جدول مسابقات هفته 9 فصل بهار گنبد کاووس 1397/02/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 16 تا 22 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15:00 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
8 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی آرمین آق آتابای
02:00.930 (55.0Kg)
2
3 54.0 -
14 روز قبل 6-5-1-3-3
2 -0-2 /7
[0.5] 02:01.030 (56.0Kg)
3
3 53.0 -
21 روز قبل 3-2-1-2
1 -2-1 /4
مهندس علی مبارکی رحمان یزدانی حسین باغچقی
[3.5] 02:01.740 (56.0Kg)
4
3 50.0 -
22 روز قبل 2-2-3-2-3
2 -3-0 /6
مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی قربان محمد اودک
[4.0] 02:01.850 (55.0Kg)
5
4 52.0 -
48 روز قبل 1-1-4-4-6
0 -0-2 /7
[6.5] 02:02.530 (52.0Kg)
4 52.0 -
22 روز قبل 3-3-6-7-5
2 -1-1 /7
هاشم رهسپار نور محمد اوکش
3 50.0 -
49 روز قبل 3-1-3-3-4
4 -0-1 /6
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
5 55.0 -
258 روز قبل 2-9-5-6-5
1 -3-1 /12
پهلوان عبدالخندان خوجملی یوسف خوجملی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
1000 متر 16:15 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
آرتین ایگدری رشید عطایی
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج ناصر نوروزی تقان قلیچ فداکار
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج عبدالرحمن پوری ناز محمد قره داشلی
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
سرهنگ اعظمی ابراهیم بدویزاده
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
رضوان و سلیم وجدانی فر حکیم سوقی
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حنان هنرمند منصور بای پور
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالقیوم مرادچله حاجی مراد یلقی
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج محمد پاکزاد عبدالوهاب قربانی
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
بنیامین محمد یاسین و گونای کسلخه صالح بردی گوگ
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
دانیال و احسان نورمحمدی احسان جرجانی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.180 (53.0Kg)
2
3 52.0 -
69 روز قبل 7-4
0 -0-0 /2
[3.5] 01:02.830 (54.0Kg)
[5.0] 01:03.030 (51.0Kg)
4
3 52.0 -
15 روز قبل 6-8-4-8
0 -0-0 /4
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده
[7.5] 01:03.610 (56.0Kg)
5
3 52.0 -
15 روز قبل 5-9-6
0 -0-0 /3
[10.0] 01:04.060 (54.0Kg)
6
3 50.0 -
112 روز قبل 7-4-7
0 -0-0 /3
[11.0] 01:04.330 (56.0Kg)
7
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت آق اویلی بشگرد
[15.0] 01:05.220 (55.0Kg)
8
4 52.0 -
70 روز قبل 6
0 -0-0 /1
[15.5] 01:05.260 (59.0Kg)
9
4 52.0 -
49 روز قبل 6-5-?
0 -0-0 /3
[15.5] 01:05.270 (57.0Kg)
10
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
رضا صالحی زیارانی حمید فرود پیمان قلرعطا
[19.0] 01:05.920 (54.0Kg)
[26.0] 01:07.770 (57.0Kg)
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:05.410 (55.0Kg)
[2.5] 01:05.920 (52.0Kg)
[2.5] 01:05.990 (54.0Kg)
4
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی
[4.0] 01:06.240 (54.0Kg)
[11.0] 01:07.960 (55.0Kg)
6
4 50.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد و امین الله پقه عبدالوهاب پقه امیر مختومی
[15.5] 01:09.270 (51.0Kg)
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
برسام عسگری کمال قربانی
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
پهلوان حاجی وقاب خوجملی احسان جرجانی
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
آیم چپرلی احسان جرجانی
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
علی و محمد حسام مارمایی کامران علایی قوجق
4 50.0 -
-
0 -0-0 /0
آتلان وشایلان ایگدری امید ایگدری

نتایج دوپینگ

شماره اسب مربی مقام کسب شده درجه دوپینگ داروی مصرفی
2 پارما ابراهیم هوشمند 2 4 [phenylbutazone(4), flunixine(4)]
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 34 امتیاز) (از 4 تا 6 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:00 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
7 روز قبل 5-4-4-3-1
2 -3-1 /11
تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی بنیامین جرجانی
01:40.400 (53.0Kg)
2
4 53.0 -
49 روز قبل 4-7-3-3-4
5 -2-1 /16
مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر
[12.0] 01:42.660 (55.0Kg)
3
4 54.0 -
14 روز قبل 1-1-3-3-4
2 -0-3 /6
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک
[13.0] 01:42.820 (54.0Kg)
4
4 55.0 -
48 روز قبل 4-3-3-3-1
3 -1-3 /8
[21.5] 01:44.750 (55.0Kg)
5
5 55.0 -
15 روز قبل 5-5-6-1-2
5 -1-2 /12
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت ابوطالب چاریزاده
[24.5] 01:45.450 (55.0Kg)
4 55.0 -
7 روز قبل 3-3-2-1-8
5 -2-2 /11
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
4 53.0 -
329 روز قبل 4-1-1-3-1
1 -0-3 /5
محمد صفا جباری و محمد صفا آقچلی عوض خوجملی
6 54.0 -
15 روز قبل 7-7-8-6-5
4 -1-2 /14
حسین آیت اللهی شهرام روان
4 54.0 -
7 روز قبل 4-1-4-1-2
0 -2-3 /8
غزل رادان حمید روشنی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 46 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 86,000,000 ریال جایزه دوم: 43,000,000 ریال جایزه سوم: 21,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18:30 جمعه 1397/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
8 روز قبل 5-1-2-2-3
1 -4-3 /15
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی بنیامین جرجانی
01:42.550 (55.0Kg)
2
4 51.0 -
14 روز قبل 2-3-3-2-3
5 -3-2 /10
[3.0] 01:43.100 (55.0Kg)
3
4 54.0 -
7 روز قبل 1-?-7-7-2
6 -3-2 /23
[5.0] 01:43.450 (54.0Kg)
4
3 55.0 -
8 روز قبل 2-1-2-1-7
1 -4-3 /10
[5.0] 01:43.470 (55.0Kg)
5
3 50.0 -
97 روز قبل 1-1-2-2-2
0 -3-3 /6
[5.5] 01:43.550 (54.0Kg)
6
4 54.0 -
91 روز قبل 2-6-4-3-2
2 -5-2 /14
[7.0] 01:43.850 (55.0Kg)
7
4 53.0 -
8 روز قبل 6-6-1-3-2
4 -2-3 /12
[12.0] 01:45.000 (55.0Kg)
8
4 55.0 -
8 روز قبل 4-3-5-1-5
3 -3-3 /21
[24.0] 01:48.020 (56.0Kg)
4 52.0 -
70 روز قبل 1-6-3-4-4
4 -1-3 /14
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک
5 57.0 -
104 روز قبل 4-4-5-2-5
1 -3-4 /17
حاج رجب یلمه بهمن صداقت