جدول مسابقات هفته 11 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/09/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
21 روز قبل 4-2-6
0 -1-0 /3
سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا
01:26.950
2
2 51.0 -
21 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
مصطفی محمد یاران میلاد پایدار نورمحمد بهادر
01:27.040
3
2 53.0 -
21 روز قبل 3-2
1 -1-0 /2
01:27.260
4
2 51.0 -
14 روز قبل 3
1 -0-0 /1
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمانی
01:27.540
5
2 54.0 -
14 روز قبل 2
0 -1-0 /1
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:27.580
6
2 51.0 -
14 روز قبل 4-6-3-6
1 -0-0 /4
مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی مهرداد خوجملی
01:27.700
7
2 52.0 -
7 روز قبل 2-7-5
0 -1-0 /3
01:28.460
2 50.0 -
26 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
125 روز قبل 4
0 -0-0 /1
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور متین جرجانی
01:01.150
2
2 52.0 -
20 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:02.270
3
2 52.0 -
20 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:02.360
4
2 52.0 -
20 روز قبل 8
0 -0-0 /1
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی ستار مهرانی
01:03.140
5
2 50.0 -
20 روز قبل 5
0 -0-0 /1
ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر
01:03.750
6
2 50.0 -
96 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:04.700
7
2 52.0 -
34 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:05.050
8
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی رامین قهرمانی
01:06.200
9
2 52.0 -
34 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:07.740
2 50.0 -
28 روز قبل 5-5
0 -0-0 /2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
کاوه اختراعی مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
13 روز قبل 1-1-1-3-3
5 -2-6 /15
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:11.710
2
5 61.0 -
13 روز قبل 3-1-6-1-1
4 -6-17 /31
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی
01:11.860
3
3 54.0 -
20 روز قبل 3-4-2-3-3
4 -6-5 /16
01:12.340
4
4 53.0 -
13 روز قبل 2-7-2-1-3
2 -5-4 /14
01:12.580
5
3 52.0 -
13 روز قبل 4-2-1-1-3
5 -3-5 /23
01:13.220
6
5 54.0 -
13 روز قبل 5-2-6-3-6
6 -4-7 /24
01:13.390
7
3 50.0 -
6 روز قبل 2-5-1-4-1
3 -5-3 /22
فرزاد کاظمی(کاکاجان) رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:13.950
8
5 53.0 -
139 روز قبل 5-6-5-1-5
2 -4-5 /30
محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ رامین قهرمانی
01:14.580
9
4 52.0 -
20 روز قبل 8-5-7-2-1
1 -4-4 /21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور
01:17.750
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:13.840
2
2 52.0 -
21 روز قبل 4-4-6-3
1 -0-0 /4
01:15.940
3
2 54.0 -
28 روز قبل 4-3-5-3
2 -0-0 /4
01:15.980
4
2 50.0 -
13 روز قبل 7-9-3-8
1 -0-0 /4
01:16.010
5
2 53.0 -
28 روز قبل 6-2-5-4-6
1 -1-0 /7
حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:16.300
6
2 54.0 -
13 روز قبل 6-7-5-9-2
0 -1-0 /9
رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم نورمحمد بهادر
01:16.370
7
2 50.0 -
14 روز قبل 3-9-5
1 -0-0 /3
01:16.930
8
2 54.0 -
118 روز قبل 7-2-6-5
0 -1-0 /4
01:18.690
9
2 52.0 -
40 روز قبل 6-2-11
0 -1-0 /3
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی
01:19.360
2 50.0 -
21 روز قبل 10-10-7-3-10
1 -0-0 /6
رضا مردای بهمن اونق
2 50.0 -
21 روز قبل 6-3-5-4-8
1 -0-0 /5
رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی
2 54.0 -
26 روز قبل 2
0 -1-0 /1
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
40 روز قبل 2-2-2-1
0 -3-1 /4
01:13.300
2
2 50.0 -
48 روز قبل 7-3-3-1-2
2 -1-1 /5
مبلمان دکوراسیون صدف طاغن سیدی رامین قهرمانی
01:14.120
3
2 52.0 -
14 روز قبل 2-2-4-1
0 -2-1 /4
01:14.540
4
2 53.0 -
13 روز قبل 6-1-1-3
1 -0-2 /4
01:14.560
5
2 53.0 -
48 روز قبل 5-1-5-2-4
1 -2-1 /8
تولید و پخش مبلمان ترنم اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:14.650
6
2 52.0 -
14 روز قبل 1-8-1-5-4
0 -1-2 /8
01:14.980
7
2 52.0 -
13 روز قبل 5-2-4-4-2
0 -2-1 /7
مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده
01:15.300
8
2 55.0 -
13 روز قبل 3-5-1-2-1
1 -1-2 /7
ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:15.320
2 53.0 -
48 روز قبل 3-2-2-5-1
1 -2-1 /5
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:30 پنج شنبه 1396/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
21 روز قبل 5-3-5-7
1 -0-0 /4
01:14.140
2
3 50.0 -
7 روز قبل 2-3-3-8-7
2 -1-0 /5
01:14.300
3
3 54.0 -
21 روز قبل 4-5-2-3-3
4 -1-0 /12
01:14.420
4
3 53.0 -
76 روز قبل 5-9-1-3-6
3 -0-1 /8
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:14.590
5
3 53.0 -
21 روز قبل 3-7-6-8-1
1 -0-1 /8
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه پیمان قلرعطا
01:15.840
6
3 50.0 -
146 روز قبل 2-4-4-3-3
2 -1-0 /5
01:16.230
7
3 50.0 -
104 روز قبل 4-5-2-2-5
0 -2-0 /9
01:17.370
8
3 50.0 -
7 روز قبل 5-4-6-8-9
0 -0-0 /6
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ مهدی صداقت
01:18.810
9
3 50.0 -
48 روز قبل 6-5-1-4-4
0 -0-1 /5