چابکسوار قربان محمد اودک
1737
249
249
246
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
فرنیا از 36 تا 76 حسین حاجی یکدست آق اویلی صداقت 2200 56.0 1 / 9 02:24.430 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
قلیچ خان کاوالورکاپ مهندس نورمحمد کر آشجان قزل 2200 154.0 4 / 7 02:24.560 -
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
ریوسی از 24 تا 46 بهروز کمی و حاج یاسین اونق بهروز کمی 2200 54.0 3 / 8 02:27.700 -
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
تورقوش از 8 تا 46 رجب محمد اودک قربان محمد اودک 1700 52.0 1 / 11 01:51.020 -
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
کیوان سرمدی از 10 تا 56 یوسف سرمدی یوسف خوجملی 1700 52.0 10 / 12 02:09.350 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
لیدی یانا از 8 تا 50 صمد سن سبلی وعبدالخالق قره ئی قربان محمد اودک 1200 50.0 9 / 10 01:16.860 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
ایمپرشیال جام تولیدکنندگان اسب تروبرد هورس ایساتیس منصور بای پور 1200 52.0 8 / 11 01:12.180 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
قلیچ خان هندیکاپ فاطمه ومحمد کر آشجان قزل 1200 53.0 5 / 6 01:11.590 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
کلین هورس از 16 تا 46 حلیم بردی آق و حالت قلی سلاقی اراز قربان اونق 1200 52.0 4 / 6 01:12.650 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/22
کرال ایوب مبتدی و نبرده متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
بای بای جان از 4 تا 22 باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1200 53.0 7 / 7 01:15.090 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
بهنازگل از 36 تا 76 شایان تاتاری محمدرضا تاتاری 1200 52.0 5 / 9 01:13.450 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
دم بابا از 8 تا 50 مقصد وشایلان توماج قربان محمد اودک 1200 52.0 6 / 11 01:15.760 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
شاه نشین لرستان از 22 تا 38 مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه مسعود پورمانیان 1200 52.0 4 / 9 01:12.790 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
لوکاس مبتدی ونبرده ایلتای ومحمد رضا آق آتابای قربان محمد اودک 1000 52.0 8 / 9 01:08.750 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
ایلکای از 52 تا 80 هادی کر ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 1 / 7 01:11.790 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
آیرون لیدی از 16 تا 36 عبدالعزیز یلمه قربان دردی تیرغم 1200 50.0 2 / 8 01:13.290 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
ایرامینم از 2 تا 30 اتک حاجی باغبانی محمدرضا تاتاری 1550 53.0 2 / 11 01:43.170 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
ریمن از 24 تا 76 سینا ومحمدصفا شمسایی قربان محمد اودک 1600 57.0 4 / 8 01:43.350 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
رحما هندیکاپ امیرعلی هفت تنی بهرام خانقلی زاده قزل 1600 53.0 6 / 7 01:42.890 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
گل آینام نبرده عظیم بازیار وعادل رجال فیض الله رجال 1550 50.0 11 / 11 02:14.400 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
ریوسی از 24 تا 60 محمود پقه بهروز کمی 1600 54.0 4 / 12 01:42.710 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
سویل نبرده جبرئیل قابل قربان محمد اودک 1550 50.0 3 / 10 01:45.490 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
ایرامینم از 2 تا 30 خانم نازیلا کتوکی محمدرضا تاتاری 1550 52.0 3 / 12 01:42.330 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
ریحانه از 18 تا 54 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده 1550 53.0 2 / 7 01:39.240 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
یاددرگل از 8 تا 32 مهدی و باسط قوجق نژاد ابراهیم بدویزاده 1550 52.0 2 / 11 01:40.220 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
پیکوهج هندیکاپ کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 / 9 01:01.540 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
بارگل از 8 تا 24 قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1000 54.0 10 / 10 01:12.800 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
نارنیابور از 2 تا 26 حسام بور بور جلال ایری 1000 52.0 8 / 9 01:13.420 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
ایلکای از 34 تا 80 هادی کر ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 2 / 7 01:00.140 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
ریوسی از 24 تا 76 محمود پقه بهروز کمی 1000 54.0 4 / 9 01:00.980 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
کاسترا از 16 تا 36 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک 1000 55.0 1 / 10 01:01.210 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
کینگ کیا از 0 تا 22 مولام عطا و بهروز مسافر عبدالرحمان حرک عطا 1000 54.0 8 / 12 01:06.570 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
قره قیز از 10 تا 54 سخی ساریخانی نورمحمد اونق 1000 51.0 6 / 11 01:02.390 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
