کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 110 110 110 1397/02/31
2 هیوا2 م تاپ اسپید صاحب جمال 35 35 35 1397/07/14
3 ریمن ن آگوگ نسیم 70 70 70 1397/09/24
4 بای بای ن مای جوی 22بهمن 128 128 128 1397/10/22
5 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 113 113 113 1397/02/31
6 ایزامر ن مربوش ایزابل 68 68 68 1397/06/31
7 آی هان ن مای جوی الگانس 65 70 75 1397/03/09
8 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 115 117 120 1397/02/31
9 گل بالام م یاشیل گل دانه 40 40 40 1397/07/28
10 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 104 104 104 1397/10/22
11 بروسا ن تاواش کاندولیزا 68 68 68 1397/03/09
12 ریوبندر ن القاسی آرچر 103 103 103 1397/06/24
13 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 96 96 96 1397/06/24
14 ساواش ن تاواش سرسام 85 85 97 1397/02/31
15 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 40 40 40 1397/05/17
16 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 60 60 60 1397/07/07
17 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 59 59 59 1397/10/15
18 فیروزه م مای جوی یکتا 62 62 57 1397/02/31
19 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 58 58 58 1397/10/22
20 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 90 90 90 1397/05/16
21 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 76 76 76 1397/05/16
22 ترکمن استوری ن بلی ریور دازالماس 90 90 90 1397/05/16
23 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 88 88 88 1397/05/16
24 گالان ن راک ست شادناز 80 80 80 1397/10/08
25 پاکی رو ن القاسی آی نور 45 45 45 1397/05/17
26 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 84 84 84 1397/05/16
27 هیستوریا ن مای جوی دلار 65 65 61 1397/02/31
28 مهگل م آگوگ مهسا 90 90 100 1397/02/31
29 آی سارا م بوکیتو آی مایام 68 68 68 1397/03/09
30 کاستینو ن آگوگ دبورا 47 47 47 1397/08/19
31 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 81 81 81 1397/05/16
32 آرای م آگوگ امپلیو 72 72 78 1397/02/31
33 دازبهار م القاسی زبیده 74 74 74 1397/05/19
34 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 72 72 72 1397/05/19
35 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/07/19
36 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 71 71 74 1397/02/30
37 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 129 129 129 1397/07/28
38 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 35 35 35 1397/03/12
39 برند ن سامردولدرومز خوشکل 101 101 106 1397/09/24
40 وابل ن پایدار درنام 55 59 62 1397/05/20
41 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 85 85 85 1397/05/16
42 چه گوارا ن القاسی نازفر 75 75 90 1397/02/30
43 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 68 68 68 1397/09/24
44 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 64 69 74 1397/02/30
45 نان آور ن ایرامینم برایت مون 45 45 45 1397/05/17
46 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 82 82 82 1397/05/16
47 شاه سوین م القاسی استارناز 61 61 61 1397/02/30
48 آل ویوا ن المرام ویواسروین 95 95 95 1397/06/18
49 مشکل ن تاواش داز ایلیم 107 107 107 1397/09/10
50 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 76 76 76 1397/05/23
51 پلایت هورس ن رومن آرت دسپینا 91 91 91 1397/05/16
52 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 116 116 116 1397/09/24
53 طوبی ن اسپشیال باند هایده 77 77 77 1397/08/19
54 دراگل م پوملاتو دلار 69 69 69 1397/10/01
55 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 78 78 78 1397/07/21
56 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 74 74 74 1397/05/19
57 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 106 106 106 1397/10/01
58 آن دوای م پایدار اورمیلا 40 40 40 1397/03/12
59 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1397/10/29
60 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 115 120 120 1397/09/24
61 راحیل م القاسی افرودیت 47 47 47 1397/05/19
62 اگتروس م آگوگ تروستکا 70 82 82 1397/05/19
63 کلیپر م پوملاتو میترا 64 64 64 1397/09/03
64 وی وی تو م پوملاتو وی وین 78 78 78 1397/05/23
65 آزالیا م لهن گرین آی سل 67 67 62 1397/03/09
66 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 53 53 53 1397/03/12
67 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 85 85 85 1397/09/10
68 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 75 75 75 1397/05/19
69 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 51 51 51 1397/05/17
70 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 108 108 102 1397/02/31
71 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 80 80 80 1397/02/30
72 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 69 69 69 1397/05/19
73 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 41 41 41 1397/03/12
74 خوش خوش ن ایرامینم آهو 67 67 67 1397/03/09
75 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 110 110 105 1397/05/16
76 المینا م سامردولدرومز المیرا 60 60 60 1397/06/02
77 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 56 56 50 1397/03/08
78 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 90 90 90 1397/08/26
79 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 75 75 75 1397/10/22
80 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 96 96 96 1397/10/29
81 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 100 100 100 1397/10/29
