جدول مسابقات هفته 13 فصل تابستان بندرترکمن 1396/06/31

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سیدعلیرضا و محسن موسوی میلاد پایدار رامین قهرمانی
01:12.290
2
4 52.0 -
56 روز قبل 6-9-9-5
0 -0-0 /4
01:13.320
3
3 52.0 -
197 روز قبل 7-5-6-6-6
0 -0-0 /5
ماهان دهش و عبدالرحمان امانی یوسف دهش یعقوب انفاس
01:13.680
4
3 53.0 -
56 روز قبل 3-7-8-5-8
1 -0-0 /5
بصیر وشهرام سعدی شیخ سعدی سعدشیخی نورمحمد بهادر
01:13.840
5
3 52.0 -
275 روز قبل 10-?-9-5-7
0 -0-0 /5
01:14.020
6
3 52.0 -
56 روز قبل 9-9-6-10-10
0 -0-0 /6
01:14.780
7
3 54.0 -
141 روز قبل 5-2-5-4-11
0 -1-0 /5
01:15.390
8
3 53.0 -
141 روز قبل 3-4
1 -0-0 /2
سعید و صبا احمدی غفور سیدی یاسر جرجانی
01:15.440
9
4 54.0 -
56 روز قبل 2-8-10
0 -1-0 /3
منان و رسول خوجه رسول پقه ابراهیم قره داشلی
01:16.050
10
2 52.0 -
56 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:16.060
11
5 52.0 -
155 روز قبل 5-11-4
0 -0-0 /3
01:16.750
01:19.000
3 54.0 -
56 روز قبل 5-10-?-2-?
0 -1-0 /6
بشیر و رحمت اله بیات جمال آموت
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
48 روز قبل 8
0 -0-0 /1
مرحوم کاکش داز و آیدین انگیزه صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای
01:03.870
2
2 50.0 -
41 روز قبل 5-4
0 -0-0 /2
01:04.040
3
2 50.0 -
27 روز قبل 10
0 -0-0 /1
آیهان و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:04.730
4
2 50.0 -
69 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.040
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
شرکت فولاد گستر آتابای آرش ایری نورمحمد بهادر
01:05.330
6
2 52.0 -
13 روز قبل 5-9-11-10
0 -0-0 /4
01:05.490
01:07.310
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:08.240
9
2 50.0 -
21 روز قبل 8
0 -0-0 /1
میلاد و علیرضا زاوودی بهمن اونق مهدی صداقت
01:08.440
10
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی عید محمد غراوی
01:14.420
11
2 50.0 -
27 روز قبل 4-7
0 -0-0 /2
2 50.0 -
120 روز قبل 11
0 -0-0 /1
حاج حمید رادان جمشید جرجانی
2 52.0 -
63 روز قبل 7-4
0 -0-0 /2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سعید کسلخه و مخدجان چپرلی منصور بای پور
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8تا 12امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
27 روز قبل 2-1-5-5
0 -1-1 /4
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:01.320
2
2 52.0 -
34 روز قبل 5-1-9-8-7
0 -0-1 /5
01:01.920
3
2 52.0 -
7 روز قبل 6-2-5-8-8
0 -1-0 /5
بنیامین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک
01:02.250
4
2 50.0 -
27 روز قبل 5-2-2
0 -2-0 /3
01:02.370
5
2 52.0 -
27 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:02.620
6
2 52.0 -
7 روز قبل 2-6-1-6-4
0 -1-1 /5
01:02.820
2 50.0 -
7 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
سردارآزمون مجید صالح پور
2 52.0 -
13 روز قبل 2-4-8-?-5
0 -1-0 /5
مهران کم و عاشور محمد شیخ عبدالمجید کم
2 50.0 -
7 روز قبل 5-3-4
1 -0-0 /3
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند پیمان قلرعطا
2 52.0 -
48 روز قبل 6-?-1
0 -0-1 /3
ضیاء سخاوت و میلاد کلته ضیاء سخاوت
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
56 روز قبل 6-9-?-2-4
0 -1-0 /9
01:42.260
2
3 53.0 -
13 روز قبل 3-9-6-4-7
1 -0-0 /9
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت
01:42.620
3
3 52.0 -
13 روز قبل 4-7-5-11
0 -0-0 /4
01:43.330
4
