جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1396/03/04

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 12) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
35 روز قبل 3-3
2 -0-0 /2
01:12.540
2
3 54.0 -
82 روز قبل ?-3
1 -0-0 /2
01:12.770
3
3 52.0 -
35 روز قبل 6-8-?-2-6
0 -1-0 /6
01:13.010
4
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاجی محمد یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی
01:13.080
5
3 52.0 -
35 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:13.280
6
4 54.0 -
33 روز قبل 4-6-11-2-5
0 -1-0 /7
متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی آرمین آق آتابای
01:13.320
7
3 51.0 -
33 روز قبل 6-6-?-?-9
1 -0-0 /6
01:13.550
8
3 52.0 -
35 روز قبل 2-4-5-6
0 -1-0 /4
01:13.980
9
5 52.0 -
49 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:14.300
10
3 54.0 -
82 روز قبل ?-2-?-5
0 -1-0 /4
01:14.820
11
4 50.0 -
21 روز قبل 4-4-6-6
0 -0-0 /4
گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:15.930
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:04.250
2
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج امین ارازنژاد محمد ارمشی آق اویلی بشگرد
01:05.010
01:05.240
4
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:05.800
5
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
پارسا کسلخه و سام سن سبلی عبدالرسول روشنی کمال دالی جه عطا
01:06.160
01:06.250
01:06.410
01:06.570
9
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
طواق قلی پقه و نورمحمد معظمی جمشید روشنی نادر صالح پور
01:06.720
10
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:07.150
11
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
ایل محمد آقا جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:08.040
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 8) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
97 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
01:02.910
2
3 52.0 -
21 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
01:03.810
3
3 50.0 -
21 روز قبل 8-7
0 -0-0 /2
01:04.430
4
4 50.0 -
42 روز قبل 6-6
0 -0-0 /2
01:05.240
5
3 50.0 -
21 روز قبل 7-7
0 -0-0 /2
01:05.240
6
3 50.0 -
27 روز قبل 8-9-9
0 -0-0 /3
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ متین جرجانی
01:05.970
7
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:06.020
8
4 52.0 -
21 روز قبل 11-5-8-4
0 -0-0 /4
01:06.030
9
3 52.0 -
82 روز قبل 8-7
0 -0-0 /2
01:06.410
01:07.960
4 0.0 -
27 روز قبل 6-6-7-9-7
0 -0-0 /5
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 8) (3 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16.45 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عرفان هادی پویا عمران پارسا قریشی یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی
01:14.240
2
3 52.0 -
28 روز قبل 4-12-8
0 -0-0 /3
01:17.760
3
3 50.0 -
33 روز قبل 6-8
0 -0-0 /2
01:18.200
4
3 50.0 -
173 روز قبل ?-?
0 -0-0 /2
01:18.460
5
3 50.0 -
21 روز قبل 5-7
0 -0-0 /2
مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:19.160
6
3 52.0 -
27 روز قبل 4-7-7-4-6
0 -0-0 /6
01:19.220
7
3 50.0 -
21 روز قبل 9-10-7
0 -0-0 /3
01:19.440
8
3 50.0 -
159 روز قبل 11-6
0 -0-0 /2
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا
01:19.770
9
3 52.0 -
27 روز قبل 7-5-8-7-7
0 -0-0 /8
حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی پیمان قلرعطا
01:19.890
10
3 52.0 -
293 روز قبل 9
0 -0-0 /1
مشهدخان کلوی و ماسان وجدانی بهرام رجال یعقوب انفاس
01:23.130
11
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:29.920
3 0.0 -
28 روز قبل 9
0 -0-0 /1
