جدول مسابقات هفته 10 فصل بهار گنبد کاووس 1395/02/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 37,000,000 ریال جایزه دوم: 18,500,000 ریال جایزه سوم: 9,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
عیدمحمدوعاشوربای ایگدری فرهاد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
01:13.680
2
2 50.0 -
21 روز قبل 4
0 -0-0 /1
حبیب الله یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی
01:14.050
3
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سرکارخانم سولماز خرمالی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:14.080
01:15.470
01:17.890
6
2 52.0 -
21 روز قبل 6
0 -0-0 /1
موسی وماهان دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:18.000
7
2 52.0 -
7 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:18.380
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سهیل آق آتابای وعیدجان مهرانی عبدالرحمان پرویز مسلم گوگ نژاد
01:18.560
9
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالمتین وعبدالطیف قلی پور یوسف دهش پیمان قلرعطا
01:19.910
01:21.150
11
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
یاسین وعارف تاج محمدی حکیم بردی اندروا بنیامین قلر عطا
01:21.780
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (3 سال) جایزه اول: 37,000,000 ریال جایزه دوم: 18,500,000 ریال جایزه سوم: 9,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.920
01:05.450
3
3 50.0 -
27 روز قبل 8
0 -0-0 /1
سلیمان و امین پقه یعقوب کارساز جواد آچاک
01:05.670
4
3 52.0 -
27 روز قبل 10-10
0 -0-0 /2
01:05.870
5
3 50.0 -
97 روز قبل 9-7-7-10-7
0 -0-0 /10
حاجی بهزاد ومنصور خرمالی ابراهیم هوشمند ابوطالب چاریزاده
01:06.570
6
3 50.0 -
167 روز قبل 11-7
0 -0-0 /2
حسن کرد وجمیل قره جه عبدالمجید کم پیمان قلرعطا
01:06.610
7
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج عبدالله ارازنژاد مهدی نوایی بنیامین جرجانی
01:06.650
8
3 50.0 -
103 روز قبل 7
0 -0-0 /1
حاج جلیل بابایی رشید عطایی عید محمد غراوی
01:09.360
01:09.470
10
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مرتضی افشاری زنجان رحمان اورگلی آرمین آق آتابای
01:09.490
11
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
ارازمحمد وصادق ایمری کاکا سارلی رضا ایمری
01:09.810
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
احسان وحسام باستان عبیدالله سخاوت
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 37,000,000 ریال جایزه دوم: 18,500,000 ریال جایزه سوم: 9,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
28 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:03.900
2
2 50.0 -
28 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:04.130
3
2 50.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:05.330
4
2 50.0 -
7 روز قبل 4
0 -0-0 /1
متین صادقی ومحمد امین کمی اراز قربان اونق عید محمد غراوی
01:05.640
5
2 52.0 -
28 روز قبل 6
0 -0-0 /1
سیدکمال و سیدشهاب حافظی منصور بای پور نادر صالح پور
01:05.650
6
2 52.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
حاج ناصر مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر
01:05.890
7
2 50.0 -
7 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج نورمحمد سیدی قوجق علی محمد خوجملی محمد خوجملی
01:06.010
8
2 52.0 -
28 روز قبل 9
0 -0-0 /1
فخرالدین خوشکام محمدرضا تاتاری احمد پقه
01:07.020
9
2 50.0 -
28 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:07.540
10
2 50.0 -
20 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:11.400
2 52.0 -
20 روز قبل 4
0 -0-0 /1
رشید ورضا مهرانی میرعلی مهرانی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 38) (3 سال) جایزه اول: 42,000,000 ریال جایزه دوم: 21,000,000 ریال جایزه سوم: 10,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.45 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
28 روز قبل 3-5-2-?-7
