جدول مسابقات هفته 17 فصل پاییز گنبد کاووس 1394/10/10

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
49 روز قبل 4
0 -0-0 /1
محمد عبادی و زاهد داغستانی علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:11.660
2
2 52.0 -
42 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:12.310
3
2 52.0 -
83 روز قبل 4-6-6
0 -0-0 /3
01:13.680
4
2 50.0 -
28 روز قبل 6-10
0 -0-0 /2
ای ساتاجی قره جه حمید فرود مهرداد خوجملی
01:13.930
5
2 50.0 -
14 روز قبل 7
0 -0-0 /1
پرورش اسب پایدار محمد ارمشی عید محمد غراوی
01:14.230
6
2 52.0 -
28 روز قبل 12-7-7-7-11
0 -0-0 /6
حاج نورمحمد سیدی قوجق علی محمد خوجملی پیمان قلرعطا
01:14.490
7
2 50.0 -
28 روز قبل 7-10
0 -0-0 /2
دکتر افشین مهرپرور ادریس قلیچی امین محمدی
01:14.580
8
2 50.0 -
42 روز قبل 9-7
0 -0-0 /2
آنه حاجی قانقرمه رجب قلیچ گوگ نژاد جواد آچاک
01:14.730
9
2 52.0 -
14 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:16.500
10
2 50.0 -
14 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:16.840
11
2 52.0 -
42 روز قبل 10-4-11-10
0 -0-0 /4
سراج الدین وغفور سخاوی رحمت الله رجال علی رجال
01:19.960
2 52.0 -
28 روز قبل 9-4-12
0 -0-0 /3
ناصر مارامایی عبدالعزیز گوگ نژاد
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز قبل 10-6
0 -0-0 /2
حاج سعید ورمضان آچاک رمضان آچاک جواد آچاک
01:02.540
2
2 52.0 -
55 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:03.020
3
2 52.0 -
35 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:03.220
4
2 50.0 -
7 روز قبل 5-10-11-9
0 -0-0 /4
حاج کامبیز خوشبخت حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا
01:03.570
5
2 52.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
آریو پیروزان وسلیم وجدانی فر قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:03.900
6
2 50.0 -
48 روز قبل 7
0 -0-0 /1
آشوربای-عیدمحمد ایگدری رحمان اورگلی مهرداد خوجملی
01:04.460
7
2 50.0 -
7 روز قبل 7-10-7-4-4
0 -0-0 /8
متین خرمالی وعبدالله جرجانی رسول خرمالی طاهر گوگ نژاد
01:05.840
8
2 50.0 -
76 روز قبل 9-6
0 -0-0 /2
01:06.130
9
2 52.0 -
28 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
01:06.340
10
2 50.0 -
216 روز قبل 11
0 -0-0 /1
01:08.970
2 52.0 -
28 روز قبل 9-8-9
0 -0-0 /3
امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی
2 52.0 -
7 روز قبل 8-5-10-7
0 -0-0 /4
رضا ومحمد رضوان سلاق نوری قورچایی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 68) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
14 روز قبل 8-2
0 -1-0 /2
01:01.940
2
2 53.0 -
55 روز قبل 2
0 -1-0 /1
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:02.280
3
2 53.0 -
35 روز قبل 2-5-11-12-?
