جدول مسابقات هفته 3 فصل پاییز گنبد کاووس 1389/07/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 60) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:08.190
2
3 0.0 -
84 روز قبل 4-2-6-9-3
1 -1-0 /5
01:09.970
3
3 0.0 -
7 روز قبل 7-5-7-8-4
0 -1-0 /9
01:12.970
4
3 0.0 -
84 روز قبل 9-10-3-7-8
1 -0-0 /8
01:13.100
5
3 0.0 -
112 روز قبل 5-6-5-4-7
0 -0-0 /5
مرحومه خانم لوئیز فیروز نوریقدی یلقی محمد خوجملی
01:15.240
6
3 0.0 -
112 روز قبل 4-12
0 -0-0 /2
اسحاق و احسان الهی حمید فرود ابوطالب چاریزاده
01:16.310
7
3 0.0 -
84 روز قبل 7-2-8-8-?
0 -1-0 /5
01:16.880
3 0.0 -
84 روز قبل 10-8-4
0 -0-0 /3
بازرگان یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 60) (2 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
91 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:01.930
2
2 0.0 -
28 روز قبل 5-7-11-4
0 -0-0 /4
01:02.450
3
2 0.0 -
15 روز قبل 5-6-?
0 -0-0 /3
01:02.980
4
2 0.0 -
77 روز قبل 4-8-11
0 -0-0 /3
محمود سویین رادومرادی رحمان اورگلی محمد خوجملی
01:03.060
5
2 0.0 -
56 روز قبل 6
0 -0-0 /1
الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده احمد پقه
01:03.830
6
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:04.860
7
2 0.0 -
182 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:05.090
8
2 0.0 -
77 روز قبل 6-6-8
0 -0-0 /3
01:06.030
9
2 0.0 -
105 روز قبل 9-6
0 -0-0 /2
شهرام نشاط و غلامرضاخلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد فیض الله رجال
01:06.310
10
2 0.0 -
98 روز قبل 5
0 -0-0 /1
پرهام و پانته آ یمین جمال الدین علایی آق اویلی بشگرد
01:06.460
2 0.0 -
127 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
2 0.0 -
28 روز قبل 8
0 -0-0 /1
فرزاد کاسبی حمید قلرعطا
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
127 روز قبل 7-1-1-2-2
2 -2-2 /8
01:00.600
2
4 51.0 -
147 روز قبل 8-1-9-2-5
1 -2-1 /9
01:00.690
3
3 50.0 -
28 روز قبل 6-9-1-2
0 -1-1 /4
01:00.760
4
4 53.0 -
182 روز قبل 6-2-8-4-2
0 -3-2 /8
سرکار خانم نفیسه عابدینی تویلی قربانی فیض الله رجال
01:00.890
3 50.0 -
15 روز قبل 2-4-6-5-10
0 -2-1 /7
فرزاد کاسبی عبدالحمید قلرعطا
4 54.0 -
28 روز قبل 3-2-3-7-4
2 -3-2 /13
بهداد گلدوست مجید صالح پور
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 26) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
330 روز قبل 8-3-1-1
1 -0-2 /4
زنده یاد حاج روح الله ترکمنی امیر جعفرپور عید محمد غراوی
01:00.660
2
3 0.0 -
308 روز قبل 7-1-4-1
0 -0-2 /4
01:00.800
3
3 0.0 -
7 روز قبل 6-6-9-11-1
1 -2-1 /13
01:01.720
4
3 0.0 -
105 روز قبل 3-3-2-1
2 -1-1 /4
01:01.840
5
3 0.0 -
190 روز قبل 4-5-9-2-4
0 -2-1 /12
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:02.470
3 0.0 -
162 روز قبل 10-8-3-3-6
2 -1-1 /13
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه
4 0.0 -
84 روز قبل 7-1-11-4-10
4 -0-1 /24
بهمن و امان قریشی ناز محمد قره داشلی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 130) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
105 روز قبل 1-1-2-3
1 -1-2 /4
00:59.690
2
2 0.0 -
14 روز قبل 1-5-6-1
0 -0-2 /4
00:59.960
3
2 0.0 -
35 روز قبل 2-1-2
0 -2-1 /3
حاج نوروز میرزاعلی ارازقلی ایری احمد پقه
01:00.600
4
2 0.0 -
7 روز قبل 1-3-7-1-4
1 -0-2 /5
01:01.530
5
2 0.0 -
118 روز قبل 1-1-2
0 -1-2 /3
01:02.010
2 0.0 -
35 روز قبل 1-1-5-1
0 -0-3 /4
مرحوم حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1389/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
77 روز قبل 1-1-3-2-1
2 -2-5 /11
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی مهران خوجملی
00:59.470
2
3 53.0 -
91 روز قبل 5-2-2-8-1
2 -3-4 /14
01:00.020
3
4 56.0 -
105 روز قبل 4-2-1-6-5
2 -5-4 /17
01:00.350
4
3 52.0 -
77 روز قبل 2-2-1-3-5
3 -3-4 /17
سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری احمد پقه
01:00.880
5
3 52.0 -
84 روز قبل 3-1-1-1-10
3 -1-4 /11
01:02.040
3 54.0 -
42 روز قبل 1-2-1-3-1
1 -2-5 /10
دکتر رحمن شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد