جدول مسابقات هفته 3 فصل بهار گنبد کاووس 1397/01/24

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
98 روز قبل 2-1-2
0 -2-1 /3
01:08.940 (55.0Kg)
2
3 52.0 -
98 روز قبل 1-1-4-2-6
0 -1-2 /5
خانم دکتر احدی امید ایری نورمحمد بهادر
[4.0] 01:09.830 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
48 روز قبل 2-1-2
0 -2-1 /3
مهندس علی مبارکی رحمان یزدانی یعقوب انفاس
[6.5] 01:10.380 (52.0Kg)
4
3 51.0 -
48 روز قبل 1-4-3-2-2
1 -2-1 /6
[9.5] 01:11.010 (55.0Kg)
5
3 54.0 -
28 روز قبل 1-3-3-4-1
2 -0-2 /5
[10.0] 01:11.110 (54.0Kg)
6
6 53.0 -
34 روز قبل 4-2-6-3-7
1 -2-1 /12
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد پیمان قلرعطا
[16.0] 01:12.930 (54.0Kg)
5 55.0 -
237 روز قبل 2-9-5-6-5
1 -3-1 /12
دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی مهرداد خوجملی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 مردانه رحمتی عبدالکریم گوگ نژاد 1 3 [diisopropylamin(3)]
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
34 روز قبل 5-4-12
0 -0-0 /3
بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی
01:03.990 (57.0Kg)
2
3 52.0 -
49 روز قبل 4-7-10-4-7
0 -0-0 /5
[3.5] 01:04.580 (55.0Kg)
3
3 50.0 -
34 روز قبل 4-9
0 -0-0 /2
[4.5] 01:04.780 (54.0Kg)
4
3 50.0 -
34 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
[5.5] 01:04.960 (54.0Kg)
5
3 50.0 -
63 روز قبل 5-4
0 -0-0 /2
[7.5] 01:05.250 (56.0Kg)
6
3 50.0 -
34 روز قبل 7-5-11
0 -0-0 /3
بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی سلیم خوجملی مهران عطا
[7.75] 01:05.270 (55.0Kg)
7
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
[12.75] 01:06.350 (51.0Kg)
8
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالمجید و احسان خوجملی بهزاد خوجملی آق اویلی بشگرد
[14.25] 01:06.650 (55.0Kg)
9
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاجی مهدی آخوند حبیبلی محمد خوجملی آرمین آق آتابای
[19.25] 01:07.760 (55.0Kg)
[23.25] 01:08.690 (52.0Kg)
3 50.0 -
91 روز قبل 6-4
0 -0-0 /2
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 6 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
34 روز قبل 2-1-1-1-1
1 -2-6 /11
00:58.850 (52.0Kg)
2
4 54.0 -
34 روز قبل 3-4-3-3-3
8 -6-5 /21
[7.5] 01:00.240 (55.0Kg)
3
6 54.0 -
55 روز قبل 2-2-6-5-2
6 -6-7 /27
[9.5] 01:00.570 (57.0Kg)
4
4 51.0 -
34 روز قبل 4-3-6-5-4
6 -3-5 /27
[12.0] 01:01.150 (54.0Kg)
4 56.0 -
34 روز قبل 1-2-1-1-2
0 -4-8 /13
محمدمهدی طلائی کمال قربانی
6 61.0 -
48 روز قبل 1-1-2-3-1
4 -7-19 /34
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 12 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
42 روز قبل 3-6-5-9-3
3 -1-0 /7
حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر
01:00.960 (55.0Kg)
2
3 50.0 -
48 روز قبل 1-5-5-5
0 -0-1 /4
نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور کمال صالح پور
[1.25] 01:01.210 (53.0Kg)
3
3 53.0 -
42 روز قبل 4-3-5-2-2
1 -2-0 /5
[2.25] 01:01.310 (54.0Kg)
4
3 52.0 -
118 روز قبل 7-2-2
0 -2-0 /3
[2.75] 01:01.380 (56.0Kg)
5
4 52.0 -
70 روز قبل 4-2-2-3-3
2 -2-0 /7
