جدول مسابقات هفته 9 فصل تابستان بندرترکمن 1396/06/03

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
13 روز قبل 3-5-6-3-3
3 -1-1 /8
01:06.650
2
3 52.0 -
48 روز قبل 1-1-5-9-5
0 -0-3 /6
عاشور قلی میکائیلی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا
01:07.150
3
5 57.0 -
7 روز قبل 1-4-10-7-1
0 -2-3 /17
آرتین فرهمند و هلنا علیزاده جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:07.850
4
4 52.0 -
13 روز قبل 1-4-3-9-1
1 -0-2 /5
نور محمد حاجی و عبداله شایگان آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:08.090
5
3 52.0 -
41 روز قبل 7-2-5-5-2
0 -3-1 /7
01:08.690
6
4 56.0 -
13 روز قبل 8-6-11-5-3
3 -2-2 /18
01:09.590
7
4 52.0 -
13 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
01:10.310
8
4 53.0 -
7 روز قبل 3-11-9-1-1
1 -1-2 /6
سید عقیل سادات حسینی سید عقیل سادات حسینی یعقوب توسلی
01:10.510
9
4 55.0 -
113 روز قبل 8-6-1-5-10
4 -1-2 /19
01:12.360
3 52.0 -
13 روز قبل 5-11-6-1-4
0 -0-1 /5
اکبر دمیرچیلی علی گوگ نژاد
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.820
2
2 50.0 -
48 روز قبل 8-9
0 -0-0 /2
حاج حکیم یمودی و امان ایری خلیل اونق آق اویلی بشگرد
01:02.500
3
2 50.0 -
41 روز قبل 6
0 -0-0 /1
پیمان اونق و بهزاد کر خسرو برزین یاسر جرجانی
01:04.010
01:04.450
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری نورمحمد بهادر
01:05.120
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد حافظ عطاگزلی رشید عطایی مهران نوبخت
01:05.310
7
2 50.0 -
35 روز قبل 8-?-5
0 -0-0 /3
01:05.470
8
2 52.0 -
13 روز قبل ?-5
0 -0-0 /2
01:06.070
9
2 50.0 -
56 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:06.100
10
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حکیم ارازلی و فرهاد آذری الیاس زارعی کسلخه مهدی صداقت
01:06.340
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
شرکت جی لیان جی زاودی بهمن اونق جواد آچاک
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
شرکت فولاد گستر آتابای آرش ایری
2 52.0 -
21 روز قبل 6
0 -0-0 /1
محمد امین محمد علی و محمد رضا یامپی اراز زارعی کسلخه
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
7 روز قبل 3-2-3-3
3 -1-0 /4
01:00.750
2
2 52.0 -
13 روز قبل 1-5-5
0 -0-1 /3
یداله سن سبلی و عبدی کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:00.800
3
2 53.0 -
21 روز قبل 3-1-2
1 -1-1 /3
داود سیدی و جلیل آق پور طاغن سیدی آرمین آق آتابای
01:01.030
4
2 53.0 -
7 روز قبل 4-3-1
1 -0-1 /3
مرحوم حالی پاکزاد مجید ایری ستار مهرانی
01:01.070
5
2 50.0 -
7 روز قبل 2-2
0 -2-0 /2
01:01.490
6
2 50.0 -
28 روز قبل 1-6-4
0 -0-1 /3
محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری پیمان قلرعطا
01:02.930
7
2 52.0 -
35 روز قبل 2-6-5
0 -1-0 /3
01:03.240
2 50.0 -
35 روز قبل 4-1-4
0 -0-1 /3
صالح بردی گوگ صالح بردی گوگ
2 50.0 -
92 روز قبل 2
0 -1-0 /1
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سبامی محمد ارمشی
4
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 76,000,000 ریال جایزه دوم: 38,000,000 ریال جایزه سوم: 19,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
