کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 شدو ن قیصر شمشاد 78 78 78 1397/07/21
2 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 85 85 85 1397/07/21
3 خان بولگ ن سرخوش بهاره 92 92 92 1397/05/13
4 مارقوش قره تپه ن قزل یلدز یلدرم قره تپه 35 35 35 1397/05/02
5 غنج اسن ن یلقوش گلالک 100 100 100 1397/05/17
6 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/05/17
7 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/05/13
8 استاربوی2 ن شهاب رداستار 61 61 61 1397/03/08
9 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 50 50 50 1397/07/14
10 یل فام ن یلقوش فایر هورس 84 84 86 1397/07/28
11 عجب شیر ن آمیگو کهربا 86 86 86 1397/07/28
12 تک آهو ن تکه گل صحرا 43 43 43 1397/07/13
13 گز باشی ن دلشاد شمشاد 93 93 93 1397/08/12
14 بوران سنجر ن آمیگو نگار 73 73 73 1397/05/17
15 شاهو ن دلدل2 آی پارا 72 72 72 1397/05/17
16 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 82 82 87 1397/07/28
17 نیتروژن بارانی ن فایترهورس گل طاغن 61 61 61 1397/07/14
18 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 79 79 79 1397/08/12
19 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 50 50 50 1397/05/17
20 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 98 98 98 1397/05/13
21 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 94 94 94 1397/04/30
22 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 65 65 65 1397/08/12
23 سیلوراستارخجم م آلتن بای گوهر شاد گنبد 55 60 60 1397/07/14
24 استاربوی شاهین ن خان تاتار رداستار 55 55 55 1397/07/14
25 احترام دشت ناز م طلاقوش باران پور 88 88 88 1397/05/17
26 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 66 61 61 1397/07/14
27 گلدن استار م سرخوش المیلا 70 70 70 1397/07/14
28 شادکام ن طاغن شادلیق 70 70 70 1397/08/12
29 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 70 70 70 1397/08/12
30 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 80 82 87 1397/08/12
31 سایراز م سراب آیراز 45 45 45 1397/07/13
32 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 35 35 35 1397/02/31
33 صوفیلا سرمدی م آرش درویش صوفیا 60 60 60 1397/05/02
34 آریانازسرمدی ن آریاگلد گل براق 45 45 45 1397/07/14
35 بچه کولاک م کولاک طوفان 3 48 48 48 1397/07/14
36 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 75 75 70 1397/07/14
37 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/04/23
38 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 86 86 86 1397/05/17
39 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 67 67 67 1397/07/14
40 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 80 80 80 1397/08/12
41 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 66 66 66 1397/05/17
42 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 72 72 72 1397/05/17
43 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 82 82 82 1397/05/17
44 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 45 45 45 1397/07/14
45 لوتو سیاه پوش ن آمیگو الیوزا یک 50 50 50 1397/07/14
46 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 90 90 90 1397/05/13
47 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 63 63 63 1397/05/17
48 دادلی گراش ن بارال خوشقدم 50 50 50 1397/07/13
49 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 74 74 74 1397/08/12
50 سوگل مهر ن یلقوش ستاره 35 35 35 1397/07/13
51 میراث بصیر ن دلشاد شاهین گل 100 100 100 1397/04/30
52 عقاب سرخ ن سمند صدف 6 35 35 35 1397/05/17
53 گلچهره هیرکان م سنتکس گلتاج محی الدین 35 35 35 1397/07/13
54 سوسنگر م آمیگو کهربا 35 35 35 1397/04/12
55 بختم م بارال اون بگلی 40 40 40 1397/07/13
56 سناتور ن شاهین19 لیلی . 35 35 35 1397/07/13
57 تندربارال ن بارال ببرگلستان 35 35 35 1397/07/13
58 ترکمن شادگز ن آلرمن2 آی گزل گز 57 57 57 1397/07/14
59 آل سو سرمدی م گونش مادیان سفید 35 35 35 1397/07/13
60 سایروس قیدار ن فایتر هورس سارا 60 60 60 1397/07/21
61 مای را صوفیان م بارال آی تکین یکه صعود 78 78 78 1397/08/06