جدول مسابقات هفته 8 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/13

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
21 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:12.070 (52.0Kg)
2
3 52.0 -
159 روز قبل 5
0 -0-0 /1
[2.0] 01:12.460 (52.0Kg)
[3.5] 01:12.830 (55.0Kg)
4
4 52.0 -
27 روز قبل 5-6
0 -0-0 /2
[3.5] 01:12.840 (52.0Kg)
5
4 52.0 -
103 روز قبل 6-5-7-6
0 -0-0 /4
[6.0] 01:13.520 (54.0Kg)
[12.0] 01:17.430 (53.0Kg)
7
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
[13.5] 01:17.850 (52.0Kg)
[16.0] 01:18.530 (54.0Kg)
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
پرهام پانته آ یمین اسکندر خوجملی
4 50.0 -
-
0 -0-0 /0
غفور یلقی عبدالله یلقی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:15 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حکیم و عبدی کلته ضیاء سخاوت پیمان قلرعطا
01:03.240 (54.0Kg)
2
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای
[11.0] 01:05.670 (55.0Kg)
3
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مهدی محمد طاها و علی بابایی قارمحمد گری بنیامین ملایی
[14.0] 01:06.300 (52.0Kg)
4
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
[16.0] 01:06.670 (55.0Kg)
[19.0] 01:07.360 (53.0Kg)
[20.0] 01:07.770 (52.0Kg)
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاجی امام وردی حالت بردی مهرانی عبدالجبار مهرانی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
خلیل و اسحاق جرجانی احسان جرجانی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
4 جان بابا ضیاء سخاوت 1 4 [phenylbutazone(4), flunixine(4), dexamethasone(4), methylamino antypiyrine(4)]
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 4 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
90 روز قبل 2-9
0 -1-0 /2
01:01.880 (55.0Kg)
2
3 50.0 -
69 روز قبل 8-4-8-3-5
1 -0-0 /5
[4.5] 01:02.660 (51.0Kg)
3
4 51.0 -
27 روز قبل 9-?-5-5-10
0 -1-0 /8
حاج یاسین اونق بهمن اونق امیر مختومی
[5.0] 01:02.780 (51.0Kg)
4
3 50.0 -
69 روز قبل 7-7-11-3-9
1 -0-0 /5
حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
[8.5] 01:03.520 (54.0Kg)
5
3 52.0 -
14 روز قبل 5-10-8-8-11
1 -0-0 /8
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی یاسر جرجانی
[10.0] 01:03.770 (55.0Kg)
6
3 53.0 -
54 روز قبل 10-12-9-10-8
0 -1-0 /9
[11.0] 01:04.000 (53.0Kg)
7
3 50.0 -
48 روز قبل ?-10-3-6
1 -0-0 /4
جمشید قورچای و آیدین هیوه چی نوری قورچایی بنیامین جرجانی
[12.0] 01:04.190 (52.0Kg)
8
3 50.0 -
96 روز قبل 3-4-7-7
1 -0-0 /4
[16.0] 01:05.000 (53.0Kg)
9
3 52.0 -
236 روز قبل 4-3-6
1 -0-0 /3
[17.5] 01:05.280 (54.0Kg)
10
3 50.0 -
27 روز قبل 4-3-7
1 -0-0 /3
[18.5] 01:05.330 (54.0Kg)
11
3 51.0 -
160 روز قبل 9-11-9-5-2
0 -1-0 /8
مهدی و سلمان نعیمی احمد خوجملی علی رضا شامیر
[37.0] 01:10.490 (51.0Kg)
3 51.0 -
61 روز قبل 2-6
0 -1-0 /2
عاشور قربان پور بهروز ایری

