جدول مسابقات هفته 22 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/06

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 13:00 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
7 روز قبل 8-6-4-5-4
0 -1-0 /12
آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی جواد آچاک
01:45.560
2
4 54.0 -
21 روز قبل 5-6-7-?-2
0 -1-0 /9
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال
01:46.890
3
3 50.0 -
48 روز قبل 7-6-8-6-4
0 -0-0 /8
سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی متین جرجانی
01:47.170
4
3 50.0 -
63 روز قبل 7-8-4-7-7
0 -0-0 /8
حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:47.200
5
3 55.0 -
34 روز قبل 3-4-10-2-4
1 -1-0 /7
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم امان محمد قلرعطا
01:49.540
6
3 53.0 -
48 روز قبل 10-3-4-7-5
1 -0-0 /6
01:50.440
7
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری رامین قهرمانی
01:58.140
3 52.0 -
84 روز قبل 3-8-4-9-3
2 -0-0 /5
مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 14:30 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
13 روز قبل 1-2-3-1-7
1 -1-3 /7
01:41.640
2
3 51.0 -
273 روز قبل 1-3-4-1-5
1 -0-3 /6
عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی
01:41.830
3
3 53.0 -
27 روز قبل 4-4-3-1-3
3 -1-2 /11
01:42.070
4
3 53.0 -
62 روز قبل 8-1-2-2-8
1 -2-2 /8
01:42.890
5
3 53.0 -
42 روز قبل 1-1-5-5-4
1 -1-3 /10
01:42.900
6
3 52.0 -
27 روز قبل 1-12-7-5-10
0 -0-3 /10
01:43.330
7
3 56.0 -
27 روز قبل 2-5-10-1-3
6 -3-1 /19
01:43.640
8
3 51.0 -
27 روز قبل 5-2-3-4-6
3 -1-2 /17
01:44.610
9
3 55.0 -
21 روز قبل 4-1-2-1-6
1 -1-3 /11
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا
01:45.860
10
3 50.0 -
21 روز قبل 6-6-8-4-7
2 -3-1 /17
امین سلیمانی امید ایری دانیال سوقی
01:47.330
11
3 50.0 -
76 روز قبل 1-1-5-10-7
0 -0-3 /9
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده جواد آچاک
01:47.950
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 28 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:00 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
35 روز قبل 1-2-2-2-1
0 -3-2 /5
01:11.140
2
2 52.0 -
28 روز قبل 1-1-1
0 -0-3 /3
01:11.300
3
2 51.0 -
48 روز قبل 2-3-1-2-4
1 -4-1 /8
01:11.830
4
2 52.0 -
13 روز قبل 1-6-2-4-4
3 -2-1 /14
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق ابوطالب چاریزاده
01:11.840
5
2 52.0 -
48 روز قبل 1-1-3-3-1
2 -0-3 /5
01:12.250
6
2 50.0 -
7 روز قبل 2-4-10-1-5
1 -2-1 /10
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند رامین قهرمانی
01:15.020
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال ) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:02.580
2
2 52.0 -
14 روز قبل 7-7
0 -0-0 /2
مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر
01:02.920
3
2 50.0 -
14 روز قبل 4-7-7
0 -0-0 /3
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بهزاد خوجملی بنیامین جرجانی
01:03.710
4
2 52.0 -
14 روز قبل 12
0 -0-0 /1
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک
01:03.720
5
2 50.0 -
62 روز قبل 11
0 -0-0 /1
قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی آرمین آق آتابای
01:03.730
6
2 52.0 -
28 روز قبل 9-8-6-4-6
0 -0-0 /5
01:03.850
7
2 52.0 -
21 روز قبل 10
0 -0-0 /1
آشور مراد شاکری یوسف دهش یوسف دهش
01:05.640
8
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
زاهد آخوند بندیشه بهزاد پرویز رامین قهرمانی
01:07.260
01:09.830
2 52.0 -
34 روز قبل 4
0 -0-0 /1
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی
3 50.0 -
34 روز قبل 2-1-1
0 -1-2 /3
ابراهیم جهانگیری سید جمال میردهقان
2 52.0 -
84 روز قبل 7
0 -0-0 /1
حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
20 روز قبل 3-8-6-8-4
3 -1-1 /13
01:00.340
2
3 50.0 -
14 روز قبل 2-4-9-4-1
2 -1-1 /11
01:01.150
3
3 53.0 -
13 روز قبل 3-5-7-5-5
3 -1-1 /11
احسان کلته و کمال شریعتی ضیاء سخاوت محمد خوجملی
01:01.490
4
3 53.0 -
20 روز قبل 1-2-1-11-3
1 -1-2 /5
01:02.100
5
3 52.0 -
13 روز قبل 5-5-7-7-1
2 -0-2 /14
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:02.160
6
3 55.0 -
160 روز قبل 1-4-5-3-2
1 -1-2 /6
01:02.590
7
3 51.0 -
27 روز قبل 7-1-3-3-3
3 -0-2 /11
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی رامین قهرمانی
01:03.200
8
3 50.0 -
7 روز قبل 2-10-5-6-7
2 -3-0 /14
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.710
5 52.0 -
13 روز قبل 6-3-4-6-6
4 -2-0 /18
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (2 سال ) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/11/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
28 روز قبل 2-5-5-1-5
1 -3-1 /10
01:00.360
2
2 53.0 -
27 روز قبل 1-1-3-2
1 -1-2 /4
01:00.380
3
2 53.0 -
28 روز قبل 3-2-7-3-3
3 -2-1 /7
طهورا و محمد رضوان سیدی قوجق طاغن سیدی آق اویلی بشگرد
01:00.770
4
2 53.0 -
84 روز قبل 2-1-3-2-3
3 -2-1 /6
01:01.060
5
2 53.0 -
28 روز قبل 4-4-6-1-1
1 -0-2 /6
01:01.070
6
2 52.0 -
7 روز قبل 1-6-5-6-?
0 -0-2 /6
01:01.330
7
2 53.0 -
76 روز قبل 6-4-1-4-4
1 -0-2 /7
مهندس آنه محمد قرنجیک جمشید جرجانی محمد خوجملی
01:01.410
8
2 52.0 -
35 روز قبل 6-1-8-1-5
0 -1-2 /9
01:01.520
9
2 54.0 -
83 روز قبل 1-5-2-5-1
0 -1-2 /8
01:02.070
2 55.0 -
21 روز قبل 1-3-1-2
1 -1-2 /4
حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی