کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 89 89 89 1397/12/11
2 غنج اسن ن یلقوش گلالک 106 106 106 1397/12/25
3 کیهان سلیم ن کولاک قره گلوله 78 78 78 1397/12/25
4 آتابیگ ن طاغن دل آهو 112 112 112 1397/12/25
5 مادیان طلا م بال ساید شیرات صحرا 65 65 65 1398/02/07
6 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 103 103 103 1397/12/11
7 یادگار سیناخ ن سیناخ آلتین آی گز 73 73 73 1397/12/04
8 یل فام ن یلقوش فایر هورس 77 77 77 1398/04/04
9 عجب شیر ن آذرگون کهربا 98 98 98 1397/12/25
10 گز باشی ن دلشاد شمشاد 103 103 103 1397/11/06
11 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 84 84 84 1398/02/16
12 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 93 93 93 1398/02/16
13 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 98 98 98 1397/12/11
14 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 61 61 61 1397/11/27
15 شادکام ن طاغن شادلیق 85 85 85 1398/04/04
16 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 66 66 66 1397/11/27
17 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 90 90 90 1397/12/25
18 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 35 35 35 1398/03/25
19 یارین مهر م یلقوش برگ سبز 64 64 64 1397/11/27
20 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 87 87 87 1397/12/11
21 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 58 58 58 1397/11/27
22 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 93 93 93 1398/02/16
23 آتش سعیدی ن مله قوش بدراق خورشید 56 56 56 1398/03/25
24 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 84 84 84 1398/02/16
25 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 74 74 74 1398/02/16
26 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 80 80 80 1398/02/16
27 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 69 69 69 1398/02/07
28 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 96 96 96 1398/02/16
29 آلمازمهرپور م یلقوش مارال 39 55 55 55 1397/11/27
30 ملیله م آمیگو عروس 70 70 70 1398/02/07
31 دادلی گراش ن بارال خوش قدم 65 65 65 1397/11/27
32 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 68 68 68 1398/02/07
33 یوناتان رحیم ن کارایل شیدا 66 66 66 1397/11/27
34 ملایم م طاغن آل سقرقویی دره 70 70 70 1398/02/07
35 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 69 69 69 1397/12/25
36 عالم شاد بازرگان ن سنان خان صحرا گزل 67 67 67 1398/02/07
37 پویا مختومقلی ن آلتن بای پرستو 56 56 56 1398/03/25
38 پویان مختومقلی ن آرش یگانه ایل آی 58 58 58 1397/11/27
39 گل یار جاهد م یلقوش گلالک 95 95 95 1398/04/04
40 بارش ن بایداق شاپرک اشرفیان 71 71 71 1398/02/07
41 تکین 2 ن شایان طلا2 آی تکین یکه صعود 91 91 91 1398/03/25
42 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 88 88 88 1398/03/25
43 سوگل آرشیدا م دلدل2 آی تای نظر 64 64 64 1398/03/25
44 بیارامین ن یانارداغ قره حسرت زمان 65 65 65 1398/02/07
45 پیکاسو مختومقلی ن آرش یگانه یادگار حبیب 86 86 86 1398/04/04
46 آرکا ن طاغن دل آهو 92 92 92 1398/02/16
47 گدر سن سجادی ن دلشاد قره گلوله 71 71 71 1398/04/04
48 یل شاد ن یلقوش شادلیق 68 68 68 1397/12/25
49 یل آهو ن یلقوش آهوگل 2 58 58 58 1398/03/25
50 ماراتون هورس ن فایترهورس آنالی 62 62 62 1398/02/07
51 سیاوش یوسفی ن برگوت نازگل آرش 72 72 72 1398/02/07
52 شهاب رئیسی ن خورشید زیبا 56 56 56 1398/03/25
53 آلتین شاد م دلشاد آلتین گزل 77 77 77 1398/02/07
54 جواهر میر م دلدل2 پریشاد 72 72 72 1397/12/18
55 سارینا خرقان م دلدل2 سمندر 71 71 71 1398/02/07
56 مارالان م جرگلان شادی های بای 66 66 66 1398/03/18
57 سردار سخاوی ن دلدل2 دلبرسخاوی 87 87 87 1398/02/16
58 خرم سلطان م گونش گل یسیرگچن 80 80 80 1398/03/25
59 درقوش دزقی ن طاغن آق قوش 72 72 72 1397/12/18