جدول مسابقات هفته 34 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/18

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 18 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13:15 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
105 روز قبل 2-2-1-2-?
1 -3-1 /6
01:08.060
2
4 53.0 -
21 روز قبل 4-1-4-2-4
0 -1-2 /7
01:08.320
3
3 54.0 -
21 روز قبل 3-2-1-5-6
1 -1-2 /9
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی
01:08.350
4
5 52.0 -
27 روز قبل 2-6-3-7-1
1 -2-1 /11
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:08.890
5
3 52.0 -
62 روز قبل 10-8-1-?-3
1 -0-1 /5
01:09.750
6
3 52.0 -
21 روز قبل 6-3-2-4-3
3 -1-1 /7
01:10.210
7
4 50.0 -
42 روز قبل 2-5-3-2-5
1 -4-0 /8
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی جواد آچاک
01:10.560
8
3 53.0 -
21 روز قبل 7-7-5-1-8
0 -1-2 /8
حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش رامین قهرمانی
01:11.480
9
5 52.0 -
55 روز قبل 6-2-3-7-7
1 -2-0 /6
01:14.180
4 54.0 -
202 روز قبل 2-9-5-6-5
1 -3-1 /12
دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
3 52.0 -
14 روز قبل 4-7-5-10-?
0 -0-0 /8
امید فرود و نوری عطایی حمید فرود
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
20 روز قبل 4-4-1-2-1
1 -1-2 /7
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا
01:00.610
2
3 53.0 -
7 روز قبل 6-6-4-2-1
1 -1-2 /9
حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا
01:00.810
3
3 52.0 -
20 روز قبل 8-2-2-4-9
2 -2-1 /13
01:00.990
4
3 55.0 -
7 روز قبل 3-3-3-5-7
5 -1-1 /13
01:01.130
5
3 50.0 -
7 روز قبل 5-1-4-6-1
0 -0-2 /6
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:01.380
6
3 50.0 -
20 روز قبل 7-7-1-9-10
0 -0-2 /7
01:01.510
7
4 52.0 -
20 روز قبل 2-7-3-3-1
2 -2-1 /10
جمشید منتظرنظام یوسف کلته ستار مهرانی
01:01.680
8
3 50.0 -
309 روز قبل 1-5-?
0 -0-1 /3
داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی
01:03.100
3 50.0 -
13 روز قبل 8-6-3-2-3
2 -3-0 /13
5 54.0 -
28 روز قبل 2-6-3-4-6
4 -3-0 /19
فخرالدین پقه قربان محمد قولرعطا
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
6 روز قبل 4-7
0 -0-0 /2
ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری آق اویلی بشگرد
01:01.630
2
2 50.0 -
83 روز قبل 4-4-10
0 -0-0 /3
01:02.010
3
2 52.0 -
14 روز قبل 7
0 -0-0 /1
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری نورمحمد بهادر
01:03.680
4
2 50.0 -
49 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:03.850
5
2 52.0 -
41 روز قبل 4-12
0 -0-0 /2
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک
01:04.290
6
2 50.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:04.450
7
2 50.0 -
41 روز قبل 5-11
0 -0-0 /2
01:04.790
8
2 52.0 -
41 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:05.480
9
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی ابراهیم بدویزاده علی رضا شامیر
01:06.130
10
2 50.0 -
14 روز قبل 6-4-9-8-9
0 -0-0 /8
مرحوم شفیق و رضا مهرانی عمر مهرانی بنیامین جرجانی
01:06.220
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمدصفا بندیشه محمد ارمشی
2 50.0 -
14 روز قبل 5-9-9-6
0 -0-0 /4
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
105 روز قبل 8-6-2
0 -1-0 /3
مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی
01:01.440
2
2 54.0 -
20 روز قبل 3-5-4-8-7
1 -1-0 /8
01:02.790
3
2 52.0 -
20 روز قبل 9-8-3
1 -0-0 /3
01:02.850
4
2 50.0 -
49 روز قبل 6-6-4-7-9
1 -0-0 /7