محمد حاجی زاده عبدالصمد خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 14) (از 3 تا 7) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 17.15 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
21 روز قبل 3-5-7-2-7
1 -1-0 /5
01:51.250
2
3 50.0 -
21 روز قبل ?-4-4-2-4
0 -1-0 /5
امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:52.040
3
3 51.0 -
27 روز قبل 3-11-8-4-2
1 -1-0 /5
01:53.700
4
3 53.0 -
21 روز قبل 2-6-3
1 -1-0 /3
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر
01:56.820
5
3 52.0 -
27 روز قبل 5-7-2-7-8
0 -1-0 /7
01:57.160
6
4 53.0 -
41 روز قبل 5-2-7-4-7
1 -1-0 /9
حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی یاسر جرجانی
01:57.170
7
3 52.0 -
33 روز قبل 7-6-3-6-5
1 -0-0 /6
01:57.210
8
4 50.0 -
20 روز قبل 5-4-3-8-4
2 -0-0 /15
عبدالغفار ایری میکائیل توماچ مهدی صداقت
02:01.900
9
3 52.0 -
21 روز قبل ?-2-4-5-6
0 -1-0 /7
02:02.320
10
7 53.0 -
35 روز قبل 8-8-9-6-7
3 -0-0 /27
02:08.360
3 0.0 -
28 روز قبل 3-3-9-7-9
3 -0-0 /6
عبدالخالق رهنی عبدالطیف تمری
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 20) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:50.820
2
3 53.0 -
35 روز قبل 5-2-7-8-5
1 -2-0 /8
01:51.830
3
3 53.0 -
35 روز قبل 8-2-2-4-4
1 -2-0 /7
01:53.090
4
3 52.0 -
21 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:54.220
5
3 50.0 -
21 روز قبل 2-2-5-5-7
0 -2-0 /7
01:55.400
6
3 50.0 -
21 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
01:55.410
7
3 52.0 -
21 روز قبل 5-3-4-6
1 -0-0 /4
01:58.890
3 52.0 -
35 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 18.3 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
28 روز قبل 1-1-5-5-3
1 -4-7 /16
حاج نوروز و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی
01:49.550
2
3 52.0 -
28 روز قبل 2-1-2-1-1
1 -3-5 /9
01:49.600
3
5 54.0 -
33 روز قبل 6-6-2-1-2
5 -3-7 /20
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی
01:50.640
4
3 52.0 -
28 روز قبل 2-1-1-6-1
1 -1-4 /7
01:51.190
5
5 54.0 -
28 روز قبل 3-2-8-3-2
6 -6-5 /27
حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت آق اویلی بشگرد
01:51.490
6
7 57.0 -
28 روز قبل 5-5-3-3-1
9 -15-24 /56
01:51.190
7
5 52.0 -
20 روز قبل 4-4-2-6-3
5 -5-3 /33
سینا ومحمدصفا شمسایی تویلی قربانی نورمحمد بهادر
01:52.010
8
5 52.0 -
20 روز قبل 3-8-6-1-7
3 -7-3 /23
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ امانگلدی خوجملی احمد پقه
01:59.430
5 0.0 -
89 روز قبل 6-5-1-5-1
2 -4-5 /29
امیر کلانتری رسول خرمالی
5 0.0 -
33 روز قبل 1-1-8-4-7
2 -3-7 /25
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (8تا14امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 19 پنج شنبه 1396/03/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
01:45.920
2
3 53.0 -
27 روز قبل 8-6-9-2-3
3 -1-0 /9
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:46.360
3
3 52.0 -
21 روز قبل 3-7-5-1-7
1 -0-1 /8
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی مهرداد خوجملی
01:46.670
4
3 52.0 -
28 روز قبل 2-3-5-9-6
2 -1-0 /11
حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی آق اویلی بشگرد
01:46.710
5
3 54.0 -
21 روز قبل 1-2-8
0 -1-1 /3
01:46.720
6
3 52.0 -
27 روز قبل 4-2-2-8
0 -2-0 /4
حاج بایرام قربان سلاق فیض الله رجال جواد آچاک
01:47.920
7
4 53.0 -
27 روز قبل 5-3-1-6-4
1 -0-1 /5
01:49.300
8
4 50.0 -
21 روز قبل 4-7-7-4-1
0 -0-1 /6
01:49.560
9
3 50.0 -
20 روز قبل 8-9-6-?-1
0 -0-1 /5
01:50.840
10
3 50.0 -
21 روز قبل 7-6-4-1-4
0 -0-1 /5
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری آرمین آق آتابای
01:53.480
3 0.0 -
21 روز قبل 5-2-3-4-2
2 -2-0 /8
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری