جدول مسابقات هفته 32 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/11

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 13:00 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
28 روز قبل 3-9-7-1-5
2 -1-3 /11
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی
01:10.870
2
3 51.0 -
28 روز قبل 1-8-3-3-6
3 -1-2 /8
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:10.980
3
3 57.0 -
56 روز قبل 2-2-1-3-1
1 -4-2 /10
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:11.280
4
3 52.0 -
69 روز قبل 5-5-1-2-2
0 -4-1 /8
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:11.750
5
3 50.0 -
14 روز قبل 2-6-3-7-4
3 -2-1 /11
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی رامین قهرمانی
01:11.960
6
4 52.0 -
28 روز قبل 6-6-7-1-6
0 -0-3 /10
ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده
01:12.590
7
3 53.0 -
56 روز قبل 3-3-4-5-1
5 -2-1 /14
محروم حالی پاکزاد کمال قربانی ستار مهرانی
01:12.720
8
3 52.0 -
14 روز قبل 5-2-6-3-4
5 -2-0 /16
01:13.260
3 55.0 -
91 روز قبل 3-3-3-1-2
3 -1-3 /7
جعفر عابدینی رشید روشنی
3 50.0 -
14 روز قبل 10
0 -0-0 /1
داریو خامسی جبارصالح پور
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 50.0 -
90 روز قبل 6
0 -0-0 /1
عاشور قربان پور احمد ایری پیمان قلرعطا
01:01.810
3
2 52.0 -
43 روز قبل 6-6-4-6
0 -0-0 /4
01:03.650
4
2 50.0 -
77 روز قبل 7
0 -0-0 /1
بهزاد آل جلیل و قربان سلاق قارمحمد گری بنیامین ملایی
01:03.780
5
2 52.0 -
49 روز قبل 9-8
0 -0-0 /2
01:03.880
6
2 50.0 -
69 روز قبل 9
0 -0-0 /1
عاشر مهروز و اراز زارعی کسلخه اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی
01:04.920
7
2 50.0 -
21 روز قبل 6-9-10-11-4
0 -0-0 /6
01:05.090
8
2 52.0 -
230 روز قبل 4-5-5
0 -0-0 /3
حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز ستار مهرانی
01:05.130
9
2 50.0 -
69 روز قبل 8
0 -0-0 /1
نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی امین محمدی
01:05.860
2 50.0 -
29 روز قبل 6-11-8
0 -0-0 /3
محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج حسین و موسی قلی ایری ارازگلدی اونق
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
کاوه اختراعی مجید صالح پور
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:00 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
21 روز قبل 4-3-2-4-5
1 -1-0 /5
بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
01:12.440
2
2 54.0 -
21 روز قبل 3-4-2-4
1 -1-0 /4
01:12.620
3
2 52.0 -
55 روز قبل 3-?-4-8
1 -0-0 /4
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی آق اویلی بشگرد
01:12.660
4
2 52.0 -
63 روز قبل 4-3
1 -0-0 /2
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی ستار مهرانی
01:13.620
5
2 52.0 -
29 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:14.430
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:15.010
2 53.0 -
6 روز قبل 2-6-6
0 -1-0 /3
محمد صفا و الناز آق تویلی قربانی
2 52.0 -
6 روز قبل 6
0 -0-0 /1
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
2 52.0 -
167 روز قبل ?
0 -0-0 /1
حاج ستار چوری احمد ایری
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:00 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
189 روز قبل 8-1-3-9-2
1 -1-3 /7
01:11.770
2
3 53.0 -
7 روز قبل 3-5-5-6-9
1 -2-2 /11
محمدتقی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی
01:12.060
3
3 53.0 -
14 روز قبل 2-3-2-1-1
3 -2-2 /7
01:12.240
4
3 52.0 -
7 روز قبل 6-3-2-2-2
2 -6-0 /13
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:12.330
5
3 51.0 -
14 روز قبل 7-1-3-8-6
3 -1-2 /15
01:12.660
6
3 50.0 -
14 روز قبل 4-6-3-3-3
4 -2-1 /17
مرحوم حاج رجب سرداری یوسف ایری مهران صالحی فر
01:12.670
7
4 50.0 -
62 روز قبل 7-6-9-6-8
0 -2-2 /15
01:12.970
8
3 50.0 -
13 روز قبل 1-1-1-7-4
0 -0-3 /8
01:13.350
9
4 55.0 -
28 روز قبل 6-7-5-5-2
1 -5-1 /17
آنه قربان یلمه حسین اونق موسی قلرعطا
01:14.210
10
4 54.0 -
56 روز قبل 5-6-5-2-3
2 -3-2 /13
01:20.050
3 52.0 -
62 روز قبل 6-7-5-5-2
2 -3-1 /13
مرحوم شفیق و رضا مهرانی عمر مهرانی
3 53.0 -
14 روز قبل 8-5-1-1-5
1 -1-3 /12
اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16:30 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
13 روز قبل 2-2-2-?
0 -3-0 /4
01:39.030
2
2 52.0 -
7 روز قبل 4-5-6-4-1
0 -0-1 /5
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی
01:40.340
3
2 53.0 -
20 روز قبل 5-3-1
1 -0-1 /3
01:40.470
4
2 51.0 -
28 روز قبل 6-1-5-3-10
1 -0-1 /9
یوسف دانیال و احسان میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:40.990
5
2 53.0 -
29 روز قبل 1-7-2-5-5
1 -1-1 /8
01:41.470
6
2 54.0 -
13 روز قبل 5-3-2-3-5
2 -2-0 /10
01:41.710
7
2 53.0 -
48 روز قبل 1-3-3-3
3 -0-1 /4
ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:42.420
8
2 50.0 -
28 روز قبل 8-1-5
0 -0-1 /3
احمد گرگانی نیا رشید عطایی رامین قهرمانی
01:45.260
2 50.0 -
7 روز قبل 6-7-7-2-3
2 -1-0 /6
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی
2 52.0 -
36 روز قبل 4-1-4-4-4
0 -0-1 /5
حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی
2 53.0 -
7 روز قبل 2-3-2
1 -2-0 /3
آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:00 جمعه 1396/12/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
14 روز قبل 2-4-7-6-4
1 -1-2 /10
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:38.750
2
2 52.0 -
14 روز قبل 8-7-5-2-4
0 -2-1 /9
حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق امیر مختومی
01:38.910
3
2 55.0 -
20 روز قبل 2-5-4-4-6
1 -1-2 /8
01:39.160
4
2 52.0 -
13 روز قبل 1-4-9-6-6
0 -1-2 /10
01:39.360
5
2 52.0 -
20 روز قبل 6-3-6-2-4
2 -1-1 /8
دنیز شیرمحمدلی و محمد نصیر گری بهروز ایری پیمان قلرعطا
01:39.600
6
2 50.0 -
28 روز قبل 2-2-4-9-9
0 -4-0 /9
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا
01:39.690
7
2 53.0 -
119 روز قبل 3-2-2-5-1
1 -2-1 /5
عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق آرمین آق آتابای
01:40.570
8
2 54.0 -
14 روز قبل 3-5-2-3-7
4 -3-0 /10
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی
01:40.780
9
2 52.0 -
14 روز قبل 4-3-6-8-1
2 -1-1 /8
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی آق اویلی بشگرد
2 52.0 -
14 روز قبل 9-8-6-1-8
0 -1-2 /11
احسان ایزدی بهروز ایری