جدول مسابقات هفته 23 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/11/12

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 7 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 13:00 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
34 روز قبل 4-2-3-3-1
3 -2-2 /9
کامبیز وکامران باستان امید ایری نورمحمد بهادر
01:54.850
2
3 54.0 -
34 روز قبل 1-4-1-3-1
2 -1-3 /8
01:55.180
3
3 52.0 -
34 روز قبل 5-1-4-2-3
2 -3-1 /10
01:56.210
4
4 55.0 -
34 روز قبل 2-5-2-5-4
1 -4-3 /15
01:56.220
5
3 52.0 -
272 روز قبل 7-1-2-9-2
2 -2-1 /11
حاج حسین و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور مهرداد خوجملی
01:58.010
3 50.0 -
19 روز قبل 1-3-1-1-4
1 -0-3 /5
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی
7 56.0 -
153 روز قبل 3-7-7-6-5
3 -8-1 /16
شادروان دردی باقچقی خان محمد چپرلی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر
01:02.480
2
2 52.0 -
33 روز قبل 9
0 -0-0 /1
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک
01:02.770
3
2 50.0 -
55 روز قبل 8
0 -0-0 /1
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی
01:03.110
4
2 50.0 -
27 روز قبل 9-8-9-4-5
0 -0-0 /6
01:04.290
5
2 50.0 -
20 روز قبل 8-5-9
0 -0-0 /3
ماهور جعفر آقائی حمید روشنی آق اویلی بشگرد
01:04.430
6
2 50.0 -
180 روز قبل 11-8
0 -0-0 /2
ایتای و حنیف تاتاری سلیم خوجملی رامین قهرمانی
01:04.460
7
2 52.0 -
20 روز قبل 10-4-7
0 -0-0 /3
01:05.580
8
2 52.0 -
138 روز قبل ?-6
0 -0-0 /2
01:05.980
9
2 52.0 -
13 روز قبل 11
0 -0-0 /1
عبدالکریم کشمیری بهزاد پرویز متین مهرانی
01:07.780
10
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا
01:09.560
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج حسین و موسی قلی ایری ارازگلدی اونق
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
علی طاطاری خان محمد چپرلی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:00.490
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:01.420
3
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
01:02.570
01:02.750
5
2 52.0 -
61 روز قبل 10
0 -0-0 /1
طاها سعید پور و برسام حمزه نوا عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی
01:03.870
6
2 50.0 -
26 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:06.980
7
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:08.100
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
فرهاد قائمی امیر جعفرپور
2 52.0 -
13 روز قبل 7-8
0 -0-0 /2
فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز قبل 7-2-5-5-3
1 -1-0 /7
01:01.440
2
2 51.0 -
6 روز قبل 4-9-7-2-8
0 -1-0 /6
01:01.670
3
2 51.0 -
19 روز قبل 4-3-4-8-7
2 -0-0 /10
مروه آق و رومیسا قلر عطا قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی
01:02.150
4
2 53.0 -
20 روز قبل 2-7-5-6
0 -1-0 /4
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی نادر صالح پور
01:02.430
5
3 53.0 -
26 روز قبل 9-8-2-6-7
0 -1-0 /7
حاجی عطا جرجانی رضا تیرغم پیمان قلرعطا
01:03.340
2 50.0 -
6 روز قبل 6-10-10-7-3
1 -0-0 /7
حاج سیروس کمی و مهدی محمودی بهمن اونق
2 50.0 -
5 روز قبل 3-4-7-7
1 -0-0 /4
ظهرالدین یارعلی عبدالخلیل مهرانی
2 51.0 -
40 روز قبل 2
0 -1-0 /1
مرحوم تقی افق عطا حمید صالح پور
2 52.0 -
5 روز قبل 4-12
0 -0-0 /2
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 48 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16:30 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 58.0 -
55 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-6 /6
سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده کاکا سارلی آق اویلی بشگرد
01:39.740
2
3 52.0 -
19 روز قبل 6-4-3-2-2
2 -4-2 /13
01:40.590
3
4 56.0 -
12 روز قبل 1-5-6-5-1
2 -2-4 /22
01:40.650
4
4 52.0 -
12 روز قبل 3-4-6-8-1
4 -0-4 /25
01:40.900
5
3 53.0 -
6 روز قبل 4-1-2-1-3
3 -1-4 /14
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری نورمحمد بهادر
01:42.050
6
4 55.0 -
12 روز قبل 2-7-3-6-5
3 -5-2 /27
01:42.990
3 52.0 -
12 روز قبل 5-5-5-7-7
2 -2-3 /23
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 18 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17:00 پنج شنبه 1396/11/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
13 روز قبل 2-3-3-4-3
5 -1-1 /8
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:42.450
2
3 52.0 -
13 روز قبل 6-3-4-5-2
5 -1-0 /14
01:42.490
3
3 53.0 -
68 روز قبل 7-2-3-2-5
2 -4-0 /12
01:42.690
4
3 50.0 -
41 روز قبل 2-2-3-3-8
2 -2-0 /6
01:44.150
3 53.0 -
13 روز قبل 6-2-4-4-4
0 -3-1 /11
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل
3 52.0 -
54 روز قبل 3-1-8-1-2
1 -1-2 /5
جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی
4 52.0 -
13 روز قبل 3-4-7-5-4
1 -2-1 /12
مرحوم شا محمد کلته عبدالطیف تمری
3 50.0 -
20 روز قبل 4-3-?
1 -0-0 /3
حسین گلستان پور حمید صالح پور