جدول عملکرد چابکسواران در فصل بهار گنبد کاووس

# چابکسوار استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز
1 آق اویلی بشگرد 54 10 13 8 148
2 کمال دالی جه عطا 33 12 6 7 134
3 آرمین آق آتابای 53 9 9 10 128
4 نورمحمد بهادر 37 7 5 6 88
5 بنیامین جرجانی 36 6 5 3 74
6 قربان محمد اودک 36 5 3 5 62
7 رامین قهرمان 36 3 4 3 46
8 پیمان قلرعطا 35 3 3 4 44
9 یاسر جرجانی 17 3 3 3 42
10 ابوطالب چاریزاده 27 2 3 4 36
11 ستار مهرانی 17 2 2 2 28
12 نادر صالح پور 15 2 1 1 22
13 امیر مختومی 15 2 1 1 22
14 مهرداد خوجملی 25 1 1 4 20
15 فیض الله رجال 13 0 3 0 12
16 یعقوب انفاس 6 0 2 1 10
17 علی عطایی 5 1 0 0 8
18 مهران عطا 6 1 0 0 8
19 عنایت اله قولرعطا 2 0 1 0 4
20 امان محمد قلرعطا 2 0 1 0 4
21 طاهر گوگ نژاد 4 0 1 0 4
22 عبدالقادر(کمال)صالحپور 6 0 1 0 4
23 متین جرجانی 9 0 0 2 4
24 عبدالحلیم قبادی 14 0 1 0 4
25 حسین باغچری 1 0 0 1 2
26 نورمحمد فیض الله 2 0 0 1 2
27 بنیامین ملایی 3 0 0 1 2
28 مهران صالحی فر 4 0 0 1 2
29 عبدالرحیم آرامیده 6 0 0 1 2