جدول مسابقات هفته 4 فصل بهار گنبد کاووس 1397/01/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15:00 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمانی
01:22.990 (52.0Kg)
[8.0] 01:25.040 (54.0Kg)
3
4 55.0 -
7 روز قبل 2-4-5-5-4
0 -1-0 /6
[8.25] 01:25.090 (55.0Kg)
4
3 53.0 -
7 روز قبل 8-2-5-4-4
1 -1-0 /10
[9.5] 01:25.340 (54.0Kg)
5
4 51.0 -
7 روز قبل 4-5-5-7-6
1 -0-0 /10
[14.0] 01:26.370 (55.0Kg)
6
3 52.0 -
41 روز قبل 2-6-4-4
0 -1-0 /4
محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس عبدالحلیم قبادی
[14.5] 01:26.530 (53.0Kg)
7
3 55.0 -
7 روز قبل 3-8-2
1 -1-0 /3
[16.5] 01:27.040 (55.0Kg)
8
3 51.0 -
7 روز قبل 10-6-10-3-?
1 -0-0 /5
[16.75] 01:27.100 (54.0Kg)
9
4 52.0 -
7 روز قبل 6-4-7-4-7
0 -0-0 /11
[18.25] 01:27.450 (56.0Kg)
10
3 52.0 -
7 روز قبل 11-7-9-7-2
0 -1-0 /7
[22.25] 01:28.580 (52.0Kg)
11
3 51.0 -
222 روز قبل 3
1 -0-0 /1
[29.25] 01:30.880 (53.0Kg)
3 51.0 -
48 روز قبل 6-7-8-3
1 -0-0 /4
رجب محمد ارمشی نورمحمد ارمشی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
6 سورنا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 2 3 [xylazine(3)]
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:15 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
13 روز قبل 4
0 -0-0 /1
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
01:15.800 (55.0Kg)
2
3 50.0 -
6 روز قبل 4-6-4
0 -0-0 /3
[1.5] 01:16.090 (55.0Kg)
3
3 50.0 -
6 روز قبل 5-5-4
0 -0-0 /3
[4.0] 01:16.570 (55.0Kg)
4
3 50.0 -
6 روز قبل 6-7-5-11
0 -0-0 /4
بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی یحیی ایزدی مهران عطا
[10.0] 01:17.910 (50.0Kg)
5
3 50.0 -
6 روز قبل 7
0 -0-0 /1
[10.75] 01:18.040 (50.0Kg)
6
3 52.0 -
13 روز قبل 6-5-9-8
0 -0-0 /4
[11.75] 01:18.230 (55.0Kg)
7
4 50.0 -
643 روز قبل 8
0 -0-0 /1
حاج غفور شریفی محمد نظری علی رجال
[24.75] 01:22.340 (52.0Kg)
8
3 52.0 -
111 روز قبل 8-10
0 -0-0 /2
[28.75] 01:23.570 (54.0Kg)
9
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
جبار و مرحوم موسی قلی ایری ارازگلدی اونق ستار مهرانی
[41.25] 01:27.260 (56.0Kg)
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 10 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:45 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
47 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:12.080 (55.0Kg)
2
3 52.0 -
89 روز قبل 5-1-5
0 -0-1 /3
[4.5] 01:12.910 (56.0Kg)
3
3 52.0 -
13 روز قبل 7-7-5-8-7
0 -0-1 /7
[11.5] 01:14.260 (56.0Kg)
4
3 53.0 -
55 روز قبل 2-3-2
1 -2-0 /3
[13.5] 01:14.700 (57.0Kg)
5
3 51.0 -
7 روز قبل 3-5-8-6-6
1 -0-1 /11
فرهان حسن قاسمی مسلم قولاق پیمان قلرعطا
[15.0] 01:14.960 (54.0Kg)
6
4 52.0 -
7 روز قبل 6-9-9-1-8
1 -0-1 /6
[16.5] 01:15.310 (54.0Kg)
7
3 52.0 -
13 روز قبل 1-7-8
0 -0-1 /3
جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا قربان محمد اودک
[21.0] 01:16.340 (55.0Kg)
8
3 50.0 -
7 روز قبل 4-1-4-7
0 -0-1 /4
حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه آرمین آق آتابای
[21.0] 01:16.360 (55.0Kg)
9
3 52.0 -
6 روز قبل 1-5-4-12
0 -0-1 /4
بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی
[22.0] 01:16.620 (57.0Kg)
3 50.0 -
41 روز قبل 4-5-1
0 -0-1 /3
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 17:30 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
69 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
01:12.910 (53.0Kg)
2
3 53.0 -
13 روز قبل 7-3
1 -0-0 /2
[2.5] 01:13.320 (53.0Kg)
3
4 54.0 -
34 روز قبل 2-5-4-7
0 -1-0 /4
[4.5] 01:13.840 (55.0Kg)
4
3 53.0 -
7 روز قبل 3-4-6
1 -0-0 /3
[6.0] 01:14.130 (55.0Kg)
5
3 52.0 -
54 روز قبل 9-6
0 -0-0 /2
[12.0] 01:15.500 (55.0Kg)
6
3 52.0 -
40 روز قبل 8-4-8
0 -0-0 /3
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده
[15.0] 01:16.190 (56.0Kg)
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
خشایار خامسی جبارصالح پور
3 50.0 -
97 روز قبل 7-4-7
0 -0-0 /3
آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 18:00 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
34 روز قبل 9-8-6-5-8
0 -1-0 /7
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل کمال دالی جه عطا
01:13.720 (53.0Kg)
2
3 51.0 -
6 روز قبل 3-?-9-6-3
2 -0-0 /8
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی رامین قهرمانی
[1.0] 01:13.920 (51.0Kg)
3
3 54.0 -
13 روز قبل 2-4-5-8-8
1 -1-0 /9
[3.0] 01:14.340 (56.0Kg)
4
3 54.0 -
34 روز قبل 5-3-2-5-5
1 -1-0 /6
[5.0] 01:14.810 (55.0Kg)
5
3 52.0 -
34 روز قبل 10-8-8-11-3
1 -0-0 /7
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی نادر صالح پور
[6.0] 01:14.980 (54.0Kg)
6
3 52.0 -
6 روز قبل 7-3-11-9-11
1 -0-0 /5
بنیامین جرجانی و مسلم بابا مسلم قولاق مهران صالحی فر
[8.0] 01:15.360 (54.0Kg)
7
3 50.0 -
83 روز قبل 6-10-10-7-3
1 -0-0 /7
بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق علیرضا قرنجیک
[9.5] 01:15.630 (52.0Kg)
8
3 52.0 -
34 روز قبل 6-3-6-6-4
1 -0-0 /6
[12.5] 01:16.260 (53.0Kg)
9
4 52.0 -
62 روز قبل 3-10-5
1 -0-0 /3
[17.0] 01:17.270 (56.0Kg)
10
3 51.0 -
13 روز قبل 2-5-9-9-6
0 -1-0 /5
عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی پیمان قلرعطا
[17.0] 01:17.290 (54.0Kg)
11
3 50.0 -
13 روز قبل 6-8-4-6-6
1 -0-0 /10
[17.25] 01:17.310 (56.0Kg)
12
3 53.0 -
13 روز قبل 10-4-2-7-5
0 -1-0 /6
[22.25] 01:18.400 (55.0Kg)
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 30 امتیاز) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 پنج شنبه 1397/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
222 روز قبل 4-1-2-1-4
0 -2-2 /6
00:59.390 (51.0Kg)
2
3 51.0 -
33 روز قبل 2-2-1-3-2
1 -4-1 /6
[4.0] 01:00.110 (55.0Kg)
3
4 51.0 -
33 روز قبل 5-5-1-6-1
1 -0-2 /8
[5.5] 01:00.360 (53.0Kg)
4
4 52.0 -
250 روز قبل 4-3-1-3-2
2 -3-1 /9
تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی ستار مهرانی
[5.5] 01:00.380 (56.0Kg)
5
5 55.0 -
34 روز قبل 5-6-1-2-3
5 -1-2 /11
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت محمد خوجملی
[5.75] 01:00.420 (56.0Kg)
6
4 52.0 -
75 روز قبل 4-4-2-3-1
2 -2-2 /10
[8.75] 01:01.000 (55.0Kg)
7
6 54.0 -
706 روز قبل 7-8-6-5-3
4 -1-2 /13
[20.75] 01:03.470 (55.0Kg)
3 53.0 -
33 روز قبل 1-3-2-2-1
1 -2-2 /5
نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی