جدول مسابقات هفته 25 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/10/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 13 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
8 روز قبل 5-4-4-1-?
3 -3-2 /28
حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد یاسر جرجانی
02:41.610
2
5 54.0 -
8 روز قبل 6-2-1-4-7
0 -2-1 /16
02:43.170
3
3 50.0 -
8 روز قبل 4-1-?-5
0 -0-1 /4
سازمان بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه
02:44.280
4
3 53.0 -
22 روز قبل 7-2-5-?-5
3 -2-0 /14
معصومه ومهدیه وعاطفه قولرعطا عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا
02:44.810
5
3 50.0 -
35 روز قبل 6-7-1-3-?
1 -0-1 /6
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا کمال دالی جه عطا
02:50.600
6
3 52.0 -
63 روز قبل 6-2-3-?-10
3 -1-0 /12
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی عبداله قولرعطا
02:50.630
4 54.0 -
85 روز قبل 6-7-2-5-1
2 -2-2 /20
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 140) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 14 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 4-1-1-7-3
1 -1-2 /7
01:46.950
2
2 0.0 -
8 روز قبل ?-2-10-1-6
1 -1-2 /11
01:47.670
3
2 0.0 -
21 روز قبل 1-4-3-1-4
1 -1-2 /6
01:47.860
4
2 0.0 -
7 روز قبل 5-3-3-1-2
3 -1-1 /8
01:48.240
5
2 0.0 -
21 روز قبل 9-2-4-9-7
0 -2-1 /10
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی قربان محمد اودک
01:48.580
6
2 0.0 -
7 روز قبل 2-5-2-2-2
0 -4-0 /11
01:49.040
7
2 0.0 -
7 روز قبل 1-2-2-7-6
1 -3-1 /8
01:49.800
8
2 0.0 -
28 روز قبل 6-3-4-3-4
4 -1-1 /10
دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه
01:50.120
9
2 0.0 -
21 روز قبل 7-2-2-8-1
0 -2-1 /7
محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری
01:50.560
10
2 0.0 -
21 روز قبل 6-1-2-3-8
2 -1-1 /6
01:50.620
2 0.0 -
8 روز قبل 4-3-1-3-9
2 -1-1 /10
عبداله وطن پرست علی خوجملی
2 0.0 -
8 روز قبل 7-7-3-2-8
1 -2-1 /8
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 26 تا 72) (2 سال) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 14.3 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
8 روز قبل 2-7-3-2-3
2 -5-0 /9
حاج شاپور ایزدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:48.410
2
2 0.0 -
7 روز قبل 2-1-1-1-2
0 -2-3 /5
دکتر غفور مصدق حمید روشنی محمد خوجملی
01:48.910
3
2 0.0 -
7 روز قبل 4-1-2-5-1
0 -1-3 /10
01:48.950
4
2 0.0 -
7 روز قبل 6-1-3-5-5
1 -0-3 /7
01:49.210
5
2 0.0 -
8 روز قبل 3-1-7-2-3
2 -1-2 /7
01:49.640
6
2 0.0 -
7 روز قبل 10-1-1-2-1
0 -1-3 /7
مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری عبداله قولرعطا
01:50.510
2 0.0 -
8 روز قبل 1-6-3-7-4
2 -1-2 /11
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
2 0.0 -
7 روز قبل 3-1-2-2-1
1 -2-3 /6
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 30,000,000 ریال جایزه دوم: 12,500,000 ریال جایزه سوم: 7,500,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 15 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 57.0 -
7 روز قبل 7-2-2-5-5
2 -8-2 /30
02:20.170
2
4 55.0 -
8 روز قبل 1-3-5-3-6
4 -0-3 /11
خاج آقا قزلسفلو شهرام روان محمود قولرعطا
02:20.520
3
4 56.0 -
28 روز قبل 6-3-5-1-4
2 -5-2 /24
02:21.850
4
3 58.0 -
7 روز قبل 6-1-4-1-1
3 -2-4 /16
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
02:22.510
5
3 52.0 -
8 روز قبل 2-4-2-1-?
1 -3-2 /12
محمد و سارا یاسری رشید ایری یاسر جرجانی
02:23.250
6
4 52.0 -
8 روز قبل 5-4-7-3-1
2 -2-1 /9
ثمانه خراسانی کمال جمشیدی امین محمدی
02:26.480
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 10,750,000 ریال جایزه سوم: 6,450,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 16 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
7 روز قبل 3-4-1-1-4
2 -5-5 /19
02:31.040
2
3 52.0 -
21 روز قبل 1-1-1-2-2
1 -2-5 /8
باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی امین محمدی
02:23.410
3
3 54.0 -
28 روز قبل 2-2-7-5-1
0 -5-4 /17
02:23.850
4
3 55.0 -
7 روز قبل 1-6-1-3-1
6 -3-4 /23
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
02:23.860
5
4 54.0 -
21 روز قبل 2-1-4-3-3
9 -4-2 /25
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی یاسر جرجانی
02:21.810
6
4 52.0 -
21 روز قبل 5-4-5-5-4
0 -2-5 /16
02:25.820
7
3 50.0 -
21 روز قبل 4-2-6-4-3
2 -3-4 /19
02:31.040
8
3 56.0 -
7 روز قبل 5-3-3-4-1
6 -4-4 /25
02:31.110
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 35,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 8,700,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 16.3 جمعه 1388/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
7 روز قبل 3-1-1-1-1
1 -0-8 /9
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی
02:18.490
2
3 58.0 -
7 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
02:19.830
3
4 52.0 -
7 روز قبل 4-?-2-4-2
5 -8-5 /27
02:20.400
4
4 53.0 -
21 روز قبل 2-2-4-2-6
1 -9-5 /18
02:21.970
5
5 56.0 -
7 روز قبل 2-5-3-5-1
2 -1-1 /7
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
02:23.860
3 52.0 -
21 روز قبل 6-2
0 -1-0 /2
شیرین وعسل افتخار نژاد حمید روشنی