82 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 71 71 76 1397/09/24
83 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 79 79 82 1397/07/19
84 آکام ن کینگ او دسان کبری 114 114 114 1397/10/01
85 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 90 90 90 1397/07/19
86 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 79 79 79 1397/02/31
87 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 74 74 74 1397/09/24
88 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 94 94 94 1397/10/29
89 وننو م الوسیوترادر سیگل 56 56 49 1397/05/20
90 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 61 61 61 1397/10/22
91 توتوی م مای جوی السا 35 35 35 1397/03/08
92 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 44 44 44 1397/02/30
93 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 64 64 64 1397/09/03
94 روجیک ن کینگ او دسان جینو 56 56 56 1397/10/16
95 ایل هان ن ایرامینم پروانه 80 80 90 1397/05/17
96 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 62 62 62 1397/03/12
97 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 84 84 84 1397/05/16
98 آروشا م دویل مون دلفینیوم 68 68 63 1397/02/31
99 دازثمر م پوملاتو دازبانو 66 66 62 1397/03/09
100 مبارک ن الوسیوترادر راشل 82 82 82 1397/05/16
101 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 55 55 55 1397/10/22
102 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 46 46 46 1397/10/16
103 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 94 94 94 1397/10/15
104 تایفون ن مای جوی اورتینا 75 75 70 1397/05/23
105 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 72 72 72 1397/05/23
106 آرشا ن آگوگ یولیا 90 90 90 1397/09/24
107 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 69 74 81 1397/02/30
108 گل بوته م مای جوی پری وش 77 77 77 1397/05/19
109 آلتن کارا م تاواش تپش 65 65 65 1397/03/09
110 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 71 71 71 1397/05/19
111 شهرزاد م پوملاتو گل مینا 58 58 58 1397/05/19
112 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/10/16
113 وای وای ن المرام نازعارفه 70 70 70 1397/06/02
114 رونین سروین ن آگوگ ماهرخ 100 100 100 1397/04/12
115 تریتا م متوهج چیوا 60 63 68 1397/03/08
116 دربی ن پایدار سکرت تیا 40 40 40 1397/10/15
117 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 89 89 89 1397/05/16
118 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 98 98 98 1397/09/10
119 آی سیس م دارنل پال مری 53 58 63 1397/02/30
120 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 59 62 66 1397/03/12
121 نازسینا م ایرامینم بیانکا 45 45 45 1397/03/12
122 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/10/16
123 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 69 69 69 1397/05/19
124 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 75 75 75 1397/05/19
125 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 38 38 38 1397/05/17
126 پرسا م ایرامینم ایرن 72 72 78 1397/05/19
127 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 54 54 54 1397/03/08
128 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 55 55 55 1397/04/16
129 سیتارا م سیتی لیدر تارا 60 60 60 1397/10/22
130 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 55 55 55 1397/09/24
131 مینوسا م کینگ او دسان مینو 45 45 50 1397/05/17
132 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1397/10/29
133 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 86 86 86 1397/10/15
134 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 87 87 87 1397/09/24
135 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 70 70 70 1397/09/10
136 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 74 74 74 1397/10/22
137 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 55 55 55 1397/03/08
138 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 73 73 73 1397/10/22
139 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 65 65 65 1397/05/23
140 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 45 45 45 1397/03/12
141 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 67 62 57 1397/02/30
142 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 51 51 51 1397/03/12
143 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 54 54 54 1397/05/19
144 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 70 70 70 1397/08/13
145 کلاتین ن جانادل عالم جهان 35 35 35 1397/03/12
146 تیکا م مای جوی پری وش 60 60 60 1397/10/15
147 اسکای لاو م لاودگاس البر 70 70 70 1397/02/30
148 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 103 103 103 1397/10/29
149 آیدا م پرشین دریم برایت مون 35 35 35 1397/03/12
150 نیلگون ن ابوریجینی گل بیتا 35 35 35 1397/02/31
151 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 100 100 100 1397/10/15
152 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 60 60 60 1397/07/19
153 شروین ن مای جوی نسیم 40 40 40 1397/03/12
154 گل زیبا م ریوسان پاریس 48 48 48 1397/02/30
155 خان نواز ن مای جوی زنبق 40 40 40 1397/05/17
156 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 69 69 69 1397/10/08
157 جیران م پرشین دریم شایلی 63 63 63 1397/10/22
158 ناناز م لهن گرین ارازگل 37 37 37 1397/05/26
159 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 54 54 54 1397/10/16
160 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 51 51 51 1397/09/03
