مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
ارابل سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی 1600 0.0 7 01:46.690
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
اورگیت حسام شهرکردی عبدالعزیز مهرانی 1000 55.0 4 01:02.560
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
ارابل سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی 1000 0.0 5 01:03.000
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
پهلوان طاها اندروا نوربردی اندروا 1000 55.0 5 01:04.520
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
رویال دیاموند محمدتقی بابالویی قیوم عطایی 1000 0.0 4 01:11.770
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
دومنیک محمدتقی بابالویی قیوم عطایی 1000 0.0 1 01:05.030
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
مای ناز بهروز پقه جمشید روشنی 1000 0.0 2 01:08.670