جدول مسابقات هفته 1 فصل بهار گنبد کاووس 1397/01/17

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی آرمین آق آتابای
01:03.500 (54.0Kg)
01:04.490 (55.0Kg)
3
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
امادحاجی باشقره و مرحوم حاج رجب قریشی اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی
01:04.640 (53.0Kg)
4
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج آق محمد زیرکی احسان جرجانی پیمان قلرعطا
01:05.500 (53.0Kg)
01:05.990 (53.0Kg)
6
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
علی و کاکا مهرانی ناصر مهرانی عبدالحلیم قبادی
01:08.180 (51.0Kg)
7
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
نعمت یگانه و عبدالرحمن امانپور حسین اونق مسعود ارمشی
01:20.011 (52.0Kg)
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
شادروان حاج عبدالرحیم پورقاز آنه گلدی اونق
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مهدیار صداقت امیر مختومی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
وحید بهلکه فرهاد کریمی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
2 جان دی وان اراز زارعی کسلخه 2 1 [morphine(1), methamphetamine(1)]
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:45 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
132 روز قبل 7-8
0 -0-0 /2
جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا پیمان قلرعطا
01:03.950 (54.0Kg)
2
3 50.0 -
42 روز قبل 5-9-9-6
0 -0-0 /4
عامر و عابد مراد چله حاجی مراد یلقی آق اویلی بشگرد
01:04.220 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
84 روز قبل 11-9-11
0 -0-0 /3
01:04.550 (54.0Kg)
4
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:04.620 (55.0Kg)
5
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج محمد رضا اختراعی مجید صالح پور کمال صالح پور
01:06.600 (53.0Kg)
6
3 52.0 -
34 روز قبل 5-9-8
0 -0-0 /3
ایمان و برهان گوگ زاده فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی
01:06.910 (53.0Kg)
7
3 52.0 -
344 روز قبل 11
0 -0-0 /1
01:07.270 (52.0Kg)
8
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج محمد و یاسین کلته ابراهیم مهرانی عبدالحلیم قبادی
01:08.790 (52.0Kg)
9
3 52.0 -
63 روز قبل 9-11
0 -0-0 /2
طاهر و همراه پرویز بهزاد پرویز مسعود ارمشی
01:09.470 (52.0Kg)
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج آق اویلی خجسته محمد ارمشی
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
آی تای و حنیف تاتاری سلیم خوجملی
3 50.0 -
27 روز قبل 4-9
0 -0-0 /2
سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 32 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
49 روز قبل 1-4-1-1-3
1 -0-3 /5
01:00.920 (55.0Kg)
2
3 52.0 -
20 روز قبل 7-3-5-3-9
2 -1-2 /13
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد یعقوب کوچک نژاد پیمان قلرعطا
[1.5] 01:01.170 (54.0Kg)
3
3 52.0 -
91 روز قبل 1-3-1-2
1 -1-2 /4
[1.75] 01:01.210 (52.0Kg)
4
3 52.0 -
21 روز قبل 3-4-7-8-3
2 -1-2 /11
قربان محمد سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر
[2.5] 01:01.360 (55.0Kg)
5
3 55.0 -
20 روز قبل 6-1-2-4-7
1 -1-3 /12
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
[3.0] 01:01.420 (55.0Kg)
6
4 51.0 -
28 روز قبل 8-5-7-1-3
3 -1-2 /17
[4.0] 01:01.540 (52.0Kg)
7
3 56.0 -
20 روز قبل 5-3-1-2-5
2 -3-2 /13
[4.5] 01:01.670 (56.0Kg)
8
4 50.0 -
28 روز قبل 4-6-4-6-3
4 -2-1 /19
مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری عبدالحلیم قبادی
[6.5] 01:01.990 (51.0Kg)
9
5 55.0 -
28 روز قبل 10-9-6-7-5
1 -5-1 /19
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک
[6.75] 01:02.030 (56.0Kg)

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
3 لندی یعقوب کوچک نژاد 2 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), phenylbutazone(4)]
4 تامارا ابراهیم بدویزاده 1 3 [promazine sulfoxide(3)]
