جدول مسابقات هفته 24 فصل پاییز گنبد کاووس 1394/11/02

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 41,000,000 ریال جایزه دوم: 20,500,000 ریال جایزه سوم: 10,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
140 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
01:08.860
2
2 50.0 -
63 روز قبل 1-5-1
0 -0-2 /3
ابوالفضل ومحمود کلاته امید یزدانی بنیامین جرجانی
01:08.870
3
2 50.0 -
15 روز قبل 3-5-1-3-7
2 -1-1 /6
حالی دهقان وحاج اسد فخری نظرمحمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی
01:09.140
4
2 50.0 -
84 روز قبل 2-2-1
0 -2-1 /3
01:10.060
5
2 50.0 -
29 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
01:10.160
6
2 50.0 -
63 روز قبل 3-1-2-4-3
2 -1-1 /5
01:11.530
7
2 52.0 -
15 روز قبل 2-4-1-2
0 -2-1 /4
01:12.130
8
2 51.0 -
15 روز قبل 1-3-2-4-6
1 -2-1 /8
محمد و سونیتا خوجملی خلیل خوجملی متین خوجملی
01:12.470
9
2 50.0 -
63 روز قبل 6-5-6-1-9
0 -0-1 /5
01:12.670
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.710
01:06.500
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مجان حاجی وفرهادآتابای یعقوب ایری امان محمد قلرعطا
01:07.030
7
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه مسعود پورمانیان امین محمدی
01:08.230
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد پاکدامن بهمن صداقت مهدی صداقت
01:09.060
9
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد عبادی و زاهد داغستانی علی گوگ نژاد جواد آچاک
01:11.240
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمدصفاوسحر وطن خواه رمضان آچاک
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
دکتر آنه گلدی مهمیانی یوسف کلته نورمحمد بهادر
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 4 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.45 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
28 روز قبل 3-7-1
1 -0-1 /3
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری مهرداد خوجملی
01:40.040
2
2 50.0 -
35 روز قبل 6-5-3-6-5
1 -0-0 /5
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:40.200
3
2 51.0 -
35 روز قبل 2-3-2
1 -2-0 /3
حاجی غفور قربانقلی بهمن ایگدری عید محمد غراوی
01:40.450
4
2 50.0 -
63 روز قبل 5-1-4
0 -0-1 /3
01:40.760
5
2 52.0 -
15 روز قبل 3-4-3-4
2 -0-0 /4
آرشام آرتین وآی هان تارک آنه محمد حاجی زاده نادر صالح پور
01:41.120
6
2 52.0 -
14 روز قبل 1-6
0 -0-1 /2
01:41.380
7
2 52.0 -
50 روز قبل 2-2-2-4
0 -3-0 /4
حاجی قربان کدخدا قائمی رشید ایری بنیامین جرجانی
01:41.500
8
2 52.0 -
15 روز قبل ?-2-4
0 -1-0 /3
حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی
01:44.720
9
2 50.0 -
15 روز قبل ?-2-4-6
0 -1-0 /4
تولید وپرورش اسب پایدار رسول ایمری پیمان قلرعطا
01:46.880
2 52.0 -
29 روز قبل 1
0 -0-1 /1
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی
2 54.0 -
15 روز قبل 1-5-7-2-5
0 -1-1 /5
محمد حسین صادق زاده جمشید روشنی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.15 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
7 روز قبل 3-3-6-4-3
5 -5-5 /29
01:40.820
2
5 62.0 -
49 روز قبل 1-2-1-2-1
5 -12-21 /43
01:40.830
3
4 50.0 -
7 روز قبل 4-4-5-6-5
4 -4-5 /22
حاج بایرام قربان سلاق حاجی محمد نوایی جواد آچاک
01:41.160
4
4 55.0 -
7 روز قبل 5-2-1-1-2
5 -4-8 /26
01:41.430
5
3 54.0 -
7 روز قبل 1-2-1-3-2
2 -3-7 /14
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی
01:41.770
6
4 53.0 -
49 روز قبل 5-9-1-3-5
5 -4-6 /27
01:42.890
7
3 50.0 -
8 روز قبل 2-3-2-4-4
3 -7-4 /16
01:43.290
4 58.0 -
7 روز قبل 2-1-2-1-4
0 -4-11 /17
محمدرضا قاضلی کر رحیم بردی مهرانی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 52) (از 3 تا 5) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
77 روز قبل 1-4-1-6-1
0 -0-3 /6
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور ابوطالب چاریزاده
01:41.960
2
3 51.0 -
238 روز قبل 1-2-1-2-3
1 -2-2 /6
01:42.480
3
3 52.0 -
21 روز قبل 5-6-3-1-2
2 -3-1 /9
01:42.580
4
3 50.0 -
8 روز قبل 4-7-7-3-2
2 -1-1 /10
01:42.700
5
3 52.0 -
29 روز قبل 2-1-6-5-5
2 -1-2 /13
01:42.940
6
3 52.0 -
8 روز قبل 2-3-5-2-1
1 -3-1 /6
01:43.170
7
3 51.0 -
29 روز قبل 1-3-4-4-1
1 -0-3 /9
01:43.430
8
3 52.0 -
29 روز قبل 3-5-1-4-4
2 -0-2 /10
01:43.740
9
5 55.0 -
21 روز قبل 6-2-1-1-3
1 -1-3 /14
01:47.020
4 52.0 -
35 روز قبل 4-6-8-4-?
