جدول مسابقات هفته 22 فصل پاییز گنبد کاووس 1389/10/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 22) (2 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
41 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:11.830
2
2 0.0 -
70 روز قبل 5-4
0 -0-0 /2
عبدالحکیم سوقی ویوسف یامپی خلیل جاهدی نادر صالح پور
01:11.960
3
2 0.0 -
41 روز قبل 4-3-6-5
1 -0-0 /4
بیتاومتین خوجملی مجید خوجملی حمید سالازایی
01:12.190
4
2 0.0 -
56 روز قبل 9-5-7-6-3
1 -0-0 /6
01:12.520
5
2 0.0 -
41 روز قبل 5-6-9-5-7
1 -0-0 /6
مرحومه خانم لوئیز فیروز حمید فرود موسی آق ارکاکلی
01:13.340
6
2 0.0 -
41 روز قبل 6-4-3-4
1 -0-0 /4
پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر متین آموت
01:15.780
7
2 0.0 -
41 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:23.250
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل 3-2-5-5-7
1 -1-0 /6
01:02.400
2
2 0.0 -
28 روز قبل 4-3-6-7-5
1 -0-0 /6
شادروان حسین افشاری حمید روشنی بهزاد قلیخانی
01:02.450
3
2 0.0 -
28 روز قبل 5-7-9
0 -0-0 /3
01:02.540
4
2 0.0 -
28 روز قبل 2-4-3-5
1 -1-0 /4
01:02.640
5
2 0.0 -
28 روز قبل 6-3-4-7
1 -0-0 /4
شادروان حسین افشاری حمید روشنی عبدالجبار مختوم نژاد
01:02.830
6
2 0.0 -
41 روز قبل 6-4-10
0 -0-0 /3
شادروان حسین افشاری حمید روشنی جبرئیل قولرعطا
01:03.590
7
2 0.0 -
41 روز قبل 5-7-5-6
0 -0-0 /4
01:04.240
8
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:06.160
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.500
2
3 53.0 -
21 روز قبل 4-5-?-9-11
2 -0-1 /14
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی ابوطالب چاریزاده
01:01.760
3
3 55.0 -
21 روز قبل 7-4-5-2-4
0 -2-1 /10
فرزاد کاسبی رضا کریمی رضا کریمی
01:03.300
4
4 52.0 -
21 روز قبل 6-7-3-4-7
2 -0-0 /10
حنانه و امیر علی حاج بابایی امین حاجی بابایی امین حاجی بابایی
01:03.560
5
3 52.0 -
21 روز قبل 5-4-11-?
0 -0-0 /4
حاج مدثر پناهی عبیدالله سخاوت آرش ایری
01:04.150
6
3 52.0 -
125 روز قبل 5
0 -0-0 /1
شادروان حسین افشاری حمید روشنی عبدالناصر قزل
01:04.190
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 22 تا 48) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 1-1-11-3-6
2 -0-3 /11
01:01.790
2
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-4-3-4
2 -2-2 /10
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:02.070
3
3 0.0 -
13 روز قبل 4-2-8-6-8
0 -3-1 /11
01:02.210
4
3 0.0 -
13 روز قبل 2-5-2-7-1
0 -2-2 /7
01:02.330
5
4 0.0 -
21 روز قبل 7-1-3-5-8
2 -2-2 /27
01:02.380
6
3 0.0 -
21 روز قبل 3-7-2-5-6
3 -6-0 /23
01:02.600
7
3 0.0 -
21 روز قبل 6-2-2-1-7
0 -2-2 /9
حاج نورمحمد سیدی قوجق امید جرجانی رضا کریمی
01:02.840
8
4 0.0 -
77 روز قبل 7-6-10-7-2
0 -1-3 /15
01:02.970
3 0.0 -
14 روز قبل 1-4-9-4-5
0 -2-2 /17
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز قبل 6-5-4-6-2
0 -1-0 /5
01:43.370
2
4 53.0 -
56 روز قبل 3-3
2 -0-0 /2
01:44.390
3
3 50.0 -
21 روز قبل 3-2-3-2-4
2 -2-0 /5
سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی نادر صالح پور
01:44.910
4
3 56.0 -
56 روز قبل 4-4-3-4-1
1 -1-2 /7
مهندس بقایی احسان پایدار حاجی محمد نوایی محمد خوجملی
01:44.920
5
3 51.0 -
21 روز قبل 1-4-2-3
1 -1-1 /4
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبداله قولرعطا
01:45.320
3 50.0 -
55 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
تهمینه وصبا ا...دادی مجید صالح پور
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.3 پنج شنبه 1389/10/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 8-5-3-4-3
5 -1-1 /26
مرحوم عبدی ملا بابایی منصور صالح پور محمد خوجملی
01:47.560
2
3 0.0 -
27 روز قبل 9-11-6-7-8
2 -2-1 /17
01:47.980
3
3 0.0 -
13 روز قبل 5-10-5-2-2
0 -3-1 /13
01:48.290
4
3 0.0 -
14 روز قبل 2-6-6-7-2
1 -5-0 /13
حاج عاشورمحمد سیدی امید جرجانی عنایت اله قولرعطا
01:48.510
5
3 0.0 -
14 روز قبل 11-7-6-7-10
2 -1-1 /14
01:49.590
6
3 0.0 -
14 روز قبل 6-2-1-4-2
1 -2-1 /18
01:49.950
7
3 0.0 -
14 روز قبل 4-10-4-2-8
1 -2-1 /19
ارازگلدی ایری آرش ایری آرش ایری
01:51.470
8
4 0.0 -
13 روز قبل 7-10-6-2-3
3 -2-1 /16
01:51.480
9
3 0.0 -
13 روز قبل 6-4-6-3-4
3 -0-2 /19
منصور بابانیازی عظیم بردی کم بهزاد قلیخانی
01:55.240
10
3 0.0 -
27 روز قبل 12-8-3-9-3
3 -1-1 /14
محمود ومسعود صادقی سید گل محمد حاجی زاده متین آموت
01:57.630
11
4 0.0 -
56 روز قبل 1-5-6-8-3
1 -0-1 /6
01:59.430
3 0.0 -
14 روز قبل 5-3-5-6-1
3 -1-1 /18
عبدالرحیم پورقاز آنه گلدی اونق