مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1550 52.0 1 01:39.030
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آی سیلا عیدجان خرمالی یعقوب چپرلی 1000 50.0 4 01:05.040
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
نبرد گلستان سعید و صبا احمدی غفور سیدی 1000 53.0 8 01:15.440
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
نفس حاج سعید رضوانی مجید ایری 1000 52.0 5 01:18.880
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
گلسا حامد کلته عبیدالله سخاوت 1000 52.0 3 01:02.390
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
سلطانه عیدی جرجانی جمشید جرجانی 1000 50.0 5 01:03.150
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
نازیلا حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی 1000 52.0 1 01:06.400
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
راپیدو رسول آقایی و نیما چوگان عبدالمجید کم 1000 52.0 2 01:04.770
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
الیف ناز ابوطالب و امیر رضا جرجانی قارمحمد گری 1000 52.0 5 01:02.800
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
انجوی مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 6 01:05.360
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
المینا مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت 1000 50.0 5 01:02.400
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
زومبا آرتین فرهمند و هلنا علیزاده جمشید جرجانی 1000 57.0 3 01:07.850
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی و کاکاجان پقه قارمحمد گری 1000 52.0 1 01:00.580
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
بنیتا پیمان اونق و بهزاد کر خسرو برزین 1000 50.0 3 01:04.010
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
زومبا آرتین فرهمند و هلنا علیزاده جمشید جرجانی 1550 56.0 1 01:48.770
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شیرین صحرا یاسر جرجانی جمشید جرجانی 1000 50.0 10 01:08.640
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
آشا علیرضا تشکری رسول خرمالی 1000 50.0 7 01:05.300
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
کاپیتان داود میرابی آنه گلدی اونق 1000 53.0 7 01:02.340
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
اخمو فرهاد قائمی منصور بای پور 1000 52.0 5 01:02.300
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
جانان مرحوم عیدجان تاتاری جمشید جرجانی 1000 50.0 11 01:09.490
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ریحان گل محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری 1000 50.0 1 01:01.000
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
المینا مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت 1000 50.0 3 01:00.030
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
اورهان قرق اورهان قلیچی بهنام تاجی زاده 1000 52.0 6 01:03.500
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ایگل ماهور جعفر آقائی اسکندر خوجملی 1000 52.0 6 01:03.940
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آهو تک محمد عبادی و زاهد داغستانی یعقوب چپرلی 1000 50.0 8 01:15.200
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1450 52.0 2 01:34.440
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
سای چلنج یعقوب سیدی قوجق طاغن سیدی 1000 50.0 1 01:01.460
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
لندی مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار 1000 52.0 9 01:08.430
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نازگل نفس پور محمود نفس پور بهشاد ترکمنی 1000 50.0 5 01:16.100
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
سلطانه خلیل و جلیل جرجانی جمشید جرجانی 1000 52.0 3 01:01.880
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
یادگارقره تپه قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1000 54.0 10 01:09.610
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
شیرین صحرا حاج غوث الدین قریشی جمشید جرجانی 1000 50.0