کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی