جدول مسابقات هفته 24 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/24

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
1700 متر 13 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
40 روز قبل 4-7-2-2-?
0 -2-0 /5
02:03.890
2
2 55.0 -
83 روز قبل 2-1-3-3-?
2 -1-1 /5
حاج ابراهیم تراج احمد تراچ یاسر جرجانی
02:03.940
3
2 53.0 -
40 روز قبل 3-1-4
1 -0-1 /3
02:04.410
4
2 50.0 -
40 روز قبل 5-4-1
0 -0-1 /3
02:04.610
5
2 52.0 -
14 روز قبل 1-5-4-2
0 -1-1 /4
02:12.870
6
2 50.0 -
27 روز قبل 12-5-9
0 -0-0 /3
02:30.570
2 53.0 -
40 روز قبل 6-3-1-?
1 -0-1 /4
شرکت بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 64) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
1700 متر 14 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
39 روز قبل 3-3-?-4-4
3 -0-0 /8
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری ستار مهرانی
01:51.130
2
2 0.0 -
244 روز قبل ?-3
1 -0-0 /2
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:52.950
3
2 0.0 -
7 روز قبل 4-6-3-5-6
1 -0-0 /9
آزاد وعبدالوهاب امانی قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی
01:54.190
4
2 0.0 -
21 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
01:58.290
5
2 0.0 -
7 روز قبل 4-9-6-4-6
0 -0-0 /6
عطاقلیچ تاجی زاده حسن محمد قلرعطا علی رجال
01:57.360
6
2 0.0 -
14 روز قبل 10
0 -0-0 /1
مرحوم شاه مراد کوهی شاه مراد کوهی محمد خوجملی
01:58.850
7
2 0.0 -
7 روز قبل 7
0 -0-0 /1
02:01.180
02:08.780
2 0.0 -
21 روز قبل 2-10
0 -1-0 /2
ابراهیم سیدسلامت ارازقلی ایری
2 0.0 -
7 روز قبل 3-5-5-6-8
1 -0-0 /9
شاهرخ وعاشور چیره نور علی خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 28) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
1700 متر 14.3 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 3-9-6-7-8
2 -0-1 /11
پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا
01:48.840
2
2 0.0 -
7 روز قبل 5-3-2-4-5
2 -1-0 /9
01:50.510
3
2 0.0 -
6 روز قبل 4-1-6-7-8
1 -0-1 /8
حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری ستار مهرانی
01:50.550
4
2 0.0 -
7 روز قبل 3-7-2-4-7
3 -1-0 /9
بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی محمد خوجملی
01:50.670
5
2 0.0 -
7 روز قبل 2-5-5-2-5
0 -2-0 /8
مرحوم حاج سعیددوردی آق خلیل خوجملی عبدالرحیم آرامیده
01:51.130
6
2 0.0 -
7 روز قبل 2-40-5-5-6
0 -3-0 /10
فرشید خداوردیان رحیم کم قربان محمد اودک
01:51.210
7
2 0.0 -
20 روز قبل 11-8-10-10-1
0 -1-1 /9
01:50.320
8
2 0.0 -
6 روز قبل 11-9-1-10-8
0 -0-1 /7
01:52.100
9
2 0.0 -
7 روز قبل 3-3-7-6-?
2 -1-0 /10
سیدوشامنگلی خان احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:52.590
10
2 0.0 -
6 روز قبل 6-4-2-1-5
0 -1-1 /6
01:54.110
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 4 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
1700 متر 15 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 8-4-1-?-3
2 -1-1 /7
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری ستار مهرانی
01:47.140
2
2 0.0 -
14 روز قبل 3-3-1-3-?
4 -0-1 /9
01:49.310
3
2 0.0 -
6 روز قبل 7-1-1-5
0 -0-2 /4
01:50.090
4
2 0.0 -
28 روز قبل 2-5-5
0 -1-0 /3
ثریا فرهمند کریم سارلی احمد پقه
01:53.280
2 0.0 -
14 روز قبل 1-5-3-5-3
2 -0-1 /7
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عید قلی قربانی قربان محمد اودک
2 0.0 -
14 روز قبل 4-2-3-1
1 -1-1 /4
امید هفت تنی رشید ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 22) (3 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
2200 متر 16 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 3-6-3-4-4
3 -0-1 /8
آلپای وایلتای تقانپور جمال آموت یاسر جرجانی
02:28.240
2
3 0.0 -
28 روز قبل 7-7-8-7-3
1 -2-0 /13
02:28.800
3
3 0.0 -
14 روز قبل 5-3-1-4-6
3 -0-1 /13
کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری ستار مهرانی
02:29.540
4
3 0.0 -
14 روز قبل 6-2-5-8-5
1 -2-0 /12
حسن محمد مسافر جمشید روشنی محمد خوجملی
02:30.100
5
3 0.0 -
28 روز قبل 4-5-5-7-1
1 -0-1 /11
هیئت سوارکاری آران بیدگل عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی
02:30.790
6
3 0.0 -
14 روز قبل 8-3-5
1 -0-0 /3
02:31.180
7
3 0.0 -
84 روز قبل 6-7-6-6-1
1 -0-1 /9
02:37.220
8
3 0.0 -
14 روز قبل 7-1-6-3-6
1 -0-1 /6
02:38.570
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 78) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
2200 متر 16.3 پنج شنبه 1388/10/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 1-4-4-6-9
2 -3-3 /19
مرحوم عیسی جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
02:24.440
2
4 0.0 -
6 روز قبل 6-8-7-8-4
3 -3-3 /34
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند ستار مهرانی
02:25.360
3
3 0.0 -
14 روز قبل 2-6-6-1-9
3 -2-3 /25
مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال
02:25.370
4
3 0.0 -
6 روز قبل 4-5-1-2-5
0 -3-3 /17
02:25.480
5
3 0.0 -
21 روز قبل 7-3-10-4-10
3 -5-1 /26
02:26.110
6
3 0.0 -
14 روز قبل 3-5-2-4-3
4 -3-1 /13
02:27.160
7
3 0.0 -
6 روز قبل 2-3-5-2-1
2 -4-3 /11
02:27.810
9
3 0.0 -
27 روز قبل 2-4-5-8-?
2 -2-1 /17
علیرضا زنده دل جمشید روشنی محمد خوجملی
02:29.130
10
3 0.0 -
84 روز قبل 2-3-1-4-7
2 -2-3 /12
02:30.730
4 0.0 -
6 روز قبل 7-4-9-7-?
4 -0-4 /27