جدول مسابقات هفته 22 فصل پاییز گنبد کاووس 1394/10/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 24) (از 3 تا 6) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
64 روز قبل 10-5-8-1
0 -0-1 /4
01:08.810
2
6 52.0 -
71 روز قبل 1
0 -0-1 /1
باشگاه پوریا وپیمان ساجدی خان محمد چپرلی اسحاق یزدانی
01:08.950
3
3 53.0 -
29 روز قبل 7-8-5-2-3
1 -2-0 /11
امیر و زینب خوجه جلال قلرعطا مبین قلرعطا
01:09.820
4
3 54.0 -
22 روز قبل 4-2-2-2-?
0 -3-0 /7
فرهاد وسهیل تیرغم حاج امان تیرغم مهرداد خوجملی
01:10.190
5
4 52.0 -
42 روز قبل 3-2-9-4-3
2 -1-0 /5
01:10.270
6
3 51.0 -
8 روز قبل 1-5-6-3-8
1 -0-1 /5
محمد امین گوگ نژاد ومجتبی شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:10.390
7
3 52.0 -
22 روز قبل 8-3-4-3-7
2 -1-0 /11
01:10.620
8
4 54.0 -
29 روز قبل 4-1-6-3-5
2 -0-1 /8
دوران فرهمند یوسف دهش یوسف دهش
01:11.210
9
4 54.0 -
29 روز قبل 6-3-1-6-7
2 -0-1 /8
01:11.420
10
3 54.0 -
22 روز قبل 2-1-5-4-?
0 -1-1 /5
01:12.800
3 53.0 -
22 روز قبل 7-8-7-7-8
1 -0-1 /10
حسام الدین ساعی رحمت الله رجال
5 52.0 -
64 روز قبل 5-8-1
0 -0-1 /3
آریاسب یزدان جبارصالح پور
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 34) (از 3 تا 7) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
8 روز قبل 2
0 -1-0 /1
امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی نادر صالح پور
01:00.740
2
3 51.0 -
29 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:01.730
3
3 53.0 -
29 روز قبل 2-4-4-3-4
1 -1-0 /7
01:01.890
4
3 52.0 -
78 روز قبل 5-3-3-4
2 -0-0 /4
01:02.340
5
3 51.0 -
29 روز قبل 6-6-3
1 -0-0 /3
01:02.710
6
3 52.0 -
70 روز قبل 7-9-8-7
0 -0-0 /4
01:03.090
7
7 50.0 -
-
0 -0-0 /0
علی کریمی ودکتر اختری ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد
01:05.950
3 51.0 -
49 روز قبل 3
1 -0-0 /1
شرکت سرخدشت قربان رنجبر
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 11) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
49 روز قبل 2-1-3-2-1
2 -3-6 /13
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی
00:59.210
2
4 58.0 -
63 روز قبل 1-2-1-4-2
0 -3-11 /16
00:59.480
3
4 52.0 -
42 روز قبل 3-6-4-3-6
4 -5-5 /28
01:00.360
4
4 50.0 -
42 روز قبل 4-5-6-5-1
4 -4-5 /21
حاج بایرام قربان سلاق حاجی محمد نوایی محمد خوجملی
01:00.790
5
4 55.0 -
42 روز قبل 2-1-1-2-1
5 -4-8 /25
01:00.800
6
11 52.0 -
931 روز قبل 5-5-6-3-3
9 -16-14 /60
بایرام گلدی حبیب لی و قربان حاجی توماچ حمید توماچ مهرداد خوجملی
01:05.130
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 59.0 -
14 روز قبل 1-5-1-5-5
4 -8-11 /28
آیسا روشنی وعسل فیض عسگری عبدالرسول روشنی نادر صالح پور
00:58.890
2
5 56.0 -
21 روز قبل 2-3-1-4-2
4 -7-9 /28
00:59.110
3
3 52.0 -
15 روز قبل 4-4-4-2-4
2 -4-2 /17
00:59.250
4
4 55.0 -
14 روز قبل 2-5-2-1-1
8 -8-4 /28
اسماعیل یلمه و عزیز طعنه امانقلی خوجملی عید محمد غراوی
00:59.740
5
3 50.0 -
15 روز قبل 1-3-1-4-1
2 -2-4 /11
01:00.130
6
3 50.0 -
42 روز قبل 3-1-1-1-1
1 -2-5 /8
دکتراوکتای یگان محمدی ابراهیم بدویزاده یاسر جرجانی
01:00.210
7
4 51.0 -
14 روز قبل 3-4-2-3-1
2 -3-6 /13
01:00.730
8
5 53.0 -
14 روز قبل 4-3-5-5-4
4 -4-8 /29
01:01.340
9
4 50.0 -
15 روز قبل 5-5-2-2-1
2 -2-4 /13
01:01.540
