چابکسوار آرمین آق آتابای
983
112
125
131
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
سهند110 از 0 تا 4 امتیاز فیض اله رجال عبیداله رجال 1550 54.0 1 / 11 01:42.260 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آی سارا از 8تا 14امتیاز رضا اونق سلیمان توسلی توماچ 1550 50.0 5 / 5 01:43.130 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دازقوش از 16 تا 22 امتیاز حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 3 / 8 01:39.010 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ماه سلطان از 24تا 34امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1550 53.0 4 / 7 01:38.370 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آل مرد از 8تا 12امتیاز دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 / 6 01:02.620 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آیهان 2 مبتدی و نبرده مرحوم کاکش داز و آیدین انگیزه صالح بردی گوگ 1000 52.0 1 / 11 01:03.870 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
سنرومن از 0 تا 4 امتیاز محسن نظافتی یعقوب رحیمی 1000 52.0 11 / 12 01:16.750 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
براون استار مبتدی و نبرده رضا قربانی اسماعیل کوچکی 1000 50.0 3 / 5 01:02.680 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
آلکس هندیکاپ مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 / 6 01:00.670 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کاپیتان از 24 تا 34 امتیاز داود میرابی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 3 / 6 01:00.740 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تای سوران از ۸ تا ۱۲ آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 / 6 01:01.140 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 / 8 01:02.960 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تاوالیزا از ۸ تا ۱۲ محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 / 7 01:01.940 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
قوش قانت هندیکاپ حاجی گلدی آخوند تراج عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 57.0 3 / 6 01:06.590 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ماه سلطان از16تا 22امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1550 53.0 1 / 5 01:36.490 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
شروین از 0 تا 4 امتیاز عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1550 52.0 4 / 7 01:45.640 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دازقوش از 8تا 14امتیاز حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 1 / 10 01:38.500 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
سیلوراستارخجم مبتدی و نبرده مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1000 50.0 6 / 9 01:15.900 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
رزی گل مبتدی و نبرده یاسین گوگ زاده و عرفان قره باش کمال واج 1000 50.0 3 / 8 01:04.870 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز مرحوم احسان نیازی عبدالطیف تمری 1000 50.0 6 / 10 01:03.630 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 5 / 7 01:01.020 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
تای سوران مبتدی و نبرده سلیمان فیروزی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 / 9 01:02.690 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اورگیت از 0 تا 4 امتیاز رحیم بردی مهرانی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 / 6 01:00.700 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
تاوالیزا 8 تا 14امتیاز محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 / 7 01:01.640 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ترکمن استوری هندیکاپ حاج صفر نظری و حاج عبدالجبار میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 / 6 00:59.850 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
سای چلنج از 8 تا 14 امتیاز داود سیدی و جلیل آق پور طاغن سیدی 1000 53.0 3 / 7 01:01.030 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
آل مرد مبتدی و نبرده دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 / 10 01:01.820 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
کیارش3 هندیکاپ حوریه و نوریه علاقی تاج محمد گوگ نژاد 1000 56.0 6 / 9 01:09.590 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تاوالیزا از 8تا 14امتیاز محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 / 7 01:01.830 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تامارا از 8 تا 12 امتیاز فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 1 / 6 00:59.880 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مبارک از 16 تا 22امتیاز حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 2 / 8 01:00.700 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
کاپیتان از 24 تا 34 امتیاز داوود میرابی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 4 / 5 01:01.040 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آسیکس از 2 تا 4 امتیاز امان محمد آرخی خلیل اونق 1000 51.0 2 / 7 01:02.030 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
دازقوش از 8 تا 14 امتیاز حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 50.0 3 / 7 01:38.740 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آتایار هندیکاپ سرکارخانم سولماز خرمالی تاج محمد گوگ نژاد 1550 55.0 6 / 9 01:52.040 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ایل هان از 24 تا 30 امتیاز امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1550 52.0 3 / 6 01:37.540 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
پوربه هندیکاپ عبدالقادر گلی زاده شهرام خوجملی 1550 57.0 1 / 10 01:48.430 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
دازثمر از 8 تا 14 امتیاز حامد اونق رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 2 / 9 01:01.370 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
رویال لاین از 0 تا 4 امتیاز احمد چابکی تاج محمد گوگ نژاد 1000 53.0 1 / 11 01:03.280 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شهباد از 2 تا 6 امتیاز متین و یاسر خرمالی احمد خوجملی 1000 54.0 4 / 5 01:05.030 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
اوزان مبتدی و نبرده الهام گرکز اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 2 / 10 01:03.090 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
گل فایتر از 8 تا 14 امتیاز حالت بردی خرمالی تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0 7 / 11 01:12.880 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 1 / 6 00:59.920 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تایفون از ۱۰ تا ۱۴ آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 4 / 9 01:02.510 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
کینگ آسیا از ۲۴ تا ۳۰ حاجی آنه آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 2 / 7 01:00.590 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
سای چلنج از ۸ تا ۱۲ صفری جان سید قوجق طاغن سیدی 1000 51.0 3 / 7 01:01.930 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تومیریس از ۱۶ تا ۲۲ حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 / 6 01:01.390 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
بایرام خان مبتدی و نبرده حامد اونق رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 / 11 01:06.400 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تاوالیزا مبتدی و نبرده محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 / 8 01:01.860 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
دمبرمز مبتدی و نبرده ناصر کسلخه و قربان سن سبلی عبدالرسول روشنی 1000 52.0 5 / 9 01:02.950 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سبیت خاطر از ۰ تا ۴ سینا، مبینا، یونا پقه سبحان پقه 1000 52.0 1 / 8 01:00.840 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
گان وست از 12 تا 14امتیاز وحید فراهانیان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 / 9 01:00.670 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
پرسا از 8 تا 10 امتیاز آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 51.0 2 / 6 01:00.310 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سامرسا از 2 تا 6 امتیاز حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 / 8 01:00.985 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
بحری بیات از 0 تا 4 امتیاز بشیر و رحمت اله بیات جمال آموت 1000 53.0 5 / 11 01:13.180 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
ایل هان از ۱۶ تا ۲۲ مهندس هادی آرخی نصرت ا... خوجملی 1450 52.0 1 / 6 01:32.480 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
گان وست از ۸ تا ۱۴ وحید فراهانیان رحیم بردی مهرانی 1450 54.0 4 / 8 01:33.370 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
شلیک از ۸ تا ۱۰ غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 / 6 01:01.080 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
بلیزینگ هورس از ۲ تا ۶ مرحوم منصور خجسته عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
تارادیس مبتدی و نبرده وهاب کم رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 / 9 01:05.810 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ترکمن استوری از ۲۴ تا ۳۴ محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 / 6 01:00.120 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
کلاتین نبرده حاج گلدی آخوند پرویز رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 / 11 01:02.200 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آلکس هندیکاپ مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 / 6 00:59.760 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
تومیریس از 8 تا 10 حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 / 8 00:59.950 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آتام مبتدی عبدالبصیر مختومی مهدی نوایی 1000 52.0 4 / 8 01:04.510 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
پوربه هندیکاپ آرمین آق آتابای شهرام خوجملی 1000 55.0 3 / 10 01:05.860 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
گل پرشین مبتدی و نبرده شادروان مهندس علیرضا پورحیدری رشید عطایی 1000 50.0 7 / 10 01:05.140 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مبارک از ۱۶ تا ۲۲ حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 / 6 01:01.130 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آلکس از ۲۴ تا ۳۴ مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 2 / 7 01:00.610 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
قلیچ بابا هندیکاپ حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 / 5 01:02.000 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آیدینا از ۸ تا ۱۴ داوود پقه رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 2 / 8 01:01.140 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
شلیک از ۲ تا ۴ حاج قربان بابکی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 / 8 01:02.350 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
فانوس از ۱۶ تا ۲۲ دوران فرهمند عبدالجبار مهرانی 1000 52.0 10 / 12 01:12.470 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
فرنیاز مبتدی حسین حاجی یکدست و آق اویلی صداقت رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 / 6 01:08.880 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تایفون از ۱۰ تا ۱۴ پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 5 / 7 01:05.080 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
خان بابا ۸ حاج قره کردی رحیم کم 1000 52.0 2 / 5 01:05.930 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مبارک از ۱۶ تا ۲۲ حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 / 8 01:03.450 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
آیدینا از ۲ تا ۶ کاکا و حاجی قربان پقه رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 1 / 10 01:03.010 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
کلاتین نبرده حاج قربان کسلخه رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 / 11 01:06.700 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تارادیس مبتدی کاکاجان و یاسین و آرمین ایری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 / 9 01:06.180 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بایراق از ۰ تا ۶ امتیاز عبدالحامد شکیبا رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 54.0 -