جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز گنبد کاووس 1389/08/06

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
83 روز قبل 3-2
1 -1-0 /2
مرحوم دگیش باستان عطانوبری نوریقدی یلقی بهزاد قلیخانی
01:09.260
2
2 0.0 -
83 روز قبل 4-5-3-3-?
2 -0-0 /5
امان رضایی سبحان پقه احمد پقه
01:10.350
01:11.560
4
2 0.0 -
83 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:11.790
5
2 0.0 -
83 روز قبل 7-6-3-5
1 -0-0 /4
01:12.980
6
2 0.0 -
7 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:13.100
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 40) (3 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 4-5-4-9-6
0 -0-1 /10
حاج فتح الله کردی طاهر صالح پور نادر صالح پور
01:01.150
2
3 0.0 -
97 روز قبل 2-2-2-5-7
1 -3-0 /8
حاج عاشورمحمد سیدی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.220
3
3 0.0 -
90 روز قبل 5-4-8-1-4
0 -1-1 /13
01:01.500
4
3 0.0 -
48 روز قبل 5-7-1-5-8
1 -0-1 /11
01:01.850
5
3 0.0 -
7 روز قبل 3-5-3-8-2
2 -1-0 /6
01:01.920
6
3 0.0 -
125 روز قبل 11-8-7-11-8
0 -1-1 /12
01:02.140
7
3 0.0 -
7 روز قبل 1-3-4-8-?
2 -0-1 /11
01:02.220
8
3 0.0 -
13 روز قبل 10-5-2-5-10
1 -1-1 /14
01:02.500
9
3 0.0 -
41 روز قبل 2-6-5-4-5
0 -2-0 /8
01:02.690
10
3 0.0 -
13 روز قبل 6-10-7-9-10
2 -1-0 /16
فریدون شیرمحمدلی احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:03.290
11
3 0.0 -
13 روز قبل 3-6-3-5-7
2 -0-1 /8
01:03.660
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 44) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
48 روز قبل 2-5
0 -1-0 /2
00:59.800
2
2 0.0 -
13 روز قبل 6-2-?
0 -1-0 /3
01:00.620
3
2 0.0 -
13 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:01.610
4
2 0.0 -
13 روز قبل 3-7-8
1 -0-0 /3
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:02.080
5
2 0.0 -
41 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:04.030
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
2 0.0 -
27 روز قبل 9
0 -0-0 /1
خانم جعفری پور ارازقلی ایری
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 4-4-8-11
0 -0-0 /4
محمود سویین رادومرادی رحمان اورگلی محمود قولرعطا
01:01.850
2
2 0.0 -
6 روز قبل 9-9-6
0 -0-0 /3
01:02.570
3
2 0.0 -
34 روز قبل 4-9
0 -0-0 /2
01:02.710
4
2 0.0 -
6 روز قبل 5-6
0 -0-0 /2
الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده احمد پقه
01:02.740
5
2 0.0 -
90 روز قبل 7
0 -0-0 /1
مرحوم حاج رجب محمد باستان عبدالخالق ایری عبدالرحیم آرامیده
01:03.050
6
2 0.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:03.160
7
2 0.0 -
132 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:03.480
8
2 0.0 -
6 روز قبل ?-4-4
0 -0-0 /3
01:04.390
9
2 0.0 -
118 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج مهدی ومهرداد خادمی کرد عبدالکریم خادمی کرد علی اونق
01:04.399
10
2 0.0 -
160 روز قبل 7
0 -0-0 /1
ناصروعلیرضا بابایی ارازگلدی سلامت محمد خوجملی
01:06.070
11
2 0.0 -
90 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:06.330
2 0.0 -
83 روز قبل 7-8-7
0 -0-0 /3
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 38) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
83 روز قبل 6-3-3-6-2
2 -1-2 /14
عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه ستار مهرانی
00:59.900
2
4 0.0 -
13 روز قبل 3-8-9-4-5
3 -1-1 /12
00:59.950
3
3 0.0 -
90 روز قبل 2-4-3-2-1
2 -2-1 /8
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:00.120
4
3 0.0 -
6 روز قبل 5-4-5-9-2
0 -2-1 /13
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:00.640
5
3 0.0 -
6 روز قبل 2-7-1-4-1
0 -1-2 /5
01:00.648
6
3 0.0 -
21 روز قبل 3-4-8-3-5
3 -0-2 /16
منصور بابانیازی علی خوجملی مهران خوجملی
01:00.660
7
3 0.0 -
83 روز قبل 8-6-3-7-6
3 -1-1 /20
01:00.830
8
3 0.0 -
48 روز قبل 6-8-2-2-?
0 -2-1 /8
01:01.010
9
3 0.0 -
118 روز قبل 3-3-9-11-1
2 -1-1 /10
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا
01:01.490
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1389/08/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
21 روز قبل 6-10-6-5-11
2 -3-0 /19
00:58.910
2
3 51.0 -
6 روز قبل 3-6-9-1-2
1 -1-1 /5
00:59.180
3
3 55.0 -
27 روز قبل 6-1-4-3-1
4 -0-2 /9
00:59.220
4
3 52.0 -
41 روز قبل 4-?-2-4-3
1 -1-0 /5
حاج حمید قره قولپاقی امید ایری احمد پقه
00:59.530
3 55.0 -
55 روز قبل 6-5-2-1-2
0 -2-2 /6
3 50.0 -
132 روز قبل 9-11-8-?-1
2 -0-1 /11
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالکریم گوگ نژاد کمال دالی جه عطا
4 54.0 -
6 روز قبل 2-8-1-9-2
1 -3-1 /10