کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۲ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1397/11/06
2 من بولت ن لاودگاس انیس 80 80 80 1397/11/06
3 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 81 81 81 1397/11/06
4 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 78 78 78 1397/11/06
5 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 90 90 90 1397/11/06
6 لیدو م پایدار آرامه 78 78 78 1397/11/27
7 شیمبو ن پایدار ژیوانا 71 71 71 1397/10/29
8 نازقورام م تاواش نازنوشین 74 74 74 1397/11/27
9 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 78 78 78 1397/11/06
10 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 75 75 75 1397/11/27
11 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 74 74 74 1397/11/27