جدول مسابقات هفته 24 فصل پاییز گنبد کاووس 1389/11/07

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 34) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 12.45 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 5-3-2-2
1 -2-0 /4
02:02.680
2
2 0.0 -
34 روز قبل 5-2-6-2-6
0 -2-0 /6
02:02.880
3
2 0.0 -
21 روز قبل 7-4-2-4-5
2 -1-0 /8
02:03.150
4
2 0.0 -
34 روز قبل 7-3-8-3-2
2 -1-0 /5
02:05.010
5
2 0.0 -
34 روز قبل 4-5-1-6
0 -0-1 /4
پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر متین آموت
02:05.600
6
2 0.0 -
34 روز قبل 6-1-3
1 -0-1 /3
02:08.550
7
2 0.0 -
7 روز قبل 1-7
0 -0-1 /2
02:08.770
8
2 0.0 -
7 روز قبل 2-5-4
0 -1-0 /3
02:16.380
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 18) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 5
0 -0-0 /1
حاجی مسعود قویدل عبدالحی مهرانی متین آموت
01:02.530
2
2 0.0 -
153 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:03.420
3
2 0.0 -
21 روز قبل 4-6
0 -0-0 /2
محمدرضا شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی
01:03.430
4
2 0.0 -
27 روز قبل 6-4-8-9-5
0 -0-0 /5
دردی محمد آدی زاده یوسف دهش یوسف دهش
01:03.720
5
2 0.0 -
48 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:04.510
6
2 0.0 -
188 روز قبل 9-7-7
0 -0-0 /3
01:04.590
7
2 0.0 -
21 روز قبل 6-8-11-9-10
0 -0-0 /5
حاجی یول گلدی بابایی نوری قورچایی اسماعیل کوچکی
01:05.470
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 48) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 14.3 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 6-3-7-2-5
3 -6-0 /24
02:27.180
2
4 0.0 -
7 روز قبل 5-7-1-3-5
2 -2-2 /28
02:27.190
3
3 0.0 -
34 روز قبل 7-7-8-4-1
2 -1-2 /15
02:28.430
4
3 0.0 -
7 روز قبل 2-9-11-6-7
2 -3-1 /18
02:28.780
5
3 0.0 -
7 روز قبل 1-8-5-3-4
5 -1-2 /27
مرحوم عبدی ملا بابایی منصور صالح پور محمد خوجملی
02:29.430
6
3 0.0 -
34 روز قبل 1-5-1-5-4
2 -0-3 /17
02:31.260
7
3 0.0 -
7 روز قبل 4-2-5-2-7
0 -2-2 /8
02:31.320
8
3 0.0 -
20 روز قبل 3-1-5-3-?
6 -1-1 /20
بایرام گلدی کسلخه جمشید جرجانی مصطفی عطایی
02:31.360
9
3 0.0 -
28 روز قبل 4-9-8-2-2
1 -3-2 /17
میکائیل دوگونچی ارازقلی ایری عمرآق
02:34.800
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 15 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
7 روز قبل 1-6-5-4-6
0 -1-1 /6
02:21.410
2
4 53.0 -
6 روز قبل 2-5-3-2-2
3 -5-1 /14
02:22.460
3
4 51.0 -
6 روز قبل ?-4-?-5-5
3 -0-4 /12
02:24.050
4
5 54.0 -
6 روز قبل 3-5-5-1-3
7 -2-4 /19
ابراهیم ارمشی شهرام روان محمد خوجملی
02:24.230
5
4 53.0 -
6 روز قبل 4-6-2-6-2
0 -3-0 /6
آق اویلی مهرانی ستار مهرانی رضا کریمی
02:24.750
6
5 53.0 -
20 روز قبل 5-3-6-1-5
3 -2-4 /17
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا علی رجال
02:31.960