0 -1-0 /5
01:02.500
4
2 53.0 -
7 روز قبل 6-10-2
0 -1-0 /3
01:02.560
5
2 52.0 -
63 روز قبل 9-6-2-3
1 -1-0 /4
حاج ابوالفضل و امیررضاسعادتمندکیا احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا
01:03.010
6
2 52.0 -
56 روز قبل 6-3-7-7-5
1 -0-0 /5
01:03.640
7
2 50.0 -
28 روز قبل 11-8-7-7-3
1 -0-0 /7
01:03.740
8
2 50.0 -
14 روز قبل 3-8-9-10
1 -0-0 /4
01:04.540
9
2 51.0 -
28 روز قبل 2-9-6
0 -1-0 /3
بهروز قربانی و حامد جباری جمشید جرجانی بنیامین جرجانی
01:04.760
10
2 50.0 -
56 روز قبل 9-3
1 -0-0 /2
ابراهیم خیرخواه و آرمین جیواد مهربان ایری نادر صالح پور
01:05.200
2 51.0 -
230 روز قبل 2
0 -1-0 /1
عمران و سلوا فروغی توماج رحیم بردی مهرانی
2 51.0 -
160 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 40 تا 52) (از 3 تا 4) جایزه اول: 51,000,000 ریال جایزه دوم: 25,500,000 ریال جایزه سوم: 12,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
34 روز قبل 3-1-4-1-4
2 -2-3 /10
00:59.910
2
3 52.0 -
27 روز قبل 1-3-2-4-5
2 -4-2 /10
01:00.190
3
3 52.0 -
27 روز قبل 5-1-4-2-5
0 -2-4 /11
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:00.490
4
3 52.0 -
27 روز قبل 4-4-2-4-9
2 -4-2 /16
01:00.520
5
4 54.0 -
48 روز قبل 5-2-2-1-3
2 -2-4 /12
01:00.890
3 55.0 -
13 روز قبل 1-2-1-1-5
3 -1-4 /9
حمید مجتهدزاده مجید صالح پور
3 52.0 -
48 روز قبل 6-7-5-3-3
4 -0-0 /9
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 36) (از 3 تا 4) جایزه اول: 41,000,000 ریال جایزه دوم: 20,500,000 ریال جایزه سوم: 10,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
13 روز قبل 9-1-6-3-5
1 -1-2 /11
01:01.410
2
3 53.0 -
13 روز قبل 10-4-4-1-1
1 -1-2 /12
01:01.550
3
3 52.0 -
13 روز قبل 7-2-9-6-5
0 -2-1 /12
وهاب سوقی وبهرام مسافر عبدالباسط مخدومی امان محمد قلرعطا
01:01.960
4
3 53.0 -
111 روز قبل 4-6-8-3-1
1 -0-2 /8
علیرضا و و مصطفی دلدل جمال آموت محمد خوجملی
01:02.240
5
3 52.0 -
13 روز قبل 6-?-2-4-3
2 -1-1 /22
01:02.270
6
3 50.0 -
13 روز قبل 4-?-6-2-9
2 -1-1 /11
01:02.680
7
4 52.0 -
56 روز قبل 10-10-10-6-3
2 -1-1 /10
حوریه ونوریا علاقی عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک
01:03.100
8
3 52.0 -
111 روز قبل 7-4-4-7-10
0 -1-2 /12
بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی ستار مهرانی
01:03.660
3 51.0 -
42 روز قبل 3-6-12-8-1
1 -0-2 /6
صفا اونق مجید ایری
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 50) (از 3 تا 4) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.1 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
55 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:00.770
2
3 52.0 -
14 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:00.930
3
3 53.0 -
49 روز قبل ?-7-6-8-7
1 -0-1 /11
01:01.000
4
3 50.0 -
34 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:01.280
5
3 51.0 -
49 روز قبل 5-2-2-9-6
1 -2-0 /8
محمد سوقی و امید ایگدری قارمحمد گری عید محمد غراوی
01:01.770
6
3 51.0 -
398 روز قبل 7-5-3-4-4
1 -0-1 /7
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:01.820
4 53.0 -
14 روز قبل 5-7-9-?-1
1 -0-1 /8
هادی بختیاری ابوالفضل یوسفی
7
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 16 تا 52) (از 3 تا 7) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1394/10/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
42 روز قبل 9-10-6-8-3
4 -4-1 /16
01:09.180
2
3 51.0 -
42 روز قبل 6-4-4-3-6
1 -0-3 /9
01:09.320
3
4 53.0 -
34 روز قبل 6-3-5-3-2
3 -4-1 /10
01:09.460
4
3 52.0 -
14 روز قبل 1-2-3-6-1
1 -1-2 /6
01:09.710
5
3 52.0 -
7 روز قبل 1-3-9-8-2
2 -2-2 /10
آق اویلی خان پور حمید فرود مهرداد خوجملی
01:09.770
6
3 52.0 -
7 روز قبل 3-1-1
1 -0-2 /3
بهزاد وفرزاد شیخی امید یزدانی محمد خوجملی
01:10.250
7
7 54.0 -
34 روز قبل 8-1-2-1-2
0 -2-3 /6
حاجی عبدالواحد ایشان یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی
01:11.040
8
3 52.0 -
7 روز قبل 5-5-2-6-5
0 -2-1 /8
01:11.160
9
4 56.0 -
42 روز قبل 7-5-6-1-5
0 -0-4 /8
حسین عبدالهی و نعمان قلرعطا عبدالحمید قلرعطا بنیامین جرجانی
01:12.150
10
5 52.0 -
48 روز قبل 2-5-4-4-4
4 -4-0 /18
عبدالقیوم عطازاده و رضا علایی قوجق یوسف خوجملی امین محمدی
01:12.500
11
3 52.0 -
48 روز قبل 7-6-2-2-6
2 -3-0 /10
01:18.580