جدول مسابقات هفته 5 فصل بهار گنبد کاووس 1396/02/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (صفرتا6امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
69 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
بهزاد شاه پسندی یعقوب رحیمی پیمان قلرعطا
01:12.700
2
3 52.0 -
118 روز قبل 8-2
0 -1-0 /2
سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای
01:13.390
3
3 52.0 -
68 روز قبل 4
0 -0-0 /1
سعید و صبا احمدی غفور سیدی عبدالله قلرعطا
01:14.220
4
4 50.0 -
69 روز قبل 4-6-6
0 -0-0 /3
گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:14.410
5
3 54.0 -
76 روز قبل 2-5-4-11
0 -1-0 /4
01:14.880
6
4 54.0 -
61 روز قبل 8-10-?-2
0 -1-0 /4
01:14.890
7
4 53.0 -
61 روز قبل 3-2-4
1 -1-0 /3
مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال علی رجال
01:15.120
8
4 52.0 -
97 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:16.130
9
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالحکیم توماچ امانگلدی توماچ
01:16.600
3 0.0 -
61 روز قبل ?-?-5-2-6
0 -1-0 /6
عبدالواحد دهش ابراهیم خوجملی
3 0.0 -
55 روز قبل 7-5-6-6-6
0 -0-0 /5
موسی وماهان دهش یوسف دهش
4 0.0 -
446 روز قبل 9
0 -0-0 /1
حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی
2
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
21 روز قبل 1-1-1-6-2
0 -2-3 /6
01:06.760
2
4 56.0 -
54 روز قبل 2-2-4-2-1
0 -3-5 /10
مائده وماهان باستان عثمان ایری بنیامین جرجانی
01:07.260
3
3 52.0 -
69 روز قبل 3-1-2-3-1
2 -1-2 /6
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای
01:07.840
4
4 53.0 -
54 روز قبل 6-1-2-7-1
0 -3-3 /10
حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمانی
01:07.980
5
4 54.0 -
21 روز قبل 2-5-4-7-8
1 -3-3 /13
سید مهدی حقگو احمد ایری ستار مهرانی
01:09.080
6
7 56.0 -
83 روز قبل 6-?-?-7-5
3 -2-4 /21
مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال کمال صالح پور
01:11.200
7
7 56.0 -
523 روز قبل 7-6-5-2-2
2 -8-1 /14
01:11.480
8
4 53.0 -
21 روز قبل 6-1-5-10-2
4 -1-2 /18
01:11.810
6 0.0 -
21 روز قبل 4-2-7-9-6
0 -2-3 /10
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (صفرتا6امتیاز) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
3 52.0 -
6 روز قبل 2-5-5-7-6
0 -1-0 /6
01:02.300
3
3 51.0 -
6 روز قبل 5-4-4-4-3
1 -0-0 /5
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی عبدالاسحاق کم
01:03.280
4
3 54.0 -
76 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:03.290
5
3 53.0 -
6 روز قبل 3-4-6
1 -0-0 /3
01:03.920
6
3 52.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:04.520
7
3 50.0 -
6 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:05.210
8
3 50.0 -
55 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:05.450
9
5 52.0 -
1077 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.490
10
3 50.0 -
103 روز قبل 4-6
0 -0-0 /2
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده
01:06.440
11
4 52.0 -
286 روز قبل 5-8-4
0 -0-0 /3
01:06.880
3 0.0 -
75 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (2تا4 امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
21 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
2
3 52.0 -
27 روز قبل 6-3
1 -0-0 /2
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر
3
3 53.0 -
97 روز قبل 5-7-2-7
0 -1-0 /4
4
3 50.0 -
55 روز قبل 3-6-?-6
1 -0-0 /4
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی محمد خوجملی
3 51.0 -
6 روز قبل 4-4-2-4
0 -1-0 /4
امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا
3 53.0 -
27 روز قبل 8-2-8-7-7
0 -1-0 /5
جلال الدین خوشکام منصور بای پور پیمان قلرعطا
3 53.0 -
6 روز قبل 2-4-5-6-9
0 -1-0 /6
3 50.0 -
117 روز قبل 9-10-3-?
