کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 110 110 110 1397/02/31
2 هیوا2 م تاپ اسپید صاحب جمال 39 39 39 1397/06/02
3 بای بای ن مای جوی 22بهمن 129 129 129 1397/05/16
4 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 113 113 113 1397/02/31
5 ایزامر ن مربوش ایزابل 75 75 75 1397/06/24
6 آی هان ن مای جوی الگانس 65 70 75 1397/03/09
7 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 115 117 120 1397/02/31
8 گل بالام م یاشیل گل دانه 44 44 44 1397/05/19
9 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 107 107 107 1397/05/16
10 بروسا ن تاواش کاندولیزا 68 68 68 1397/03/09
11 ریوبندر ن القاسی آرچر 103 103 103 1397/06/24
12 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 96 96 96 1397/06/24
13 ساواش ن تاواش سرسام 85 85 97 1397/02/31
14 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 40 40 40 1397/05/17
15 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 65 65 65 1397/06/24
16 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 68 68 68 1397/06/24
17 فیروزه م مای جوی یکتا 62 62 57 1397/02/31
18 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 90 90 90 1397/05/16
19 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 76 76 76 1397/05/16
20 ترکمن استوری ن بلی ریور دازالماس 90 90 90 1397/05/16
21 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 88 88 88 1397/05/16
22 پاکی رو ن القاسی آی نور 45 45 45 1397/05/17
23 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 84 84 84 1397/05/16
24 هیستوریا ن مای جوی دلار 65 65 61 1397/02/31
25 مهگل م آگوگ مهسا 90 90 100 1397/02/31
26 آی سارا م بوکیتو آی مایام 68 68 68 1397/03/09
27 کاستینو ن آگوگ دبورا 58 58 58 1397/05/20
28 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 81 81 81 1397/05/16
29 آرای م آگوگ امپلیو 72 72 78 1397/02/31
30 دازبهار م القاسی زبیده 74 74 74 1397/05/19
31 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 72 72 72 1397/05/19
32 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 73 1397/06/24
33 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 71 71 74 1397/02/30
34 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 126 126 126 1397/04/24
35 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 35 35 35 1397/03/12
36 برند ن سامردولدرومز خوشکل 80 80 90 1397/05/16
37 وابل ن پایدار درنام 55 59 62 1397/05/20
38 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 85 85 85 1397/05/16
39 چه گوارا ن القاسی نازفر 75 75 90 1397/02/30
40 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 74 74 74 1397/06/02
41 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 64 69 74 1397/02/30
42 نان آور ن ایرامینم برایت مون 45 45 45 1397/05/17
43 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 82 82 82 1397/05/16
44 شاه سوین م القاسی استارناز 61 61 61 1397/02/30
45 آل ویوا ن المرام ویواسروین 95 95 95 1397/06/18
46 مشکل ن تاواش داز ایلیم 106 106 106 1397/04/30
47 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 76 76 76 1397/05/23
48 پلایت هورس ن رومن آرت دسپینا 91 91 91 1397/05/16
49 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 116 116 116 1397/05/16
50 طوبی ن اسپشیال باند هایده 70 70 70 1397/06/02
51 دراگل م پوملاتو دلار 80 75 70 1397/05/23
52 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 87 87 87 1397/05/16
53 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 74 74 74 1397/05/19
54 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 100 100 100 1397/05/17
55 آن دوای م پایدار اورمیلا 40 40 40 1397/03/12
56 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 90 90 90 1397/05/16
57 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 115 120 120 1397/06/24
58 راحیل م القاسی افرودیت 47 47 47 1397/05/19
59 اگتروس م آگوگ تروستکا 70 82 82 1397/05/19
60 کلیپر م پوملاتو میترا 60 65 65 1397/05/20
61 وی وی تو م پوملاتو وی وین 78 78 78 1397/05/23
62 آزالیا م لهن گرین آی سل 67 67 62 1397/03/09
63 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 53 53 53 1397/03/12
64 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 75 75 75 1397/05/19
65 شیرین یلقی م پرشین دریم راشین 44 44 44 1397/06/02
66 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 51 51 51 1397/05/17
67 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 108 108 102 1397/02/31
68 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 80 80 80 1397/02/30
69 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 69 69 69 1397/05/19
70 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 41 41 41 1397/03/12
71 خوش خوش ن ایرامینم آهو 67 67 67 1397/03/09
72 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 110 110 105 1397/05/16
73 المینا م سامردولدرومز المیرا 60 60 60 1397/06/02
74 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 56 56 50 1397/03/08
75 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 105 105 105 1397/05/16
76 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 97 97 85 1397/05/16
77 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 95 95 95 1397/05/16
78 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 111 111 111 1397/05/16
79 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 77 77 77 1397/06/02
80 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 73 73 78 1397/06/10