01:02.880
5
2 52.0 -
42 روز قبل 8-8-10-3-4
1 -0-0 /6
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی پیمان قلرعطا
01:02.890
6
2 50.0 -
14 روز قبل 4-3-8
1 -0-0 /3
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:03.060
7
2 50.0 -
98 روز قبل 11-10-3-6
1 -0-0 /4
طاها و ماهان جرجانی و سلوا عطا گزلی امیر عطاگزلی آرمین آق آتابای
01:03.780
8
2 52.0 -
20 روز قبل 8-11-3-5-6
1 -0-0 /5
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی
01:04.430
9
2 51.0 -
181 روز قبل 5-2
0 -1-0 /2
خانم آذین محمدزاده زمان بابایی امین محمدی
01:04.620
10
2 53.0 -
49 روز قبل 12-9-10-8-7
0 -1-0 /8
01:04.900
2 50.0 -
62 روز قبل ?-9-6-3-5
1 -0-0 /7
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی
2 52.0 -
181 روز قبل 4-3-6
1 -0-0 /3
عطام امانی بهنام تاجی زاده
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 110,000,000 ریال جایزه دوم: 55,000,000 ریال جایزه سوم: 27,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
13 روز قبل 2-1-1-2-2
0 -4-7 /12
00:58.420
2
3 52.0 -
20 روز قبل 1-1-1-1-5
1 -1-6 /10
00:58.830
3
3 54.0 -
13 روز قبل 4-3-3-3-3
7 -6-5 /20
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
00:59.310
4
3 53.0 -
27 روز قبل 3-6-5-4-2
6 -3-5 /26
اراز محمد حاجی قزل منوچهر قزل ستار مهرانی
00:59.950
5
4 52.0 -
77 روز قبل 4-2-7-2-1
2 -5-4 /15
01:00.020
6
3 50.0 -
27 روز قبل 4-7-3-1-1
3 -5-4 /19
احسان و ایمان غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا
01:00.190
7
4 50.0 -
13 روز قبل 10-9-3-5-4
2 -1-7 /24
01:01.510
8
4 52.0 -
13 روز قبل 11-7-6-4-6
1 -4-4 /27
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور کمال صالح پور
01:01.750
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
6 روز قبل 7-3-2-2-5
1 -2-1 /6
00:59.300
2
2 52.0 -
41 روز قبل 6-1-6-5-6
0 -0-2 /7
کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی
00:59.640
3
2 55.0 -
21 روز قبل 5-3-9-1-5
1 -1-2 /11
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله
01:00.390
4
2 55.0 -
70 روز قبل 7-8-3-5-1
1 -1-2 /9
ارکان خان سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر
01:00.650
5
2 54.0 -
6 روز قبل 8-3-5-2-3
4 -3-0 /11
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:01.070
6
2 50.0 -
6 روز قبل 6-2-2-4-9
0 -4-0 /10
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته جواد آچاک
01:01.120
7
2 54.0 -
27 روز قبل 1-4-4-7-1
0 -1-2 /11
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی پیمان قلرعطا
01:01.650
8
2 52.0 -
6 روز قبل 9-4-3-6-8
2 -1-1 /9
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی آرمین آق آتابای
01:02.030
9
3 52.0 -
27 روز قبل 8-2-1-1
0 -1-2 /4
آرمان پقه و ابراهیم جهانگیری عبدالطیف اندورا رامین قهرمانی
01:03.580
2 52.0 -
6 روز قبل 5-6-3-6-2
2 -1-1 /9
دنیزخان و بهمن شیرمحمدلی بهروز ایری
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:15 جمعه 1396/12/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.680
2
2 52.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:01.710
01:02.350
4
2 52.0 -
13 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:02.750
5
2 50.0 -
13 روز قبل 10-7
0 -0-0 /2
محمدحسین ساوجی امید جهانیان امیر مختومی
01:03.030
6
2 50.0 -
6 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:03.120
7
2 50.0 -
77 روز قبل 6-?
0 -0-0 /2
01:03.180
8
2 52.0 -
77 روز قبل 4-8
0 -0-0 /2
تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد
01:03.370