کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 خان بولگ ن سرخوش بهاره 92 92 92 1397/05/13
2 مارقوش قره تپه ن قزل یلدز یلدرم قره تپه 35 35 35 1397/05/02
3 غنج اسن ن یلقوش گلالک 100 100 100 1397/05/17
4 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/05/17
5 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/05/13
6 استاربوی2 ن شهاب رداستار 61 61 61 1397/03/08
7 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 61 61 61 1397/05/17
8 یل فام ن یلقوش فایر هورس 86 86 86 1397/04/24
9 تک آهو ن تکه گل صحرا 49 49 49 1397/05/26
10 بوران سنجر ن آمیگو نگار 73 73 73 1397/05/17
11 شاهو ن دلدل2 آی پارا 72 72 72 1397/05/17
12 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 87 87 87 1397/02/31
13 نیتروژن بارانی ن فایترهورس گل طاغن 63 63 63 1397/03/08
14 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 79 79 79 1397/02/31
15 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 50 50 50 1397/05/17
16 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 98 98 98 1397/05/13
17 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 94 94 94 1397/04/30
18 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 70 70 70 1397/05/17
19 سیلوراستارخجم م آلتن بای گوهر شاد گنبد 58 63 63 1397/05/17
20 استاربوی شاهین ن خان تاتار رداستار 60 60 60 1397/03/09
21 احترام دشت ناز م طلاقوش باران پور 88 88 88 1397/05/17
22 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 66 66 66 1397/05/02
23 گلدن استار م سرخوش المیلا 73 73 73 1397/05/17
24 شادکام ن طاغن شادلیق 69 69 69 1397/05/17
25 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 71 71 71 1397/05/17
26 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 82 82 87 1397/05/17
27 سایراز م سراب آیراز 50 50 50 1397/02/31
28 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 35 35 35 1397/02/31
29 صوفیا سرمدی م آرش درویش صوفیا 60 60 60 1397/05/02
30 آریانازسرمدی ن آریاگلد گل براق 53 53 53 1397/05/17
31 بچه کولاک م کولاک طوفان 3 57 57 57 1397/05/17
32 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 75 75 75 1397/05/17
33 کالیبر ن آمیگو نگار 57 57 57 1397/05/17
34 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/04/23
35 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 57 63 65 1397/02/31
36 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 86 86 86 1397/05/17
37 آتش سعیدی ن مله قوش بدراق خورشید 48 48 48 1397/05/26
38 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 77 77 77 1397/05/26
39 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 80 80 82 1397/04/23
40 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 66 66 66 1397/05/17
41 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 72 72 72 1397/05/17
42 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 82 82 82 1397/05/17
43 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 51 51 51 1397/05/17
44 لوتو سیاه پوش ن آمیگو الیوزا یک 59 59 59 1397/05/17
45 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 90 90 90 1397/05/13
46 آلمازمهرپور م یلقوش مارال 39 66 66 66 1397/05/17
47 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 63 63 63 1397/05/17
48 دادلی گراش ن بارال خوشقدم 47 47 47 1397/04/16
49 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 70 70 70 1397/05/17
50 سوگل مهر ن یلقوش ستاره 43 43 43 1397/02/31
51 میراث بصیر ن دلشاد شاهین گل 100 100 100 1397/04/30
52 عقاب سرخ ن سمند صدف 6 35 35 35 1397/05/17
53 آتیلا موسویان ن بختیار صحرا درسا 44 44 44 1397/03/08
54 آبتین رئیسی ن خورشید مهربانو 62 62 62 1397/05/17
55 گلچهره هیرکان م سنتکس گلتاج محی الدین 46 46 46 1397/03/08
56 هربودهیرکان ن مله قوش بدراق سوسن 62 62 62 1397/05/26
57 سوسنگر م آمیگو کهربا 35 35 35 1397/04/12
58 یاغمور حبیب ایشان ن آلتن بای الکام مزرعه 35 35 35 1397/04/12
59 بختم م بارال اون بگلی 47 47 47 1397/05/26
60 اسکار 2 ن بختیار صحرا عسل . 45 45 45 1397/05/26
61 سناتور ن شاهین19 لیلی . 36 36 36 1397/05/26
62 تندربارال ن بارال ببرگلستان 42 42 42 1397/05/26
63 ترکمن شادگز ن آلرمن2 آی گزل گز 66 66 66 1397/05/26
64 آل سو سرمدی م گونش مادیان سفید 38 38 38 1397/05/26