161 ماکان م والاس ساقی 103 103 103 1397/10/29
162 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 78 78 78 1397/10/22
163 لندی ن والاس مهاسانا 111 111 111 1397/10/01
164 شلیک ن دارنل بنفشه 79 79 79 1397/05/19
165 چکامه م تاواش روزالین 40 40 40 1397/10/22
166 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 68 68 68 1397/09/24
167 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 91 91 91 1397/05/16
168 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 70 70 70 1397/08/26
169 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 82 77 72 1397/02/30
170 جانام م مای جوی سونی دور 84 84 84 1397/10/08
171 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 60 55 50 1397/02/30
172 شنگول م بوکیتو یادگار قهرمان 64 64 63 1397/02/31
173 جانان م لهن گرین پرستو 35 35 35 1397/02/30
174 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/10/08
175 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 68 68 68 1397/10/16
176 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 118 118 118 1397/02/31
177 گل نسیم م لهن گرین نسیم 62 62 62 1397/10/15
178 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 48 48 48 1397/09/10
179 انجوی ن مای جوی جردن 68 68 68 1397/08/26
180 فریدا م سیتی لیدر سلویه 60 60 60 1397/05/23
181 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 45 45 45 1397/07/28
182 فرنیاز م هکتور ژاندارک 40 40 40 1397/03/12
183 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 48 48 48 1397/09/10
184 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 71 71 71 1397/10/22
185 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 82 82 88 1397/02/31
186 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 83 83 83 1397/08/19
187 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 63 63 63 1397/09/16
188 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 92 92 92 1397/10/01
189 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 50 1397/10/01
190 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 35 35 35 1397/02/30
191 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 65 65 65 1397/10/22
192 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 61 61 61 1397/05/20
193 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 44 44 44 1397/08/19
194 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/10/08
195 فرانه م جانادل فرانک 42 42 42 1397/05/19
196 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 50 50 45 1397/05/19
197 گیورگی ن تاواش خواری 72 72 72 1397/08/26
198 آیهان 2 ن پایدار اولترا 67 67 67 1397/06/02
199 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 59 59 59 1397/09/10
200 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 35 35 35 1397/03/08
201 آی سیلا م مناضل نازتاتارعلیا 50 50 50 1397/05/20
202 آتام ن لهن گرین شیرمایه 57 57 57 1397/05/20
203 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/05/23
204 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 130 130 130 1397/10/01
205 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 102 102 102 1397/05/16
206 گلسا م گلداسفینکس مهسا 65 65 65 1397/10/22
207 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 71 71 71 1397/10/15
208 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 77 77 77 1397/06/02
209 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 73 73 73 1397/06/02
210 اریس م پرایوت اجندا حیران 80 80 80 1397/10/22
211 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 56 56 56 1397/09/24
212 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 45 45 45 1397/10/16
213 ملوان ن ابوریجینی نسیم 51 51 51 1397/10/16
214 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 67 67 67 1397/10/01
215 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 35 35 35 1397/03/08
216 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 93 93 93 1397/10/08
217 ایلیا ن تاواش رادیکا 67 67 67 1397/10/15
218 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 60 60 60 1397/05/27
219 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 77 77 77 1397/10/22
220 آلتون آتا ن پایدار ساناز خانم 52 52 52 1397/07/21
221 پرگام م پوملاتو پانته آ 45 45 40 1397/02/31
222 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 72 72 76 1397/08/26
223 ایپک م المرام اسکارلت 40 40 40 1397/05/17
224 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 63 63 63 1397/10/22
225 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 58 58 58 1397/10/01
226 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 58 58 58 1397/09/16
227 بولارو ن نیوجرسی گل ساسان 47 47 47 1397/09/17
228 معرکه ن لاودگاس جی پیک 69 69 74 1397/10/22
229 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 35 35 35 1397/02/30
230 کاپوچینو ن المرام ثمر 51 51 51 1397/05/19
231 سایروس ن امپریال پرنس روزیتا 35 35 35 1397/02/30
232 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 99 99 99 1397/10/08
233 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 65 70 73 1397/03/08
234 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 79 79 84 1397/09/24
235 داگلاس ن والاس گل جهان 65 65 65 1397/10/08
236 اورگیت ن مای جوی جهان آفرین 35 35 35 1397/02/30
237 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 79 79 83 1397/05/19
