جدول مسابقات هفته 3 فصل پاییز گنبد کاووس 1394/08/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
بهزاد وفرزاد شیخی امید یزدانی اسحاق یزدانی
01:09.680
2
3 52.0 -
104 روز قبل ?-6-10
0 -0-0 /3
عبدالرحمان پورقاز حاج امان تیرغم مهران خوجملی
01:11.250
3
3 52.0 -
104 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حمیدرضا خاکسار یوسف دهش یوسف دهش
01:11.380
4
3 52.0 -
146 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:14.260
5
3 50.0 -
168 روز قبل 4
0 -0-0 /1
مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یوسف گوگ نژاد یاسر جرجانی
01:14.990
6
3 50.0 -
287 روز قبل 10-10-10-8-4
0 -0-0 /5
حاج عزیز ماهری امان یلقی حسین رجال
01:15.450
7
4 52.0 -
189 روز قبل 7-4-7
0 -0-0 /3
01:15.870
8
4 52.0 -
55 روز قبل ?-?-10-9-?
0 -0-0 /7
01:16.510
9
3 50.0 -
175 روز قبل 8-12
0 -0-0 /2
بهرام تابشان اصفهانی قربان دردی تیرغم مهدی قورچای
01:19.410
2
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 18) (از 3 تا 6) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 52.0 -
-
0 -0-0 /0
رضا ساجدی خان محمد چپرلی
01:11.500
2
4 52.0 -
69 روز قبل 9-4-3
1 -0-0 /3
خانم فیروز نوریقدی یلقی
01:12.350
3
3 53.0 -
146 روز قبل 7-8-6-6-5
0 -1-0 /7
یزدان عباسی جبارصالح پور
01:12.530
4
4 52.0 -
104 روز قبل 3-10-?-6-7
1 -0-0 /5
یوسف و آیلین پورانجنار عبدالرحمان مختومی
01:13.120
5
3 50.0 -
69 روز قبل 6-3-8
1 -0-0 /3
محمد امین گوگ نژاد ومجتبی شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد
01:14.270
6
4 53.0 -
69 روز قبل 3-5-10-3-11
2 -0-0 /5
دوران فرهمند یوسف دهش
01:14.450
7
3 51.0 -
62 روز قبل 2-7-5-6-7
0 -1-0 /5
دکتر یاشار وکیلی عبدالله یلقی
01:14.700
8
3 50.0 -
69 روز قبل 4-10-12-9-7
1 -0-0 /11
01:14.990
9
3 52.0 -
69 روز قبل 7-4-11-3-5
1 -0-0 /7
مهدی بابایی عبدالحکیم مهرانی
01:15.400
10
3 53.0 -
69 روز قبل 5-2-7
0 -1-0 /3
متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی
01:16.470
11
3 50.0 -
62 روز قبل 3-4-5-4-4
1 -0-0 /7
بهرام تابشان اصفهانی قربان دردی تیرغم
01:18.180
3 53.0 -
69 روز قبل 2-12
0 -1-0 /2
خونه به خونه مازندران امانگلدی خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
27 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:03.500
2
2 50.0 -
27 روز قبل 5-7
0 -0-0 /2
01:03.520
3
2 50.0 -
27 روز قبل 6-5
0 -0-0 /2
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:04.000
4
2 50.0 -
6 روز قبل 6
0 -0-0 /1
تولید وپرورش اسب پایدار مجید ایری بنیامین جرجانی
01:04.150
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:04.510
01:04.520
7
2 52.0 -
146 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.470
8
2 52.0 -
27 روز قبل 8-4
0 -0-0 /2
01:05.930
9
2 52.0 -
69 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:06.490
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 36) (از 3 تا 5) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.4 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
48 روز قبل 5-3-5-2-7
3 -2-0 /8
احمد طالع زاری ستار مهرانی ستار مهرانی
01:03.100
2
3 54.0 -
55 روز قبل 9-6-5-2-12
0 -1-1 /10
وهاب سوقی وبهرام مسافر عبدالباسط مخدومی قربان محمد اودک
01:03.280
3
3 55.0 -
20 روز قبل 6-2-4-6-6
1 -1-1 /9
01:03.590
4
3 53.0 -
48 روز قبل 6-10-4-5-5
3 -0-1 /13
01:04.560
5
3 52.0 -
48 روز قبل 9-7-1
0 -0-1 /3
01:04.720
6
3 51.0 -
97 روز قبل 8-6-3-8-7
1 -0-1 /8
01:04.800
7
3 54.0 -
97 روز قبل 9-4-5-2-1
0 -1-1 /8
01:04.860
8
4 50.0 -
55 روز قبل 10-11-7-9-10
0 -0-1 /8
عبدالوهاب کریمی بهمن ایگدری امین محمدی
01:06.760
3 50.0 -
27 روز قبل 6-1
0 -0-1 /2
آیدا اسماعیلی حمید کلته
3 53.0 -
83 روز قبل 4-6-3-2-3
3 -2-0 /11
نجم الدین واحمد پنق آنه محمد خوجملی
3 54.0 -
168 روز قبل 9-1-2-4-10
0 -1-1 /7
مجان حاجی وفرهادآتابای آرش ایری
5 55.0 -
637 روز قبل 4-3-2-8-8
1 -1-1 /9
آتلان دایان وایلکای ایگدری مجید خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 28 تا 76) (3 سال) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.05 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
6 روز قبل 1-1-2-2-1
0 -2-3 /5
دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:01.960
2
3 55.0 -
6 روز قبل 4-9-8-2-3
2 -3-2 /13
01:02.560
3
3 50.0 -
6 روز قبل 3-11-4-2-1
3 -3-1 /11
01:02.720
4
3 53.0 -
6 روز قبل 2-5-5-2-1
0 -2-3 /8
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری عید محمد غراوی
01:03.200
5
3 53.0 -
146 روز قبل 3-3-3-1-3
4 -1-2 /9
01:04.320
3 50.0 -
188 روز قبل 4-1-4-3-2
1 -2-2 /8
دانیال کردی رحیم بردی مهرانی
3 53.0 -
161 روز قبل 7-1-1-2-8
0 -1-3 /6
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 32) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
20 روز قبل 8-9-5-2-5
0 -1-0 /5
محمدطاها اسرا وزهرا امیری اراز زارعی کسلخه سینا پقه
01:03.250
2
2 51.0 -
20 روز قبل 2-4
0 -1-0 /2
عباسقلی ایری وحامد قناعتی میکائیل توماچ امیر مختومی
01:03.400
3
2 53.0 -
7 روز قبل 3-3-4
2 -0-0 /3
01:03.570
4
2 54.0 -
7 روز قبل 2-3-5
1 -1-0 /3
ملا ستار چوری احمد ایری جواد آچاک
01:03.610
5
2 52.0 -
20 روز قبل 4-6-9-3
1 -0-0 /4
محمدصفا و نادیا چپرلی مجید ایری بنیامین جرجانی
01:03.780
6
2 52.0 -
20 روز قبل 3-7-7-5
1 -0-0 /4
01:03.830
7
2 52.0 -
62 روز قبل 4-3-9
1 -0-0 /3
سبحان بردی مختومی صالح بردی گوگ عید محمد غراوی
01:04.110
8
2 52.0 -
146 روز قبل 4-3-2-4
1 -1-0 /4
01:04.580
9
2 50.0 -
55 روز قبل 3
1 -0-0 /1
قربان محمد آخوند پاکزاد ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:05.810
10
2 54.0 -
69 روز قبل 8-3-2
1 -1-0 /3
01:05.890
2 50.0 -
76 روز قبل 3
1 -0-0 /1
محمد صفا میرابی بهمن اونق
2 52.0 -
7 روز قبل 6-7-3
1 -0-0 /3
محمد رئوف چوری سلیم خوجملی
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 58) (از 3 تا 4) جایزه اول: 41,000,000 ریال جایزه دوم: 20,500,000 ریال جایزه سوم: 10,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.1 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
7 روز قبل 3-1-8-1
1 -0-2 /4
01:02.920
2
3 52.0 -
7 روز قبل 6-5-2-2-4
2 -3-0 /11
خونه به خونه مازندران امانگلدی خوجملی محمد خوجملی
01:03.200
3
3 54.0 -
7 روز قبل 5-3-1-4-3
2 -0-2 /10
01:03.380
4
3 53.0 -
6 روز قبل 1-1-2-5-10
1 -1-2 /9
01:03.770
5
3 50.0 -
7 روز قبل 4-1-5-9-9
0 -0-2 /6
سایاو صوفیا رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک
01:03.830
6
3 50.0 -
195 روز قبل 12-8-1-1
0 -0-2 /4
01:04.250
7
3 50.0 -
272 روز قبل 5-2-1-4-2
0 -2-1 /5
01:05.160
8
3 51.0 -
168 روز قبل 1-2-3-6-4
1 -2-1 /6
علی صحنه و اراز محمد فرهمند جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:05.210
9
3 53.0 -
161 روز قبل 2-7-6-3-6
1 -2-1 /11
عبدالصمد بهزادنیا عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی
01:05.250
10
4 52.0 -
7 روز قبل 10-10-6-3-3
2 -1-1 /9
حوریه ونوریا علاقی عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی
01:06.830
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1394/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
48 روز قبل 7-5-6
0 -0-0 /3
یونس خرمالی و سارینا هوشمند ابراهیم هوشمند عبدالرحیم آرامیده
01:04.180
2
2 50.0 -
83 روز قبل 10-6-8-6
0 -0-0 /4
باشگاه سوارکاری کورش غفور خوجملی کمال دالی جه عطا
01:05.400
3
2 52.0 -
48 روز قبل 8-6
0 -0-0 /2
01:05.580
4
2 52.0 -
20 روز قبل 5-11-5
0 -0-0 /3
حنیفه شیرمحمدلی رمضان آچاک جواد آچاک
01:05.760
5
2 50.0 -
147 روز قبل 6-6-7
0 -0-0 /3
01:06.350
6
2 52.0 -
20 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:06.410
7
2 52.0 -
20 روز قبل 8-7-11-7-?
0 -0-0 /5
01:06.570
8
2 52.0 -
83 روز قبل 11-?
0 -0-0 /2
01:06.960
9
2 52.0 -
55 روز قبل 7-6-4
0 -0-0 /3
01:07.850
10
2 50.0 -
55 روز قبل 6-11-9
0 -0-0 /3
01:08.280
11
2 50.0 -
55 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:10.030
2 52.0 -
48 روز قبل 6-7
0 -0-0 /2
محمد امین جرجانی جمشید روشنی