کروزر از 36 تا 76 یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق 1000 53.0 4 / 9 01:00.550 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
کژال از 18 تا 54 بهروز و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 1 / 7 01:00.700 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
غوغاگل جهان هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی 1000 50.0 4 / 8 01:06.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
کیوان سرمدی از 8 تا 32 یوسف سرمدی یوسف خوجملی 1000 54.0 2 / 8 01:10.450 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
ماتیکان از 8 تا 24 حاج تاج محمد زاودی رسول صداقت 1000 55.0 3 / 9 01:02.190 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
جانر از 2 تا 44 طاهر صیادی ابراهیم هوشمند 1000 53.0 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
یاغمر از 2 تا 68 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 4 / 11 01:02.930 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
سویل نبرده جبرئیل قابل قربان محمد اودک 1000 50.0 5 / 9 01:04.960 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
سناتورایوب از 0 تا 18 متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی 1000 53.0 10 / 11 01:17.160 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
سونا سروین از 24 تا 76 یاشار عطاسیدی تویلی قربانی 1000 55.0 7 / 9 01:01.910 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
نازلی قرق مبتدی حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا 1000 50.0 2 / 7 01:05.220 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
غوغاگل جهان از 36 تا 72 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی 1000 55.0 7 / 7 01:12.620 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
یادگارقره تپه از 16 تا 52 قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1000 56.0 1 / 11 01:09.180 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
میس باتور از 16 تا 36 حمید میرحسینی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 1 / 8 01:01.410 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
نارنیابور نبرده محمد آق جلال ایری 1000 52.0 3 / 11 01:13.680 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
آتش از 36 تا 80 آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق 1700 52.0 7 / 8 01:51.870 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
تورقوش از 8 تا 38 رجب محمد اودک قربان محمد اودک 1200 52.0 9 / 10 01:14.370 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
بارگل از 10 تا 52 قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1700 52.0 2 / 8 02:06.180 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
مسکو از 24 تا 60 مهدی صادقی مهدی صادقی 1700 52.0 7 / 8 01:50.710 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
هلیا از 2 تا 48 حاجی نوری آتابای احمد قلی قربانی 1200 50.0 4 / 8 01:14.290 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
هرمینا از 24 تا 64 مجید قره حسنلو محمداسلم محمدی 1600 50.0 8 / 8 01:44.490 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
جنی بست از 2 تا 40 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 1200 50.0 6 / 11 01:14.920 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
قره قیز از 8 تا 54 حاج تایلی ساریخانی نورمحمد اونق 1200 51.0 7 / 11 01:14.860 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
بارگل نبرده قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1600 52.0 1 / 8 02:00.750 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
کاسترا از 8 تا 36 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک 1600 55.0 1 / 10 01:45.280 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
قلیچ خان هندیکاپ فاطمه ومحمد کر ناصر حاجی زاده 1550 52.0 6 / 7 01:41.810 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
تکامین از 24 تا 80 مشدی افق عطا مهدی نوایی 1550 55.0 8 / 9 01:41.820 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
تورقوش از 8 تا 42 رجب محمد اودک قربان محمد اودک 1200 52.0 6 / 9 01:15.390 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
بایداق هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1550 58.0 8 / 8 01:57.680 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
کروزر از 36 تا 72 یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق 1550 52.0 3 / 10 01:40.360 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
دومان سروین از 2 تا 34 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1200 52.0 10 / 11 01:18.170 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
کینگ کیا از 0 تا 16 مولام عطا و بهروز مسافر عبدالرحمان حرک عطا 1200 53.0 3 / 9 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
ایلدرم سروین نبرده امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1200 52.0 9 / 12 01:21.420 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
