کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 84 84 84 1397/10/08
2 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 89 89 89 1397/12/11
3 خان بولگ ن سرخوش بهاره 88 88 88 1397/10/08
4 غنج اسن ن یلقوش گلالک 106 106 106 1397/12/25
5 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/12/25
6 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/12/25
7 مادیان طلا م بال ساید شیرات صحرا 65 65 65 1398/02/07
8 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 103 103 103 1397/12/11
9 یادگار سیناخ ن سیناخ آلتین آی گز 73 73 73 1397/12/04
10 یل فام ن یلقوش فایر هورس 79 79 79 1397/12/25
11 عجب شیر ن آذرگون کهربا 98 98 98 1397/12/25
12 گز باشی ن دلشاد شمشاد 103 103 103 1397/11/06
13 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 84 84 84 1398/02/16
14 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 74 74 74 1397/10/22
15 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 62 62 62 1397/09/10
16 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 93 93 93 1398/02/16
17 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 98 98 98 1397/12/11
18 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 61 61 61 1397/11/27
19 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 58 58 58 1397/10/15
20 شادکام ن طاغن شادلیق 81 81 81 1398/02/16
21 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 66 66 66 1397/11/27
22 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 90 90 90 1397/12/25
23 صوفیلا سرمدی م آرش درویش صوفیا 60 60 60 1397/10/15
24 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 64 64 64 1397/11/27
25 جواهر مهران م کارایل گنجینه سنگ سار 68 68 68 1397/10/15
26 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/12/11
27 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 58 58 58 1397/11/27
28 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 93 93 93 1398/02/16
29 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 79 79 79 1397/10/22
30 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 84 84 84 1398/02/16
31 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 74 74 74 1398/02/16
32 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 80 80 80 1398/02/16
33 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 69 69 69 1398/02/07
34 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 96 96 96 1398/02/16
35 آلمازمهرپور م یلقوش مارال 39 55 55 55 1397/11/27
36 ملیله م آمیگو عروس 70 70 70 1398/02/07
37 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 53 53 53 1397/10/15
38 دادلی گراش ن بارال خوش قدم 65 65 65 1397/11/27
39 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 68 68 68 1398/02/07
40 یوناتان رحیم ن کارایل شیدا 66 66 66 1397/11/27
41 ملایم م طاغن آل سقرقویی دره 70 70 70 1398/02/07
42 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 69 69 69 1397/12/25
43 عالم شاد بازرگان ن سنان خان صحرا گزل 67 67 67 1398/02/07
44 پویان مختومقلی ن آرش یگانه ایل آی 58 58 58 1397/11/27
45 گل یار جاهد م یلقوش گلالک 78 78 78 1397/12/25
46 بارش ن بایداق شاپرک اشرفیان 71 71 71 1398/02/07
47 تکین 2 ن شایان طلا2 آی تکین یکه صعود 76 76 76 1397/12/25
48 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 76 76 76 1398/02/07
49 بیارامین ن یانارداغ قره حسرت زمان 65 65 65 1398/02/07
50 سایروس قیدار ن فایتر هورس سارا 59 59 59 1397/10/15
51 پیکاسو مختومقلی ن آرش یگانه یادگار حبیب 87 87 87 1398/02/16
52 آرکا ن طاغن دل آهو 92 92 92 1398/02/16
53 گدر سن سجادی ن دلشاد قره گلوله 71 71 71 1397/12/18
54 یل شاد ن یلقوش شادلیق 68 68 68 1397/12/25
55 ماراتون هورس ن فایترهورس آنالی 62 62 62 1398/02/07
56 سیاوش یوسفی ن برگوت نازگل آرش 72 72 72 1398/02/07
57 آلتین شاد م دلشاد آلتین گزل 77 77 77 1398/02/07
58 جواهر میر م دلدل2 پریشاد 72 72 72 1397/12/18
59 سارینا خرقان م دلدل2 سمندر 71 71 71 1398/02/07
60 سردار سخاوی ن دلدل2 دلبرسخاوی 87 87 87 1398/02/16
61 خرم سلطان م گونش گل یسیرگچن 80 80 80 1397/12/18
62 درقوش دزقی ن طاغن آق قوش 72 72 72 1397/12/18