81 آکام ن کینگ او دسان کبری 117 116 111 1397/02/31
82 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 96 96 96 1397/06/24
83 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 79 79 79 1397/02/31
84 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 80 80 80 1397/06/06
85 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 93 93 93 1397/02/31
86 وننو م الوسیوترادر سیگل 56 56 49 1397/05/20
87 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 58 58 58 1397/06/02
88 توتوی م مای جوی السا 35 35 35 1397/03/08
89 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 44 44 44 1397/02/30
90 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 64 64 64 1397/02/31
91 روجیک ن کینگ او دسان جینو 60 60 60 1397/05/20
92 ایل هان ن ایرامینم پروانه 80 80 90 1397/05/17
93 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 62 62 62 1397/03/12
94 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 84 84 84 1397/05/16
95 آروشا م دویل مون دلفینیوم 68 68 63 1397/02/31
96 دازثمر م پوملاتو دازبانو 66 66 62 1397/03/09
97 مبارک ن الوسیوترادر راشل 82 82 82 1397/05/16
98 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 55 57 62 1397/03/12
99 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 81 81 81 1397/05/26
100 تایفون ن مای جوی اورتینا 75 75 70 1397/05/23
101 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 72 72 72 1397/05/23
102 آرشا ن آگوگ یولیا 86 86 86 1397/02/30
103 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 69 74 81 1397/02/30
104 گل بوته م مای جوی پری وش 77 77 77 1397/05/19
105 آلتن کارا م تاواش تپش 65 65 65 1397/03/09
106 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 71 71 71 1397/05/19
107 شهرزاد م پوملاتو گل مینا 58 58 58 1397/05/19
108 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/05/17
109 وای وای ن المرام نازعارفه 70 70 70 1397/06/02
110 رونین سروین ن آگوگ ماهرخ 100 100 100 1397/04/12
111 تریتا م متوهج چیوا 60 63 68 1397/03/08
112 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 89 89 89 1397/05/16
113 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 103 103 103 1397/06/24
114 آی سیس م دارنل پال مری 53 58 63 1397/02/30
115 الیف ناز م بوکیتو الکساندرا 80 80 80 1397/02/30
116 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 59 62 66 1397/03/12
117 نازسینا م ایرامینم بیانکا 45 45 45 1397/03/12
118 شوقی م پوملاتو دیبا 56 56 60 1397/03/12
119 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 69 69 69 1397/05/19
120 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 75 75 75 1397/05/19
121 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 38 38 38 1397/05/17
122 پرسا م ایرامینم ایرن 72 72 78 1397/05/19
123 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 54 54 54 1397/03/08
124 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 55 55 55 1397/04/16
125 سیتارا م سیتی لیدر تارا 60 60 60 1397/03/12
126 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 58 63 68 1397/02/30
127 مینوسا م کینگ او دسان مینو 45 45 50 1397/05/17
128 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1397/02/30
129 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 80 80 80 1397/05/16
130 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 87 87 87 1397/05/26
131 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 68 68 68 1397/06/02
132 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 68 68 68 1397/05/26
133 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 55 55 55 1397/03/08
134 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 60 60 60 1397/04/16
135 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 65 65 65 1397/05/23
136 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 45 45 45 1397/03/12
137 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 67 62 57 1397/02/30
138 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 51 51 51 1397/03/12
139 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 54 54 54 1397/05/19
140 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 89 89 89 1397/05/16
141 کلاتین ن جانادل عالم جهان 35 35 35 1397/03/12
142 تیکا م مای جوی پری وش 62 62 62 1397/05/20
143 اسکای لاو م لاودگاس البر 70 70 70 1397/02/30
144 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 82 82 82 1397/06/02
145 آیدا م پرشین دریم برایت مون 35 35 35 1397/03/12
146 نیلگون ن ابوریجینی گل بیتا 35 35 35 1397/02/31
147 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 89 89 89 1397/05/26
148 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 60 60 60 1397/06/02
149 شروین ن مای جوی نسیم 40 40 40 1397/03/12
150 گل زیبا م ریوسان پاریس 48 48 48 1397/02/30
151 خان نواز ن مای جوی زنبق 40 40 40 1397/05/17
152 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 83 83 83 1397/05/16
153 جیران م پرشین دریم شایلی 71 71 71 1397/06/24
154 ناناز م لهن گرین ارازگل 37 37 37 1397/05/26
155 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 62 62 62 1397/06/02
156 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 60 60 65 1397/05/20
157 ماکان م والاس ساقی 90 90 90 1397/05/16
158 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 60 60 60 1397/05/20
159 لندی ن والاس مهاسانا 85 85 85 1397/05/16
160 شلیک ن دارنل بنفشه 79 79 79 1397/05/19
161 چکامه م تاواش روزالین 42 42 42 1397/05/17
