جدول مسابقات هفته 2 فصل پاییز آق قلا 1396/07/28

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد تروبرد (از 0 تا 4 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:00 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
56 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:00.970
2
2 54.0 -
35 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:01.580
3
2 53.0 -
176 روز قبل 3
1 -0-0 /1
سید شهاب الدین رضی بهابادی حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.640
4
2 52.0 -
35 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:04.390
5
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:04.690
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی
2 52.0 -
34 روز قبل ?
0 -0-0 /1
حاج ستار چوری احمد ایری
2
آق قلا نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
7 روز قبل 6-5
0 -0-0 /2
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:02.620
2
2 52.0 -
28 روز قبل 8
0 -0-0 /1
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:03.640
3
2 50.0 -
56 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:04.120
4
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
زاهد و راشد کاظمی بهمن صداقت جواد آچاک
01:04.510
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
احمد گرگانی نیا رشید عطایی آق اویلی بشگرد
01:05.170
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر
01:05.260
7
2 50.0 -
42 روز قبل 4-9
0 -0-0 /2
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:05.620
2 52.0 -
42 روز قبل 8
0 -0-0 /1
حاج محمد پقه امید ایری
2 50.0 -
56 روز قبل 7-8-?-5
0 -0-0 /4
داود میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
3
آق قلا نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
15 روز قبل 5-8-3-5-6
1 -1-0 /8
01:02.820
2
3 53.0 -
7 روز قبل 3-7-5-3-7
3 -0-0 /9
دوردی و طاغن یلمه احمد ایری مهران عطا
01:02.830
3
3 52.0 -
7 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:03.480
4
3 54.0 -
7 روز قبل 5-6-2-10-9
0 -1-0 /5
01:04.030
5
5 51.0 -
56 روز قبل 8-11-5-9-4
1 -0-0 /14
سید قلی و عثمان نظری محمد نظری رامین قهرمانی
01:04.790
6
3 55.0 -
259 روز قبل 5-6-3-2-4
1 -1-0 /5
01:05.090
7
7 55.0 -
7 روز قبل 7-10-8-8-9
3 -0-0 /29
01:06.530
8
3 52.0 -
7 روز قبل 11-11
0 -0-0 /2
حاج پرویز و محمد مولودی امانگلدی توماچ عبدالمتین توماج
01:10.560
4 54.0 -
147 روز قبل 2-5-9-4-8
0 -1-0 /5
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مهدی صداقت
3 53.0 -
56 روز قبل 3-5-2-5-5
1 -1-0 /6
اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه
3 50.0 -
69 روز قبل 6-8-8-11
0 -0-0 /4
3 50.0 -
28 روز قبل 9-10-8-6-9
0 -0-0 /9
4
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
7 روز قبل 2-4-5-2-2
0 -3-0 /5
01:00.290
2
2 52.0 -
28 روز قبل 5-1
0 -0-1 /2
01:01.190
3
2 52.0 -
7 روز قبل 4-3-6-2-5
1 -1-0 /7
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق جواد آچاک
01:01.210
4
2 50.0 -
7 روز قبل 6-5-1-4-5
0 -0-1 /5
پرویز حسن قاسمی قارمحمد گری محمد خوجملی
01:01.740
5
2 53.0 -
35 روز قبل 2-4-3-2-5
1 -2-0 /5
امید زارعی و محمدامین یامپی اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی
01:02.160
6
2 52.0 -
69 روز قبل 2-7-2-7
0 -2-0 /4
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی متین جرجانی
01:02.580
7
2 52.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:02.970
8
2 53.0 -
35 روز قبل 6-2-4-3-6
1 -2-0 /7
01:03.720
2 51.0 -
35 روز قبل 1-7-3-9
1 -0-1 /4
دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار
2 51.0 -
42 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
حاج نوروز حمیدی امان بردی گوگ
2 52.0 -
28 روز قبل 1-8
0 -0-1 /2
آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ
5
آق قلا نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
28 روز قبل 4-1-3-4-8
3 -4-1 /17
رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:00.080
2
4 53.0 -
28 روز قبل 2-2-2-5-1
1 -4-1 /12
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ابوطالب چاریزاده
01:00.780
3
3 52.0 -
7 روز قبل 3-6-7-5-6
1 -0-2 /9
01:01.030
4
3 50.0 -
28 روز قبل 7-6-5-2-1
2 -3-1 /13
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری پیمان قلرعطا
01:01.060
5
3 53.0 -
63 روز قبل ?-4-2-3-2
1 -4-1 /11
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی محمد خوجملی
01:01.130
6
3 53.0 -
7 روز قبل 2-4-6-1-4
1 -2-2 /10
01:01.140
7
3 56.0 -
35 روز قبل 5-6-7-1-3
2 -1-3 /16
01:01.810
8
4 55.0 -
35 روز قبل 3-3-4-7-3
3 -2-2 /25
01:01.820
9
3 54.0 -
28 روز قبل 6-2-5-2-1
0 -3-2 /15
مشهد بی بی نظری حمید روشنی ستار مهرانی
01:02.430
10
3 54.0 -
28 روز قبل 1-3-4-3-3
6 -2-1 /16
01:02.750
3 51.0 -
7 روز قبل 1-3-1-1
1 -0-3 /4
حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی
6
آق قلا نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/07/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:10.790
2
2 50.0 -
42 روز قبل 5
0 -0-0 /1
سید مهدی حقگو احمد ایری مهران عطا
01:11.160
3
2 50.0 -
42 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:11.870
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:23.420
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
ارازقلی خوجم یعقوب چپرلی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سیدمهدی حقگو احمد ایری
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج آنه قلیچی عثمان تاجی زاده
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
علیرضا بلوری ادریس قلیچی