3 -1-0 /9
01:38.870
2
3 54.0 -
7 روز قبل 1-2-9
0 -1-1 /3
01:39.290
3
3 53.0 -
28 روز قبل 6-3-5-4-4
1 -0-1 /9
متین ومعین قلرعطا مجید صالح پور کمال صالح پور
01:41.050
4
3 52.0 -
21 روز قبل 5-4-7-1-5
0 -0-1 /6
امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی نورمحمد بهادر
01:41.240
3 54.0 -
21 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
3 52.0 -
104 روز قبل 2-2-6
0 -2-0 /3
خانم تهرانی مجید صالح پور
3 53.0 -
21 روز قبل 3-4-5-1
1 -0-1 /4
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 42,000,000 ریال جایزه دوم: 21,000,000 ریال جایزه سوم: 10,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.3 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
97 روز قبل 3-3-3-3-9
4 -0-0 /5
مرحوم حاج طاغن قلی موحد قوجق نوری قورچایی مهدی قورچای
01:45.080
2
3 53.0 -
7 روز قبل 5-2-5-3-5
1 -2-0 /6
01:45.270
3
4 52.0 -
90 روز قبل 6-4-7-4-4
0 -2-0 /16
01:46.220
4
3 53.0 -
21 روز قبل 4-4-4-5-1
1 -1-1 /10
حاج ابوالفضل و امیررضاسعادتمندکیا احمد قلی قربانی محمد خوجملی
01:46.300
5
3 50.0 -
13 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
حاج پیغمبر قلی توسلی اسماعیل کوچکی بنیامین جرجانی
01:46.690
6
3 51.0 -
7 روز قبل 7-9-1-5-8
1 -0-1 /8
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر
01:46.730
7
3 50.0 -
13 روز قبل 9-2-4-7-2
0 -2-0 /6
01:46.840
8
3 52.0 -
90 روز قبل 7-7-2-3-6
2 -1-0 /10
بابا ایشان سید محمدرضا تاتاری احمد پقه
01:48.040
9
3 51.0 -
28 روز قبل 10-10-5-2-3
1 -2-0 /8
01:48.750
10
3 50.0 -
13 روز قبل 7-4-11-10-7
0 -0-1 /11
01:51.460
11
3 51.0 -
20 روز قبل 3-5-11-1-9
1 -0-1 /6
حاجی مشهد گلدی خان نظری اراز قربان اونق یاسر جرجانی
02:02.080
3 50.0 -
14 روز قبل 2-9-11-6-8
0 -2-0 /10
سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم غفور خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 38 تا 80) (از 4 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
6 روز قبل 3-4-3-1-1
4 -1-5 /13
حاج قربان میرزاعلی مجید ایری نورمحمد بهادر
01:39.060
2
4 54.0 -
6 روز قبل 2-1-5-3-2
4 -3-5 /19
01:39.380
3
4 52.0 -
6 روز قبل 4-7-7-5-2
2 -8-2 /24
هادی روشنی و رادین صدیدی حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:39.630
4
4 52.0 -
7 روز قبل ?-7-4-5-6
4 -4-3 /26
سینا ومحمدصفا شمسایی قربان محمد اودک قربان محمد اودک
01:40.150
5
4 52.0 -
6 روز قبل 5-6-3-1-2
2 -2-5 /17
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عید محمد غراوی
01:40.660
6
4 54.0 -
7 روز قبل 1-7-2-1-5
2 -7-3 /20
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ ملا احمد تراج محمد خوجملی
01:41.030
7
5 52.0 -
357 روز قبل 5-2-2-1-2
1 -3-3 /11
01:50.050
7
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 10 تا 28) (از 3 تا 4) جایزه اول: 42,000,000 ریال جایزه دوم: 21,000,000 ریال جایزه سوم: 10,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18.3 پنج شنبه 1395/02/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
27 روز قبل 4-1-4-2
0 -1-1 /4
01:54.880
2
4 54.0 -
27 روز قبل 8-?-3-8-10
1 -1-1 /10
01:55.820
3
4 53.0 -
27 روز قبل 5-4-4-4-2
0 -3-0 /10
آق اویلی شیرمحمدلی حاج امان تیرغم نادر صالح پور
01:56.050
4
3 52.0 -
7 روز قبل 1-9-5-9-3
1 -0-1 /6
01:56.420
5
3 52.0 -
28 روز قبل 6-3-6-4-1
1 -0-1 /7
رحمت الله ماهری و یحیی ناهیدی عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا
01:56.570
6
3 51.0 -
28 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
01:56.770
7
4 50.0 -
34 روز قبل 2-5-8-3-6
1 -2-0 /10
01:57.960
8
3 52.0 -
28 روز قبل 3-1-5
1 -0-1 /3
01:59.420
9
4 53.0 -
89 روز قبل 2-6-7-8-3
2 -2-0 /14
02:00.580
10
3 52.0 -
28 روز قبل 10-8-5-1-9
1 -0-1 /8
02:06.330
3 50.0 -
125 روز قبل 2-3-5-3-3
3 -1-0 /5
دکتر افشین مهرپرور بهنام تاجی زاده
4 52.0 -
146 روز قبل 7-8-7-7-8
1 -0-1 /10
غفور سخاوی امانقلی سخاوی