238 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 48 48 48 1397/10/22
239 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 58 58 58 1397/08/06
240 طاهانور ن المرام صوفیا2 75 75 75 1397/09/24
241 نازچلنج م تریفیک چلنچ نازشیدا 44 44 44 1397/10/22
242 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 60 65 65 1397/02/31
243 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 88 88 88 1397/09/10
244 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 66 66 60 1397/07/14
245 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 45 45 45 1397/05/17
246 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 56 56 56 1397/10/22
247 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 50 50 50 1397/08/19
248 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 56 56 56 1397/05/20
249 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 53 53 53 1397/09/03
250 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 111 111 116 1397/09/24
251 کورلین ن مای جوی الیکا 81 81 81 1397/10/01
252 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/09/10
253 تیزاب صحرا ن مربوش دل سان 46 46 46 1397/06/02
254 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 75 75 75 1397/09/10
255 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 81 81 81 1397/10/22
256 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 51 51 51 1397/10/22
257 آی وکس م مای جوی آی آرا 54 54 54 1397/05/20
258 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 35 35 35 1397/03/08
259 دنیلا م اسپشیال باند میترا 69 69 69 1397/10/22
260 سامین ن تاواش گل وین 90 90 90 1397/10/15
261 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 50 50 50 1397/10/22
262 لبخند2 م پایدار بوسه 51 51 51 1397/03/08
263 سام ن تاواش پیشرو 73 73 73 1397/06/02
264 بای بای ناز م مای جوی نادیا 44 44 44 1397/10/22
265 اختاپوس ن پایدار دلشادگل 55 55 55 1397/03/12
266 انفجار ن لهن گرین گل سما 35 35 35 1397/10/22
267 لادی هانی ن جانادل هانیه 55 55 55 1397/10/22
268 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 60 60 60 1397/07/21
269 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 61 61 61 1397/06/02
270 آژدر ن تاواش سیلوانا 72 72 72 1397/08/13
271 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 49 49 49 1397/10/22
272 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 51 51 51 1397/10/22
273 لان زا ن لاودگاس غنچه 69 69 69 1397/09/24
274 باب جوی ن مربوش آرامه 62 62 62 1397/02/30
275 کارا دل ن جانادل کاری ماما 67 67 67 1397/06/02
276 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 67 67 67 1397/09/03
277 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 62 62 62 1397/05/20
278 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 79 79 79 1397/10/08
279 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 51 51 51 1397/08/19
280 عروسک م نیوجرسی برق آسا 46 46 46 1397/09/17
281 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 61 61 61 1397/05/20
282 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 73 73 73 1397/07/22
283 به سیما ن لهن گرین نسیما 58 58 58 1397/05/20
284 تاسارا م لهن گرین فراری 60 60 60 1397/09/10
285 والا2 ن مای جوی مونالیزا 47 47 47 1397/10/22
286 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 75 75 75 1397/09/10
287 سی کاس ن پایدار صایدجان 37 37 37 1397/10/15
288 فریا م سیتی لیدر فرانک 66 66 66 1397/10/01
289 آرتمن پرویز ن ریو اسمارت زرین گل هیوه چی 35 35 35 1397/02/30
290 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 74 74 74 1397/08/13
291 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 35 35 35 1397/02/30
292 گل آی نور م بوکی تو آی نور 60 60 60 1397/10/16
293 بادبانو م بد ازآی وانابی گل گل آلیا 35 35 35 1397/02/30
294 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 45 45 45 1397/07/07
295 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 38 38 38 1397/05/17
296 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 43 43 43 1397/10/22
297 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 90 90 90 1397/10/01
298 کوئین م کامانگراند بهارجان 44 44 44 1397/05/26
299 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 63 63 63 1397/10/15
300 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 35 35 35 1397/03/08
301 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 35 35 35 1397/03/08
302 نورآی م بوکی تو گل مایه 65 65 65 1397/09/24
303 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 54 54 54 1397/10/16
304 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 35 35 35 1397/03/12
305 مایا گل م لاودگاس الیندا 50 50 50 1397/05/17
306 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1397/10/08
307 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 55 55 55 1397/10/22
308 شسلی وا م تاواش سویتا 46 46 46 1397/10/01
309 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 47 47 47 1397/09/17
310 راک استار ن راک ست تک استار 61 61 61 1397/10/01
311 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 64 64 64 1397/10/16
312 دانور ن هیلددنسر گلد فیور 35 35 35 1397/05/19
313 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 67 67 67 1397/10/22
314 مونامو م اسپشیال باند وین نایس 65 65 65 1397/10/08
315 ناز نازنین م راک ست نازنین 2 38 38 38 1397/10/22
316 پرویزخان ن لهن گرین سلطان بانو2 44 44 44 1397/10/22