[5.75] 01:01.990 (55.0Kg)
6
3 52.0 -
7 روز قبل 2-3-3-?-4
2 -1-0 /6
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی آق اویلی بشگرد
[7.25] 01:02.290 (55.0Kg)
7
3 54.0 -
7 روز قبل 1-2-4
0 -1-1 /3
[11.25] 01:03.110 (57.0Kg)
8
4 50.0 -
112 روز قبل 6-2-4-4-3
2 -1-0 /6
[22.25] 01:05.590 (54.0Kg)
4 52.0 -
209 روز قبل 2-2-5
0 -2-0 /3
هیراد مظفری محمداسلم محمدی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
56 روز قبل 7-7-4-2-1
3 -2-1 /9
01:02.200 (54.0Kg)
2
3 54.0 -
34 روز قبل 5-8-3-5-2
4 -3-0 /12
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:02.210 (54.0Kg)
3
3 52.0 -
28 روز قبل 5-1-1
0 -0-2 /3
منصور قانقرمه و بهروز کر عبدالطیف تمری ستار مهرانی
[1.0] 01:02.350 (56.0Kg)
4
3 50.0 -
49 روز قبل 1-4-1-4
0 -0-2 /4
صالح بردی گوگ و منصور آتابای صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد
[2.0] 01:02.550 (55.0Kg)
5
3 52.0 -
56 روز قبل 9-8-6-1-8
0 -1-2 /11
محمد امین و ایلیار ایزدی بهروز ایری قربان محمد اودک
[3.0] 01:02.680 (54.0Kg)
6
5 50.0 -
42 روز قبل 2-2-4-9-5
0 -4-0 /18
[4.5] 01:02.900 (54.0Kg)
7
4 50.0 -
34 روز قبل 5-5-1-4-6
0 -0-2 /7
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
[6.5] 01:03.380 (54.0Kg)
8
4 50.0 -
27 روز قبل 1-8-1-5-?
0 -0-2 /5
داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه رامین قهرمانی
[8.5] 01:03.780 (51.0Kg)
9
3 53.0 -
35 روز قبل 1-3-1-7-4
1 -1-2 /6
حاج امین عرازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
[12.5] 01:04.670 (55.0Kg)
4 54.0 -
126 روز قبل 4-2-5-3-4
2 -2-1 /14
مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی بنیامین جرجانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1397/01/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
34 روز قبل 2-4-4-10
0 -1-0 /4
01:03.220 (55.0Kg)
2
3 51.0 -
7 روز قبل 7-2
0 -1-0 /2
احسان و تقی افق عطا حمید صالح پور نادر صالح پور
[2.0] 01:03.660 (54.0Kg)
3
3 50.0 -
97 روز قبل ?-9-6-3-5
1 -0-0 /7
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی رامین قهرمانی
[2.5] 01:03.073 (50.0Kg)
4
3 51.0 -
28 روز قبل 3-5-9-6-7
2 -0-0 /8
مرحوم عرشی وجدانی و دکتر طوی محمد مهرانی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی
[3.5] 01:03.910 (54.0Kg)
5
3 51.0 -
7 روز قبل 8-2
0 -1-0 /2
دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته ستار مهرانی
[4.0] 01:03.980 (56.0Kg)
6
3 54.0 -
7 روز قبل 3-2-7-7
1 -1-0 /4
[4.5] 01:04.050 (55.0Kg)
7
3 52.0 -
7 روز قبل 3-11-9-11
1 -0-0 /4
سرکار خانم مهسا قولاق مسلم قولاق مهران صالحی فر
[6.0] 01:04.360 (54.0Kg)
8
3 50.0 -
34 روز قبل 7-11-10-3-6
1 -0-0 /5
سعدی قربان عطا گزلی امیر عطاگزلی پیمان قلرعطا
[10.5] 01:05.560 (54.0Kg)
3 52.0 -
34 روز قبل 3-7
1 -0-0 /2
شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری قربان محمد اودک
3 53.0 -
126 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
4 50.0 -
202 روز قبل 9-10-8-6-9
0 -0-0 /9

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
7 آلتون آتا حمید صالح پور 2 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), phenylbutazone(4)]