4 54.0 -
84 روز قبل 8-7-?-2-7
0 -1-0 /9
01:43.530
5
3 52.0 -
21 روز قبل 3-8-8-5-6
2 -0-0 /7
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:45.520
6
3 54.0 -
13 روز قبل 2-10-9
0 -1-0 /3
01:45.940
7
3 52.0 -
13 روز قبل 5-3-7-8-3
2 -0-0 /7
تاشجان ایزدی احمد ایری مهران عطا
01:46.600
8
3 53.0 -
41 روز قبل 9-7-9-?-9
1 -0-0 /11
01:48.940
9
3 50.0 -
41 روز قبل 10-8-6-9-7
0 -0-0 /8
مرحوم حاجی نازقربان شیر محمدلی بهرام محمد تاتار جواد آچاک
01:50.140
10
3 50.0 -
21 روز قبل 7-5-7-6-4
0 -0-0 /7
01:50.510
3 52.0 -
27 روز قبل 4-10-8
0 -0-0 /3
محمد یاسین اونق و محمد طاها توماج اله قلی توماچ رامین قهرمانی
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی
3 52.0 -
21 روز قبل 5
0 -0-0 /1
امیر رضا توماچ طواق بردی خوجه پور
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 24تا 34امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 57.0 -
7 روز قبل 1-2-1-7-2
1 -2-3 /11
01:36.810
2
3 53.0 -
13 روز قبل 2-1-6-1-2
1 -2-2 /8
غفار باستان احمد ایری جواد آچاک
01:37.160
3
3 55.0 -
7 روز قبل 2-1-4-2-6
1 -5-1 /12
01:37.230
4
3 53.0 -
13 روز قبل 1-3-4-8-5
3 -4-1 /16
رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:38.370
5
4 56.0 -
7 روز قبل 4-5-2-4-4
2 -3-2 /23
میثم خوجه پور و رجب کلته طواق بردی خوجه پور ستار مهرانی
01:38.600
6
3 54.0 -
21 روز قبل 2-5-2-1-2
0 -3-2 /14
01:39.340
7
3 50.0 -
41 روز قبل 6-5-2-1-5
2 -3-1 /12
باشگاه پرورش اندام فرازان مجید ایری پیمان قلرعطا
01:40.150
4 55.0 -
7 روز قبل 3-3-4-7-3
3 -2-2 /25
داود میرابی رحیم بردی مهرانی
4 57.0 -
35 روز قبل ?-6-5-7-9
3 -1-3 /22
4 56.0 -
21 روز قبل 6-3-8-6-6
4 -0-3 /19
علی دوجی رسول صداقت
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
13 روز قبل 3-4-3-3-4
6 -2-0 /15
01:38.100
2
4 55.0 -
21 روز قبل 2-2-5-1-?
1 -3-1 /11
سرکار خانم مایا نعمتی حسین اونق ابوطالب چاریزاده
01:38.620
3
3 51.0 -
13 روز قبل 1-3-6-8-3
3 -1-1 /10
01:39.010
4
3 50.0 -
41 روز قبل 3-1-2-7-3
2 -1-1 /5
مرحوم خوجه بردی حاجی کر علی اونق ستار مهرانی
01:39.150
5
3 50.0 -
13 روز قبل 2-8-3-5-10
2 -3-0 /13
محمد حنیف و هانیه پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی
01:39.760
6
4 50.0 -
119 روز قبل 9-7-1-7-3
2 -1-1 /10
01:39.850
7
4 53.0 -
21 روز قبل 7-6-4-6-8
1 -0-2 /14
ایل گلدی قاری کر و عبدالرحمان کر بهنام اونق آق اویلی بشگرد
01:40.260
8
3 50.0 -
7 روز قبل 1-6-9-8-9
0 -0-2 /8
عطا حاجی و یاسر و رامین پقه ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:41.060
3 52.0 -
21 روز قبل 4-6-1-2-6
2 -1-1 /12
حاج گلدی آخوند تراج رحیم بردی مهرانی
3 50.0 -
34 روز قبل 8-4-2-3-5
2 -1-1 /10
امانقلی هاشمن رحیم بردی مهرانی
7
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8تا 14امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز قبل 4-2-2-4-3
2 -2-0 /10
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی
01:39.030
2
3 53.0 -
27 روز قبل 3-6-1-9
1 -0-1 /4
01:39.400
3
3 52.0 -
13 روز قبل 1-5-3-?-4
2 -0-1 /10
حاج عبدالله توماج رمضان آچاک جواد آچاک
01:40.870
4
3 53.0 -
27 روز قبل 2-4-5-5-1
1 -1-1 /8
69:22.000
5
4 50.0 -
119 روز قبل 10-7-6-5-8
0 -2-0 /11
01:43.130
3 51.0 -
7 روز قبل 3-4-4-1-5
1 -0-1 /7
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی
5 55.0 -
13 روز قبل 6-6-7-4-4
3 -2-0 /15
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت مهرداد خوجملی