کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 84 84 84 1397/10/08
2 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 89 89 89 1397/12/11
3 خان بولگ ن سرخوش بهاره 88 88 88 1397/10/08
4 غنج اسن ن یلقوش گلالک 106 106 106 1397/12/25
5 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/12/25
6 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/12/25
7 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 103 103 103 1397/12/11
8 یادگار سیناخ ن سیناخ آلتین آی گز 73 73 73 1397/12/04
9 یل فام ن یلقوش فایر هورس 79 79 79 1397/12/25
10 عجب شیر ن آذرگون کهربا 98 98 98 1397/12/25
11 گز باشی ن دلشاد شمشاد 103 103 103 1397/11/06
12 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 87 87 87 1397/11/06
13 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 74 74 74 1397/10/22
14 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 62 62 62 1397/09/10
15 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 93 93 93 1397/12/11
16 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 98 98 98 1397/12/11
17 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 61 61 61 1397/11/27
18 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 58 58 58 1397/10/15
19 شادکام ن طاغن شادلیق 81 81 81 1397/12/04
20 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 66 66 66 1397/11/27
21 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 90 90 90 1397/12/25
22 صوفیلا سرمدی م آرش درویش صوفیا 60 60 60 1397/10/15
23 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 64 64 64 1397/11/27
24 جواهر مهران م کارایل گنجینه سنگ سار 68 68 68 1397/10/15
25 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/12/11
26 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 58 58 58 1397/11/27
27 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 93 93 93 1397/12/25
28 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 79 79 79 1397/10/22
29 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 84 84 84 1397/12/04
30 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 74 74 74 1397/12/04
31 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 80 80 80 1397/12/25
32 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 69 69 69 1397/11/27
33 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 90 90 90 1397/09/10
34 آلمازمهرپور م یلقوش مارال 39 55 55 55 1397/11/27
35 ملیله م آمیگو عروس 63 63 63 1397/11/27
36 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 53 53 53 1397/10/15
37 دادلی گراش ن بارال خوش قدم 65 65 65 1397/11/27
38 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 68 68 68 1397/12/04
39 یوناتان رحیم ن کارایل شیدا 66 66 66 1397/11/27
40 ملایم م طاغن آل سقرقویی دره 70 70 70 1397/12/25
41 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 69 69 69 1397/12/25
42 عالم شاد بازرگان ن سنان خان صحرا گزل 67 67 67 1397/12/25
43 پویا مختومقلی ن آلتن بای پرستو 55 55 55 1397/11/20
44 پویان مختومقلی ن آرش یگانه ایل آی 58 58 58 1397/11/27
45 گل یار جاهد م یلقوش گلالک 78 78 78 1397/12/25
46 تکین 2 ن شایان طلا2 آی تکین یکه صعود 76 76 76 1397/12/25
47 بیارامین ن یانارداغ قره حسرت زمان 65 65 65 1397/12/25
48 سایروس قیدار ن فایتر هورس سارا 59 59 59 1397/10/15
49 پیکاسو مختومقلی ن آرش یگانه یادگار حبیب 87 87 87 1397/12/11
50 آرکا ن طاغن دل آهو 87 87 87 1397/12/25
51 گدر سن سجادی ن دلشاد قره گلوله 71 71 71 1397/12/18
52 یل شاد ن یلقوش شادلیق 68 68 68 1397/12/25
53 نسیم قیداری م خوش سقر بارانی ایناز 61 61 61 1397/08/26
54 جواهر میر م دلدل2 پریشاد 72 72 72 1397/12/18
55 سارینا خرقان م دلدل2 سمندر 71 71 71 1397/12/25
56 سردار سخاوی ن دلدل2 دلبرسخاوی 81 81 81 1397/12/25
57 خرم سلطان م گونش گل یسیرگچن 80 80 80 1397/12/18
58 درقوش دزقی ن طاغن آق قوش 72 72 72 1397/12/18