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
27 روز قبل 3-9-8-3
2 -0-0 /4
01:03.110 (53.0Kg)
2
3 52.0 -
21 روز قبل 4-5-8-8-10
1 -0-0 /8
01:03.190 (55.0Kg)
3
3 53.0 -
69 روز قبل 2-7-7
0 -1-0 /3
محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده نادر صالح پور
01:03.490 (53.0Kg)
4
3 50.0 -
56 روز قبل 3-7
1 -0-0 /2
01:03.650 (51.0Kg)
5
3 51.0 -
21 روز قبل 8-3-5-10-3
2 -0-0 /6
حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
01:04.180 (55.0Kg)
6
3 50.0 -
21 روز قبل 8-4-6-6-4
1 -0-0 /9
01:04.190 (55.0Kg)
7
3 51.0 -
104 روز قبل 2
0 -1-0 /1
احسان و تقی افق عطا حمید صالح پور کمال صالح پور
01:04.220 (53.0Kg)
8
3 51.0 -
21 روز قبل 2
0 -1-0 /1
دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته کمال دالی جه عطا
01:04.360 (52.0Kg)
9
4 51.0 -
28 روز قبل ?-5-5-10-6
0 -1-0 /7
حاج یاسین اونق بهمن اونق علیرضا قرنجیک
01:04.520 (51.0Kg)
10
3 53.0 -
63 روز قبل 4-2-7-5-6
0 -1-0 /5
01:07.240 (55.0Kg)
3 53.0 -
63 روز قبل 2-9
0 -1-0 /2
شرکت فرازیست تجهیز قابوس رمضان آچاک
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 10 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
28 روز قبل 7-9-1
0 -0-1 /3
ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی آرمین آق آتابای
01:02.370 (55.0Kg)
2
3 50.0 -
76 روز قبل 6-1-5
0 -0-1 /3
یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ ابوطالب چاریزاده
01:02.610 (56.0Kg)
3
3 51.0 -
70 روز قبل 6-9-8-8-3
1 -0-1 /8
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری آق اویلی بشگرد
01:02.820 (55.0Kg)
4
3 52.0 -
21 روز قبل 10-6-6-7-1
0 -0-1 /7
01:03.220 (54.0Kg)
5
3 50.0 -
70 روز قبل 3-4-2-7-?
2 -1-0 /6
01:03.820 (55.0Kg)
6
3 50.0 -
132 روز قبل 10-9-1-6-5
0 -0-1 /5
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری مهرداد خوجملی
01:04.140 (53.0Kg)
7
3 52.0 -
42 روز قبل 7-5-8-7-7
0 -0-1 /6
01:04.230 (55.0Kg)
8
4 53.0 -
35 روز قبل 3-6-6-5-8
1 -2-0 /21
کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی بنیامین قلر عطا
01:05.720 (53.0Kg)
9
4 51.0 -
76 روز قبل 9-1-8-3
1 -0-1 /4
01:09.290 (54.0Kg)
3 53.0 -
21 روز قبل 7-1-7-3-5
1 -0-1 /6
3 53.0 -
21 روز قبل 9-2-2-7-3
1 -2-0 /6
3 51.0 -
34 روز قبل 4-6-1-5-3
1 -0-1 /10
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
27 روز قبل 2-4
0 -1-0 /2
01:01.950 (54.0Kg)
2
3 54.0 -
34 روز قبل 3-3-?-4-8
2 -0-0 /5
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی آق اویلی بشگرد
01:02.020 (55.0Kg)
3
3 54.0 -
41 روز قبل 7-5-2-4
0 -1-0 /4
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری پیمان قلرعطا
01:02.090 (55.0Kg)
4
3 54.0 -
63 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:02.330 (55.0Kg)
5
3 53.0 -
34 روز قبل 4-4-3
1 -0-0 /3
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی
01:02.550 (53.0Kg)
6
3 53.0 -
133 روز قبل 6-3
1 -0-0 /2
میثم گودرزی و محسن نیلی امیر جعفرپور بنیامین قلر عطا
01:02.700 (53.0Kg)
7
3 53.0 -
41 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:04.040 (54.0Kg)
4 50.0 -
21 روز قبل 5-6-6-5-10
0 -0-0 /7
فرشاد خداوردیان بهروز مرجانی
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مزرعه طوبی یحیی ایزدی
7
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1397/01/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
132 روز قبل 8-5-4-4
0 -0-0 /4
01:13.010
01:13.810
4
4 52.0 -
20 روز قبل 7-4-7-5-10
0 -0-0 /9
امید فرود و عزیز خانی حمید فرود عبدالحلیم قبادی
01:14.460
5
4 52.0 -
42 روز قبل 6
0 -0-0 /1
01:14.480
01:14.960
8
3 50.0 -
70 روز قبل 5-6
0 -0-0 /2
01:15.950
9
3 52.0 -
28 روز قبل 4-7
0 -0-0 /2
مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:18.030
10
3 50.0 -
28 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
01:19.280