رنکینگ اسب های نژاد دوخون ۲ ساله

# نام اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز PR IOR مالک مربی
1 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 5 5 0 0 40 128.0 125.0 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
2 ماکان م والاس ساقی 6 3 3 0 36 109.0 117.0 دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده
3 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 5 3 1 1 30 115.0 103.0 حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی
4 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 5 3 1 1 30 108.0 102.0 فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده
5 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 13 2 3 2 32 108.0 102.0 امان یامپی اراز زارعی کسلخه
6 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 8 2 3 1 30 196.0 101.0 پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق
7 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 10 1 4 2 28 106.0 101.0 آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی
8 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 16 2 2 3 30 100.0 99.0 مهران سالمی و خلیل نورانی کلته بهمن اونق
9 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 12 3 1 1 30 105.0 99.0 حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی
10 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 6 2 2 1 26 96.0 98.0 مرحوم صفر ومنان سقلی اسماعیل بدویزاده
11 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 10 1 2 4 24 96.0 96.0 مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی
12 شلیک ن دارنل بنفشه 10 2 1 2 24 98.0 93.0 غفور پقه رحیم بردی مهرانی
13 لندی ن والاس مهاسانا 13 2 1 2 24 98.0 93.0 مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد
14 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 6 3 0 2 28 103.0 92.0 آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی
15 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 5 2 1 1 22 91.0 91.0 ناصر و محمد امین و عدنان بابائی رحیم بردی مهرانی
16 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 5 2 3 0 28 93.0 88.0 آرین رهبری کمال جمشیدی
17 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 5 3 0 1 26 87.0 87.0 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
18 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 8 2 1 0 20 81.0 82.0 کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت
19 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 11 2 1 2 24 85.0 81.0 آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری
20 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 9 1 2 3 22 83.0 80.0 میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی
21 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 12 2 2 0 24 84.0 80.0 محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه
22 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 12 1 2 1 18 80.0 76.0 حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند
23 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 12 0 3 4 20 80.0 76.0 ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی
24 گیورگی ن تاواش خواری 8 1 0 3 14 79.0 75.0 امید بدراقی رسول خرمالی
25 جانام م مای جوی سونی دور 11 2 1 0 20 79.0 75.0 احسان ایزدی بهروز ایری
26 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 11 1 3 0 20 78.0 74.0 شاگلدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق
27 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 8 2 0 2 20 76.0 73.0 هورس ایران تویلی قربانی
28 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 3 2 0 0 16 77.0 73.0 منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق
29 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 11 0 4 0 16 76.0 72.0 مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته
30 آیهان 2 ن پایدار اولترا 9 1 1 2 16 71.0 72.0 شهید اترک طیار بهروز ایری
31 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 7 1 2 0 16 75.0 71.0 ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی
32 بادیگارد م مای جوی آذرشاد 12 0 2 2 12 74.0 71.0 عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی
33 اسکای لاو م لاودگاس البر 10 1 1 1 14 74.0 70.0 خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده
34 انجوی ن مای جوی جردن 13 2 1 0 20 73.0 70.0 تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی
35 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 10 1 1 2 16 74.0 70.0 حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی
36 معرکه ن لاودگاس جی پیک 8 1 1 1 14 73.0 70.0 راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده
37 گلسا م گلداسفینکس مهسا 9 0 3 3 18 78.0 70.0 ناصر کلته رحیم بردی مهرانی
38 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 10 1 0 1 10 71.0 68.0 داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه
39 سامین ن تاواش گل وین 4 1 2 1 18 71.0 68.0 محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
40 ایلیا ن تاواش رادیکا 5 1 0 2 12 72.0 68.0 سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش
41 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 5 1 0 3 14 71.0 68.0 ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق
42 آژدر ن تاواش سیلوانا 6 1 0 1 10 70.0 67.0 صادق پقه اراز قربان اونق
