جدول مسابقات هفته 8 فصل بهار بندرترکمن 1392/03/03

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 16 تا 40) (از 3 تا 5) جایزه اول: 25,500,000 ریال جایزه دوم: 10,750,000 ریال جایزه سوم: 6,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
49 روز قبل 2-1-6-1
0 -1-2 /4
مرحوم ملا دداش بابایی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:50.950
2
3 52.0 -
15 روز قبل 5-1-2-1-7
0 -1-2 /5
یوسف وعرفان تراچ طاهر تراچ متین آموت
01:52.460
3
3 51.0 -
15 روز قبل 6-2-3-4-4
1 -2-1 /8
حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی علی رجال
01:52.540
4
5 51.0 -
15 روز قبل 4-5-1-8-5
1 -0-2 /12
پرهام و پانته آ یمین جلال ایری احمد پقه
01:53.490
5
4 52.0 -
50 روز قبل 2-8-2-4-1
0 -2-1 /7
01:54.060
6
3 53.0 -
49 روز قبل 3-3-1-3-2
3 -1-1 /5
عادل وکاکاجان تاتاری خان محمد چپرلی عبدالرحیم آرامیده
01:54.360
5 51.0 -
378 روز قبل 4-5-7-1-1
1 -0-2 /7
سرکار خانم احمدیان رضا کریمی
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 21,500,000 ریال جایزه دوم: 9,000,000 ریال جایزه سوم: 5,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.15 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:03.210
5
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عیدمحمدوعاشوربای ایگدری حمید فرود متین آموت
01:09.090
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحومان عطا ومیرزا میزاعلی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا
01:11.020
7
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:12.080
01:13.060
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مسعود توکلی الیاس زارعی کسلخه
3
بندرترکمن نژاد تروبرد (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 23,500,000 ریال جایزه دوم: 9,750,000 ریال جایزه سوم: 5,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.100
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:03.360
01:04.940
01:05.450
7
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:08.510
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حمیدرضا طباطبایی دوردی کوچک نژاد احمد پقه
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 40) (از 3 تا 4) جایزه اول: 23,500,000 ریال جایزه دوم: 9,750,000 ریال جایزه سوم: 5,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.15 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
28 روز قبل 6-3-2-2-6
1 -3-0 /9
01:38.300
2
3 51.0 -
153 روز قبل 4-8-6-6-3
1 -0-1 /7
01:38.740
3
3 51.0 -
15 روز قبل 4-5-2-3-3
3 -1-0 /9
محمدرسول ومحمدیاسین قره داشلی اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
01:39.799
4
3 53.0 -
15 روز قبل 8-3-6-2-4
1 -2-0 /12
01:39.800
5
3 55.0 -
8 روز قبل 2-3-9-10-7
3 -2-0 /11
عبدالله و فاروق گولانی نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:40.320
6
3 52.0 -
15 روز قبل 1-6-5-8-6
0 -0-1 /7
معصومه مهدیه وعاطفه قلرعطا عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا
01:40.980
7
4 52.0 -
43 روز قبل 8-6-3-2-2
2 -2-0 /9
01:42.090
8
4 54.0 -
14 روز قبل 9-5-9-7-10
0 -1-1 /9
01:43.560
9
3 52.0 -
43 روز قبل 9-1-10-9
0 -0-1 /4
01:45.190
3 53.0 -
14 روز قبل 5-7-10-6-6
1 -1-1 /8
ایوب طعنه امانقلی خوجملی
5
بندرترکمن نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 35,500,000 ریال جایزه دوم: 14,750,000 ریال جایزه سوم: 8,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
21 روز قبل 1-1-2-4-2
0 -4-3 /9
01:34.760
2
5 53.0 -
14 روز قبل 2-4-7-2-2
4 -3-2 /16
01:35.520
3
5 57.0 -
21 روز قبل 2-3-1-5-3
4 -9-7 /28
01:35.830
4
4 50.0 -
35 روز قبل 8-4-5-2-10
1 -3-3 /15
01:36.650
5
3 53.0 -
49 روز قبل 1-1-1-3-1
1 -0-4 /5
01:37.930
6
6 51.0 -
35 روز قبل 9-4-4-4-5
7 -3-4 /25
سید عقیل سادات حسینی اراز قربان اونق محمد خوجملی
01:38.720
6
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 7) جایزه اول: 33,500,000 ریال جایزه دوم: 14,000,000 ریال جایزه سوم: 8,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 58.0 -
7 روز قبل 1-2-3-5-2
6 -10-15 /45
01:34.690
2
5 55.0 -
7 روز قبل 3-3-2-2-2
10 -11-7 /40
آشپزخانه کمی و عارف کمی یوسف قلی قربانی محمد خوجملی
01:35.270
3
6 58.0 -
7 روز قبل 2-1-4-4-1
8 -7-22 /47
01:35.780
4
5 54.0 -
14 روز قبل 3-2-2-2-4
5 -10-6 /35
حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی احمد پقه
01:37.350
5
4 52.0 -
8 روز قبل 2-2-3-4-7
4 -7-1 /26
ساتلیق بابکی و مرحوم امان کاکا آتابای نصرت ا... خوجملی عید محمد غراوی
01:39.700
6
7 52.0 -
49 روز قبل 6-5-6-6-1
3 -6-6 /40
01:39.790
7
4 52.0 -
42 روز قبل 5-1-4-5-1
1 -1-7 /17
01:41.570
5 56.0 -
14 روز قبل 1-1-1-1-5
4 -4-12 /26
6 52.0 -
7 روز قبل 4-4-4-3-6
6 -8-7 /39
محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی
7
بندرترکمن نژاد تروبرد (مبتدی نبرده) (از 3 تا 5) جایزه اول: 23,500,000 ریال جایزه دوم: 9,750,000 ریال جایزه سوم: 5,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1392/03/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.190
01:03.020
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
باشگاه درخشش شهرام روان
5 50.0 -
260 روز قبل 4
0 -0-0 /1
مهندس محمدزاده امانقلی خوجملی