کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 110 110 110 1397/02/31
2 هیوا2 م تاپ اسپید صاحب جمال 35 35 35 1397/07/14
3 بای بای ن مای جوی 22بهمن 129 129 129 1397/07/28
4 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 113 113 113 1397/02/31
5 ایزامر ن مربوش ایزابل 68 68 68 1397/06/31
6 آی هان ن مای جوی الگانس 65 70 75 1397/03/09
7 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 115 117 120 1397/02/31
8 گل بالام م یاشیل گل دانه 40 40 40 1397/07/28
9 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 107 107 107 1397/05/16
10 بروسا ن تاواش کاندولیزا 68 68 68 1397/03/09
11 ریوبندر ن القاسی آرچر 103 103 103 1397/06/24
12 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 96 96 96 1397/06/24
13 ساواش ن تاواش سرسام 85 85 97 1397/02/31
14 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 40 40 40 1397/05/17
15 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 60 60 60 1397/07/07
16 گلنازکیا م پوملاتو الیاس 68 68 68 1397/06/24
17 فیروزه م مای جوی یکتا 62 62 57 1397/02/31
18 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 90 90 90 1397/05/16
19 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 76 76 76 1397/05/16
20 ترکمن استوری ن بلی ریور دازالماس 90 90 90 1397/05/16
21 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 88 88 88 1397/05/16
22 پاکی رو ن القاسی آی نور 45 45 45 1397/05/17
23 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 84 84 84 1397/05/16
24 هیستوریا ن مای جوی دلار 65 65 61 1397/02/31
25 مهگل م آگوگ مهسا 90 90 100 1397/02/31
26 آی سارا م بوکیتو آی مایام 68 68 68 1397/03/09
27 کاستینو ن آگوگ دبورا 47 47 47 1397/08/19
28 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 81 81 81 1397/05/16
29 آرای م آگوگ امپلیو 72 72 78 1397/02/31
30 دازبهار م القاسی زبیده 74 74 74 1397/05/19
31 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 72 72 72 1397/05/19
32 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 73 73 78 1397/07/19
33 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 71 71 74 1397/02/30
34 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 129 129 129 1397/07/28
35 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 35 35 35 1397/03/12
36 برند ن سامردولدرومز خوشکل 80 85 95 1397/07/19
37 وابل ن پایدار درنام 55 59 62 1397/05/20
38 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 85 85 85 1397/05/16
39 چه گوارا ن القاسی نازفر 75 75 90 1397/02/30
40 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 74 74 74 1397/06/02
41 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 64 69 74 1397/02/30
42 نان آور ن ایرامینم برایت مون 45 45 45 1397/05/17
43 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 82 82 82 1397/05/16
44 شاه سوین م القاسی استارناز 61 61 61 1397/02/30
45 آل ویوا ن المرام ویواسروین 95 95 95 1397/06/18
46 مشکل ن تاواش داز ایلیم 103 103 103 1397/08/12
47 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 76 76 76 1397/05/23
48 پلایت هورس ن رومن آرت دسپینا 91 91 91 1397/05/16
49 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 116 116 116 1397/07/28
50 طوبی ن اسپشیال باند هایده 77 77 77 1397/08/19
51 دراگل م پوملاتو دلار 80 75 70 1397/05/23
52 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 78 78 78 1397/07/21
53 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 74 74 74 1397/05/19
54 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 106 106 106 1397/07/28
55 آن دوای م پایدار اورمیلا 40 40 40 1397/03/12
56 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 90 90 90 1397/05/16
57 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 115 120 120 1397/06/31
58 راحیل م القاسی افرودیت 47 47 47 1397/05/19
59 اگتروس م آگوگ تروستکا 70 82 82 1397/05/19
60 کلیپر م پوملاتو میترا 68 68 68 1397/08/07
61 وی وی تو م پوملاتو وی وین 78 78 78 1397/05/23
62 آزالیا م لهن گرین آی سل 67 67 62 1397/03/09
63 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 53 53 53 1397/03/12
64 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 75 75 75 1397/05/19
65 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 51 51 51 1397/05/17
66 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 108 108 102 1397/02/31
67 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 80 80 80 1397/02/30
68 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 69 69 69 1397/05/19
69 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 41 41 41 1397/03/12
70 خوش خوش ن ایرامینم آهو 67 67 67 1397/03/09
71 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 110 110 105 1397/05/16
72 المینا م سامردولدرومز المیرا 60 60 60 1397/06/02
73 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 56 56 50 1397/03/08
74 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 97 97 97 1397/08/12
75 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 89 89 89 1397/08/12
76 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 95 95 95 1397/05/16
77 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 111 111 111 1397/05/16
78 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 77 77 77 1397/08/19
79 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 79 79 82 1397/07/19
80 آکام ن کینگ او دسان کبری 117 117 117 1397/07/28
81 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 90 90 90 1397/07/19
82 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 79 79 79 1397/02/31
83 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 80 80 80 1397/07/19
84 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 93 93 93 1397/02/31
85 وننو م الوسیوترادر سیگل 56 56 49 1397/05/20
86 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 58 58 58 1397/08/19
87 توتوی م مای جوی السا 35 35 35 1397/03/08
88 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 44 44 44 1397/02/30
89 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 66 66 66 1397/08/13
90 روجیک ن کینگ او دسان جینو 61 61 61 1397/08/12
91 ایل هان ن ایرامینم پروانه 80 80 90 1397/05/17
92 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 62 62 62 1397/03/12
93 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 84 84 84 1397/05/16
94 آروشا م دویل مون دلفینیوم 68 68 63 1397/02/31
95 دازثمر م پوملاتو دازبانو 66 66 62 1397/03/09
96 مبارک ن الوسیوترادر راشل 82 82 82 1397/05/16
97 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 55 57 62 1397/03/12
98 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 81 81 81 1397/05/26
99 تایفون ن مای جوی اورتینا 75 75 70 1397/05/23
100 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 72 72 72 1397/05/23
101 آرشا ن آگوگ یولیا 83 83 83 1397/08/19
102 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 69 74 81 1397/02/30
103 گل بوته م مای جوی پری وش 77 77 77 1397/05/19
104 آلتن کارا م تاواش تپش 65 65 65 1397/03/09
105 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 71 71 71 1397/05/19
106 شهرزاد م پوملاتو گل مینا 58 58 58 1397/05/19
107 بای کال ن چکیت نورمایه 43 43 43 1397/05/17
108 وای وای ن المرام نازعارفه 70 70 70 1397/06/02
109 رونین سروین ن آگوگ ماهرخ 100 100 100 1397/04/12
110 تریتا م متوهج چیوا 60 63 68 1397/03/08
111 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 89 89 89 1397/05/16
112 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 103 103 103 1397/06/31
113 آی سیس م دارنل پال مری 53 58 63 1397/02/30
114 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 59 62 66 1397/03/12
115 نازسینا م ایرامینم بیانکا 45 45 45 1397/03/12
116 شوقی م پوملاتو دیبا 38 38 38 1397/08/19
117 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 69 69 69 1397/05/19
118 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 75 75 75 1397/05/19
119 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 38 38 38 1397/05/17
120 پرسا م ایرامینم ایرن 72 72 78 1397/05/19
121 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 54 54 54 1397/03/08
122 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 55 55 55 1397/04/16
123 سیتارا م سیتی لیدر تارا 60 60 60 1397/03/12
124 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 56 56 56 1397/08/12
125 مینوسا م کینگ او دسان مینو 45 45 50 1397/05/17
126 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 90 90 90 1397/08/19
127 زیبای گنبد م مای جوی فریال صبا 80 80 80 1397/05/16
128 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 95 95 95 1397/07/28
129 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 66 66 66 1397/08/19
130 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 68 68 68 1397/05/26
131 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 55 55 55 1397/03/08
132 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 60 60 60 1397/04/16
133 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 65 65 65 1397/05/23
134 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 45 45 45 1397/03/12
135 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 67 62 57 1397/02/30
136 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 51 51 51 1397/03/12
137 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 54 54 54 1397/05/19
138 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 70 70 70 1397/08/13
139 کلاتین ن جانادل عالم جهان 35 35 35 1397/03/12
140 تیکا م مای جوی پری وش 62 62 62 1397/05/20
141 اسکای لاو م لاودگاس البر 70 70 70 1397/02/30
142 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 88 88 88 1397/08/19
143 آیدا م پرشین دریم برایت مون 35 35 35 1397/03/12
144 نیلگون ن ابوریجینی گل بیتا 35 35 35 1397/02/31
145 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 92 92 92 1397/07/28
146 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 60 60 60 1397/07/19
147 شروین ن مای جوی نسیم 40 40 40 1397/03/12
148 گل زیبا م ریوسان پاریس 48 48 48 1397/02/30
149 خان نواز ن مای جوی زنبق 40 40 40 1397/05/17
150 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 74 74 74 1397/08/19
151 جیران م پرشین دریم شایلی 74 74 74 1397/06/31
152 ناناز م لهن گرین ارازگل 37 37 37 1397/05/26
153 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 62 62 62 1397/06/02
154 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 51 51 56 1397/07/28
155 ماکان م والاس ساقی 96 96 96 1397/08/12
156 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 68 68 68 1397/08/19
157 لندی ن والاس مهاسانا 105 105 105 1397/08/12
158 شلیک ن دارنل بنفشه 79 79 79 1397/05/19
159 چکامه م تاواش روزالین 42 42 42 1397/05/17
160 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 68 68 68 1397/08/19
161 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 91 91 91 1397/05/16
162 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 70 70 70 1397/08/13
163 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 82 77 72 1397/02/30
164 جانام م مای جوی سونی دور 79 79 79 1397/08/19
165 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 60 55 50 1397/02/30
166 شنگول م بوکیتو یادگار قهرمان 64 64 63 1397/02/31
167 جانان م لهن گرین پرستو 35 35 35 1397/02/30
168 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 72 72 72 1397/05/18
169 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 51 51 51 1397/05/20
170 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 118 118 118 1397/02/31
171 گل نسیم م لهن گرین نسیم 65 65 70 1397/08/19
172 انجوی ن مای جوی جردن 69 69 69 1397/08/19
173 فریدا م سیتی لیدر سلویه 60 60 60 1397/05/23
174 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 45 45 45 1397/07/28
175 فرنیاز م هکتور ژاندارک 40 40 40 1397/03/12
176 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 54 54 54 1397/08/12
177 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 82 82 88 1397/02/31
178 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 83 83 83 1397/08/19
179 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 72 72 72 1397/07/14
180 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 88 88 88 1397/08/12
181 هاکان ن لاودگاس درنام 50 50 50 1397/05/17
182 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 35 35 35 1397/02/30
183 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 58 58 58 1397/08/06
184 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 61 61 61 1397/05/20
185 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 44 44 44 1397/08/19
186 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 85 85 85 1397/08/12
187 فرانه م جانادل فرانک 42 42 42 1397/05/19
188 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 50 50 45 1397/05/19
189 گیورگی ن تاواش خواری 69 69 69 1397/08/19
190 آیهان 2 ن پایدار اولترا 67 67 67 1397/06/02
191 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 35 35 35 1397/03/08
192 آی سیلا م مناضل نازتاتارعلیا 50 50 50 1397/05/20
193 آتام ن لهن گرین شیرمایه 57 57 57 1397/05/20
194 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 98 98 98 1397/05/23
195 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 130 130 130 1397/06/31
196 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 102 102 102 1397/05/16
197 گلسا م گلداسفینکس مهسا 67 67 67 1397/08/19
198 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 72 72 72 1397/08/13
199 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 77 77 77 1397/06/02
200 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 73 73 73 1397/06/02
201 اریس م پرایوت اجندا حیران 61 61 61 1397/07/28
202 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 64 64 64 1397/06/02
203 ملوان ن ابوریجینی نسیم 48 48 48 1397/08/12
204 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 67 67 67 1397/08/17
205 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 35 35 35 1397/03/08
206 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 90 90 90 1397/06/07
207 ایلیا ن تاواش رادیکا 60 64 68 1397/02/30
208 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 60 60 60 1397/05/27
209 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 68 68 63 1397/05/23
210 آلتون آتا ن پایدار ساناز خانم 52 52 52 1397/07/21
211 پرگام م پوملاتو پانته آ 45 45 40 1397/02/31
212 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 68 72 76 1397/05/23
213 ایپک م المرام اسکارلت 40 40 40 1397/05/17
214 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 56 56 56 1397/07/28
215 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 63 63 63 1397/08/19
216 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 64 60 60 1397/05/23
217 معرکه ن لاودگاس جی پیک 63 65 70 1397/03/08
218 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 35 35 35 1397/02/30
219 کاپوچینو ن المرام ثمر 51 51 51 1397/05/19
220 سایروس ن امپریال پرنس روزیتا 35 35 35 1397/02/30
221 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 89 89 89 1397/07/19
222 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 65 70 73 1397/03/08
223 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 73 73 73 1397/08/12
224 داگلاس ن والاس گل جهان 65 70 75 1397/06/06
225 اورگیت ن مای جوی جهان آفرین 35 35 35 1397/02/30
226 چشم انداز م مربوش الیکا 36 36 36 1397/05/26
227 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 79 79 83 1397/05/19
