چابکسوار احمد پقه
1217
106
129
119
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
یادبابا هندیکاپ احسان جاجرمی محمدشریف تاتاری 1550 54.0 7 / 8 01:43.940 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
پانیل از 2 تا 42 طاهر جاویدمهر محمدشریف تاتاری 1000 52.0 5 / 10 01:04.500 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
والونیا از 36 تا 68 جمشید توماچ محمدرضا تاتاری 1000 50.0 6 / 6 01:03.560 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
ایرامینم نبرده عبدالحمید گلی نیا محمدرضا تاتاری 1000 52.0 3 / 11 01:04.320 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
سایلان از 0 تا 22 باوا شیرمحمدلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 8 / 12 01:14.420 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
ملیس از 8 تا 80 انیس بزمونه محمد بزمونه 1000 50.0 7 / 10 01:03.940 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
نورشهاب از 4 تا 54 ارازگلدی زاودی اراز قربان اونق 1000 52.0 4 / 7 01:04.560 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
شب ناز مبتدی و نبرده عرفان عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 4 / 8 01:04.210 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
شریف خان از 8 تا 80 محمد سقر نوری آرخی اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 7 / 12 01:03.360 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
والونیا از 14 تا 38 حاجیه شیما دانش دوست محمدرضا تاتاری 1000 53.0 1 / 9 01:00.140 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
سویل نبرده جبرئیل قابل الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 5 / 9 01:04.600 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
مهگل مبتدی حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 / 9 01:05.490 -