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 32) (2 سال) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.45 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
8 روز قبل 2-4-6-10-2
0 -2-0 /5
01:40.010
2
2 52.0 -
21 روز قبل 3-5-6-2-3
2 -2-0 /7
مهدی و باسط قوجق نژاد ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک
01:40.220
3
2 53.0 -
22 روز قبل 2-2-7-4-4
1 -2-0 /7
بهرام دوردی عبدالحنان و عمران قربانی آنه گلدی اونق محمد خوجملی
01:40.270
4
2 53.0 -
7 روز قبل 7-5-7-6-6
1 -0-1 /8
01:40.300
5
2 51.0 -
7 روز قبل 4-3-8-8-5
1 -0-1 /6
حاجی کاکا رهبر مجید ایری نورمحمد بهادر
01:40.530
6
2 53.0 -
21 روز قبل 2-3-1
1 -1-1 /3
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور یاسر جرجانی
01:41.310
7
2 52.0 -
29 روز قبل 2-3-5-5-4
2 -1-0 /8
خلیل خوجه و ناصر چپرلی مجید ایری ابوطالب چاریزاده
01:41.380
8
2 52.0 -
15 روز قبل 1-8-2
0 -1-1 /3
نوید عنایتی و داوود چوپانی احمد ایری عید محمد غراوی
01:42.130
9
2 50.0 -
21 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
01:42.230
10
2 54.0 -
7 روز قبل 2-10-11-6-1
0 -1-1 /5
01:42.260
11
2 50.0 -
14 روز قبل 6-9-9-1-4
0 -0-1 /7
صمد سن سبلی وعبدالخالق قره ئی رحمان اورگلی جواد آچاک
01:45.540
2 52.0 -
7 روز قبل 9-6-1-4-4
0 -1-1 /7
محمدرضا نیازی ومیلاد اونق اراز قربان اونق
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 54) (2 سال) جایزه اول: 41,000,000 ریال جایزه دوم: 20,500,000 ریال جایزه سوم: 10,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.1 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز قبل 6-1-1
0 -0-2 /3
آرزو مهسا ومحمدطاها قربانپور ارازقلی ایری بنیامین جرجانی
01:38.810
2
2 53.0 -
42 روز قبل 1-1-3-6-3
3 -0-2 /7
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک
01:39.240
3
2 52.0 -
28 روز قبل 6-1-3-2-3
2 -1-1 /6
01:39.690
4
2 52.0 -
7 روز قبل 3-7-2-2-3
2 -2-1 /9
01:40.350
5
2 51.0 -
7 روز قبل 5-1-3-1-4
1 -0-2 /6
01:41.830
6
2 51.0 -
7 روز قبل 7-2-3-1-2
1 -2-1 /5
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:43.330
7
2 50.0 -
7 روز قبل 3-1-11-8-4
2 -1-1 /8
01:44.600
2 53.0 -
7 روز قبل 1-6-2-4-4
1 -2-1 /8
گلناز وایلناز چوری احمد ایری
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 30) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1394/10/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
8 روز قبل 3-9-2-5
1 -1-0 /4
01:41.300
2
2 52.0 -
29 روز قبل 4-3-4-5-11
1 -0-0 /6
حنیفه شیرمحمدلی احمد ایری عید محمد غراوی
01:41.600
3
2 52.0 -
15 روز قبل 6-6-3-7-7
1 -0-0 /6
01:42.330
4
2 53.0 -
22 روز قبل 2-11-7-8
0 -1-0 /4
سردار عبدالحسین کیخانیا محمداسلم محمدی امین محمدی
01:42.800
5
2 50.0 -
8 روز قبل 8-10-9-3
1 -0-0 /4
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر
01:42.810
6
2 51.0 -
22 روز قبل 3-5-7-5-6
2 -0-0 /6
01:42.900
7
2 53.0 -
22 روز قبل 5-2-8-9-7
0 -1-0 /7
مهسا گوگ نژاد و بهناز بایلری تاج محمد گوگ نژاد حسین نیک قلب
01:43.430
8
2 50.0 -
15 روز قبل 7-11-8-7-7
1 -0-0 /8
حکیم مختوم نژاد اراز قربان اونق احمد پقه
01:43.790
9
2 52.0 -
14 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:46.570
10
2 51.0 -
28 روز قبل 8-2
0 -1-0 /2
01:46.780
11
2 51.0 -
29 روز قبل 6-8-2-10-6
0 -1-0 /7
سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم غفور خوجملی مهرداد خوجملی
01:47.150
12
2 52.0 -
15 روز قبل 3-4
1 -0-0 /2
01:47.290