1 -0-0 /4
3 52.0 -
12 روز قبل 9-11-7-3-8
1 -0-0 /7
4 52.0 -
6 روز قبل 8-8-4-8-3
1 -0-0 /9
دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری عبدالرحیم آرامیده
3 0.0 -
89 روز قبل 8-3
1 -0-0 /2
حالت قلی ناظری طاهر صالح پور
3 0.0 -
54 روز قبل 9-6-10-8-4
0 -1-0 /11
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (8تا14امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
69 روز قبل 6-5-2-2
0 -2-0 /4
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای
01:01.970
2
3 50.0 -
89 روز قبل 7-10-1-12-6
0 -0-1 /6
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت پیمان قلرعطا
01:02.120
3
3 52.0 -
12 روز قبل 7-5-1-7-5
0 -0-1 /7
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:02.600
4
4 50.0 -
6 روز قبل 7-7-4-1-5
0 -0-1 /5
01:02.620
5
3 50.0 -
12 روز قبل 8-4-7-12-8
0 -0-1 /7
مهندس عبدالحکیم سلاق نوری قورچایی ستار مهرانی
01:03.360
6
3 50.0 -
6 روز قبل 2-9-8-2
0 -2-0 /4
01:03.680
7
3 50.0 -
21 روز قبل 6-4-1-4
0 -0-1 /4
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک
01:04.030
8
3 50.0 -
12 روز قبل 10-1-7
0 -0-1 /3
کاپری کالوین وکاسپین آرخی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی
01:05.800
9
4 50.0 -
104 روز قبل 7-1-8-7
0 -0-1 /4
حاج جلیل بابایی حمید روشنی امین محمدی
01:06.430
3 0.0 -
28 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
حاج نفس مهرانی ابراهیم بدویزاده
3 0.0 -
21 روز قبل 7-5-1-9-7
0 -0-1 /5
حاج علی حسن زاده عید قلی قربانی
3 0.0 -
342 روز قبل 2-2
0 -2-0 /2
اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (10تا14امتیاز) (از 3 تا 5) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
20 روز قبل 4-6-4-5-1
2 -0-1 /9
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک
01:01.520
2
3 0.0 -
110 روز قبل 2-1-5-5-3
1 -1-1 /5
آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:02.490
3
3 0.0 -
27 روز قبل 1-4-2
0 -1-1 /3
مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی آرمین آق آتابای
01:03.040
4
5 0.0 -
272 روز قبل 9-3-6-3-7
3 -2-0 /10
01:03.050
5
3 0.0 -
54 روز قبل 2-3-4-2-3
2 -2-0 /7
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری
01:03.250
6
3 0.0 -
6 روز قبل 4-2-2-3-9
1 -3-0 /7
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی
01:03.340
7
3 0.0 -
6 روز قبل 5-8-1-7-8
1 -1-1 /10
عرفان و میکائیل پقه مجید ایری
01:03.540
8
3 0.0 -
6 روز قبل 8-1-6-2
0 -1-1 /4
علیرضا گری سلیم خوجملی
01:03.640
9
3 0.0 -
6 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده
01:03.810
10
3 0.0 -
20 روز قبل 10-2-10-5-1
0 -1-1 /7
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری
01:04.100
11
4 0.0 -
453 روز قبل 3-3-2-2-7
3 -2-0 /9
سلما و نساء زاودی خسرو برزین
01:04.240
3 0.0 -
6 روز قبل 3-2-1
1 -1-1 /3
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
27 روز قبل 5-?
0 -0-0 /2
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق عید محمد غراوی
01:03.840
2
3 52.0 -
7 روز قبل 5-10-?
0 -0-0 /3
حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه احمد پقه
01:04.880
3
5 52.0 -
12 روز قبل 6-11-7-7-12
0 -0-0 /7
01:05.980
4
3 50.0 -
97 روز قبل 7-7-5-7-8
0 -0-0 /5
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور
01:06.040
5
3 50.0 -
7 روز قبل 7
0 -0-0 /1
مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:06.480
6
3 50.0 -
6 روز قبل 6-7-8
0 -0-0 /3
مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت بنیامین جرجانی
01:07.040
7
3 50.0 -
27 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:07.160
8
3 50.0 -
7 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:08.960
9
3 50.0 -
90 روز قبل 10-7
0 -0-0 /2
01:08.970
10
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
فرشید تاجی پور و محمدباقر قره جه اسکندر خوجملی مهدی صداقت
01:09.070
11
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالسمیع توسلی احمد قلی قربانی جواد آچاک
01:13.280
3 0.0 -
20 روز قبل 6
0 -0-0 /1
عطا بنمین خلیل اونق
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد (8تا14امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
20 روز قبل 6-4-2-1-3
1 -1-1 /5
01:01.960
2
3 53.0 -
14 روز قبل 4-2-1-3-4
1 -1-1 /7
باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری نورمحمد بهادر
01:02.680
3
3 50.0 -
97 روز قبل 5-7
0 -0-0 /2
حمید سلیم خانیان حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.080
4
3 50.0 -
21 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:03.140
5
3 52.0 -
208 روز قبل 2
0 -1-0 /1
شرکت سرخدشت قربان رنجبر
01:03.310
6
4 51.0 -
20 روز قبل 7-5-4-5-4
2 -0-1 /11
01:03.880