162 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 68 68 68 1397/06/02
163 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 91 91 91 1397/05/16
164 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 72 77 77 1397/05/23
165 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 82 77 72 1397/02/30
166 جانام م مای جوی سونی دور 78 78 78 1397/05/23
167 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 60 55 50 1397/02/30
168 شنگول م بوکیتو یادگار قهرمان 64 64 63 1397/02/31
169 جانان م لهن گرین پرستو 35 35 35 1397/02/30
170 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/05/18
171 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 51 51 51 1397/05/20
172 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 118 118 118 1397/02/31
173 گل نسیم م لهن گرین نسیم 62 65 70 1397/04/12
174 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 51 51 56 1397/05/17
175 انجوی ن مای جوی جردن 69 69 69 1397/06/02
176 فریدا م سیتی لیدر سلویه 60 60 60 1397/05/23
177 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 64 64 52 1397/02/31
178 فرنیاز م هکتور ژاندارک 40 40 40 1397/03/12
179 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 41 41 41 1397/05/26
180 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 82 82 88 1397/02/31
181 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 77 77 77 1397/04/16
182 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 89 89 89 1397/05/26
183 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 50 1397/05/17
184 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 35 35 35 1397/02/30
185 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 64 64 64 1397/06/02
186 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 61 61 61 1397/05/20
187 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 55 55 55 1397/05/23
188 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 96 1397/05/16
189 فرانه م جانادل فرانک 42 42 42 1397/05/19
190 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 50 50 45 1397/05/19
191 گیورگی ن تاواش خواری 60 65 70 1397/05/16
192 آیهان 2 ن پایدار اولترا 67 67 67 1397/06/02
193 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 42 42 42 1397/05/26
194 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 35 35 35 1397/03/08
195 آی سیلا م مناضل نازتاتارعلیا 50 50 50 1397/05/20
196 آتام ن لهن گرین شیرمایه 57 57 57 1397/05/20
197 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/05/23
198 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 130 130 130 1397/04/30
199 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 102 102 102 1397/05/16
200 گلسا م گلداسفینکس مهسا 77 77 77 1397/05/26
201 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 71 71 71 1397/06/02
202 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 77 77 77 1397/06/02
203 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 73 73 73 1397/06/02
204 اریس م پرایوت اجندا حیران 61 63 63 1397/05/08
205 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 64 64 64 1397/06/02
206 ملوان ن ابوریجینی نسیم 48 48 48 1397/05/17
207 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 74 74 74 1397/05/26
208 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 35 35 35 1397/05/17
209 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 35 35 35 1397/03/08
210 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 90 90 90 1397/06/07
211 ایلیا ن تاواش رادیکا 60 64 68 1397/02/30
212 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 60 60 60 1397/05/27
213 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 68 68 63 1397/05/23
214 آلتون آتا ن پایدار ساناز خانم 60 60 60 1397/05/20
215 پرگام م پوملاتو پانته آ 45 45 40 1397/02/31
216 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 68 72 76 1397/05/23
217 ایپک م المرام اسکارلت 40 40 40 1397/05/17
218 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 61 61 61 1397/06/02
219 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 63 63 63 1397/06/02
220 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 64 60 60 1397/05/23
221 بولارو ن نیوجرسی گل ساسان 51 51 51 1397/06/02
222 معرکه ن لاودگاس جی پیک 63 65 70 1397/03/08
223 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 35 35 35 1397/02/30
224 کاپوچینو ن المرام ثمر 51 51 51 1397/05/19
225 سایروس ن امپریال پرنس روزیتا 35 35 35 1397/02/30
226 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 88 88 88 1397/05/16
227 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 65 70 73 1397/03/08
228 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 51 51 51 1397/05/20
229 داگلاس ن والاس گل جهان 65 70 75 1397/06/06
230 اورگیت ن مای جوی جهان آفرین 35 35 35 1397/02/30
231 چشم انداز م مربوش الیکا 36 36 36 1397/05/26
232 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 79 79 83 1397/05/19
233 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 35 35 35 1397/03/12
234 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 55 55 55 1397/05/17
235 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 60 64 69 1397/03/08
236 طاهانور ن المرام صوفیا2 67 67 62 1397/02/31
237 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 60 65 65 1397/02/31
238 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 85 85 85 1397/05/17