4 -1-2 /18
ویرا صنعت پارسه ابراهیم بدویزاده
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 76) (3 سال) جایزه اول: 51,000,000 ریال جایزه دوم: 25,500,000 ریال جایزه سوم: 12,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.2 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
28 روز قبل 5-1-2-2-2
2 -6-1 /16
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ امانگلدی خوجملی کمال دالی جه عطا
01:41.730
2
3 52.0 -
8 روز قبل 1-3-5-6-2
3 -1-4 /14
01:42.170
3
3 55.0 -
8 روز قبل 2-5-4-6-5
2 -3-4 /18
01:42.980
4
3 57.0 -
8 روز قبل 5-6-2-2-1
4 -4-3 /23
سینا ومحمدصفا شمسایی قربان محمد اودک قربان محمد اودک
01:43.350
5
3 50.0 -
8 روز قبل 2-6-8-4-5
3 -4-2 /17
01:43.830
6
3 52.0 -
28 روز قبل 3-3-2-6-4
3 -4-2 /21
نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته جواد آچاک
01:43.870
7
3 52.0 -
14 روز قبل 4-3-1-2-2
5 -5-1 /16
یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق ستار مهرانی
01:44.440
8
3 52.0 -
8 روز قبل 7-6-6-1-3
2 -1-2 /14
01:44.850
3 52.0 -
29 روز قبل 1-5-7-7-2
1 -3-3 /23
خلیل حاجی و جبارحاجی میرزایی تویلی قربانی
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 30) (2 سال) جایزه اول: 34,000,000 ریال جایزه دوم: 17,000,000 ریال جایزه سوم: 8,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.4 جمعه 1394/11/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
7 روز قبل 5-8-10-9-3
1 -0-0 /5
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری جواد آچاک
01:42.880
2
2 53.0 -
7 روز قبل 3-6-6-3-7
2 -0-0 /7
01:43.170
3
2 53.0 -
15 روز قبل 5-2
0 -1-0 /2
01:43.710
4
2 51.0 -
7 روز قبل 10-8-2
0 -1-0 /3
01:43.780
5
2 52.0 -
15 روز قبل 6-3
1 -0-0 /2
01:43.910
6
2 53.0 -
7 روز قبل 7-5-2-8-9
0 -1-0 /8
مهسا و اسما گوگ نژاد تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی
01:44.370
7
2 53.0 -
7 روز قبل 4-2-11-7-8
0 -1-0 /5
سردار عبدالحسین کیخانیا محمداسلم محمدی امین محمدی
01:44.510
8
2 52.0 -
15 روز قبل 7-3-5-7-8
1 -0-0 /9
01:44.560
9
2 52.0 -
7 روز قبل 12-3-4
1 -0-0 /3
01:46.160
10
2 52.0 -
15 روز قبل 3-8
1 -0-0 /2
01:48.210
11
2 51.0 -
21 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:52.580
2 54.0 -
7 روز قبل 2-4-3-4-5
1 -1-0 /7
حنیفه شیرمحمدلی احمد ایری