کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 110 110 110 1397/02/31
2 هیوا2 م تاپ اسپید صاحب جمال 35 35 35 1397/07/14
3 ریمن ن آگوگ نسیم 80 80 80 1397/09/10
4 بای بای ن مای جوی 22بهمن 129 129 129 1397/07/28
5 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 113 113 113 1397/02/31
6 ایزامر ن مربوش ایزابل 68 68 68 1397/06/31
7 آی هان ن مای جوی الگانس 65 70 75 1397/03/09
8 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 115 117 120 1397/02/31
9 گل بالام م یاشیل گل دانه 40 40 40 1397/07/28
10 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 107 107 107 1397/05/16
11 بروسا ن تاواش کاندولیزا 68 68 68 1397/03/09
12 ریوبندر ن القاسی آرچر 103 103 103 1397/06/24
13 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 96 96 96 1397/06/24
14 ساواش ن تاواش سرسام 85 85 97 1397/02/31
15 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 40 40 40 1397/05/17
16 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 60 60 60 1397/07/07
17 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 68 68 68 1397/06/24
18 فیروزه م مای جوی یکتا 62 62 57 1397/02/31
19 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 52 52 52 1397/09/03
20 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 90 90 90 1397/05/16
21 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 76 76 76 1397/05/16
22 ترکمن استوری ن بلی ریور دازالماس 90 90 90 1397/05/16
23 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 88 88 88 1397/05/16
24 پاکی رو ن القاسی آی نور 45 45 45 1397/05/17
25 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 84 84 84 1397/05/16
26 هیستوریا ن مای جوی دلار 65 65 61 1397/02/31
27 مهگل م آگوگ مهسا 90 90 100 1397/02/31
28 آی سارا م بوکیتو آی مایام 68 68 68 1397/03/09
29 کاستینو ن آگوگ دبورا 47 47 47 1397/08/19
30 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 81 81 81 1397/05/16
31 آرای م آگوگ امپلیو 72 72 78 1397/02/31
32 دازبهار م القاسی زبیده 74 74 74 1397/05/19
33 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 72 72 72 1397/05/19
34 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/07/19
35 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 71 71 74 1397/02/30
36 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 129 129 129 1397/07/28
37 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 35 35 35 1397/03/12
38 برند ن سامردولدرومز خوشکل 87 87 95 1397/08/29
39 وابل ن پایدار درنام 55 59 62 1397/05/20
40 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 85 85 85 1397/05/16
41 چه گوارا ن القاسی نازفر 75 75 90 1397/02/30
42 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 74 74 74 1397/06/02
43 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 64 69 74 1397/02/30
44 نان آور ن ایرامینم برایت مون 45 45 45 1397/05/17
45 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 82 82 82 1397/05/16
46 شاه سوین م القاسی استارناز 61 61 61 1397/02/30
47 آل ویوا ن المرام ویواسروین 95 95 95 1397/06/18
48 مشکل ن تاواش داز ایلیم 107 107 107 1397/09/10
49 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 76 76 76 1397/05/23
50 پلایت هورس ن رومن آرت دسپینا 91 91 91 1397/05/16
51 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 116 116 116 1397/07/28
52 طوبی ن اسپشیال باند هایده 77 77 77 1397/08/19
53 دراگل م پوملاتو دلار 74 74 74 1397/09/10
54 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 78 78 78 1397/07/21
55 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 74 74 74 1397/05/19
56 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 106 106 106 1397/09/10
57 آن دوای م پایدار اورمیلا 40 40 40 1397/03/12
58 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 90 90 90 1397/05/16
59 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 115 120 120 1397/06/31
60 راحیل م القاسی افرودیت 47 47 47 1397/05/19
61 اگتروس م آگوگ تروستکا 70 82 82 1397/05/19
62 کلیپر م پوملاتو میترا 64 64 64 1397/09/03
63 وی وی تو م پوملاتو وی وین 78 78 78 1397/05/23
64 آزالیا م لهن گرین آی سل 67 67 62 1397/03/09
65 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 53 53 53 1397/03/12
66 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 85 85 85 1397/09/10
67 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 75 75 75 1397/05/19
68 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 51 51 51 1397/05/17
69 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 108 108 102 1397/02/31
70 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 80 80 80 1397/02/30
71 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 69 69 69 1397/05/19
72 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 41 41 41 1397/03/12
73 خوش خوش ن ایرامینم آهو 67 67 67 1397/03/09
74 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 110 110 105 1397/05/16
75 المینا م سامردولدرومز المیرا 60 60 60 1397/06/02
76 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 56 56 50 1397/03/08
77 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 90 90 90 1397/08/26
78 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 78 78 78 1397/09/10
79 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 95 95 95 1397/05/16
80 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 103 103 103 1397/09/10
