جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/06

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:14.330 (55.0Kg)
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مهندس داریوش سرمدی جمشید مختومی پیمان قلرعطا
[1.0] 01:14.540 (54.0Kg)
3
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم آنه محمد خان عرازی نادر علایی قوجق کمال دالی جه عطا
[4.0] 01:15.230 (51.0Kg)
4
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالحکیم عطایی و حاج امان صیادچی یونس رجال فیض الله رجال
[7.0] 01:16.110 (54.0Kg)
5
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
[16.0] 01:18.720 (56.0Kg)
[22.0] 01:20.640 (50.0Kg)
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حسام نفس پور سعدی سعدشیخی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمود کلاته عثمان تاجی زاده
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16:15 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز قبل 5-9-8-6-1
0 -1-2 /12
ایلیار ایزدی و محمد طاها یلمه بهروز ایری قربان محمد اودک
01:12.720 (55.0Kg)
2
3 52.0 -
41 روز قبل 2-2-4-5-6
0 -2-1 /7
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی آق اویلی بشگرد
[0.5] 01:12.780 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
20 روز قبل 1-7-9-1
0 -0-2 /4
ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی آرمین آق آتابای
[2.5] 01:13.100 (54.0Kg)
4
3 55.0 -
41 روز قبل 1-2-5-3-1
1 -1-2 /5
[3.0] 01:13.120 (56.0Kg)
5
4 52.0 -
40 روز قبل 6-7-4-4-7
2 -2-1 /17
علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار علی رضا شامیر
[6.5] 01:13.730 (52.0Kg)
6
5 50.0 -
13 روز قبل 6-2-2-4-9
0 -4-0 /19
[10.0] 01:14.530 (56.0Kg)
7
4 52.0 -
139 روز قبل 9-4-2-5-4
0 -3-1 /12
[11.0] 01:14.660 (52.0Kg)
8
4 50.0 -
13 روز قبل 8-1-8-1-5
0 -0-2 /6
علی میرابی و جبار کتوک یونس کسلخه نادر صالح پور
[14.5] 01:15.450 (54.0Kg)
9
4 52.0 -
55 روز قبل 8-5-2-3-4
2 -3-0 /18
دکتر حسین رحمانی بهمن صداقت مهدی صداقت
[15.5] 01:15.630 (53.0Kg)
10
4 52.0 -
237 روز قبل 4-6-1-2-6
2 -1-1 /12
حاج گلدی آخوند تراج عبدالطیف تمری کمال دالی جه عطا
[16.0] 01:15.690 (52.0Kg)
11
4 52.0 -
47 روز قبل 9-8-2-1-1
0 -1-2 /5
حوریه و هلیا ستایش زاده و ابراهیم جهانگیری عبدالطیف اندورا نورمحمد بهادر
[22.0] 01:17.070 (55.0Kg)
4 54.0 -
139 روز قبل 4-2-5-3-4
2 -2-1 /14
مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی عبدالرحیم آرامیده

