جدول مسابقات هفته 1 فصل تابستان بندرترکمن 1394/05/02

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 2 تا 56) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
77 روز قبل 5
0 -0-0 /1
مائده وماهان باستان رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:08.720
2
2 51.0 -
105 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:10.560
3
2 51.0 -
70 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:10.590
4
2 50.0 -
105 روز قبل 3
1 -0-0 /1
گلدی ملا شیرمحمدلی عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک
01:10.760
5
2 53.0 -
77 روز قبل 2
0 -1-0 /1
حاج قربان ورامین چپرلی یعقوب چپرلی نورمحمد بهادر
01:11.190
6
2 53.0 -
43 روز قبل 2-4-5
0 -1-0 /3
حاج بهرام قلی یلقی عبدالله یلقی عید محمد غراوی
01:12.480
7
2 51.0 -
42 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:13.350
8
2 51.0 -
92 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:14.100
01:14.720
10
2 52.0 -
92 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:15.790
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.700
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل
01:04.200
01:04.480
4
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
پوریا سینا ومحمد صادق محمی زاده نازمحمد مهمی زاده جواد آچاک
01:05.260
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
عاشورمحمد ساریخانی حاجی گلدی قره جه بنیامین جرجانی
01:05.940
6
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج طواق قلی ایری علی اونق آرمین آق آتابای
01:05.950
01:07.220
8
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد میثاق تاجی زاده یعقوب چپرلی حسین رجال
01:07.260
10
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:08.100
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالوهاب سقر اراز زارعی کسلخه
3
بندرترکمن نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
56 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:02.680
2
2 50.0 -
78 روز قبل 8
0 -0-0 /1
محمد اقبال و محمد رئوف کردی اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا
01:02.710
3
2 50.0 -
78 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:03.500
4
2 52.0 -
43 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:03.720
5
2 50.0 -
84 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:04.770
6
2 52.0 -
43 روز قبل 4
0 -0-0 /1
پهلوان گلدی جان تراج تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک
01:05.320
7
2 52.0 -
43 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:05.660
8
2 50.0 -
57 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:05.990
9
2 50.0 -
84 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:06.100
10
2 52.0 -
70 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:06.430
11
2 52.0 -
78 روز قبل 7-?
0 -0-0 /2
01:08.980
2 52.0 -
43 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج الله بردی مهرانی عظیم مهرانی
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 64) (3 سال) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.15 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
92 روز قبل 4-12-3-1
1 -0-1 /4
01:00.470
2
3 50.0 -
57 روز قبل 5-9-1-4-5
0 -0-1 /5
01:01.280
3
3 52.0 -
57 روز قبل 9-10-9-1-8
0 -0-1 /5
معین و محنا قلرعطا ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی
01:01.410
4
3 53.0 -
57 روز قبل 5-5-10-9-1
3 -0-1 /10
01:01.570
5
3 50.0 -
106 روز قبل 8-5-4-1
0 -0-1 /4
حاج محمد علی کردنوکنده علی اونق آرمین آق آتابای
01:02.310
6
3 51.0 -
63 روز قبل 3-8-7-1-11
1 -0-1 /6
01:04.940
7
3 54.0 -
231 روز قبل 9-11-1-4-5
0 -1-1 /7
شهیدان عبدالرحمان ارازمحمد حبیب لی حکیم سوقی جواد آچاک
01:07.380
3 50.0 -
329 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
فاتح خداوردیان محمد بزمونه
3 54.0 -
64 روز قبل 9-1-2-4-10
0 -1-1 /7
مجان حاجی وفرهادآتابای آرش ایری
5
بندرترکمن نژاد دوخون (نبرده) (از 3 تا 5) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
189 روز قبل 9-10-9-8-6
0 -0-0 /6
سارینا شیخ وعالیه قزل طواق بردی خوجه پور رامین آق آتابای
01:04.170
2
3 52.0 -
85 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:04.390
3
3 50.0 -
57 روز قبل 9-9-7
0 -0-0 /3
ایلتای ودوران آق آتابای رسول خرمالی عبدالرسول خرمالی
01:04.730
4
3 52.0 -
182 روز قبل 8-10
0 -0-0 /2
الله یار دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:04.820
5
3 50.0 -
57 روز قبل 6-8-10-11
0 -0-0 /4
01:05.330
6
3 50.0 -
57 روز قبل 5-4-7
0 -0-0 /3
01:05.690
7
3 50.0 -
57 روز قبل 7-5-7
0 -0-0 /3
01:05.730
8
3 50.0 -
251 روز قبل 9
0 -0-0 /1
شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی یاسر جرجانی
01:07.590
9
5 50.0 -
63 روز قبل 7
0 -0-0 /1
دکتراسماعیل نعلبند اسماعیل نعلبند عید محمد غراوی
01:11.370
3 52.0 -
63 روز قبل 8-11-10
0 -0-0 /3
بهنام آنه قره جه وکاکا پنق دوردی حاجی عطایی
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 24 تا 76) (از 3 تا 8) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
56 روز قبل 9-7-3-1-1
1 -0-3 /12
01:00.980
2
3 52.0 -
42 روز قبل 3-4-5-5-4
2 -0-3 /9
حاج نورمحمد طعنه ستار مهرانی نادر صالح پور
01:01.020
3
4 57.0 -
56 روز قبل 3-4-7-1-5
1 -4-2 /15
01:01.350
4
3 52.0 -
56 روز قبل 1-7-7-1-2
0 -2-2 /8
01:01.600
5
5 53.0 -
56 روز قبل 5-7-9-5-10
1 -2-2 /21
01:02.300
6
8 56.0 -
763 روز قبل 10-11-9-5-5
0 -2-3 /17
داود ومحمد اعتمادی فر عبدالعزیز اونق آرمین آق آتابای
01:03.980
3 52.0 -
77 روز قبل 9-8-1-5-3
2 -1-2 /9
علی محمد قره دولاق طواق بردی خوجه پور
4 55.0 -
330 روز قبل 3-3-1-6-3
3 -0-3 /11
یعقوب فیروزخواه بهروز کمی
5 53.0 -
99 روز قبل 10-5-5-7-4
1 -4-1 /19
علی محمد قره دولاق طواق بردی خوجه پور
7
بندرترکمن نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 جمعه 1394/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
42 روز قبل 9-10-6
0 -0-0 /3
01:08.630
2
3 52.0 -
64 روز قبل 7
0 -0-0 /1
متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی مهرداد خوجملی
01:10.820
3
4 52.0 -
57 روز قبل 10-?-6-7
0 -0-0 /4
یوسف و آیلین پورانجنار تاج محمد گوگ نژاد قربان محمد اودک
01:11.630
4
3 50.0 -
64 روز قبل 5-4-4-7-12
0 -0-0 /5
بهرام تابشان اصفهانی قربان دردی تیرغم بنیامین جرجانی
01:11.970
5
3 52.0 -
42 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:12.450
6
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حمیدرضا خاکسار اصغر گله دار جواد آچاک
01:13.130
7
3 50.0 -
71 روز قبل 5-6-7
0 -0-0 /3
01:14.390
8
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاجی دولت قربان ساعدی یوسف دهش یوسف دهش
01:15.130
9
4 52.0 -
64 روز قبل ?-9-?
0 -0-0 /3
ممی شیر حاجی نیک قلب بهرام رجال مبین آسایش
01:21.160
10
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:21.240
3 52.0 -
71 روز قبل 6-10
0 -0-0 /2
3 50.0 -
64 روز قبل 6-5-7
0 -0-0 /3
حمیدرضا خاکسار اصغر گله دار