81 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 77 77 77 1397/08/19
82 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 79 79 82 1397/07/19
83 آکام ن کینگ او دسان کبری 117 117 117 1397/07/28
84 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 90 90 90 1397/07/19
85 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 79 79 79 1397/02/31
86 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 74 74 74 1397/09/03
87 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 93 93 93 1397/02/31
88 وننو م الوسیوترادر سیگل 56 56 49 1397/05/20
89 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 58 58 58 1397/09/03
90 توتوی م مای جوی السا 35 35 35 1397/03/08
91 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 44 44 44 1397/02/30
92 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 64 64 64 1397/09/03
93 روجیک ن کینگ او دسان جینو 58 58 58 1397/09/03
94 ایل هان ن ایرامینم پروانه 80 80 90 1397/05/17
95 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 62 62 62 1397/03/12
96 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 84 84 84 1397/05/16
97 آروشا م دویل مون دلفینیوم 68 68 63 1397/02/31
98 دازثمر م پوملاتو دازبانو 66 66 62 1397/03/09
99 مبارک ن الوسیوترادر راشل 82 82 82 1397/05/16
100 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 55 55 55 1397/09/17
101 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 94 94 94 1397/09/03
102 تایفون ن مای جوی اورتینا 75 75 70 1397/05/23
103 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 72 72 72 1397/05/23
104 آرشا ن آگوگ یولیا 90 90 90 1397/09/10
105 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 69 74 81 1397/02/30
106 گل بوته م مای جوی پری وش 77 77 77 1397/05/19
107 آلتن کارا م تاواش تپش 65 65 65 1397/03/09
108 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 71 71 71 1397/05/19
109 شهرزاد م پوملاتو گل مینا 58 58 58 1397/05/19
110 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/05/17
111 وای وای ن المرام نازعارفه 70 70 70 1397/06/02
112 رونین سروین ن آگوگ ماهرخ 100 100 100 1397/04/12
113 تریتا م متوهج چیوا 60 63 68 1397/03/08
114 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 89 89 89 1397/05/16
115 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 98 98 98 1397/09/10
116 آی سیس م دارنل پال مری 53 58 63 1397/02/30
117 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 59 62 66 1397/03/12
118 نازسینا م ایرامینم بیانکا 45 45 45 1397/03/12
119 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/09/03
120 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 69 69 69 1397/05/19
121 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 75 75 75 1397/05/19
122 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 38 38 38 1397/05/17
123 پرسا م ایرامینم ایرن 72 72 78 1397/05/19
124 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 54 54 54 1397/03/08
125 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 55 55 55 1397/04/16
126 سیتارا م سیتی لیدر تارا 60 60 60 1397/03/12
127 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 56 56 56 1397/08/12
128 مینوسا م کینگ او دسان مینو 45 45 50 1397/05/17
129 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 90 90 90 1397/09/10
130 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1397/09/10
131 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 91 91 91 1397/09/10
132 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 70 70 70 1397/09/10
133 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 68 68 68 1397/09/16
134 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 55 55 55 1397/03/08
135 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 62 62 62 1397/09/16
136 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 65 65 65 1397/05/23
137 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 45 45 45 1397/03/12
138 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 67 62 57 1397/02/30
139 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 51 51 51 1397/03/12
140 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 54 54 54 1397/05/19
141 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 70 70 70 1397/08/13
142 کلاتین ن جانادل عالم جهان 35 35 35 1397/03/12
143 تیکا م مای جوی پری وش 62 62 62 1397/05/20
144 اسکای لاو م لاودگاس البر 70 70 70 1397/02/30
145 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 103 103 103 1397/09/10
146 آیدا م پرشین دریم برایت مون 35 35 35 1397/03/12
147 نیلگون ن ابوریجینی گل بیتا 35 35 35 1397/02/31
148 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 92 92 92 1397/07/28
149 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 60 60 60 1397/07/19
150 شروین ن مای جوی نسیم 40 40 40 1397/03/12
151 گل زیبا م ریوسان پاریس 48 48 48 1397/02/30
152 خان نواز ن مای جوی زنبق 40 40 40 1397/05/17
153 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 74 74 74 1397/08/19
154 جیران م پرشین دریم شایلی 74 74 74 1397/06/31
155 ناناز م لهن گرین ارازگل 37 37 37 1397/05/26
156 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 56 56 56 1397/09/03
157 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 51 51 51 1397/09/03
158 ماکان م والاس ساقی 96 96 96 1397/08/26
159 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 70 70 70 1397/08/26