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
4 جانام بهروز ایری 1 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4)]
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 42 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
14 روز قبل 3-1-1-4-1
2 -0-4 /7
01:00.470 (54.0Kg)
2
3 53.0 -
14 روز قبل 1-2-1-7-3
1 -3-3 /9
مرحوم نوربردی قره ئی اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا
[1.0] 01:00.590 (53.0Kg)
3
4 50.0 -
69 روز قبل 1-2-1-1-1
0 -1-4 /6
شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری آق اویلی بشگرد
[1.0] 01:00.600 (55.0Kg)
4
4 55.0 -
68 روز قبل 3-5-1-5-2
3 -3-3 /20
[3.0] 01:00.960 (56.0Kg)
5
4 55.0 -
40 روز قبل 1-2-2-3-5
1 -4-3 /14
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی نورمحمد بهادر
[3.5] 01:01.000 (55.0Kg)
6
4 53.0 -
96 روز قبل 6-1-3-2-3
4 -2-3 /11
[5.0] 01:01.140 (54.0Kg)
7
4 52.0 -
40 روز قبل 7-7-5-5-5
2 -2-3 /25
[6.0] 01:01.480 (52.0Kg)
8
3 54.0 -
6 روز قبل 1-2-2-7-3
2 -3-3 /16
[10.5] 01:02.400 (54.0Kg)
4 51.0 -
54 روز قبل 1-8-1-3-9
1 -1-4 /8
عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17:30 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
13 روز قبل 4-3-5-9-6
2 -0-0 /9
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده کمال دالی جه عطا
01:40.890 (52.0Kg)
2
3 50.0 -
7 روز قبل 11-6-8-4-6
1 -0-0 /11
[2.0] 01:41.220 (54.0Kg)
3
3 52.0 -
97 روز قبل 3
1 -0-0 /1
[2.0] 01:41.250 (54.0Kg)
4
3 53.0 -
13 روز قبل 2-4-7-10-4
0 -1-0 /6
[8.5] 01:42.850 (54.0Kg)
5
3 50.0 -
7 روز قبل 7-6-10-10-7
1 -0-0 /8
بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق امیر مختومی
[11.0] 01:43.440 (53.0Kg)
6
4 52.0 -
7 روز قبل 9-3-10-5
1 -0-0 /4
[13.0] 01:43.920 (54.0Kg)
7
3 52.0 -
41 روز قبل 7-7-5-6-3
1 -0-0 /9
[18.0] 01:44.990 (56.0Kg)
8
3 54.0 -
7 روز قبل 4-5-3-2-5
1 -1-0 /7
حاج فریدون تمنی امید ایری نورمحمد بهادر
[28.0] 01:47.360 (55.0Kg)
9
3 52.0 -
13 روز قبل 8
0 -0-0 /1
عبدالمجید و احسان خوجملی بهزاد خوجملی متین جرجانی
[31.5] 01:48.230 (52.0Kg)
3 51.0 -
7 روز قبل 10-2-5-9-9
0 -1-0 /6
عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی رامین قهرمانی
3 50.0 -
7 روز قبل 3-5-5-4
1 -0-0 /4
سام اسکندری جمشید روشنی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 18 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:00 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
6 روز قبل 3-7-1-4-9
1 -0-1 /5
01:36.180 (52.0Kg)
2
3 53.0 -
6 روز قبل 1-3-4-3-5
2 -2-1 /7
[11.0] 01:38.480 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
75 روز قبل 1-3-4-2-2
1 -2-1 /5
سایا و صوفیا رضوانی امید ایری نورمحمد بهادر
[14.5] 01:39.210 (54.0Kg)
4
3 52.0 -
6 روز قبل 2-1-3-7-5
1 -2-1 /7
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک
[22.0] 01:41.090 (55.0Kg)
5
4 52.0 -
6 روز قبل 5-8-5-2-6
5 -2-0 /18
[28.5] 01:42.670 (54.0Kg)
4 51.0 -
6 روز قبل 6-5-5-2-2
2 -4-0 /11
حاج نادر موحد احمد ایری
4 54.0 -
6 روز قبل 4-7-3-7-2
3 -4-0 /15

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
6 مستردن ابراهیم هوشمند 2 1 [morphine(1), codeine(1), noscapine(4), phenylbutazone(4)]
6
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 12 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18:30 پنج شنبه 1397/02/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی آرمین آق آتابای
01:54.090 (55.0Kg)
[3.5] 01:54.860 (50.0Kg)
3
4 52.0 -
385 روز قبل 2-2
0 -2-0 /2
[6.5] 01:55.590 (55.0Kg)
4
4 52.0 -
7 روز قبل 3-2-4-5-5
1 -1-0 /7
[8.75] 01:56.150 (52.0Kg)
5
3 51.0 -
61 روز قبل 4-2-2-5-3
1 -2-0 /5
مصطفی محمد یاران میلاد پایدار پیمان قلرعطا
[29.0] 02:01.770 (54.0Kg)
4 52.0 -
75 روز قبل 6-1-6-3-6
2 -0-1 /7
3 50.0 -
20 روز قبل 1-8-5-4-4
0 -0-1 /5
4 53.0 -
14 روز قبل 6-5-5-7-1
1 -0-1 /9
ندا بارانی علی گوگ نژاد