کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۲ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی