جدول مسابقات هفته 36 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 13:15 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
21 روز قبل 1-4-4-6-4
0 -0-1 /6
02:52.750
2
3 53.0 -
6 روز قبل 5-10-8-1-?
1 -0-1 /6
02:52.960
3
3 54.0 -
69 روز قبل 6-7-5-2-1
0 -1-1 /5
02:53.680
4
3 52.0 -
49 روز قبل 5-5-4-5
0 -0-0 /4
02:53.770
5
3 53.0 -
34 روز قبل 5-7-1-6-3
1 -0-1 /7
02:53.910
7
3 52.0 -
21 روز قبل 4-7-5-10-?
0 -0-0 /8
امید فرود و نوری عطایی حمید فرود قهرمان آق
03:00.590
3 55.0 -
34 روز قبل 3-3-7-8-1
3 -0-1 /6
اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد
3 52.0 -
34 روز قبل 6-1-6-3-6
2 -0-1 /7
آسا سرمدی جمشید مختومی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 14:30 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
7 روز قبل 2-2-3-5-5
1 -4-2 /13
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی
02:23.980
2
3 55.0 -
21 روز قبل 2-4-8-1-2
1 -3-2 /10
02:23.990
3
3 53.0 -
21 روز قبل 4-1-2-2-6
3 -2-2 /13
02:24.790
4
4 50.0 -
7 روز قبل 5-7-7-6-9
0 -2-2 /17
حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی
02:25.910
5
3 50.0 -
14 روز قبل 2-6-5-6-5
4 -2-1 /16
دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا
02:26.070
6
3 51.0 -
6 روز قبل 2-6-6-4-2
1 -2-2 /10
ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی
02:27.340
7
3 50.0 -
14 روز قبل 1-5-2-3-3
3 -2-1 /12
جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل امیر مختومی
02:28.260
8
3 52.0 -
35 روز قبل 3-4-1-4-2
2 -1-1 /8
مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل کمال صالح پور
02:28.510
3 54.0 -
20 روز قبل 1-3-1-7-5
2 -2-2 /11
حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا
3 53.0 -
21 روز قبل 5-4-2-1-3
1 -1-3 /9
عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور
3 56.0 -
21 روز قبل 7-7-2-5-10
6 -3-1 /21
کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری جواد آچاک
4 55.0 -
7 روز قبل 10-9-6-7-5
1 -5-1 /19
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 2200 متر 15:00 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
42 روز قبل 4-2-1-3-3
3 -5-3 /19
مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی محمد خوجملی
02:24.590
2
3 55.0 -
49 روز قبل 3-3-1-1-3
4 -4-3 /18
امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی
02:24.640
3
4 52.0 -
43 روز قبل 4-3-4-6-8
4 -0-4 /26
02:25.190
4
4 53.0 -
43 روز قبل 6-2-7-3-6
3 -5-2 /28
مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
02:26.440
5
4 57.0 -
20 روز قبل 7-5-2-3-4
3 -3-4 /18
02:26.540
6
3 50.0 -
20 روز قبل 7-4-4-7-4
2 -2-1 /16
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی
02:29.110
7
3 52.0 -
35 روز قبل 7-5-5-5-7
2 -2-3 /24
02:33.740
3 52.0 -
21 روز قبل 1-6-3-4-4
4 -1-3 /14
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی
3 53.0 -
43 روز قبل 2-6-4-3-2
2 -5-2 /14
عثمان باستان محمداسلم محمدی
3 50.0 -
20 روز قبل 2-8-2-10-5
2 -4-0 /16
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15:30 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
6 روز قبل 8-1-5-?
0 -0-1 /4
داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی
01:45.230
2
3 51.0 -
14 روز قبل 4-1-3-4-8
1 -0-1 /5
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد
01:45.500
3
4 52.0 -
48 روز قبل 2-5-6-7-?
0 -2-0 /10
01:45.510
4
3 52.0 -
7 روز قبل 3-2-6-5
1 -1-0 /4
01:45.530
5
3 51.0 -
7 روز قبل 2-2-3-11
1 -2-0 /4
سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی بنیامین جرجانی
01:46.430
6
3 50.0 -
14 روز قبل 5-4-5-6-5
2 -1-0 /16
01:46.780
3 53.0 -
83 روز قبل 6-1-3-2-6
1 -1-1 /8
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر
3 53.0 -
14 روز قبل 3-6-6-5-8
1 -2-0 /21
کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:15 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 56.0 -
34 روز قبل 1-1-1-1
0 -0-4 /4
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:10.830
2
2 53.0 -
6 روز قبل 1-7-3-2-2
1 -2-2 /7
01:11.880
3
2 54.0 -
48 روز قبل 2-1-1-1
0 -1-3 /4
فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد
01:12.060
4
2 52.0 -
48 روز قبل 3-2-3-1-2
2 -4-1 /9
01:12.490
5
2 56.0 -
34 روز قبل 3-1-2-5-5
2 -3-2 /12
01:12.830
6
2 55.0 -
13 روز قبل 1-2-4-7-6
1 -1-3 /11
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:12.910
7
2 52.0 -
6 روز قبل 3-5-3-9-1
2 -1-2 /12
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله
01:12.990
8
2 52.0 -
13 روز قبل 3-2-5-4-4
2 -1-2 /9
01:13.270
9
2 50.0 -
34 روز قبل 4-3-3-2-7
4 -2-1 /9
مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی رامین قهرمانی
01:13.970
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (کورس ویژه) (2 سال) جایزه اول: 400,000,000 ریال جایزه دوم: 200,000,000 ریال جایزه سوم: 100,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:45 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
20 روز قبل 3-2-2-1
1 -2-1 /4
01:11.360
2
2 53.0 -
20 روز قبل 2-1-3-2-2
1 -3-1 /5
01:11.850
3
2 55.0 -
20 روز قبل 1-1-1-3-3
2 -0-3 /5
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:11.990
4
2 52.0 -
20 روز قبل 5-1-1
0 -0-2 /3
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی بنیامین جرجانی
01:12.110
5
2 50.0 -
20 روز قبل 6-3-1
1 -0-1 /3
حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده
01:12.170
6
2 52.0 -
20 روز قبل 4-1-2-5-1
0 -1-2 /5
01:12.190
7
2 52.0 -
14 روز قبل 1-4-9
0 -0-1 /3
01:12.720
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (کورس ویژه) (3 سال) جایزه اول: 300,000,000 ریال جایزه دوم: 150,000,000 ریال جایزه سوم: 100,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 17:15 جمعه 1396/12/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز قبل 4-1-1-1-2
0 -1-4 /9
01:11.170
2
4 56.0 -
20 روز قبل 2-4-1-1-4
2 -2-4 /17
01:11.210
3
3 51.0 -
13 روز قبل 2-1-8-3-3
3 -2-2 /9
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:11.400
4
3 54.0 -
105 روز قبل 3-3-3-1-2
3 -1-3 /7
01:11.710
5
3 50.0 -
42 روز قبل 5-1-6-1-3
1 -0-2 /7
01:11.810
6
3 55.0 -
13 روز قبل 1-3-9-7-1
2 -1-4 /12
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی
01:11.850
7
3 54.0 -
7 روز قبل 6-2-2-2-2
1 -5-3 /11
01:12.450
8
3 50.0 -
97 روز قبل 3-1-8-1-2
1 -1-2 /5
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت عید محمد غراوی
01:12.760