160 لندی ن والاس مهاسانا 105 105 105 1397/08/12
161 شلیک ن دارنل بنفشه 79 79 79 1397/05/19
162 چکامه م تاواش روزالین 42 42 42 1397/05/17
163 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 68 68 68 1397/08/19
164 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 91 91 91 1397/05/16
165 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 70 70 70 1397/08/26
166 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 82 77 72 1397/02/30
167 جانام م مای جوی سونی دور 86 86 86 1397/09/10
168 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 60 55 50 1397/02/30
169 شنگول م بوکیتو یادگار قهرمان 64 64 63 1397/02/31
170 جانان م لهن گرین پرستو 35 35 35 1397/02/30
171 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/05/18
172 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 118 118 118 1397/02/31
173 گل نسیم م لهن گرین نسیم 65 65 70 1397/08/19
174 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 48 48 48 1397/09/10
175 انجوی ن مای جوی جردن 68 68 68 1397/08/26
176 فریدا م سیتی لیدر سلویه 60 60 60 1397/05/23
177 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 45 45 45 1397/07/28
178 فرنیاز م هکتور ژاندارک 40 40 40 1397/03/12
179 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 48 48 48 1397/09/10
180 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 63 63 63 1397/09/03
181 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 82 82 88 1397/02/31
182 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 83 83 83 1397/08/19
183 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 63 63 63 1397/09/16
184 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 88 88 88 1397/08/12
185 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 50 1397/05/17
186 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 35 35 35 1397/02/30
187 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 58 58 58 1397/08/06
188 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 61 61 61 1397/05/20
189 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 44 44 44 1397/08/19
190 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/08/12
191 فرانه م جانادل فرانک 42 42 42 1397/05/19
192 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 50 50 45 1397/05/19
193 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1397/08/26
194 آیهان 2 ن پایدار اولترا 67 67 67 1397/06/02
195 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 59 59 59 1397/09/10
196 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 35 35 35 1397/03/08
197 آی سیلا م مناضل نازتاتارعلیا 50 50 50 1397/05/20
198 آتام ن لهن گرین شیرمایه 57 57 57 1397/05/20
199 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/05/23
200 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 130 130 130 1397/06/31
201 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 102 102 102 1397/05/16
202 گلسا م گلداسفینکس مهسا 67 67 67 1397/08/19
203 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 70 70 70 1397/08/26
204 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 77 77 77 1397/06/02
205 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 73 73 73 1397/06/02
206 اریس م پرایوت اجندا حیران 77 77 77 1397/09/10
207 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 61 61 61 1397/09/16
208 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 50 50 50 1397/09/03
209 ملوان ن ابوریجینی نسیم 48 48 48 1397/08/12
210 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 65 65 65 1397/09/03
211 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 35 35 35 1397/03/08
212 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 88 88 88 1397/09/10
213 ایلیا ن تاواش رادیکا 67 67 67 1397/09/16
214 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 60 60 60 1397/05/27
215 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 76 76 76 1397/09/16
216 آلتون آتا ن پایدار ساناز خانم 52 52 52 1397/07/21
217 پرگام م پوملاتو پانته آ 45 45 40 1397/02/31
218 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 72 72 76 1397/08/26
219 ایپک م المرام اسکارلت 40 40 40 1397/05/17
220 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 57 57 57 1397/09/10
221 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 61 61 61 1397/09/10
222 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 58 58 58 1397/09/16
223 بولارو ن نیوجرسی گل ساسان 47 47 47 1397/09/17
224 معرکه ن لاودگاس جی پیک 58 65 70 1397/09/03
225 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 35 35 35 1397/02/30
226 کاپوچینو ن المرام ثمر 51 51 51 1397/05/19
227 سایروس ن امپریال پرنس روزیتا 35 35 35 1397/02/30
228 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 93 93 93 1397/09/10
229 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 65 70 73 1397/03/08
230 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 73 73 73 1397/08/26
231 داگلاس ن والاس گل جهان 65 70 75 1397/06/06
232 اورگیت ن مای جوی جهان آفرین 35 35 35 1397/02/30
233 چشم انداز م مربوش الیکا 36 36 36 1397/05/26
234 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 79 79 83 1397/05/19
235 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 35 35 35 1397/03/12
236 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 55 55 55 1397/05/17