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
3 سویلای عبدالخالق ایری 2 4 [phenylbutazone(4)]
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (از 3 تا 7 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
48 روز قبل 4-6
0 -0-0 /2
شاه محمد شیر محمدی خداوردی طعنه نورمحمد بهادر
01:04.050 (55.0Kg)
2
3 50.0 -
48 روز قبل 7-6-9
0 -0-0 /3
محمد رئوف اجه کعبه وسما مهروز اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
[3.5] 01:04.820 (55.0Kg)
3
3 52.0 -
48 روز قبل 9
0 -0-0 /1
[5.0] 01:05.070 (54.0Kg)
4
7 50.0 -
1575 روز قبل 5-7-12-6
0 -0-0 /4
باشگاه پران سر آمل اسماعیل نعلبند طاهر گوگ نژاد
[6.0] 01:05.110 (54.0Kg)
5
3 50.0 -
167 روز قبل 8
0 -0-0 /1
[6.5] 01:05.270 (51.0Kg)
6
3 50.0 -
14 روز قبل 5-7
0 -0-0 /2
[8.5] 01:05.740 (50.0Kg)
7
3 52.0 -
90 روز قبل 10
0 -0-0 /1
حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
[9.5] 01:05.910 (53.0Kg)
8
3 50.0 -
48 روز قبل 10-8
0 -0-0 /2
حکیم و طواق بای قانقرمه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی
[14.0] 01:06.980 (55.0Kg)
9
4 50.0 -
14 روز قبل 7-8
0 -0-0 /2
حاج غفور شریفی محمد نظری علی رجال
[16.5] 01:07.680 (54.0Kg)
3 50.0 -
104 روز قبل 7-6-5
0 -0-0 /3
محمد علی بیگی علیرضا سلیمانی
3 52.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد صفا تاتاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
3 52.0 -
27 روز قبل 7-11
0 -0-0 /2
هادی و دانیال خوجملی مسعود خوجملی

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
3 تری گر خداوردی طعنه 1 2 [cafeine(2), phenylbutazone(4), flunixine(4)]
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:00 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 1-9-8-6-5
0 -1-1 /8
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل امیر مختومی
01:44.550 (54.0Kg)
2
3 52.0 -
7 روز قبل 1-4-3-5-9
2 -0-1 /10
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی
[2.0] 01:44.910 (54.0Kg)
3
3 51.0 -
48 روز قبل 3-8-8-5-2
1 -2-0 /7
[4.0] 01:45.360 (55.0Kg)
4
3 50.0 -
69 روز قبل 6-7-7-2-3
2 -1-0 /6
[6.5] 01:45.970 (54.0Kg)
5
3 50.0 -
14 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای
[15.0] 01:47.830 (55.0Kg)
6
4 51.0 -
47 روز قبل 5-2-2-3-11
1 -2-0 /5
سرکار خانم گلدوست رسول خرمالی قربان محمد اودک
[25.0] 01:50.550 (54.0Kg)
7
3 50.0 -
6 روز قبل 6-2-3-?-9
2 -1-0 /10
سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی متین جرجانی
[25.0] 01:50.560 (52.0Kg)
3 54.0 -
27 روز قبل 1-3-9-8-3
2 -0-1 /5
جلیل دوگونچی احمد خوجملی
4 54.0 -
6 روز قبل ?-4-2-1-6
0 -1-1 /7
آرشام روان شهرام روان
3 52.0 -
14 روز قبل 7-1-7-8
0 -0-1 /4
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:30 پنج شنبه 1397/02/13
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
7 روز قبل 4-1-2-5-3
1 -1-2 /6
01:42.180 (56.0Kg)
2
3 54.0 -
7 روز قبل 2-2-2-4-5
0 -3-1 /8
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
[8.5] 01:43.850 (54.0Kg)
3
4 52.0 -
7 روز قبل 5-6-7-4-4
2 -2-1 /18
علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار رامین قهرمانی
[10.5] 01:44.250 (52.0Kg)
4
3 52.0 -
13 روز قبل 2-4-8-6-5
2 -3-0 /14
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی
[14.5] 01:45.200 (52.0Kg)
5
5 50.0 -
7 روز قبل 6-6-2-2-4
0 -4-0 /20
[18.0] 01:45.830 (55.0Kg)
6
4 52.0 -
7 روز قبل 7-9-4-2-5
0 -3-1 /13
[18.5] 01:45.950 (52.0Kg)
7
4 52.0 -
7 روز قبل 11-9-8-2-1
0 -1-2 /6
حوریه و هلیا ستایش زاده و ابراهیم جهانگیری امید ایری آرمین آق آتابای
[32.0] 01:51.360 (55.0Kg)
4 50.0 -
7 روز قبل 8-8-1-8-1
0 -0-2 /7
علی میرابی و جبار کتوک یونس کسلخه
4 54.0 -
146 روز قبل 4-2-5-3-4
2 -2-1 /14
مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی قربان محمد اودک