جدول مسابقات هفته 5 فصل بهار گنبد کاووس 1397/01/31

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 24 تا 30 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
7 روز قبل 2-1-1-4-2
0 -2-2 /6
خانم دکتر احدی امید ایری رامین قهرمانی
01:08.010 (51.0Kg)
2
3 52.0 -
7 روز قبل 1-2-1-2
0 -2-2 /4
[0.5] 01:08.140 (54.0Kg)
3
4 54.0 -
42 روز قبل 5-1-5-7-1
2 -2-2 /14
اسماعیل سن سبلی و ساسان بیک محمدی منصور بای پور پیمان قلرعطا
[2.25] 01:08.460 (54.0Kg)
4
4 55.0 -
42 روز قبل 2-3-5-1-4
3 -4-1 /12
[8.75] 01:10.020 (55.0Kg)
5
4 52.0 -
41 روز قبل 3-3-2-1-5
2 -1-2 /10
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی یوسف دهش
[9.5] 01:10.140 (57.0Kg)
6
3 52.0 -
7 روز قبل 5-1-3-3-4
2 -0-2 /6
[11.5] 01:10.560 (54.0Kg)
5 52.0 -
244 روز قبل 2-9-5-6-5
1 -3-1 /12
مهرداد خوجملی و حمید دهش احمد خوجملی مهرداد خوجملی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
1 مردانه رحمتی عبدالکریم گوگ نژاد 2 3 [diisopropylamin(3)]
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 7 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:45 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
49 روز قبل 1-3-3-4-1
2 -0-2 /5
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
00:59.810 (54.0Kg)
2
3 52.0 -
49 روز قبل 2-1-2
0 -2-1 /3
[0.5] 00:59.880 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
34 روز قبل 7-1-4-9
0 -0-1 /4
[1.0] 01:00.010 (52.0Kg)
4
4 55.0 -
35 روز قبل 7-3-7-2-3
3 -4-0 /14
[8.0] 01:01.270 (55.0Kg)
5
4 53.0 -
48 روز قبل 8-5-2-6-3
5 -2-0 /17
[9.0] 01:01.400 (54.0Kg)
6
4 52.0 -
91 روز قبل 5-5-2-2-4
2 -4-0 /10
[9.25] 01:01.450 (55.0Kg)
7
4 53.0 -
49 روز قبل 2-2-5-3-7
1 -2-1 /11
عبدالقیوم پقه سبحان پقه یاسر جرجانی
[19.25] 01:03.610 (56.0Kg)
8
4 50.0 -
42 روز قبل 7-10
0 -0-0 /2
[27.25] 01:05.680 (53.0Kg)
3 53.0 -
69 روز قبل 1-3-4-2-2
1 -2-1 /5
سایا و صوفیا رضوانی امید ایری
3 53.0 -
7 روز قبل 1-3-6-5-9
3 -1-1 /8
حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری آرمین آق آتابای
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 4 تا 7 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 54.0 -
42 روز قبل 2-2-5-4-4
0 -5-6 /19
محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده کمال دالی جه عطا
00:59.450 (54.0Kg)
2
5 59.0 -
90 روز قبل 4-2-1-1-1
2 -6-10 /22
[2.5] 00:59.790 (59.0Kg)
3
6 52.0 -
35 روز قبل 1-1-6-6-6
3 -2-5 /22
[4.5] 01:00.160 (56.0Kg)
4
4 52.0 -
42 روز قبل 4-1-1-3-4
2 -2-5 /13
[5.5] 01:00.320 (54.0Kg)
5
7 53.0 -
42 روز قبل 3-6-7-4-5
5 -2-6 /28
باشگاه رایان هورس پیشوا عبدالطیف اندورا آق اویلی بشگرد
[6.25] 01:00.460 (55.0Kg)
6
5 52.0 -
358 روز قبل 3-2-3-7-3
3 -4-2 /11
[11.25] 01:01.530 (55.0Kg)
4 55.0 -
42 روز قبل 1-1-1-1-1
1 -0-7 /8
سردار و سولماز آزمون شهرام روان
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 6 سال) جایزه اول: 120,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 30,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:45 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
41 روز قبل 1-2-1-1-2
0 -4-8 /13
01:09.860 (56.0Kg)
2
4 54.0 -
7 روز قبل 2-3-4-3-3
8 -7-5 /22
[2.0] 01:10.180 (55.0Kg)
3
4 56.0 -
55 روز قبل 5-1-5-1-1
5 -2-8 /19
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
[5.5] 01:10.890 (56.0Kg)
4
4 54.0 -
7 روز قبل 1-2-1-1-1
1 -2-7 /12
[8.0] 01:11.280 (55.0Kg)
5
5 52.0 -
41 روز قبل 5-4-2-7-2
2 -5-4 /16
[8.0] 01:11.290 (54.0Kg)
6
6 54.0 -
7 روز قبل 3-2-2-6-5
7 -6-7 /28
[11.0] 01:11.800 (54.0Kg)
7
4 50.0 -
7 روز قبل 4-4-3-6-5
6 -3-5 /28
[11.75] 01:11.930 (50.0Kg)
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 17:30 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
