه
01:40.300
5
3 0.0 -
22 روز قبل 1-2-4-8-8
0 -5-2 /17
01:40.990
6
4 0.0 -
21 روز قبل 8-7-8-4-5
3 -3-3 /33
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد
01:41.120
7
4 0.0 -
15 روز قبل 4-9-7-?-1
4 -0-4 /26
01:41.770
8
3 0.0 -
28 روز قبل 3-5-7-2-1
2 -3-3 /16
01:43.020
3 0.0 -
21 روز قبل 2-2-7-5-1
0 -5-4 /17
مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 25,000,000 ریال جایزه دوم: 10,500,000 ریال جایزه سوم: 6,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:36.000
2
5 52.0 -
14 روز قبل 5-3-5-1-?
2 -0-1 /6
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:36.470
3
3 60.0 -
33 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-8 /8
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی
01:36.760
4
4 55.0 -
33 روز قبل ?-2-4-2-4
5 -8-5 /26
آهن آلات عظیمی شهرام روان ستار مهرانی
01:37.140
5
4 52.0 -
33 روز قبل 4-3-3-3-2
7 -4-5 /20
01:37.370
6
3 50.0 -
34 روز قبل 1-4-1-1-7
3 -2-4 /15
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی محمود قولرعطا
01:37.430
7
4 52.0 -
34 روز قبل 2-2-5-5-2
2 -8-2 /29
01:39.890
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 جمعه 1388/10/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
14 روز قبل 2-2-2-3-3
2 -3-8 /14
01:37.730
2
5 60.0 -
14 روز قبل 3-1-1-2-2
4 -10-11 /36
01:38.030
3
3 53.0 -
21 روز قبل 4-1-1-4-2
1 -5-5 /18
01:38.680
4
6 58.0 -
14 روز قبل 1-3-4-5-3
3 -3-10 /28
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:38.730
5
3 52.0 -
21 روز قبل 3-3-4-1-8
6 -4-4 /24
01:39.700
6
3 53.0 -
14 روز قبل 4-5-1-6-1
0 -3-7 /14
01:41.850