جدول عملکرد چابکسواران در فصل پاییز گنبد کاووس

# چابکسوار استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 آق اویلی بشگرد 158 37 26 34 468
2 کمال دالی جه عطا 139 38 29 18 456
3 بنیامین جرجانی 146 21 24 14 292
4 نورمحمد بهادر 131 11 19 17 198
5 ستار مهرانی 85 14 15 10 192
6 آرمین آق آتابای 115 10 17 14 176
7 محمد خوجملی 110 9 10 24 160
8 نادر صالح پور 76 9 13 10 144
9 جواد آچاک 106 8 11 18 144
10 پیمان قلرعطا 92 11 4 7 118
11 عبدالرحیم آرامیده 50 10 3 8 108
12 ابوطالب چاریزاده 61 8 8 6 108
13 رامین قهرمان 93 6 9 8 100
14 عید محمد غراوی 49 4 6 3 62
15 امین محمدی 27 3 4 2 44
16 امیر مختومی 29 3 3 2 40
17 عبدالقادر(کمال)صالحپور 12 4 1 1 38
18 متین جرجانی 20 2 2 4 32
19 مهرداد خوجملی 65 0 4 8 32
20 یاسر جرجانی 19 1 2 3 22
21 یوسف دهش 11 2 1 0 20
22 طاهر گوگ نژاد 16 2 0 2 20
23 یعقوب انفاس 15 1 2 1 18
24 علی عطایی 6 2 0 0 16
25 محمد علی غراوی 1 1 0 0 8
26 بنیامین آرتا 1 1 0 0 8
27 نصار احمد محمدی 4 1 0 0 8
28 یعقوب توسلی 10 1 0 0 8
29 اسحاق یزدانی 3 0 1 1 6
30 مهران عطا 10 0 1 1 6
31 عبدالحلیم قبادی 22 0 1 1 6
32 موسی محمدی 3 0 1 0 4
33 مهران صالحی فر 7 0 1 0 4
34 مهدی صداقت 8 0 1 0 4
35 علی رجال 8 0 1 0 4
36 نورالله فیض الله 1 0 0 1 2
37 نورمحمد فیض الله 4 0 0 1 2
38 علی محمد غراوی 9 0 0 1 2