7 روز قبل 3-4-3-5-2
2 -2-0 /6
01:12.120 (55.0Kg)
2
3 55.0 -
8 روز قبل 1-3-7-5-2
1 -1-1 /6
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک
[2.0] 01:12.470 (55.0Kg)
3
4 52.0 -
7 روز قبل 5-4-2-2-3
2 -2-0 /8
[3.0] 01:12.640 (55.0Kg)
4
3 54.0 -
69 روز قبل 2-4-8-5-4
0 -1-1 /6
[3.5] 01:12.770 (56.0Kg)
5
3 52.0 -
7 روز قبل 2-1-5-5-5
0 -1-1 /5
حاج امان محمد میکائیلی مجید صالح پور نادر صالح پور
[6.5] 01:13.420 (54.0Kg)
6
4 53.0 -
49 روز قبل 5-4-4-5-9
3 -0-1 /11
باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا
[6.5] 01:13.430 (54.0Kg)
7
3 52.0 -
358 روز قبل 1
0 -0-1 /1
[21.5] 01:16.760 (52.0Kg)
3 52.0 -
49 روز قبل 6-4-6-5-1
0 -0-1 /5
یعقوب جباری عوض خوجملی
3 52.0 -
7 روز قبل 4-7-2-2
0 -2-0 /4
اوکتای صیادی هادی قره مولام نفس قلرعطا
3 52.0 -
69 روز قبل 7-10-6-1
0 -0-1 /4
سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی
3 55.0 -
48 روز قبل 1-4-3-2-4
1 -1-1 /6
سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
5 مستردن ابراهیم هوشمند 1 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), flunixine(4)]
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 34 امتیاز) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 18:00 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
8 روز قبل 2-2-7-3-5
2 -3-2 /15
مرحوم صفر گلدی سیدی قوجق یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک
01:12.530 (56.0Kg)
2
4 55.0 -
42 روز قبل 3-3-2-3-2
5 -2-2 /9
[1.0] 01:12.680 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
7 روز قبل 2-5-8-3-5
4 -4-0 /13
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[1.25] 01:12.740 (55.0Kg)
4
3 51.0 -
69 روز قبل 5-2-1-1-3
1 -2-2 /6
سرهنگ نورالله ایلیاتی اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد
[2.5] 01:12.950 (55.0Kg)
5
3 53.0 -
7 روز قبل 1-7-7-4-2
3 -2-2 /10
[5.0] 01:13.460 (54.0Kg)
6
3 50.0 -
35 روز قبل 2-4-1-4-9
0 -2-2 /12
ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
[5.25] 01:13.490 (51.0Kg)
7
3 52.0 -
34 روز قبل 8-3-2-5-4
2 -1-2 /10
[6.75] 01:13.790 (55.0Kg)
8
4 54.0 -
258 روز قبل 2-2-1-2-1
0 -3-2 /5
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
[8.0] 01:14.020 (54.0Kg)
9
5 54.0 -
167 روز قبل 7-8-5-3-3
4 -3-1 /13
یاسر قربانی و نوید زیتونلی احمد قلی قربانی فیض الله رجال
[10.0] 01:14.460 (54.0Kg)
6 52.0 -
694 روز قبل 7-7-6-1-3
2 -3-1 /15
سرکار خانم قره خانی عبدالمجید کم
3 55.0 -
14 روز قبل 5-6-1-2-4
1 -1-3 /13
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
9 لندی یعقوب کوچک نژاد 1 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), phenylbutazone(4)]
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12تا 14 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 18:30 جمعه 1397/01/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
35 روز قبل 4-5-1-3-4
3 -0-1 /8
01:12.920 (53.0Kg)
2
3 52.0 -
8 روز قبل 4-8-6-5-3
2 -2-0 /13
[5.0] 01:13.840 (54.0Kg)
3
3 50.0 -
84 روز قبل 5-8-1-2
0 -1-1 /4
[5.0] 01:13.860 (54.0Kg)
4
4 52.0 -
8 روز قبل 2-1-6-4-4
0 -1-1 /5
[7.0] 01:14.190 (54.0Kg)
5
4 52.0 -
8 روز قبل 5-7-3-2-5
2 -2-0 /13
[12.0] 01:15.270 (55.0Kg)
6
3 51.0 -
48 روز قبل 7-1-3-3-3
3 -0-1 /5
ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
[13.0] 01:15.460 (55.0Kg)
7
3 51.0 -
35 روز قبل 1-4-3-4-3
3 -0-1 /13
حاج حکیم هلاکو و آرمان کوچکی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی
[14.0] 01:15.620 (55.0Kg)
5 52.0 -
644 روز قبل 9-2-1-4-8
0 -1-1 /5
مرحوم اراز تیرغم حمید تیرغم
4 51.0 -
8 روز قبل 9-6-1-3-2
1 -1-1 /9
حاج عبدالرحمن یلمه ایل محمد غراوی قربان محمد اودک