جدول عملکرد چابکسواران در فصل تابستان بندرترکمن

# چابکسوار استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 آق اویلی بشگرد 28 8 4 6 92
2 رامین قهرمان 33 8 3 5 86
3 ستار مهرانی 25 5 6 1 66
4 آرمین آق آتابای 26 5 3 2 56
5 قربان محمد اودک 22 2 5 4 44
6 نورمحمد بهادر 16 4 1 3 42
7 بنیامین جرجانی 31 2 4 3 38
8 امیر مختومی 23 3 2 2 36
9 عبدالرحیم آرامیده 7 3 0 1 26
10 مبین آسایش 11 2 1 1 22
11 نادر صالح پور 8 1 1 2 16
12 کمال دالی جه عطا 11 0 3 2 16
13 پیمان قلرعطا 21 1 0 4 16
14 ابوطالب چاریزاده 14 0 3 1 14
15 مهران عطا 8 0 2 2 12
16 محمد خوجملی 5 1 0 1 10
17 اسحاق یزدانی 2 1 0 0 8
18 امین محمدی 4 0 2 0 8
19 متین جرجانی 8 1 0 0 8
20 رامین آق آتابای 10 1 0 0 8
21 امان محمد قلرعطا 6 0 1 1 6
22 فیض الله رجال 9 0 0 3 6
23 عید محمد غراوی 11 0 1 1 6
24 مهران صالحی فر 1 0 1 0 4
25 علی رضا قرنجیک 1 0 1 0 4
26 پوریا نوری 1 0 1 0 4
27 یاسر جرجانی 6 0 1 0 4
28 طاهر گوگ نژاد 6 0 1 0 4
29 علی رضا شامیر 6 0 1 0 4
30 عبدالقادر(کمال)صالحپور 1 0 0 1 2
31 علیرضا قرنجیک 1 0 0 1 2
32 موسی محمدی 2 0 0 1 2