کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 شدو ن قیصر شمشاد 78 78 78 1397/07/21
2 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 84 84 84 1397/10/08
3 کیوان سرمدی ن توسن 2 پامچال 85 85 85 1397/09/24
4 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 89 89 89 1397/09/10
5 خان بولگ ن سرخوش بهاره 88 88 88 1397/10/08
6 مارقوش قره تپه ن قزل یلدز یلدرم قره تپه 35 35 35 1397/05/02
7 غنج اسن ن یلقوش گلالک 106 106 106 1397/09/10
8 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/05/17
9 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/05/13
10 استاربوی2 ن شهاب رداستار 61 61 61 1397/03/08
11 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 78 78 78 1397/09/24
12 یادگار سیناخ ن سیناخ آلتین آی گز 77 77 77 1397/10/22
13 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 50 50 50 1397/07/14
14 یل فام ن یلقوش فایر هورس 79 79 79 1397/10/22
15 عجب شیر ن آذرگون کهربا 86 86 86 1397/09/10
16 تک آهو ن تکه گل صحرا 43 43 43 1397/07/13
17 گز باشی ن دلشاد شمشاد 101 101 101 1397/09/10
18 بوران سنجر ن آمیگو نگار 73 73 73 1397/05/17
19 شاهو ن دلدل2 آی پارا 72 72 72 1397/05/17
20 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 87 87 87 1397/10/08
21 نیتروژن بارانی ن فایترهورس گل طاغن 61 61 61 1397/07/14
22 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 74 74 74 1397/10/22
23 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 62 62 62 1397/09/10
24 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 98 98 98 1397/09/10
25 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 92 92 92 1397/10/29
26 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 65 65 65 1397/10/15
27 سیلوراستارخجم م آلتن بای گوهر شاد گنبد 55 60 60 1397/07/14
28 استاربوی شاهین ن خان تاتار رداستار 55 55 55 1397/07/14
29 احترام دشت ناز م طلاقوش باران پور 88 88 88 1397/05/17
30 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 58 58 58 1397/10/15
31 گلدن استار م سرخوش المیلا 70 70 70 1397/07/14
32 شادکام ن طاغن شادلیق 81 81 81 1397/10/22
33 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 70 70 70 1397/08/12
34 الماس م دلدل2 پریشاد 72 72 77 1397/10/29
35 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 85 85 87 1397/10/22
36 سایراز م سراب آیراز 45 45 45 1397/07/13
37 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 35 35 35 1397/02/31
38 صوفیلا سرمدی م آرش درویش صوفیا 60 60 60 1397/10/15
39 آریانازسرمدی ن آریاگلد گل براق 45 45 45 1397/07/14
40 بچه کولاک م کولاک طوفان 3 48 48 48 1397/07/14
41 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 69 69 69 1397/09/10
42 جواهر مهران م کارایل گنجینه سنگ سار 68 68 68 1397/10/15
43 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/10/22
44 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 58 58 58 1397/10/01
45 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 93 93 93 1397/10/08
46 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 79 79 79 1397/10/22
47 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 86 86 86 1397/10/08
48 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 66 66 66 1397/05/17
49 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 74 74 74 1397/10/22
50 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 82 82 82 1397/05/17
51 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 66 66 66 1397/10/22
52 لوتو سیاه پوش ن آمیگو الیوزا یک 50 50 50 1397/07/14
53 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 90 90 90 1397/09/10
54 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 53 53 53 1397/10/15
55 دادلی گراش ن بارال خوشقدم 65 65 65 1397/10/15
56 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 74 74 74 1397/10/22
57 سوگل مهر ن یلقوش ستاره 35 35 35 1397/07/13
58 میراث بصیر ن دلشاد شاهین گل 100 100 100 1397/04/30
59 عقاب سرخ ن سمند صدف 6 35 35 35 1397/05/17
60 گلچهره هیرکان م سنتکس گلتاج محی الدین 35 35 35 1397/07/13
61 پویان مختومقلی ن آرش یگانه ایل آی 61 61 61 1397/10/15
62 سوسنگر م آمیگو کهربا 35 35 35 1397/04/12
63 سناتور ن شاهین19 لیلی . 35 35 35 1397/07/13
64 تندربارال ن بارال ببرگلستان 35 35 35 1397/07/13
65 ترکمن شادگز ن آلرمن2 آی گزل گز 57 57 57 1397/07/14
66 آل سو سرمدی م گونش مادیان سفید 35 35 35 1397/07/13
67 سایروس قیدار ن فایتر هورس سارا 59 59 59 1397/10/15
68 پیکاسو مختومقلی ن آرش یگانه یادگار حبیب 69 69 69 1397/10/01
69 نسیم قیداری م خوش سقر بارانی ایناز 61 61 61 1397/08/26