237 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 58 58 58 1397/08/06
238 طاهانور ن المرام صوفیا2 73 73 73 1397/09/16
239 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 60 65 65 1397/02/31
240 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 88 88 88 1397/09/10
241 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 66 66 60 1397/07/14
242 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 45 45 45 1397/05/17
243 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 56 56 56 1397/05/20
244 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 50 50 50 1397/08/19
245 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 56 56 56 1397/05/20
246 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 53 53 53 1397/09/03
247 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 104 104 109 1397/08/26
248 کورلین ن مای جوی الیکا 86 86 86 1397/08/19
249 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/09/10
250 تیزاب صحرا ن مربوش دل سان 46 46 46 1397/06/02
251 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 75 75 75 1397/09/10
252 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 70 70 70 1397/09/10
253 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 55 55 55 1397/09/17
254 آی وکس م مای جوی آی آرا 54 54 54 1397/05/20
255 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 35 35 35 1397/03/08
256 دنیلا م اسپشیال باند میترا 61 61 61 1397/09/16
257 سامین ن تاواش گل وین 79 79 79 1397/07/28
258 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 35 35 35 1397/02/30
259 لبخند2 م پایدار بوسه 51 51 51 1397/03/08
260 سام ن تاواش پیشرو 73 73 73 1397/06/02
261 بای بای ناز م مای جوی نادیا 35 35 35 1397/04/16
262 اختاپوس ن پایدار دلشادگل 55 55 55 1397/03/12
263 انفجار ن لهن گرین گل سما 35 35 35 1397/02/31
264 لادی هانی ن جانادل هانیه 57 57 57 1397/08/26
265 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 60 60 60 1397/07/21
266 ساقه م گلداسفینکس ایرن 52 52 52 1397/05/20
267 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 61 61 61 1397/06/02
268 آژدر ن تاواش سیلوانا 72 72 72 1397/08/13
269 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 50 50 50 1397/09/17
270 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 52 52 52 1397/08/26
271 لان زا ن لاودگاس غنچه 69 69 69 1397/08/26
272 باب جوی ن مربوش آرامه 62 62 62 1397/02/30
273 کارا دل ن جانادل کاری ماما 67 67 67 1397/06/02
274 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 67 67 67 1397/09/03
275 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 62 62 62 1397/05/20
276 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 81 81 81 1397/08/19
277 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 51 51 51 1397/08/19
278 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 57 57 57 1397/06/02
279 آس افغان م القاسی گل بهارک 35 35 35 1397/03/12
280 عروسک م نیوجرسی برق آسا 46 46 46 1397/09/17
281 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 61 61 61 1397/05/20
282 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 73 73 73 1397/07/22
283 به سیما ن لهن گرین نسیما 58 58 58 1397/05/20
284 تاسارا م لهن گرین فراری 60 60 60 1397/09/10
285 والا2 ن مای جوی مونالیزا 45 45 45 1397/07/28
286 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1397/09/10
287 فریا م سیتی لیدر فرانک 62 62 62 1397/09/03
288 آرتمن پرویز ن ریو اسمارت زرین گل هیوه چی 35 35 35 1397/02/30
289 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 74 74 74 1397/08/13
290 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 35 35 35 1397/02/30
291 لادی راکی ن راک ست لادی گیزیا 58 60 60 1397/03/12
292 گل آی نور م بوکی تو آی نور 56 56 56 1397/09/17
293 بادبانو م بد ازآی وانابی گل گل آلیا 35 35 35 1397/02/30
294 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 45 45 45 1397/07/07
295 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 38 38 38 1397/05/17
296 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 84 84 84 1397/09/10
297 کوئین م کامانگراند بهارجان 44 44 44 1397/05/26
298 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 48 48 48 1397/05/17
299 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 42 42 42 1397/09/17
300 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 35 35 35 1397/03/08
301 لیندا م هیلددنسر نسرین 35 35 35 1397/02/31
302 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 35 35 35 1397/03/08
303 خان محل ن پایدار خانم طلا 57 57 57 1397/09/17
304 نورآی م بوکی تو گل مایه 52 52 52 1397/09/03
305 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 50 50 50 1397/05/23
306 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 48 48 48 1397/05/17
307 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 35 35 35 1397/03/12
308 مایا گل م لاودگاس الیندا 50 50 50 1397/05/17
309 پارما ن بوکی تو شاراپووا 45 45 45 1397/05/17
310 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 54 54 54 1397/05/26
311 شسلی وا م تاواش سویتا 48 48 48 1397/05/23
312 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 47 47 47 1397/09/17
313 راک استار ن راک ست تک استار 59 59 59 1397/08/19
314 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 57 57 57 1397/08/19
315 دانور ن هیلددنسر گلد فیور 35 35 35 1397/05/19