جدول مسابقات هفته 5 فصل پاییز آق قلا 1396/08/19

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد دوخون (از 16 تا 20 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:45 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
98 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
قربان دردی و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:12.550
2
2 50.0 -
84 روز قبل 2-2-1
0 -2-1 /3
01:13.040
3
2 52.0 -
21 روز قبل 1-2-4-5-2
0 -3-1 /6
01:13.120
4
2 52.0 -
7 روز قبل 4-3-3-4-3
3 -1-0 /10
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق علی رضا قرنجیک
01:14.410
5
2 54.0 -
49 روز قبل 1-2-1-5-5
0 -1-2 /5
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری نورمحمد بهادر
01:15.680
6
2 53.0 -
8 روز قبل 4-1-4-4-3
1 -0-2 /6
مرحوم حالی پاکزاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:15.910
2 53.0 -
8 روز قبل 3-2-2-5-1
1 -2-1 /5
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی
2
آق قلا نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
28 روز قبل 5
0 -0-0 /1
مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا
01:02.260
3
2 50.0 -
14 روز قبل 5-4-8
0 -0-0 /3
رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی رامین قهرمانی
01:02.960
4
2 50.0 -
21 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:03.560
5
2 52.0 -
90 روز قبل 8
0 -0-0 /1
کاکا شیدایی یوسف کلته جواد آچاک
01:03.570
6
2 52.0 -
63 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:03.650
7
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی شهرام خوجملی محمد خوجملی
01:03.760
8
2 50.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
مرحوم سینا شکیبا غفور خوجملی آق اویلی بشگرد
01:04.310
9
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمدخان شهرکردی رشید عطایی آرمین آق آتابای
01:04.590
10
2 50.0 -
49 روز قبل 11-4-7
0 -0-0 /3
داود و افشین کر علی اونق علی رضا قرنجیک
01:04.910
11
2 52.0 -
105 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.800
2 50.0 -
14 روز قبل 10-7-8-?-5
0 -0-0 /5
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه
3
آق قلا نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 1۴:30 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
36 روز قبل 1-5-10-7-6
0 -0-2 /8
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده جواد آچاک
01:37.880
2
3 52.0 -
7 روز قبل 5-3-4-8-5
2 -1-1 /12
مرحوم حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی ستار مهرانی
01:38.620
3
3 51.0 -
7 روز قبل 2-4-5-1-3
3 -1-1 /10
01:38.920
4
3 52.0 -
49 روز قبل 1-4-2-2-4
2 -2-1 /11
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده محمد خوجملی
01:39.120
5
3 52.0 -
49 روز قبل 3-1-3-6-8
4 -1-1 /11
01:39.440
6
3 52.0 -
7 روز قبل 7-4-4-1-3
2 -0-2 /12
01:39.510
7
3 52.0 -
14 روز قبل 1-3-?-8-1
2 -0-2 /10
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا
01:40.190
8
3 52.0 -
49 روز قبل 2-3-9-6-4
1 -1-0 /10
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت
01:42.570
9
4 50.0 -
14 روز قبل 5-4-5-10-7
0 -2-0 /14
ستار و عیسی توماچ بهمن صداقت پیمان قلرعطا
01:42.810
10
4 52.0 -
14 روز قبل 3-5-4-9-2
2 -2-0 /18
01:42.960
11
4 50.0 -
49 روز قبل 6-9-7-1-7
2 -1-1 /11
01:49.970
3 54.0 -
7 روز قبل 8-6-8-1-2
0 -1-2 /8
داوود سیدی و جبار شیخی کمال قربانی
4
آق قلا نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 1۵:۳0 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
7 روز قبل 4-2-6-6-7
0 -1-0 /6
تاج محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ستار مهرانی
01:14.160
2
2 50.0 -
7 روز قبل 5-4-6-4-3
1 -0-0 /5
حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:15.300
3
2 53.0 -
21 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:15.640
4
2 52.0 -
7 روز قبل 6-3
1 -0-0 /2
محمد رئوف حمزه و محمد جرجانی خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا
01:15.680
5
2 53.0 -
7 روز قبل 9-2-4-8-?
0 -1-0 /6
01:16.490
6
2 51.0 -
8 روز قبل 2-11
0 -1-0 /2
01:16.610
7
2 50.0 -
55 روز قبل ?-3
1 -0-0 /2
01:16.650
8
2 53.0 -
56 روز قبل 7-7-6-2
0 -1-0 /4
مرحوم آق اویلی حاجی قانقرمه قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی
01:17.440
9
2 50.0 -
7 روز قبل 8-8-3-6
1 -0-0 /4
مهندس محمد صدیق کر امید ایری نورمحمد بهادر
01:17.700
10
2 50.0 -
14 روز قبل 8-3-10
1 -0-0 /3
دانیال چشته و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:18.610
11
2 51.0 -
63 روز قبل 9-5-2-4-10
0 -1-0 /6
دکتر جلال الدین نظری و علیرضا گری جمشید ایری رامین قهرمانی
01:20.240
3 52.0 -
14 روز قبل 7-9
0 -0-0 /2
یحیی و اوکتای پقه رضا تیرغم
5
آق قلا نژاد دوخون (از 36 تا 38 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:00 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
7 روز قبل 4-1-4-1-3
3 -4-2 /19
01:36.770
2
3 52.0 -
49 روز قبل 2-2-1-6-1
1 -3-2 /9
01:37.550
3
4 52.0 -
7 روز قبل 6-5-4-2-4
2 -4-2 /24
01:38.200
4
4 50.0 -
14 روز قبل 4-6-5-8-2
2 -1-3 /21
01:38.290
5
4 52.0 -
7 روز قبل 5-2-2-2-2
1 -5-1 /14
01:38.490
6
3 51.0 -
7 روز قبل 7-4-1-1-1
1 -3-3 /13
شرکت صحرا تجارت گلستان امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:39.600
7
3 52.0 -
14 روز قبل 2-7-5-6-7
2 -2-3 /18
01:42.170
8
4 51.0 -
90 روز قبل 1-6-6-3-3
3 -0-4 /21
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه پیمان قلرعطا
01:42.360
9
4 50.0 -
7 روز قبل 6-8-9-2-5
0 -2-2 /12
مرحوم حاجی اراز محمد ایشان آرخی حاجی وطن خواه رمضان آچاک آق اویلی بشگرد
01:43.540
6
آق قلا نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 50.0 -
112 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:11.490
3
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مصطفی محمد باران میلاد پایدار رامین قهرمانی
01:11.640
4
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مرتضی عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:12.610
5
2 50.0 -
63 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
01:12.960
01:13.120
01:13.320