239 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 66 65 60 1397/04/12
240 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 45 45 45 1397/05/17
241 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 56 56 56 1397/05/20
242 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 54 54 54 1397/02/30
243 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 56 56 56 1397/05/20
244 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 45 45 45 1397/05/17
245 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 80 95 110 1397/02/31
246 کورلین ن مای جوی الیکا 73 73 73 1397/06/02
247 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/03/12
248 تیزاب صحرا ن مربوش دل سان 46 46 46 1397/06/02
249 کارن ن نیوجرسی آدلاید 35 35 35 1397/05/08
250 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 74 74 74 1397/05/20
251 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 63 63 63 1397/06/02
252 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 58 58 53 1397/05/19
253 آی وکس م مای جوی آی آرا 54 54 54 1397/05/20
254 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 35 35 35 1397/03/08
255 دنیلا م اسپشیال باند میترا 50 50 50 1397/05/17
256 سامین ن تاواش گل وین 68 68 63 1397/02/30
257 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 35 35 35 1397/02/30
258 لبخند2 م پایدار بوسه 51 51 51 1397/03/08
259 سام ن تاواش پیشرو 73 73 73 1397/06/02
260 بای بای ناز م مای جوی نادیا 35 35 35 1397/04/16
261 اختاپوس ن پایدار دلشادگل 55 55 55 1397/03/12
262 انفجار ن لهن گرین گل سما 35 35 35 1397/02/31
263 لادی هانی ن جانادل هانیه 54 54 54 1397/02/30
264 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 60 60 60 1397/05/20
265 ساقه م گلداسفینکس ایرن 52 52 52 1397/05/20
266 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 61 61 61 1397/06/02
267 آژدر ن تاواش سیلوانا 68 68 68 1397/06/02
268 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 40 40 40 1397/03/08
269 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 55 60 60 1397/05/17
270 لان زا ن لاودگاس غنچه 66 66 66 1397/06/02
271 باب جوی ن مربوش آرامه 62 62 62 1397/02/30
272 کارا دل ن جانادل کاری ماما 67 67 67 1397/06/02
273 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 56 56 56 1397/05/20
274 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 62 62 62 1397/05/20
275 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 53 53 53 1397/05/19
276 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 54 54 54 1397/02/31
277 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 57 57 57 1397/06/02
278 آس افغان م القاسی گل بهارک 35 35 35 1397/03/12
279 عروسک م نیوجرسی برق آسا 65 60 50 1397/02/30
280 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 61 61 61 1397/05/20
281 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 83 83 83 1397/05/26
282 به سیما ن لهن گرین نسیما 58 58 58 1397/05/20
283 تاسارا م لهن گرین فراری 56 56 56 1397/05/19
284 والا2 ن مای جوی مونالیزا 62 62 62 1397/05/23
285 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 60 60 60 1397/06/02
286 سی کاس ن پایدار صایدجان 46 46 46 1397/05/17
287 فریا م سیتی لیدر فرانک 56 56 56 1397/05/20
288 آرتمن پرویز ن ریو اسمارت زرین گل هیوه چی 35 35 35 1397/02/30
289 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 73 73 73 1397/05/19
290 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 35 35 35 1397/02/30
291 لادی راکی ن راک ست لادی گیزیا 58 60 60 1397/03/12
292 گل آی نور م بوکی تو آی نور 47 47 47 1397/05/17
293 بادبانو م بد ازآی وانابی گل گل آلیا 35 35 35 1397/02/30
294 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 38 38 38 1397/05/17
295 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 35 35 35 1397/04/16
296 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 80 80 75 1397/03/01
297 کوئین م کامانگراند بهارجان 44 44 44 1397/05/26
298 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 48 48 48 1397/05/17
299 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 36 35 35 1397/05/16
300 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 35 35 35 1397/03/08
301 لیندا م هیلددنسر نسرین 35 35 35 1397/02/31
302 لابرادور م نیوجرسی ماهان قرق 42 42 42 1397/05/26
303 نازبانو م مناضل لیلی 35 35 35 1397/05/08
304 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 35 35 35 1397/03/08
305 ضد تری م اسپشیال باند آهو 45 50 50 1397/05/17
306 خان محل ن پایدار خانم طلا 35 35 35 1397/04/12
307 نورآی م بوکی تو گل مایه 56 56 56 1397/05/20
308 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 50 50 50 1397/05/23
309 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 48 48 48 1397/05/17
310 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 35 35 35 1397/03/12
311 مایا گل م لاودگاس الیندا 50 50 50 1397/05/17
312 پارما ن بوکی تو شاراپووا 45 45 45 1397/05/17
313 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 54 54 54 1397/05/26
314 شسلی وا م تاواش سویتا 48 48 48 1397/05/23
315 جیران صحرا م والاس بازصحرا 47 47 47 1397/06/02
316 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 35 35 35 1397/03/08
317 راک استار ن راک ست تک استار 51 51 51 1397/05/26
318 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 56 56 56 1397/06/02
319 دانور ن هیلددنسر گلد فیور 35 35 35 1397/05/19