7 روز قبل 2-1-3-1-5
3 -2-3 /10
00:59.090
2
3 50.0 -
7 روز قبل 3-3-5-1-6
4 -1-2 /16
عبدالمتین قزل منوچهر قزل جواد آچاک
00:59.280
3
4 52.0 -
41 روز قبل 1-2-7-10-6
0 -5-2 /15
حاج صفر نظری و حاج عبدالجبار میرزایی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
00:59.850
4
3 52.0 -
21 روز قبل 6-2-3-1-1
1 -5-2 /12
مولام بردی محمدی رشید عطایی مهران نوبخت
01:00.190
7
3 54.0 -
91 روز قبل 1-4-2-1-1
0 -2-4 /8
صادق موحد قوجق مجید ایری نورمحمد بهادر
01:00.840
8
3 50.0 -
7 روز قبل 1-3-9-2-1
1 -1-3 /6
01:01.210
4 52.0 -
13 روز قبل 1-6-6-3-3
3 -0-4 /21
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
120 روز قبل 3-3-9-7-9
3 -0-0 /6
01:02.050
2
4 55.0 -
28 روز قبل 4-4-4-6-5
1 -1-0 /13
01:02.230
3
3 52.0 -
41 روز قبل 5-2-5-5-7
0 -1-0 /5
احسان گل و منصور دمبان اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک
01:02.350
4
3 52.0 -
41 روز قبل 10-8
0 -0-0 /2
محمد امین آرمین محمد طاها توماج عثمان پساوند رامین قهرمانی
01:02.390
5
3 50.0 -
197 روز قبل 7-6-4-4-5
0 -0-0 /5
حالی حاجی و امان حاجی علاقی ساری اونق عید محمد غراوی
01:03.310
6
3 53.0 -
190 روز قبل 8-12-11-11-3
1 -0-0 /5
طاهر و همراه پرویز عبدالرحمان پرویز علی رجال
01:03.390
7
3 50.0 -
13 روز قبل 4-10
0 -0-0 /2
مرحوم خاندوردی شیرمحمدلی سبحان پقه پیمان قلرعطا
01:03.960
8
5 51.0 -
491 روز قبل 11-5-9-4-7
1 -0-0 /13
سید قلی و عثمان نظری محمد نظری یعقوب توسلی
01:05.970
9
3 50.0 -
92 روز قبل 8-11-6
0 -0-0 /3
01:06.490
10
3 54.0 -
92 روز قبل 2-4-12-8
0 -1-0 /4
نورمحمد بهادر و یاسین نفس پور بهشاد ترکمنی حسین باغچقی
01:07.470
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی خسرو برزین
3 50.0 -
28 روز قبل 7-6-9
0 -0-0 /3
کاوه اختراعی جمال الدین علایی
6
بندرترکمن نژاد دوخون (8 تا 14امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
21 روز قبل 3-8-5-1-4
2 -0-1 /6
حاج آق اویلی جرجانی و کاکاجان پقه قارمحمد گری یاسر جرجانی
01:00.580
2
3 51.0 -
13 روز قبل 4-5-5-1-6
1 -0-1 /7
01:01.310
3
3 52.0 -
35 روز قبل 6-1-9
0 -0-1 /3
01:01.530
4
3 50.0 -
7 روز قبل 4-1-5-4-4
0 -0-1 /5
01:01.640
5
3 53.0 -
13 روز قبل 1-3-10-7-4
1 -0-1 /5
01:01.760
6
3 52.0 -
7 روز قبل 3-6-1-3-4
2 -0-1 /6
01:01.830
7
3 50.0 -
13 روز قبل 2-2-5-5-7
0 -2-0 /6
01:03.660
3 50.0 -
41 روز قبل 7-1-5
0 -0-1 /3
شروین و عرفان کردی عبدالطیف تمری قربان محمد اودک
3 50.0 -
113 روز قبل 6-2-9-8-2
0 -2-0 /5
فرهاد ترکمنی مجید ایری
3 55.0 -
7 روز قبل 5-7-2-1-10
1 -1-1 /11
دکتر میکاییل جعفربای مجید ایری
5 55.0 -
7 روز قبل 6-7-4-4-9
3 -2-0 /14
3 53.0 -
13 روز قبل 2-3-4-2-5
1 -3-0 /10
7
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 4 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:00.700
3
2 54.0 -
120 روز قبل 2
0 -1-0 /1
محمود و کمال الدین میرزاعلی غفور خوجملی جواد آچاک
01:01.200
01:03.520
5
2 52.0 -
77 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:04.550
6
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:08.880
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
جواد ذاکری اسماعیل کوچکی