جدول مسابقات هفته 4 فصل تابستان بندرترکمن 1394/05/23

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
64 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:10.660
2
2 50.0 -
63 روز قبل 4
0 -0-0 /1
محمد وسونیتا خوجملی خلیل خوجملی امیر عطا گزلی
01:12.030
3
2 52.0 -
14 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:12.340
4
2 52.0 -
14 روز قبل 4
0 -0-0 /1
فریدون نیازی وآی هان کمالی امان یلقی بنیامین جرجانی
01:12.350
5
2 52.0 -
64 روز قبل 5-6-4
0 -0-0 /3
01:13.840
6
2 52.0 -
63 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج صادق بور بور جلال ایری امیر مختومی
01:13.980
7
2 52.0 -
64 روز قبل 7-11-4
0 -0-0 /3
01:14.120
8
2 50.0 -
14 روز قبل 9
0 -0-0 /1
حسین مجتهد زاده وبهزاد پرویز عبدالرحمان پرویز آرمین آق آتابای
01:14.580
9
2 50.0 -
63 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:16.820
01:20.990
11
2 52.0 -
98 روز قبل 10
0 -0-0 /1
سراج الدین وغفور سخاوی رحمت الله رجال علی رجال
01:59.000
2 50.0 -
14 روز قبل 5
0 -0-0 /1
2
بندرترکمن نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
99 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
01:02.890
2
2 52.0 -
14 روز قبل 7-7-5
0 -0-0 /3
مبینا و فاطمه و احسان بدراقی تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک
01:03.050
3
2 50.0 -
14 روز قبل 5-5
0 -0-0 /2
01:03.220
4
2 50.0 -
14 روز قبل 9-7
0 -0-0 /2
01:04.470
5
2 52.0 -
64 روز قبل 10-5-?
0 -0-0 /3
حاجی دردی ومحمد امین پاکزاد صالح بردی گوگ ابوطالب چاریزاده
01:04.550
6
2 52.0 -
21 روز قبل 10-8
0 -0-0 /2
مهندس یونس نظرنژاد وامید ایزدی عبدالرحمان پرویز محمد خوجملی
01:04.770
7
2 52.0 -
21 روز قبل 7-5
0 -0-0 /2
محمدصفا و شهاب کلته بهمن اونق رامین آق آتابای
01:05.060
8
2 52.0 -
64 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:05.210
9
2 50.0 -
64 روز قبل 7
0 -0-0 /1
صمد سن سبلی وعبدالخالق قره ئی رحمان اورگلی پیمان قلرعطا
01:05.620
10
2 50.0 -
14 روز قبل 6-8-6
0 -0-0 /3
باشگاه سوارکاری کورش غفور خوجملی یاسر جرجانی
01:06.300
11
2 52.0 -
7 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:08.640
2 52.0 -
63 روز قبل 7
0 -0-0 /1
عطاحاجی پقه حکیم بردی اندروا
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 2 تا 50) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز قبل 4-3
1 -0-0 /2
01:01.420
2
2 50.0 -
63 روز قبل 3
1 -0-0 /1
حاج ابوالفضل و امیررضاسعادتمندکیا عبدالناصر قربانی پیمان قلرعطا
01:01.690
3
2 53.0 -
7 روز قبل 2
0 -1-0 /1
حاج قلیچ و انجان کمی علی اونق نورمحمد بهادر
01:02.060
4
2 51.0 -
63 روز قبل 6-2
0 -1-0 /2
افشین نیازی وگل محمد اونق اراز قربان اونق محمد خوجملی
01:02.070
5
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
یاشار موحد قوجق احمد ایری آرمین آق آتابای
01:02.760
6
2 53.0 -
21 روز قبل 2
0 -1-0 /1
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل
01:03.920
7
2 50.0 -
14 روز قبل 3-9-9
1 -0-0 /3
01:04.220
2 50.0 -
64 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
عسل طعنه وسودا چیره نور ستار مهرانی
2 51.0 -
21 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
محمد اقبال و محمد رئوف کردی اراز زارعی کسلخه
4
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.15 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
98 روز قبل 4-2-1-2-1
0 -2-9 /13
00:59.000
2
5 60.0 -
98 روز قبل 1-1-4-1-1
5 -10-19 /39
دکتر غفاری امید وایلیاد اوده فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی
00:59.340
3
5 52.0 -
7 روز قبل 3-3-6-1-7
4 -2-6 /18
محمود توغدری و رشید یلمه احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی
01:00.470
4
3 50.0 -
7 روز قبل 2-2-2-3-1
2 -5-4 /11
حاج گلدی آخوند تراج احمد ایری کمال دالی جه عطا
01:00.720
5
5 52.0 -
112 روز قبل 6-4-6-5-5
8 -3-6 /28
محمد رئوف رجب زاده عید قلی قربانی جواد آچاک
01:01.670
6
4 52.0 -
7 روز قبل 1-4-4-2-6
2 -3-6 /17
01:02.410
7 53.0 -
98 روز قبل 3-7-6-5-4
15 -15-8 /63
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 48) (3 سال) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
14 روز قبل 4-3-9-10-9
1 -0-1 /7
01:00.870
2
3 51.0 -
14 روز قبل 1-3-7
1 -0-1 /3
01:01.340
3
3 52.0 -
14 روز قبل 5-2-5-9-1
0 -1-1 /7
01:01.420
4
3 53.0 -
14 روز قبل 6-3-2-3-5
3 -2-0 /10
نجم الدین واحمد پنق آنه محمد خوجملی یاسر جرجانی
01:01.540
5
3 52.0 -
106 روز قبل 2-2-7
0 -2-0 /3
حاجی رحیم میرابی شهرام خوجملی محمد خوجملی
01:01.900
6
3 53.0 -
189 روز قبل 6-1-9-9-3
1 -0-1 /5
01:02.420
7
3 52.0 -
105 روز قبل 8-12-8-2-5
0 -2-0 /13
خانجان آخوند قلی پور یوسف دهش یوسف دهش
01:02.970
8
3 50.0 -
14 روز قبل 11-1-9-10-9
0 -0-1 /8
01:04.700
3 54.0 -
14 روز قبل 2-4-1-4-10
0 -1-1 /5
عاشور قربان پور مخی مختوم نژاد
3 50.0 -
350 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
فرزاد و فاتح خداوردیان محمد بزمونه عید محمد غراوی
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 46) (از 3 تا 4) جایزه اول: 41,000,000 ریال جایزه دوم: 20,500,000 ریال جایزه سوم: 10,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
14 روز قبل 1-7-8-4-1
0 -0-2 /5
01:00.540
2
3 55.0 -
14 روز قبل 6-4-4-5-4
1 -1-2 /16
حاج عبدالجبار میرزایی فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی
01:01.110
3
3 53.0 -
7 روز قبل 5-9-2-4-3
3 -3-0 /10
یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق قربان محمد اودک
01:01.200
4
3 52.0 -
7 روز قبل 4-7-10-5-8
0 -1-2 /10
01:01.470
5
3 53.0 -
7 روز قبل 7-11-8-9-10
1 -1-2 /13
01:01.570
6
3 52.0 -
64 روز قبل 3-3-6-1-7
2 -1-1 /6
01:01.870
7
4 52.0 -
7 روز قبل 10-5-4-3-8
4 -1-1 /22
حمید وحکیم عاشورمحمدی احمد ایری آرمین آق آتابای
01:02.610
8
3 51.0 -
14 روز قبل 9-10-9-3-2
1 -2-1 /14
حاج علیرضا تهرانی مصطفی کریمی کمال صالح پور
01:03.630
3 52.0 -
99 روز قبل 8-9-1-3-7
2 -2-1 /9
حلیم بردی فروغی توماچ رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا
4 53.0 -
77 روز قبل 10-1-4-4-2
1 -1-2 /11
نعمان قلرعطا وآرمین کریمی عبدالحمید قلرعطا
7
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 46) (2 سال) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 جمعه 1394/05/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:00.440
2
2 51.0 -
7 روز قبل 3-1-5
1 -0-1 /3
01:00.510
3
2 54.0 -
7 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
01:00.620
4
2 52.0 -
21 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
عباسقلی ایری علی اونق یاسر جرجانی
01:02.140
5
2 52.0 -
99 روز قبل 1-?
0 -0-1 /2
01:05.530
2 52.0 -
7 روز قبل 6-1
0 -0-1 /2
ارجی مهرانی غفار مهرانی