43 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 7 0 2 1 10 70.0 66.0 امیر حسین گری عثمان ایری
44 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 9 0 0 1 2 70.0 66.0 نیاز دیوه عظیم مهرانی
45 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 4 2 0 0 16 68.0 66.0 صالح بردی گوگ صالح بردی گوگ
46 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 6 0 2 1 10 68.0 65.0 قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی
47 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 7 1 0 0 8 68.0 65.0 باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان
48 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 1 1 0 0 8 65.0 64.0 جعفر بابایی نورمحمد اونق
49 دنیلا م اسپشیال باند میترا 5 0 2 0 8 66.0 63.0 هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق
50 جیران م پرشین دریم شایلی 6 2 1 1 22 66.0 63.0 رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی حاجی محمد نوایی
51 کارا دل ن جانادل کاری ماما 3 1 0 0 8 72.0 62.0 حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی
52 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 3 1 0 0 8 64.0 61.0 ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری
53 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 6 1 0 0 8 68.0 60.0 کاکا شیدایی یوسف کلته
54 فریدا م سیتی لیدر سلویه 4 1 1 0 12 63.0 60.0 فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده
55 باب جوی ن مربوش آرامه 3 1 0 1 10 62.0 59.0 محمد ظفریان بهروز ایری
56 آتام ن لهن گرین شیرمایه 5 1 0 0 8 60.0 59.0 حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی
57 طاهانور ن المرام صوفیا2 4 1 1 0 12 61.0 58.0 مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی
58 گل نسیم م لهن گرین نسیم 6 0 1 2 8 61.0 58.0 محمد سالاری عبدالرحمان مختومی
59 ساقه م گلداسفینکس ایرن 2 0 1 0 4 59.0 57.0 عاشور قربان پور احمد ایری
60 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 6 1 0 0 8 60.0 57.0 آنا پقه نصرت ا... خوجملی
61 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 4 1 0 0 8 59.0 57.0 احمد گرگانی نیا رشید عطایی
62 کاپوچینو ن المرام ثمر 5 0 1 0 4 59.0 56.0 باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی
63 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 2 1 0 0 8 59.0 56.0 حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق
64 تیکا م مای جوی پری وش 4 0 1 0 4 59.0 56.0 امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی
65 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 3 1 0 0 8 59.0 56.0 عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی
66 گلدن بوی ن مناضل لاله گل 3 1 0 0 8 58.0 55.0 ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی
67 سیتارا م سیتی لیدر تارا 13 1 0 3 14 58.0 55.0 سردار آتابای و آیدین قولرعطا قربان محمد قولرعطا
68 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 3 0 0 0 0 57.0 55.0 بهرام شایان فر رمضان آچاک
69 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 3 1 1 0 12 58.0 55.0 محمد امین بفخم نورمحمد اونق
70 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 4 1 0 0 8 57.0 54.0 بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی
71 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 3 0 2 1 10 57.0 54.0 آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی
72 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 6 0 2 0 8 57.0 54.0 مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت
73 لادی هانی ن جانادل هانیه 2 0 1 0 4 57.0 54.0 مبین کلته محمداسلم محمدی
74 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 2 0 0 1 2 55.0 53.0 شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری
75 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 8 0 0 2 4 56.0 53.0 ایوب وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده
76 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 9 0 2 1 10 55.0 53.0 حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا
77 ضد3 م اسپشیال باند آهو 1 0 1 0 4 55.0 52.0 دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته
78 سی کاس ن پایدار صایدجان 3 0 0 0 0 55.0 52.0 ایوب نوری زاده فرهاد اورگلی
79 اختاپوس ن پایدار دلشادگل 4 1 0 0 8 55.0 52.0 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده
80 گل آی نور م بوکی تو آی نور 2 0 0 0 0 55.0 52.0 سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی
81 لبخند2 م پایدار بوسه 5 0 1 1 6 54.0 51.0 آراد فتح اللهی پرورش اسب پایدار
82 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 6 0 1 1 6 53.0 51.0 حاج فریدون تمنی بهمن اونق
83 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 9 0 2 0 8 54.0 51.0 حاج علی یمودی بهروز کمی
84 داگلاس ن والاس گل جهان 8 0 0 1 2 53.0 50.0 حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی
85 بای بای ناز م مای جوی نادیا 3 0 0 0 0 52.0 50.0 ساتی اینچه برون سلیم خوجملی
86 کلاتین ن جانادل عالم جهان 4 0 0 0 0 52.0 50.0 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز
87 نیو کلاسیک ن مربوش دوبی کلاسیک 2 0 0 1 2 52.0 50.0 مصطفی قربانقلی رسول خرمالی
88 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 7 0 0 0 0 52.0 50.0 حاج دوردی آق شهرام خوجملی
89 کوئین م کامانگراند بهارجان 2 0 0 0 0 53.0 50.0 کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد
90 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 2 0 0 0 0 51.0 49.0 محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری
91 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 4 0 0 0 0 52.0 49.0 محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی
92 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 5 0 0 0 0 51.0 49.0 یوسف ایگدری منصور بای پور
93 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 4 0 0 2 4 51.0 49.0 جلیل دوگونچی احمد خوجملی
94 لان زا ن لاودگاس غنچه 7 0 1 0 4 51.0 49.0 عاشور لخی عبدالطیف اندورا
95 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 2 0 0 0 0 52.0 49.0 آنه محمد کسلخه قارمحمد گری
96 گل زیبا م ریوسان پاریس 7 0 1 0 4 50.0 48.0 یاسر جرجانی امید جرجانی
97 آس افغان م القاسی گل بهارک 3 0 0 0 0 50.0 48.0 ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی
98 آیدا م پرشین دریم برایت مون 8 0 0 0 0 50.0 48.0 مرحوم شفیق و رضا مهرانی عمر مهرانی
99 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 5 0 0 1 2 50.0 48.0 حاج محمد سلاق یوسف ایری
100 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 9 0 0 1 2 49.0 47.0 ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد
101 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 4 0 0 0 0 49.0 47.0 عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی
102 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 5 0 0 1 2 49.0 47.0 محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی
103 تاسارا م لهن گرین فراری 3 0 0 0 0 50.0 47.0 مسعود و نعمان مهرور اراز زارعی کسلخه
104 تیزاب صحرا ن مربوش دل سان 6 0 0 1 2 49.0 47.0 مهندس کاظمی مهربان ایری
105 عروسک م نیوجرسی برق آسا 6 0 0 2 4 48.0 46.0 حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی
106 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 6 0 1 2 8 47.0 45.0 هلیا غفاری سلیم خوجملی
107 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 1 0 0 0 0 47.0 45.0 مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی ابراهیم بدویزاده
108 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 2 0 0 0 0 47.0 45.0 امانقلی بدراقی قربان محمد قولرعطا
109 پرگام م پوملاتو پانته آ 3 0 1 0 4 48.0 45.0 خانم آذین محمدزاده زمان بابایی
110 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 1 0 0 0 0 48.0 45.0 بنیامین خوجملی احسان جرجانی
111 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 9 0 1 0 4 47.0 44.0 محمد علاقی اویس رنجبر
112 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 2 0 0 0 0 45.0 43.0 بهنام و محمد مهدی ایری اراز زارعی کسلخه
113 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 7 0 0 1 2 45.0 43.0 داریوش تاجی زاده همراه نعمتی
114 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 4 0 0 1 2 42.0 40.0 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
115 به سیما ن لهن گرین نسیما 1 1 0 0 8 47.0 38.0 محسن بارگاهی منصور بای پور
116 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 5 0 0 1 2 40.0 38.0 دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل
117 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 1 0 0 0 0 39.0 38.0 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه
118 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 1 0 0 0 0 38.0 37.0 عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی
119 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 9 0 2 0 8 68.0 37.0 عارف کسلخه فیض الله رجال
120 والا2 ن مای جوی مونالیزا 2 0 1 0 4 39.0 33.0 بهرام شایان فر رمضان آچاک
121 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 3 0 1 0 4 42.0 29.0 مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده
122 فریا م سیتی لیدر فرانک 2 1 0 0 8 47.0 28.0 محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
123 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 4 0 0 1 2 41.0 28.0 شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بهزاد خوجملی
124 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 6 0 0 0 0 40.0 26.0 شرکت کسری علی محمد خوجملی
125 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 2 0 0 0 0 35.0 25.0 آشور مراد شاکری یوسف دهش
126 چشم انداز م مربوش الیکا 2 0 0 1 2 40.0 25.0 عبدالغفار پنق میکائیل توماچ
127 مینوسا م کینگ او دسان مینو 7 0 0 1 2 41.0 24.0 حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
128 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 1 0 0 0 0 32.0 24.0 زاهد آخوند بندیشه و خدای بردی شب بو بهزاد پرویز
129 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 4 0 0 0 0 35.0 23.0 ماهور جعفر آقائی حمید روشنی
130 ایپک م المرام اسکارلت 2 0 0 0 0 34.0 22.0 سام اسکندری جمشید روشنی
131 جانان م لهن گرین پرستو 3 0 0 0 0 37.0 22.0 محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
132 اورگیت ن مای جوی جهان آفرین 1 0 0 0 0 32.0 21.0 کمال کر طاغن سیدی
133 آرتمن پرویز ن ریو اسمارت زرین گل هیوه چی 2 0 0 0 0 28.0 20.0 عبدالکریم کشمیری بهزاد پرویز
134 سایروس ن امپریال پرنس روزیتا 3 0 0 0 0 31.0 20.0 مرتضی شیرازی محمداسلم محمدی
135 ترکمن ام وی پی ن نیوجرسی دازالماس 1 0 0 0 0 25.0 19.0 حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی
136 فرنیاز م هکتور ژاندارک 3 0 0 1 2 36.0 18.0 سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست ابراهیم بدویزاده