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 66) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 15.45 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
34 روز قبل 1-7-?-7-11
0 -1-1 /7
شهیدان عبدالرحمان ارازمحمد حبیب لی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی
01:51.010
2
2 0.0 -
20 روز قبل 7-3-4-5-3
4 -0-0 /7
01:51.460
3
2 0.0 -
21 روز قبل 3-5-5-2-9
1 -2-0 /7
حسن مراد کسلخه سبحان پقه عبدالناصر قزل
01:51.820
4
2 0.0 -
28 روز قبل 5-5-5-2-2
0 -2-0 /9
01:51.970
5
2 0.0 -
20 روز قبل 6-8-12-6-1
0 -0-1 /6
عیسی ومحمدیاسرحامدی اراز زارعی کسلخه رامین کر
01:52.200
6
2 0.0 -
21 روز قبل 6-3-2-4-2
2 -2-0 /8
01:52.310
7
2 0.0 -
27 روز قبل 1-2-5-5-3
1 -1-1 /6
مرحوم شاه محمد قاضلی کر امید جرجانی نادر صالح پور
01:52.490
8
2 0.0 -
21 روز قبل 4-?-11-1-2
0 -1-1 /5
حاج سبحان بردی قره جه ساری اونق عبداله قولرعطا
01:53.410
9
2 0.0 -
28 روز قبل 6-12-3-4-3
2 -1-0 /6
01:53.610
10
2 0.0 -
28 روز قبل 3-6-3-7-2
3 -1-0 /10
دکترمکائیل جعفربای امید ایری بهزاد قلیخانی
01:54.200
11
2 0.0 -
27 روز قبل 1-12-8
0 -0-1 /3
01:57.580
2 0.0 -
111 روز قبل 6-1-6
0 -0-1 /3
جبار قولجائی مجید خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 256) (2 سال) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16.15 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 10-2-1-7-10
0 -3-1 /9
علی محمد قره دولاق احمد قلی قربانی عبدالناصر قزل
01:47.720
2
2 0.0 -
34 روز قبل 7-1-3-7-5
1 -0-2 /7
01:49.050
3
2 0.0 -
28 روز قبل 2-8-4-10-1
1 -2-1 /11
01:49.250
4
2 0.0 -
76 روز قبل 4-1-1-5-1
0 -0-3 /5
01:49.940
5
2 0.0 -
6 روز قبل 4-5-2-2-1
1 -2-1 /8
01:50.110
6
2 0.0 -
6 روز قبل 5-1-3-4-1
1 -1-2 /8
01:50.600
7
2 0.0 -
6 روز قبل 2-2-8-9-3
2 -2-1 /8
حسین سقروقربان دوردی سلاق امید ایری محمد خوجملی
01:51.390
8
2 0.0 -
34 روز قبل 9-3-4-1-3
2 -1-1 /8
01:53.260
9
2 0.0 -
6 روز قبل 3-2-4-1-3
3 -1-1 /6
01:53.930
10
2 0.0 -
6 روز قبل 9-1-3-4-1
1 -0-2 /5
01:54.190
11
2 0.0 -
20 روز قبل 1-3-7
1 -0-1 /3
02:04.650
2 0.0 -
6 روز قبل 6-7-1-6-7
0 -0-2 /8
نعمت الله حسن قاسمی آنه محمد حاجی زاده
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 24) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 16.45 پنج شنبه 1389/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
20 روز قبل 4-4-5-3-6
2 -0-0 /9
01:50.840
2
2 0.0 -
20 روز قبل 6-2-5
0 -1-0 /3
01:51.620
3
2 0.0 -
20 روز قبل 3-2-4-5-9
1 -1-0 /7
01:51.760
4
2 0.0 -
20 روز قبل 11-3
1 -0-0 /2
قره قربان قلیچی حکیم بردی اندروا علی رجال
01:53.100
5
2 0.0 -
27 روز قبل 3-6-5
1 -0-0 /3
01:55.900
6
2 0.0 -
21 روز قبل 3-5-7-7
1 -0-0 /4
حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی سلیم خوجملی
01:55.940
7
2 0.0 -
34 روز قبل 3-3-4-7-5
2 -0-0 /5
01:56.430
8
2 0.0 -
27 روز قبل 9-3
1 -0-0 /2
حاجی گلدی داوری یوسف دهش یوسف دهش
01:56.710