مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
سهند110 فیض اله رجال عبیداله رجال 1550 54.0 1 01:42.260
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آی سارا رضا اونق سلیمان توسلی توماچ 1550 50.0 5 01:43.130
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دازقوش حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 3 01:39.010
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1550 53.0 4 01:38.370
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آل مرد دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:02.620
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آیهان 2 مرحوم کاکش داز و آیدین انگیزه صالح بردی گوگ 1000 52.0 1 01:03.870
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
سنرومن محسن نظافتی یعقوب رحیمی 1000 52.0 11 01:16.750
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
براون استار رضا قربانی اسماعیل کوچکی 1000 50.0 3 01:02.680
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
آلکس مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:00.670
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کاپیتان داود میرابی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 3 01:00.740
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تای سوران آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 01:01.140
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 01:02.960
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 01:01.940
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
قوش قانت حاجی گلدی آخوند تراج عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 57.0 3 01:06.590
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1550 53.0 1 01:36.490
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
شروین عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1550 52.0 4 01:45.640
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دازقوش حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 1 01:38.500
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
سیلوراستارخجم مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1000 50.0 6 01:15.900
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
رزی گل یاسین گوگ زاده و عرفان قره باش کمال واج 1000 50.0 3 01:04.870
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
لیدی ناز مرحوم احسان نیازی عبدالطیف تمری 1000 50.0 6 01:03.630
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 5 01:01.020
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
تای سوران سلیمان فیروزی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 01:02.690
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اورگیت رحیم بردی مهرانی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:00.700
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 01:01.640
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ترکمن استوری حاج صفر نظری و حاج عبدالجبار میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 00:59.850
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
سای چلنج داود سیدی و جلیل آق پور طاغن سیدی 1000 53.0 3 01:01.030
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
آل مرد دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:01.820
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
کیارش3 حوریه و نوریه علاقی تاج محمد گوگ نژاد 1000 56.0 6 01:09.590
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 01:01.830
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 1 00:59.880
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مبارک حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 2 01:00.700
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
کاپیتان داوود میرابی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 4 01:01.040
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آسیکس امان محمد آرخی خلیل اونق 1000 51.0 2 01:02.030
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
دازقوش حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 50.0 3 01:38.740
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آتایار سرکارخانم سولماز خرمالی تاج محمد گوگ نژاد 1550 55.0 6 01:52.040
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1550 52.0 3 01:37.540
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
پوربه عبدالقادر گلی زاده شهرام خوجملی 1550 57.0 1 01:48.430
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازثمر حامد اونق رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 2 01:01.370
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
رویال لاین احمد چابکی تاج محمد گوگ نژاد 1000 53.0 1 01:03.280
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شهباد متین و یاسر خرمالی احمد خوجملی 1000 54.0 4 01:05.030
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
اوزان الهام گرکز اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 2 01:03.090
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
گل فایتر حالت بردی خرمالی تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0 7 01:12.880
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 1 00:59.920
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تایفون آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 4 01:02.510
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
کینگ آسیا حاجی آنه آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 2 01:00.590
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
سای چلنج صفری جان سید قوجق طاغن سیدی 1000 51.0 3 01:01.930
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 01:01.390
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
بایرام خان حامد اونق رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 01:06.400
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 01:01.860
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
دمبرمز ناصر کسلخه و قربان سن سبلی عبدالرسول روشنی 1000 52.0 5 01:02.950
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سبیت خاطر سینا، مبینا، یونا پقه سبحان پقه 1000 52.0 1 01:00.840
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
گان وست وحید فراهانیان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:00.670
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
پرسا آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 51.0 2 01:00.310
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سامرسا حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 01:00.985
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
بحری بیات بشیر و رحمت اله بیات جمال آموت 1000 53.0 5 01:13.180
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
ایل هان مهندس هادی آرخی نصرت ا... خوجملی 1450 52.0 1 01:32.480
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
گان وست وحید فراهانیان رحیم بردی مهرانی 1450 54.0 4 01:33.370
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
شلیک غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 01:01.080
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
بلیزینگ هورس مرحوم منصور خجسته عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
تارادیس وهاب کم رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 01:05.810
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ترکمن استوری محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 01:00.120
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
کلاتین حاج گلدی آخوند پرویز رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:02.200
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آلکس مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 00:59.760
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 00:59.950
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آتام عبدالبصیر مختومی مهدی نوایی 1000 52.0 4 01:04.510
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
پوربه آرمین آق آتابای شهرام خوجملی 1000 55.0 3 01:05.860
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
گل پرشین شادروان مهندس علیرضا پورحیدری رشید عطایی 1000 50.0 7 01:05.140
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مبارک حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 01:01.130
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آلکس مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 2 01:00.610
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
قلیچ بابا حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:02.000
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آیدینا داوود پقه رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 2 01:01.140
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
شلیک حاج قربان بابکی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:02.350
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
فانوس دوران فرهمند عبدالجبار مهرانی 1000 52.0 10 01:12.470
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
فرنیاز حسین حاجی یکدست و آق اویلی صداقت رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 01:08.880
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تایفون پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 5 01:05.080
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
خان بابا حاج قره کردی رحیم کم 1000 52.0 2 01:05.930
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبارک حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:03.450
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
آیدینا کاکا و حاجی قربان پقه رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 1 01:03.010
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
کلاتین حاج قربان کسلخه رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:06.700
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تارادیس کاکاجان و یاسین و آرمین ایری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:06.180
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بایراق عبدالحامد شکیبا رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 54.0