مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
ایلوسیو حاج رحمان سوقی فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 0.0 1 01:41.840
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1600 0.0 4 01:47.420
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
رپتور داوود سیدی و جبار شیخی کمال قربانی 1600 54.0 6 01:48.290
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
دلاور یارا محمدزاده محمداسلم محمدی 1400 55.0 2 01:34.280
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
ویلیام وکیلی ابوالفضل وکیلی علی غمخوار 1600 57.0 1 01:57.450
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
جنی وان محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1400 53.0 2 01:33.400
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
کوچینی خانم شفا بخش امیر حسین اسلام کیش 1000 50.0 4 01:01.680
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
آکام عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 53.0 1 01:00.870
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
ناردانیالی علیرضا خلعتی علی غمخوار 1000 55.0 1 01:08.850
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1000 52.0 7 01:03.620
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
فرانه عبدالغفور روشنی جمشید روشنی 1000 0.0 4 01:07.220
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
فیصل آذر فریدون اعظمی اصغر سپهوند 1000 0.0
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
مک لارن مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی 1000 50.0 3
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
نایس لیدی حسام الدین و بهرام گلدی قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 0.0
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
ورگلاس رشید علی رشیدیان نورمحمدآرمیده 1000 0.0 1
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
ستیلا آیسا یلمه امانقلی خوجملی 1400 0.0 4 01:32.330
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
مای ناز سامیه و نفیسه پقه جمشید روشنی 1000 0.0 2
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
والی خوزستان رضا مینایی مسعود پورمانیان 1400 0.0 3 01:47.020
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:00.840
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
آروشا عارف نیازی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 1 01:01.640
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 0.0 2 01:13.420
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
سردارخان صوفیان مرحوم مصطفی ارازی بهنام تاجی زاده 1000 0.0 2 01:13.420
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مهین دخت ایساتیس سعید مومنین منصور دهقانپور 1400 0.0 2 01:46.040
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
ستیلا آیسا یلمه امانقلی خوجملی 1400 0.0 1
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
ضد1 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1400 0.0 2 01:30.740
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 52.0 1 01:00.500
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
طلادار فرشاد گرجی و رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 1 01:01.960
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
نرون ستوده نیا حامد هندی قماش پهلوان حسن قانعی زاده 1000 0.0 1 01:10.830
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
نورمن پوریا آسایش محسن فتاحی 1400 0.0 3 01:45.200
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:01.900
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
تاتیا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 2 01:02.190
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
نگار رشید سید علی رشیدنیا نورمحمدآرمیده 1000 0.0 1 01:10.670
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
رویال کلاسیک ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 1 01:01.670
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ویس بابا سرکار خانم شبنم صادقی آق اویلی خوجملی 1000 0.0 1 01:09.820
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 4 01:04.200
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 1 01:03.890
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
نرون ستوده نیا حامد هندی قماش پهلوان حسن قانعی زاده 1000 0.0 3 01:12.780
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
نجیب خان مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 1400 52.0 5 01:32.470
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
نورمن پوریا آسایش محسن فتاحی 1000 52.0 1
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
النا امیر سلیمانی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 6 01:09.570
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
جان ثریا حاج فریدون قره دولاق آشجان قزل 1000 0.0 1 01:03.310
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
لمبسر مجید وحیدی منش نفس بردی مختوم نژاد 1400 0.0 3 01:47.920
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
لطیفه جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1400 55.0 3 01:33.110
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
ستیلا آیسا یلمه امانقلی خوجملی 1400 0.0 1 01:33.250
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
ایلوسیو حامد سوقی و سردار آزمون فرهاد قزل 1400 0.0 1 01:31.170
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
ابرسیاه جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1000 0.0 3 01:05.110
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
نیتروژن عرب علیرضا خلعتی علی غمخوار 1400 0.0 4
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
وارویس علی دشتی 1000 0.0 5 01:15.370
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
ستیلا آیسا یلمه امانقلی خوجملی 1000 0.0 1 01:03.310
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
تاتیا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 4 01:04.120
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
پالرمو طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 2 01:01.680
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
آراگون محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 0.0 4 01:03.280
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 0.0 1 01:01.750
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
تهاجم آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی 1000 0.0 3 01:02.980
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:03.250
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
فلاور هج نادر موحد جمشید روشنی 1000 0.0 3 01:01.570
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
سل اشتون مرحوم حاجی اردی مرجانی بهمن حاجی زاده 1000 0.0 1 01:04.610
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 0.0 2
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
نوندشهریار حجت اسدی و پهلوان حسین محمدرضا خسرومنش 1000 0.0 1 01:12.250
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
نیتروژن عرب علیرضا خلعتی علی غمخوار 1000 0.0 1 01:11.990
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
گلی جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1000 0.0 4 01:04.410
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
ستیلا عزیز چپرلی و مبین خوجملی امانقلی خوجملی 1000 0.0 2 01:04.290
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
لطیفه جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1000 0.0 1 01:02.350
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
ویس بابا یلدا یگانه آق اویلی خوجملی 1000 0.0 1 01:10.310
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
پرایوت سی مهدی معاف کمال قولرعطا 1000 0.0 5 01:05.980
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
ریوسیتی تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 0.0 4 01:03.220
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
ستیلا آیسا یلمه امانقلی خوجملی 1000 0.0 3 01:05.840
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
کاررا فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور 1000 53.0 1 01:01.690
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
تهاجم آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی 1000 0.0 2 01:05.000
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
هیلاس بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد 1000 0.0 3 01:08.610
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
میس کوئین ارازمحمد چوپانی جمشید روشنی 1000 0.0 2 01:11.500