228 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 35 35 35 1397/03/12
229 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 55 55 55 1397/05/17
230 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 58 58 58 1397/08/06
231 طاهانور ن المرام صوفیا2 66 66 66 1397/07/21
232 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 60 65 65 1397/02/31
233 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 85 85 85 1397/05/17
234 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 66 66 60 1397/07/14
235 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 45 45 45 1397/05/17
236 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 56 56 56 1397/05/20
237 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 50 50 50 1397/08/19
238 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 56 56 56 1397/05/20
239 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 56 56 56 1397/08/19
240 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 91 96 101 1397/08/18
241 کورلین ن مای جوی الیکا 86 86 86 1397/08/19
242 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 60 60 60 1397/03/12
243 تیزاب صحرا ن مربوش دل سان 46 46 46 1397/06/02
244 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 74 74 74 1397/05/20
245 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 65 65 65 1397/08/06
246 آی وکس م مای جوی آی آرا 54 54 54 1397/05/20
247 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 35 35 35 1397/03/08
248 دنیلا م اسپشیال باند میترا 63 61 59 1397/08/19
249 سامین ن تاواش گل وین 79 79 79 1397/07/28
250 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 35 35 35 1397/02/30
251 لبخند2 م پایدار بوسه 51 51 51 1397/03/08
252 سام ن تاواش پیشرو 73 73 73 1397/06/02
253 بای بای ناز م مای جوی نادیا 35 35 35 1397/04/16
254 اختاپوس ن پایدار دلشادگل 55 55 55 1397/03/12
255 انفجار ن لهن گرین گل سما 35 35 35 1397/02/31
256 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 60 60 60 1397/07/21
257 ساقه م گلداسفینکس ایرن 52 52 52 1397/05/20
258 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 61 61 61 1397/06/02
259 آژدر ن تاواش سیلوانا 72 72 72 1397/08/13
260 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 52 52 52 1397/08/19
261 لان زا ن لاودگاس غنچه 69 69 69 1397/08/19
262 باب جوی ن مربوش آرامه 62 62 62 1397/02/30
263 کارا دل ن جانادل کاری ماما 67 67 67 1397/06/02
264 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 70 70 70 1397/08/06
265 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 62 62 62 1397/05/20
266 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 81 81 81 1397/08/19
267 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 51 51 51 1397/08/19
268 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 57 57 57 1397/06/02
269 آس افغان م القاسی گل بهارک 35 35 35 1397/03/12
270 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 61 61 61 1397/05/20
271 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 73 73 73 1397/07/22
272 به سیما ن لهن گرین نسیما 58 58 58 1397/05/20
273 تاسارا م لهن گرین فراری 56 56 56 1397/08/12
274 والا2 ن مای جوی مونالیزا 45 45 45 1397/07/28
275 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 61 61 61 1397/08/19
276 سی کاس ن پایدار صایدجان 46 46 46 1397/05/17
277 فریا م سیتی لیدر فرانک 56 56 56 1397/05/20
278 آرتمن پرویز ن ریو اسمارت زرین گل هیوه چی 35 35 35 1397/02/30
279 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 74 74 74 1397/08/13
280 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 35 35 35 1397/02/30
281 لادی راکی ن راک ست لادی گیزیا 58 60 60 1397/03/12
282 بادبانو م بد ازآی وانابی گل گل آلیا 35 35 35 1397/02/30
283 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 45 45 45 1397/07/07
284 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 38 38 38 1397/05/17
285 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 80 80 75 1397/03/01
286 کوئین م کامانگراند بهارجان 44 44 44 1397/05/26
287 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 48 48 48 1397/05/17
288 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 35 35 35 1397/03/08
289 لیندا م هیلددنسر نسرین 35 35 35 1397/02/31
290 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 35 35 35 1397/03/08
291 ضد تری م اسپشیال باند آهو 45 50 50 1397/05/17
292 نورآی م بوکی تو گل مایه 52 52 52 1397/08/12
293 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 50 50 50 1397/05/23
294 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 48 48 48 1397/05/17
295 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 35 35 35 1397/03/12
296 مایا گل م لاودگاس الیندا 50 50 50 1397/05/17
297 پارما ن بوکی تو شاراپووا 45 45 45 1397/05/17
298 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 54 54 54 1397/05/26
299 شسلی وا م تاواش سویتا 48 48 48 1397/05/23
300 راک استار ن راک ست تک استار 59 59 59 1397/08/19
301 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 57 57 57 1397/08/19
302 دانور ن هیلددنسر گلد فیور 35 35 35 1397/05/19