ژیگل خان نبرده امیرعباس وابوالفضل آجودانی امان یلقی 1200 52.0 4 / 12 01:30.030 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
کاسترا از 8 تا 30 حاجی بردی پورتوماچ قربان محمد اودک 1550 55.0 4 / 11 01:43.750 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
آلیسا از 24 تا 60 بهمن قریشی امید ایری 1550 50.0 4 / 10 01:40.940 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
یاددرگل از 8 تا 50 مهدی و باسط قوجق نژاد ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 5 / 8 01:02.770 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
وندا از 0 تا 50 وحید قره حسنلو محمداسلم محمدی 1000 50.0 6 / 6 01:04.740 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
غوغاگل جهان از 32 تا 72 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی 1550 54.0 3 / 8 01:50.700 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
یاغمر نبرده دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 2 / 10 01:03.580 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بهنازگل از 40 تا 142 شاه عبدالظیم تاتاری نورمحمد اونق 1000 50.0 4 / 6 01:01.510 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
آیدن شیر از 8 تا 40 فاطمه شیرمحمدلی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53.0 3 / 8 01:10.210 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
ریمن از 36 تا 72 حمید شمسایی قربان محمد اودک 1200 58.0 6 / 8 01:13.760 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
کروزر از 24 تا 80 یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق 1200 54.0 1 / 12 01:12.610 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
مهاجم از 26 تا 68 فاطمه جمشیدی زین الدین جمشیدی 1200 56.0 5 / 8 01:13.590 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
ملیس از 16 تا 58 انیس بزمونه محمد بزمونه 1200 51.0 9 / 10 01:15.570 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
ریحانه از 2 تا 46 مهندس پیمان اسماعیلی ونیما گرکز ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 1 / 12 01:02.680 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
فرام مبتدی و نبرده حاج ناصر نوروزی پرویز غراوی 1000 50.0 4 / 6 01:06.030 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
اسکیپی 1 از 24 تا 44 ابوالفضل حاجی خانی تاج محمد زاهدی 1000 57.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
سردار هندیکاپ حسین علیزاده بهروز ایری 1200 52.0 6 / 8 01:14.680 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
چرچیل2 از 16 تا 42 سرکارخانم راضیه سادات میری تاج محمد زاهدی 1200 52.0 7 / 7 01:29.760 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/21
الیسا از 20 تا 64 امیر سلیمانی بهرام خانقلی زاده قزل 1200 51.0 3 / 7 01:14.440 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/21
جانر از 2 تا 32 طاهر صیادی ابراهیم هوشمند 1000 52.0 3 / 8 01:02.830 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
آتش از 36 تا 72 آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق 1000 52.0 5 / 11 01:02.770 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
خوش تیپ از 8 تا 82 شاهرخ غراوی اسماعیل خوجملی 1000 54.0 5 / 12 01:03.270 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
زاراوست از 6 تا 64 باشگاه درخشش جلال قلرعطا 1000 52.0 8 / 8 01:04.660 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
گلدن ایر مبتدی ابوالفضل غفاری تاج محمد زاهدی 1000 52.0 6 / 8 01:07.330 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
میس مامبو از 0 تا 34 محمد سوقی و امید ایگدری قارمحمد گری 1000 53.0 2 / 8 01:03.020 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
سبلان بجنورد از 2 تا 22 سامان فیروزه ای و بهروز باقچقی مصطفی عطایی 1000 52.0 11 / 12 01:16.400 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
کارادایی از 2 تا 32 حاج قلیچ کمی زاهد کمی 1000 54.0 10 / 10 01:05.890 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
جهان نما از 8 تا 36 وهاب سوقی وبهرام مسافر عبدالباسط مخدومی 1000 54.0 2 / 8 01:03.280 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
ماه بالام از 8 تا 30 محمدرضا قره سارلی وجمشید قوانج زاده اراز قربان اونق 1000 53.0 10 / 12 01:07.170 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
خوش تیپ از 10 تا 82 شاهرخ غراوی اسماعیل خوجملی 1000 54.0 7 / 9 01:05.680 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
کروزر از 24 تا 60 یونس ویاسین ابوالمعصومی نورمحمد اونق 1000 52.0 2 / 9 01:03.310 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
جانر از 2 تا 34 طاهر صیادی ابراهیم هوشمند 1000 52.0 3 / 8 01:06.020 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
آفردیت از 8 تا 52 نیلوفر جاجرمی محمدشریف تاتاری 1000 50.0 4 / 7 01:05.750 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
اگزی ون نبرده علی چپرلی نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 4 / 10 01:08.420 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
غوغاگل جهان هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی 1000 50.0 3 / 10 01:12.550 -